Taloudelliset tulokset

 

Taloudelliset tulokset

OPlla on kokonaisuutena merkittäviä välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia sekä koko suomalaisessa yhteiskunnassa että paikallisissa talouksissa. OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen, osaavaan riskienhallintaan ja asiakkaiden kunnioittamiseen. OP Ryhmän perustehtävänä on luoda vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkuutensa avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölle. Liiketoiminnallisessa roolissa ryhmä tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä huolehtii toimintansa kannattavuudesta.

Välillisiä taloudellisia vaikutuksia syntyy toiminnan vaikutuksista paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Esimerkkejä välillistä taloudellisista vaikutuksista ovat työllistäminen, hankinnat, investoinnit, rahoitus ja verojen maksu. Rooli talouden rahoittajana ja vakuuttajana sekä vastuu asiakkaista korostuvat erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

Tuloksesta maksetuilla veroilla mitattuna OP Ryhmä on yksi Suomen suurimmista veronmaksajista. Kaikki 167 osuuspankkia maksavat yhteisöveronsa paikallisesti toimialueelle. Maksamalla verot Suomeen ryhmä on edistämässä koko Suomen menestystä

Finanssitoimialalla merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat talousrikollisuuden ja väärinkäytösten aktiivinen torjunta, kuten lahjonnan ja korruption kitkeminen sekä kilpailunvastaisuuden poistaminen. Suhtautumisemme kilpailunvastaisuuteen on ehdottoman kielteinen. OPlle on tärkeää noudattaa lakeja ja Hyvän liiketavan periaatteita. OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen.

Tavoitteet

Perustaltaan osuustoiminnallisena toimijana OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille, vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaille. Loppuosa tuloksesta jää ryhmän taseen vahvistamiseen ja luotonantokyvyn turvaamiseen. Meidän tulee toimia tehokkaasti, tuottaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti ja olla kannattava ja vakavarainen.

Lue lisää osiosta Taloudelliset tavoitteet.

Politiikat ja sitoumukset

Ulkoinen raportointi perustuu muun muassa IFRS-standardeihin, osakeyhtiölakiin, luottolaitoslakiin, vakuutusyhtiölakiin, kirjanpitolakiin sekä Finanssivalvonnan standardeihin ja määräyksiin. OP Ryhmään kuuluvien yhtiöiden kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä noudatetaan yhtenäisiä periaatteita. Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnan vastuulla on standardien, muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien lakien ja viranomaisten kirjanpitomääräysten tulkinta, ohjeistus ja neuvonta sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden laadinta ja noudattamisen valvonta. Tarvittaessa tilintarkastajilta hankitaan lausunto valituista periaatteista ja tulkinnoista.

Suhtautumisemme korruptioon ja lahjontaan on ehdottoman kielteinen. OPlle on tärkeää noudattaa lakeja ja Hyvän liiketavan periaatteita. OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen. OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamassa Hyvän liiketavan periaatteet -dokumentissa on linjattu, että vältämme kaikkia tilanteita, jotka voivat asettaa itsemme ja OP Ryhmän alttiiksi lahjusepäilyille. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaamme ohjaavat kansallinen lainsäädäntö, viranomaismääräykset, kansainväliset käytänteet sekä ylimmässä johdossa hyväksytty Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintamalli.

Johtaminen

OP Ryhmän liiketoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan OP Ryhmän kattavalla taloudellisella raportoinnilla ja riskiraportoinnilla sekä näiden säännöllisellä läpikäynnillä toimivan johdon ja OP Osuuskunnan johtokunnan kokouksissa. Kuukausittainen johdon tulos- ja riskiraportti laaditaan joka kuukausi samoilla periaatteilla. Raporttia laadittaessa ja sitä läpikäytäessä varmennetaan tuloksen ja raportoinnin oikeellisuutta analysoimalla tulos- ja riskiasemaa sekä poikkeamia tavoitteista.

OP Osuuskunnan johtokunta on talouden ohjaukseen liittyvissä asioissa ylin päättävä elin. Johtokunta vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Johtokunta päättää raportoinnista, menettelytavoista ja laadullisista ja määrällisistä mittareista, joilla toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan. Johtokunta käsittelee ja hyväksyy ryhmän konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa varmistumaan, että keskusyhteisökonsernissa ja OP Ryhmässä on koko toiminnan kattava riittävä ja toimiva sisäinen valvontajärjestelmä sekä huolehtimaan siitä, että keskusyhteisökonsernin ja OP Osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat.

Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi. Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeella pyritään estämään korruptiotapaukset. Kaikki OP Ryhmän yhteisöt vastaavat osaltaan eturistiriitoja koskevan ohjeistuksen noudattamisesta yhteisössä. Jokaisen yhteisöissä toimivan johto- ja toimihenkilön tulee tuntea ohjeistus. Vastuu ohjeistuksen noudattamisen valvonnasta on jokaisella esimiehellä ja viime kädessä valvonnasta vastaa kunkin yhteisön toimitusjohtaja ja hallitus. Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeistus tulee käsitellä yhteisössä ja sen henkilöstön keskuudessa säännöllisin väliajoin sekä aina perehdytettäessä henkilö uuteen tehtävään. OPlla on väärinkäytöksien torjuntaan osoitettu turvallisuushenkilökunta, joka käsittelee ryhmän sisäiset ja ulkoiset väärinkäytökset. Rikoksen tunnusmerkit täyttävistä tapahtumista tehdään aina tutkintapyyntö ja väärinkäytöksiin liittyvistä asioista raportoidaan kulloinkin asianomaiselle viranomaiselle, esimerkiksi Finanssivalvonnalle, sekä sisäisesti OPn johtokunnalle. Olemme järjestäneet rahanpesulain mukaisesti asiakkaan tuntemisen ja jatkuvan seurannan menetelmät sekä henkilöstön koulutuksen, ohjeistuksen ja suojelun. Epäilyttävistä tapahtumista raportoimme rahanpesun selvittelykeskukselle lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Näkökulmia ohjaa muun muassa YK:n Clobal Compact -aloite sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille

Valitusjärjestelmät

Epäkohdista voi keskustella ensin oman esimiehen kanssa. Rikoksen tunnusmerkit täyttävistä tapahtumista tehdään aina tutkintapyyntö, ja väärinkäytöksiin liittyvistä asioista raportoidaan kulloinkin asianomaiselle viranomaiselle.

201 Taloudelliset tulokset

GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

OP Ryhmän asiakasomisteisen perustan luoman kaksoisroolin myötä liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituu asiakassuhteen kautta jäsenille ja asiakkaille. Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina sekä palvelukyvyn ylläpitona ja kehittämisenä. Uusia OP-bonuksia kertyi 220 miljoonaa euroa eli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Merkittävällä osalla OPn taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen. Esimerkkejä välillisistä taloudellisista vaikutuksista ovat:

 • työllistäminen (uusien työpaikkojen luonti, harjoittelupaikat, kesätyöpaikat)
 • hankinnat (ostot paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta)
 • investoinnit (kiinteistöt, ylläpito, paikallinen infrastruktuuri ja rakennushankkeet)
 • rahoitus (uusien yritysten perustamiseen liittyvä rahoitus, paikallisten kohteiden rahoitus, luotonannon eettiset kriteerit toimialoittain)

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen sidosryhmittäin:

Suomi 2013 2014 2015 2016 2017
Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo
a) Tuotot 2 450 2 657 2 808 2 910 3 062
Taloudellisen lisäarvon jakauma
b) Ostot 619 661 574 640 767
c) Henkilöstökulut 791 741 781 762 758
d) Palautukset omistaja-asiakkaille 193 195 195 206 217
e) Tuloverot 36 308 249 223 223
f) Lahjoitukset ja tuki 3 4 3 6 2,3
Liiketoiminnan kehittämiseen 807 749 1 007 1 073 1 095

Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla yksi suurimmista veronmaksajista, ja ryhmätasolla OP on Suomen suurimpia veronmaksajia. OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 223 miljoonaa euroa (223). Efektiivinen verokanta oli 20,7 prosenttia (19,6).

OPn verojalanjälki.

GRI 201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia ja se aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme kestävää taloutta sekä tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. OPn suorat vaikutuksen ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Ympäristöriskit, ilmastoriskit mukaan lukien, voivat kuitenkin vaikuttaa OPn liiketoimintaan paitsi välittömästi, myös välillisesti asiakkaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvien vaikutusten kautta. Päästö- ja energiaintensiivisillä toimialoilla ilmastonmuutoksella ja esimerkiksi siihen liittyvällä sääntelyllä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Välillisiä ilmastonmuutosvaikutuksia syntyy OPn rahoituksien ja sijoituksien kautta.

Sään ääri-ilmiöt kuuluvat operatiivisina riskeinä myös OPn oman toiminnan jatkuvuussuunnittelun piiriin. Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet saattavat muodostaa maineriskejä, mikäli OPn tai jopa sen kumppanien tai asiakkaiden toiminnassa havaittaisiin merkittävää ristiriitaa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa.

Toisaalta yleinen ympäristötietoisuuden paraneminen luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi ympäristövastuuta korostaville sijoitustuotteille sekä erilaisille omaisuusvakuutuksille. Vahinkovakuutusliiketoiminnassamme seurataan jatkuvasti ilmastonmuutoksen riskivaikutuksien kehitystä nykyisten voimassa olevien ja uusien vakuutustuotteiden kannalta. Tavoitteenamme on kattaa mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien taloudellisia vaikutuksia OP arvioi vuosittain CDP-vastauksessaan.

203 Välilliset taloudelliset vaikutukset

GRI 203-1 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut

OPlla on koko Suomen kattava pankki- ja vahinkovakuutuspalveluverkko, jolla halutaan varmistaa asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Palveluverkko kattaa sekä digitaaliset palvelukanavat (op.fi, OP -mobiili, Pivo), puhelinpalvelun että toimipaikkaverkon. Kehitämme palveluitamme kuunnellen asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Pohjola Terveys Oy:llä on neljä Pohjola Sairaalaa, jotka tarjoavat kattavasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut sekä kuntoutuksen. Sairaalaverkosto valmistuu toukokuussa 2018 avautuvan Turun Pohjola Sairaalan myötä. Sairaalaverkosto täydentyy syksyn 2018 aikana Lappeenrantaan ja Poriin avattavilla lääkärikeskuksilla. Palvelut ovat osa OPn liiketoimintaa ja luovat perustehtävämme mukaisesti hyvinvointia koko toimintaympäristöllemme.

GRI 203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Epäsuorista taloudellisista vaikutuksista sekä yhteisöllisten ja alueellisten vaikutusten arvioinnista voi lukea lisää Paikallisuus ja osuuspankit -osiosta.

OP on myös merkittävä tavaroiden ja palvelujen ostaja. Tuotteiden, palveluiden, oikeuksien ja korvauspalveluiden kumppaniverkoston yhteenlaskettu ostovolyymi oli vuonna 2017 noin 1 700 miljoonaa euroa, ja toimittajia oli yli 20 000. Lisäksi ryhmän liiketoiminnat vastaavat itse varainhankintaan ja sijoitustoimintaan liittyvistä hankinnoista.

 

 

205 Korruptionvastaisuus

205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi

OP Ryhmän yhteisöissä noudatetaan Operatiivisten riskien hallinnan menettelytavat -ohjetta. Keskusyhteisö on laatinut vuonna 2017 riskikartoitussuunnitelman prosesseittain. Tarvittaessa kartoitettavista kokonaisuuksista sovitaan yhdessä ryhmän yhteisöjen kanssa. Vuosittain OP Ryhmässä tehdään riskiarviointeja, joissa huomioidaan ja kartoitetaan myös lahjontaan liittyvät riskit.

Menettelytapaohjeen mukaisesti yhteisö päivittää operatiivisten riskien kartoituksen vuosittain. Riskikartoitukset perustuvat yhteisön itsearvioon toiminnan operatiivisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Kartoitusprosessin mukaisesti kukin yhteisö tunnistaa ja arvioi olennaisimmat toimintaansa kohdistuvat riskit. Tunnistamisessa käytetään apuna ryhmän yhteistä riskikirjastoa, jossa on lueteltu erilaisia riskejä jaoteltuna seitsemään riskiluokkaan. Sisäinen väärinkäytös -luokassa on valittavissa riski lahjuksen antaminen tai ottaminen. Lahjonta ei ole noussut olennaiseksi riskiksi yhdessäkään riskikartoituksessa.

205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamassa Hyvän liiketavan periaatteet -dokumentissa on linjattu, että vältämme kaikkia tilanteita, jotka voivat asettaa itsemme ja OP Ryhmän alttiiksi lahjusepäilyille. Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi viestintään ja koulutukseen on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi. Vuoden 2017 lopussa kurssin oli suorittanut 89 % (100) Suomen henkilöstöstä.

Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeella pyritään estämään korruptiotapaukset. Kaikki OP Ryhmän yhteisöt vastaavat osaltaan eturistiriitoja koskevan ohjeistuksen noudattamisesta yhteisössä. Jokaisen yhteisöissä toimivan johto- ja toimihenkilön tulee tuntea ohjeistus ja se on käsiteltävä hallituksissa vuosittain. Vastuu ohjeistuksen noudattamisen valvonnasta on jokaisella esimiehellä ja viime kädessä valvonnasta vastaa kunkin yhteisön toimitusjohtaja ja hallitus. Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeistus tulee käsitellä yhteisössä ja sen henkilöstön keskuudessa säännöllisin väliajoin sekä aina perehdytettäessä henkilö uuteen tehtävään.

Hankinnan toimittajan on OP Ryhmälle palveluita tai tavaroita toimittaessaan noudatettava yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksia, OP Ryhmän hankintaehtoja ja hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

206 Kilpailun rajoittaminen

206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Finanssivalvonta antoi 7.3.2017 OP Helsingille julkisen varoituksen ja 400 000 euron seuraamusmaksun selonottovelvollisuuteen liittyvistä puutteellisuuksista sijoitusneuvonnassa. Sanktioiden taustalla oli se, että sijoitusneuvonnassa ei ollut riittävästi selvitetty asiakkaiden sijoitustavoitteita, taloudellista asemaa eikä sijoituskokemusta ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi pankki ei ollut säilyttänyt ja dokumentoinut tietoja asiakkaille tarjotusta sijoitusneuvonnasta siten, että niiden avulla olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Korjaavia toimenpiteitä on toteutettu ryhmätasoisesti: sijoitustuotteiden myynnissä käytettäviä järjestelmiä on kehitetty sääntelyn mukaisten menettelytapojen ja dokumentoinnin varmistamiseksi. Lisäksi ryhmän sijoitusneuvonnan ohjeistusta on päivitetty ja henkilöstöä on koulutettu.

Vuoden 2015 lopussa OP sai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvän selvityspyynnön. Kilpailijan väitteen mukaan OPlla on määräävä markkina-asema vähittäispankkipalveluissa ja OPn käyttävän tätä asemaa väärin sitomalla yhteen vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut. Lisäksi OPn väitetään tarjoavan vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten. Tapauksen selvittäminen on edelleen kesken. OP haluaa hyvässä yhteistyössä toimien toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kaikki heidän toivomansa tiedot.

Hankinta

Tavoite

OPn hankinnan tavoitteena on varmistaa hankittavien tuotteiden, palveluiden tai oikeuksien kokonaiskustannustehokkuus, laadukkuus, luotettavuus ja eettisyys sekä ammattimainen toimittajajohtaminen OP Ryhmän ja sen asiakkaiden eduksi.

Politiikat ja sitoumukset

OPn hankinnat ja tilaukset perustuvat OP Hankinnan neuvottelemiin ryhmätasoisiin puitesopimuksiin tai OP Ryhmän Yleisiin Hankintasopimusehtoihin. Näissä sopimuksissa edellytetään toimittajien huomioivan yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksien (Toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset) lisäksi OPn Hyvän liiketavan periaatteet sekä Global Compact -aloitteen toiminnassaan ja noudattavan kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Johtaminen

Toimittaja tekee yhteiskuntavastuun itsearvioinnin ensimmäisen kerran kilpailutuksen yhteydessä, ja sen jälkeen yhteistyön aikana säännöllisesti OP Hankinnan kanssa sovitun toimintamallin mukaisesti. OP auditoi toimittajia vuosittaisen yhteiskuntavastuun auditointisuunnitelman mukaisesti.

Vastuullisuusauditoinnin jatkuva seuranta on osa OPn toimittaja- ja vastuullisuusjohtamisen mallia, johon kuuluvat mm. säännölliset tapaamiset nimettyjen hankintapäälliköiden kanssa. Toimittajien yhteiskuntavastuu­vaatimukset on liitetty osaksi hankintasopimuksia vuoden 2011 lopusta alkaen. OPn toimittajakanta on painottunut Suomeen ja näiden erityisesti kotimaassa tuottamiin palveluihin, joten hankintojen vastuullisuuteen liittyvä riskitaso on hallittavissa läpinäkyvän ja johdetun toimittajayhteistyön keinoin.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK:n Global Compact

Valitusjärjestelmät

Toimittajan epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista voi keskustella hankintajohtajan tai vastaavan hankintapäällikön kanssa. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa.

204-1 Paikalliset hankinnat

OP Ryhmän merkittävimmät toimipaikat sijaitsevat Suomessa. Hankinnoista vuonna 2017 noin 90 % tehtiin paikallisesti Suomesta.

 

 

 

Ympäristövaikutukset

 

Ympäristövaikutukset

Ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia ja se aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme kestävää taloutta sekä tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka kannustavat asiakkaitamme vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan, ja huomioimme toimintamme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Vähennämme omaa ilmastorasitustamme, ja autamme asiakkaitamme tekemään kannattavia ilmastotekoja. Haluamme pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä asiakkaillemme.Tarjoamme tietoa ilmastonmuutoksesta sekä ratkaisuja sen negatiivisiin vaikutuksiin.

Otamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon omassa toiminnassamme. Edistämme liiketoiminnassamme kiertotaloutta sekä resurssi- ja energiatehokkuutta. Kehitämme toimitilojamme vähäpäästöisemmiksi, tuotamme ja hyödynnämme uusiutuvaa energiaa ja edistämme vähäpäästöistä liikkumista. Hankinnoissa huomioimme ympäristönäkökulmat. Omien toimintojen vaikutuksista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä.

OP aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä myös välillisesti toimintaympäristönsä kautta. OP tarjoaa sijoittajien käyttöön hiiliriskiä kuvaavan tunnusluvun rahastovalinnan tueksi julkaisemalla OP-osakerahastojen hiili-intensiteettiluvun. Lisäksi OP-osakerahastoista julkaistaan neljännesvuosittain rahastokohtaisia vastuullisuusanalyysejä, joista ilmenee edellä mainitun hiili-intensiteetin lisäksi mm. kunkin rahaston positiivinen ympäristövaikutus. Lisäksi OP Varallisuudenhoito tarjoaa kolme ympäristöön keskittyvää teemasijoitusrahastoa: OP-Vähähiilinen Maailma, OP-Puhdas Vesi ja OP-Ilmasto.

Jätteiden osalta OPn tavoitteena on ensisijaisesti jätteiden synnyn ehkäisy, materiaalin uudelleen hyödyntäminen, jätteen hyödyntäminen energiaksi polttamalla, ja jos muita vaihtoehtoja ei ole loppusijoitus kaatopaikalle.

Tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii jokaiselta meistä sitoutumista ja toimenpiteitä. Vähennämme omaa ilmastorasitustamme, ja autamme asiakkaitamme tekemään kannattavia ilmastotekoja. Haluamme pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä asiakkaillemme. Tarjoamme tietoa ilmastonmuutoksesta sekä tarjoamme ratkaisuja sen negatiivisiin vaikutuksiin.

Otamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon omassa toiminnassamme. Tavoitteenamme keskusyhteisön osalta on olla hiilipositiivinen vuoteen 2025 mennessä.

Politiikat ja sitoumukset

Hyvän liiketavan periaatteet määrittelee tärkeimmät ympäristösitoumukset. OP ilmoittaa päästöt GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti CO2-ekvivalentteina. OPn oma toiminta ei ole päästökaupan alaista. OP Varallisuudenhoito on sitoutunut Montreal Pledgeen.

Johtaminen

OPlla on käytössä WWF:n Green Office -järjestelmä. Green Officea sovelletaan Vallilan korttelin lisäksi kolmessa pankissa. Tavoitteemme on laajentaa Green Officen käyttöä pankeissa. Green Office on yksi keino lisätä henkilöstön ympäristötietoutta. Käytännön työkaluina toimitiloissamme on lisäksi käytössä energianseurantajärjestelmät, jäteraportointi ja rakennusten ympäristösertifioinnit (LEED). Energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti OP on laatinut suuren yrityksen energiakatselmuksen.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK Global Compact, Motreal pledge, Climate Action 100+ vaikuttamisohjelma

Valitusjärjestelmät

Palautetta voi antaa asiakaspalvelukanavien kautta.

302 Energia

302-1 Organisaation oma energiankulutus ja 302-3 Energiaintensiteetti

Kokonaisenergiankulutus kattaa OP Ryhmän lämpö- ja sähköenergian sekä polttoaineet kaikissa toimintamaissa. Vuonna 2017 kokonaisenergiankulutus oli 142 585 (138 230) MWh ja se on noussut edellisestä vuodesta 3,1 %, samaan aikaan käytössä oleva pinta-ala on myös noussut. Kohteiden, jotka eivät ole kulutusseurannan piirissä, kulutukset on laskettu kiinteistötyypeittäin ominaiskulutusten perusteella. Näiden kohteiden osuus kulutuksista on noin puolet. Vallilan korttelin ja siellä sijaitsevien konesalitoimintojen sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

Energiaintensiteetti (kokonaisenergia oman toiminnan osalta/työntekijöiden määrä) nousi hieman vuonna 2017 ja se oli 11,6 (11,3) MWh/vuosi/henkilö OP Ryhmän työntekijää kohden.

Energiankulutus

  2014 2015 2016 2017
Kaukolämpö 77 716   73 400 72 050 70 635
Kaukojäähdytys 2 868 2 670 5 360 5 140
Polttoaineet, Lämmitys ja varavoima 6 946 7 060 3 780 4 700
Sähkö 80 311 59 230 57 040 62 110
Yhteensä (MWh) 167 841 142 360 138 230 142 585

Uusiutuvan sähköenergian osuus vuonna 2017 oli 18 800 MWh, 13% kaikesta käytetystä energiasta. Polttoaineiden konvertointi perustuu Ecoinvent 3.3 kertoimiin.

305 Päästöt

305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1), 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) ja 305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Suoria kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1) syntyy omien kiinteistöjen varavoimakoneiden kuluttamasta polttoaineesta. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) aiheutuvat toimitilojen sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta. Kaikki päästöt on laskettu CO2-ekvivalentteina. Vuonna 2017 Vallilan toimitilakokonaisuuden sähköenergia oli tuotettu 100% uusiutuvilla energiamuodoilla.

Päästölaskennassa käytetyt energian päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2016 Suomen sähkön tuotantotietoihin, vuoden 2016 Kaukolämpötilastoon, IEA:n vuoden 2015 kaukolämmön ja sähkön tietoihin (muut kuin Suomi), Ecoinvent 3.3 -tietokantaan sekä vihreän sähkön osalta FIGBC tietoihin.

Scope 1 ja 2 päästöt tonnia CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Scope 1 1 800 5 3 48
Scope 2, hankintaperusteinen 37 114 23 446 18 556 20 918
Scope 2, sijaintiperusteinen - 27 178 26 088 25 259
Intensiteetti CO₂e-tonnia/hlö 3 1,93 1,52 1,70
Intensiteetti = scope1+ scope 2 (hankintaperusteinen) / OP Ryhmän työntekijät.

305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

Scope 3 päästöt tonnia CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Hankitut tuotteet ja palvelut 2 266 2 508 2 612 2 034
Toiminnoista syntyvä jäte 598 609 129 298
Liikematkat 2 408 2 622 3 841 3 712
Työntekijöiden työmatkat     951 1 142

Hankitut tuotteet ja palvelut sisältävät toimistopapereista, postinkuljetuspalveluista, ulkoisista datakeskuksista ja asiakaslehdistä syntyvät päästöt.

Epäsuorista päästöistä laskemme myös osakerahastojen hiilijalanjälkeä. Lue lisää.

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

OPlla on vastuullisuusohjelmassa asetettu tavoite olla hiilipositiivinen vuonna 2025. OPn oman toiminnan suorat (scope 1+2) kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 20 964 CO2e-tonnia (18 559) eli 1,70 tonnia (1,52) työtekijää kohden. Päästöt (scope 1+2) ovat vähentyneet noin 40 % vuodesta 2011 (vertailuluku 2011 34 847 tn CO2e). Merkittävin syy päästöjen vähenemiseen oli vanhoista energiatehottomista toimitiloista luopuminen sekä uusiutuvan energian lisääminen. Vuonna 2017 Vallilan korttelin sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

OPn keskusyhteisön työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 120 g/km. Vuoden 2017 lopussa työsuhdeautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 122 g/km (125). Liikematkustamisesta kertyi vuonna 2017 3 712 tn CO2-päästöjä (3 841 tnCO2). Liikematkustuksen vähentämiseksi OP käyttää video- ja verkkoneuvotteluja. Matkustusohjeen mukaan kotimaanmatkoilla käytetään pääsääntöisesti junaa tai linja-autoa. OPn keskusyhteisöllä on ollut käytössä työsuhdematkalippu kannustamaan henkilökuntaa julkisen liikenteen käyttämiseen kodin ja työpaikan välisiin matkoihin.

OP toimii välillisenä vaikuttajana ohjatessaan asiakkaita ottamaan ympäristövaikutukset huomioon rahoituksen, vahinkovakuuttamisen ja sijoittamisen päätöksissä sekä suosittelemalla sähköistä asiointia ja sähköisiä asiakirjoja.

306 Jätevedet ja jätteet

306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

OP-Palveluiden hallinnoimissa pääkaupunkiseudun toimipaikoissa syntyi vuonna 2017 jätettä yhteensä 713 tonnia (289).

Vaarattomasta jätteestä (708 tn) 94 tonnia käytettiin uudelleen raaka-aineena ja 575 tonnia kierrätettiin ja 39 tonnia poltettiin energiaksi. Vaarallisen jätteen osuus oli 4,3 tonnia, josta 3,2 tonnia kierrätettiin ja loput 1,1 tonnia loppukäsiteltiin vaarallisen jätteen vaatimuksia noudattaen.

 

 

 

Sosiaaliset vaikutukset

 

Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstöön ja työoloihin liittyy merkittäviä vaikutuksia, sillä OP Ryhmä on merkittävä työllistäjä Suomessa.

Tavoite

OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja yksi arvostetuimmista suurista työnantajista Suomessa. Henkilöstoasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin. OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeuden ja kohtelun kaikille.

Politiikat ja sitoumukset

Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä vaikutuksia OPssa johdetaan strategisten HR-linjausten ja OP Ryhmän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Yhteistyö henkilöstön ja työnantajan välillä perustuu paikalliseen lainsäädäntöön. Vastuu työturvallisuudesta on erityisesti työnantajalla. Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisiin työtapoihin.

Johtaminen

Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti mm. palkkauksessa, rekrytoinnissa ja etenemismahdollisuuksissa. Seuraamme vuosittain henkilöstön jakautumista eri tehtäväryhmissä mm. sukupuolen, palkkauksen ja iän mukaan. Turvallisuus huomioidaan OPn kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvässä toiminnassa.

Käytännön johtamistyökaluja ovat OP Ryhmän hyvän liiketavan periaatteet, OP Johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, OP Ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelman runkosuunnitelma, osaamisen kehittämisen toimintamallit, henkilöstökyselyt sekä Hankintapolitiikka ja Toimittajavaatimukset OP Ryhmän toimittajille.

Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti ryhmän eri yhteisöissä. Pankkiryöstötilanteisiin on luotu menettelytavat ja raportointikäytännöt. Vakavien uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jälkihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaamiseen. Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelussa työskentelevien perehdytysohjelmaa ja käytännöt tulee kerrata vuosittain. Toteutuneet uhkatilanteet kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Henkilöstön kokemuksia uhkaavista asiakaspalvelutilanteista seurataan myös henkilöstötutkimuksella. Vakavat uhkatilanteet ilmoitetaan poliisille. Pankkiryöstötilanteet raportoidaan johtokunnalle reaaliaikaisesti ja kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Global Compact, Suomen Monimuotoisuus­verkosto, monimuotoisuussitoumus

Valitusjärjestelmät

Epäkohdista voi asiasta riippuen keskustella ensin oman esimiehen, HR:n, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa.

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

OP Ryhmällä on Suomessa 11 847 (11 787) työtekijää, joista 5 998 (5 319) työskentelee keskusyhteisökonsernissa ja 5 120 (5 755) osuuspankeissa ja 729 (713) OP-Kiinteistökeskuksissa. Lisäksi OP Ryhmällä on 422 (440) työntekijää Suomen ulkopuolella Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Keskittämisen myötä Osuuspankeista siirtyi Keskusyhteisöön 314 työntekijää. Oman henkilökunnan lisäksi OP Ryhmä työllisti vuoden lopussa 1 511 (1 089) vuokratyöntekijää. Vuokratyöntekijät työskentelevät Keskusyhteisökonsernissa, pääsääntöisesti kehittämisen ja palvelutuotannon tehtävissä. OP Ryhmässä työskenteli kesän 2017 aikana yhteensä 439 (492) kesätyöntekijää, joiden keski-ikä oli 25,4 (24,4) vuotta. Kesätyöntekijöistä 55 % (56) oli naisia.

OP Ryhmän henkilöstötiedot ylläpidetään keskitetyssä tietojärjestelmässä, joka tuottaa tietoa henkilöstöjohtamisen tueksi. Tietojärjestelmä kattaa OP Ryhmän tilinpäätökseen sisältyvät yritykset, poislukien viisi yritystä joiden palveluksessa on yhteensä 160 henkilöä. Tiedot yhdistetään kattavaksi henkilöstötilastoksi OP Ryhmän vastuullisuusraportille.

Työntekijät

Henkilöstön määrä työsuhdetyypin mukaan Miehet Naiset Yhteensä
Vakinaiset kokoaikaiset 3 351 7 392 10 743
Vakinaiset osa-aikaiset 67 691 758
Määräaikaiset kokoaikaiset 167 384 551
Määräaikaiset osa-aikaiset 82 135 217
Yhteensä 3 667 8 602 12 269
Henkilöstön määrä maittain Miehet Naiset Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Suomi 3 549 8 298 11 098 749 11 847
Viro 44 136 178 2 180
Latvia 28 83 108 3 111
Liettua 46 85 117 14 131
Yhteensä 3 667 8 602 11 501 768 12 269

401 Työsuhteet

401-1 Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2017 aikana OP Ryhmässä aloitti 1 345 (1 236) uutta työntekijää. Vakinaisen henkilöstön vuotuinen lähtövaihtuvuus oli 8,7 % (7,9) ja vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 4,8 % (3,7). Vuoden aikana OP Ryhmässä päätettiin 59 (42) työsuhdetta, joista tuotannollisista syistä irtisanottiin 21 (14) ja vapaaehtoisten järjestelyjen kautta vähennettiin 38 työsuhdetta (28). Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyi 357 henkilöä (388). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,1 vuotta (61,7). Keskittämisen myötä Osuuspankeista siirtyi Keskusyhteisöön 314 henkilöä. Liikkeenluovutusten myötä Ryhmässä päättyi 5 työsuhdetta.

Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet ikäryhmän, sukupuolen ja maan mukaan

Suomi Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 287 377 664 56 % 37 % 44 %
30–39 vuotta 143 159 302 13 % 7 % 9 %
40–49 vuotta 107 131 238 13 % 8 % 10 %
Yli 49 vuotta 42 50 92 4 % 1 % 2 %
Yhteensä 579 717 1 296 16 % 9 % 11 %
Viro Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 1 4 5 25 % 27 % 26 %
30–39 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
40–49 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Yli 49 vuotta 0 1 1 0 % 2 % 2 %
Yhteensä 1 5 6 2 % 4 % 3 %
Latvia Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 3 7 10 75 % 30 % 37 %
30–39 vuotta 2 1 3 15 % 3 % 6 %
40–49 vuotta 0 1 1 0 % 5 % 4 %
Yli 49 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Yhteensä 5 9 14 18 % 11 % 13 %
Liettua Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 7 12 19 54 % 52 % 53 %
30–39 vuotta 0 6 6 0 % 14 % 9 %
40–49 vuotta 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Yli 49 vuotta 2 0 2 67 % 0 % 14 %
Yhteensä 10 19 29 22 % 22 % 22 %

 Päättyneet työsuhteet ikäryhmän, sukupuolen ja maan mukaan

Suomi Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 333 442 775 66 % 44 % 51 %
30–39 vuotta 114 183 297 10 % 8 % 9 %
40–49 vuotta 52 117 169 6 % 7 % 7 %
Yli 49 vuotta 145 416 561 13 % 12 % 13 %
Yhteensä 644 1 158 1 802 18 % 14 % 15 %
Viro Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 2 5 7 50 % 33 % 37 %
30–39 vuotta 0 3 3 0 % 7 % 6 %
40–49 vuotta 0 4 4 0 % 12 % 8 %
Yli 49 vuotta 1 2 3 11 % 4 % 5 %
Yhteensä 3 14 17 7 % 10 % 9 %
Latvia Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 4 3 7 100 % 13 % 26 %
30–39 vuotta 1 6 7 8 % 17 % 14 %
40–49 vuotta 0 3 3 0 % 15 % 11 %
Yli 49 vuotta 0 1 1 0 % 25 % 13 %
Yhteensä 5 13 18 18 % 16 % 16 %
Liettua Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 4 15 19 31 % 65 % 53 %
30–39 vuotta 5 7 12 19 % 16 % 17 %
40–49 vuotta 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Yli 49 vuotta 1 0 1 33 % 0 % 7 %
Yhteensä 11 23 34 24 % 27 % 26 %

 

 

401-3 Vanhempainvapaa

Vuoden 2017 aikana perhevapaalla oli kaiken kaikkiaan 1018 (1089) henkilöä, joista naisia oli 718 (793) ja miehiä 300 (296). Vuoden aikana päättyneiltä perhevapailta työhön palasi 279 miestä (275) ja 315 naista (354). Työhönpalaamisaste oli miesten osalta 100 % (99) ja naisten osalta 90 % (93). Edellisenä vuonna perhevapailta palanneista oli 12 kuukauden kuluttua edelleen työssä 247 miestä (257) ja 333 naista (299). Työssäpysyvyysaste oli miesten osalta 90 % (92) ja naisten osalta 94 % (94). Luvut on laskettu vain Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-Kiinteistökeskusten henkilöstöä.

402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa uudelleenjärjestelytilanteita koskevat keskeiset säädökset sisältyvät lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Liikkeen luovutuksissa tiedottamisaika henkilöstön edustajille on lain mukaisesti yksi viikko. Kirjallinen neuvotteluesitys henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi pitää puolestaan antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

403 Työterveys ja -turvallisuus

403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus

OP Ryhmän tasolla ja OPn keskusyhteisössä toimivat seuraavat yhteistoimintaryhmät:

OP Ryhmän yhteistoimintaryhmä, OPn keskusyhteisön yhteistoimintaneuvottelukunta ja OPn keskusyhteisön henkilöstöasioiden yhteistoimintaryhmä. Ryhmien tarkoitus on yhteistoimintalain mukaisesti kehittää yritysten toimintaa ja työolosuhteita sekä kehittää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sitä koskevassa päätöksenteossa. OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, on 89% (88) koko ryhmän henkilöstöstä. Keskusyhteisöllä on oma työsuojelutoimikunta ja kaikilla yli 20 työntekijän pankeilla on oma työsuojelutoimikunta.

OP Ryhmässä henkilöstön edustus yritysten hallinnossa toteutetaan OP keskusyhteisöön kuuluvissa yrityksissä nimittämällä kolmivuotiskausittain henkilöstön edustajat OP Osuuskunnan neuvostoon.

403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset

Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryhmässä tähtää siihen, että tiiviillä ja organisoidulla työterveyden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pystytään varmistamaan entistä paremmin työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Keskeisiä työhyvinvoinnin elementtejä ovat esimerkiksi varhaisen tuen malli, työterveyshuolto, kuntoutus, työelämän joustot ja monimuotoisuuden johtaminen. Henkilöstölle suunnattu vuosittain toteutettavan terveys-ja hyvinvointikyselyn avulla löydetään työhyvinvointitoiminnan pohjaksi henkilöstön näkökulmasta keskeiset toiminta-alueet ja tarpeet.

Vuoden 2017 aikana OP Ryhmässä sattui 10 poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joissa menetettiin yhteensä 237 kalenteripäivää. Tapaturmataajuus LTA1 oli 0,6. Ryhmässä ei sattunut työhön liittyneitä kuolemantapauksia tai työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia vuonna 2017. OPlla on käytössä järjestelmällinen menettely sattuneiden työtapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamiseen. Sattuneesta työtapaturmasta ilmoitetaan viiveettä lähimmälle esimiehelle, joka välittömien korjaavien toimenpiteiden jälkeen tekee tapaturmailmoituksen. Tapaturmailmoitusten perusteella sattuneiden työtapaturmien määrää, laatua ja aiheutuneita kustannuksia seurataan säännöllisesti työsuojelutoimikunnassa.

Sairauspoissaolojen osuus vuoden 2017 säännöllisestä työajasta oli 3,3% (3,5). Miehillä sairaspoissaolojen osuus oli 1,8% (1,8) ja naisilla 4,0 % (4,1). Sairaspoissaolot ovat pysyneet liki samalla tasolla koko 2010-luvun. Tiedot on laskettu Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-Kiinteistökeskusten henkilöstöä.

Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti ryhmän eri yhteisöissä. Pankkiryöstötilanteisiin on luotu menettelytavat ja raportointikäytännöt. Vakavien uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jälkihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaamiseen. Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelussa työskentelevien perehdytysohjelmaa ja käytännöt tulee kerrata vuosittain. Toteutuneet uhkatilanteet kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Henkilöstön kokemuksia uhkaavista asiakaspalvelutilanteista seurataan myös henkilöstötutkimuksella. Vakavat uhkatilanteet ilmoitetaan poliisille. Pankkiryöstötilanteet raportoidaan johtokunnalle reaaliaikaisesti ja kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään.

 

 

404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat ja 404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit.

OP Ryhmä tarjoaa monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omaan työhön, tekemiseen ja osaamisvaateisiin. Vuonna 2017 OP Ryhmä on rakentanut toimintamallia henkilöstön osaamisen uudistamiseen. Mallia rakennetaan, koska digitalisaation ja automatisaation myötä osa finanssialan nykyisistä tehtävistä tulee häviämään. Samalla digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uudenlaista työtä, joka vaatii uudenlaista osaamista. Osaamisen uudistamisen toimintamallilla rohkaistaan ja ohjataan työntekijöitä pitämään huolta omasta työmarkkina-arvostaan erityisesti työnmuutostilanteissa. 

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön vuosittaisten kehityskeskusteluiden kautta. Keskustelut ovat tärkeä osa suorituksen johtamista ja pitävät sisällään tavoite-, tulos-, osaamis- ja seurantakeskustelun. Vuoden ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tulevan kauden tavoitteet ja keskitytään menneen kauden arviointiin. Toinen keskustelu keskittyy osaamiseen ja sen myötä laaditaan kehittymissuunnitelma tärkeimmistä kehittymiskohteista. Lisäksi käydään läpi missä kuluvan kauden tavoitteiden toteutumisessa mennään. Vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla. OP Ryhmässä tehdään lisäksi Yhteistoimintalain mukaisesti Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yrityksissä, joiden työntekijöiden määrä on säännöllisesti yli 20. Koulutussuunnitelmassa tulee olla arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä, sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksen mukaisella tavalla.

OP Ryhmässä käytettiin kouluttautumiseen vuonna 2017 keskimäärin 15 tuntia henkilöä kohden.

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön säännöllisten kehityskeskusteluiden kautta. Ne ovat tärkeä osa suorituksen johtamista ja pitävät sisällään tavoite-, tulos-, osaamis- ja seurantakeskustelun. Vuoden ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tulevan kauden tavoitteet ja keskitytään menneen kauden arviointiin. Toisessa keskustellaan osaamisesta ja siitä, missä kuluvan kauden tavoitteiden toteutumisessa mennään. Osaamiskeskustelussa henkilöille laaditaan kehittymissuunnitelma tärkeimmistä kehittymiskohteista.

OP Ryhmän palkitsemissuosituksen mukaan kaikki työntekijät ovat työsuoritukseen perustuvan palkitsemisen piirissä ja käyvät tavoite- ja tuloskeskustelun.

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Henkilöstötutkimus toteutetaan OP Ryhmässä joka toinen vuosi. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2019.Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat asiakaskeskeisyys, luottamus tulevaisuuteen ja arvojen mukainen toiminta.

405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

OPssa halutaan ylläpitää tasa-arvoisia työskentelymahdollisuuksia koko henkilöstölle. Henkilöstöstä vuonna 2017 oli naisia 70 % (71) ja miehiä 30% (29). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 43,4 vuotta (43,6) ja palvelusaika OP Ryhmässä keskimäärin 13,4 vuotta (14,0). OP Ryhmän hallintoelinten jäsenistä miehiä oli 63 % (64) ja naisia 37 % (36). Hallinnon jäsenten keski-ikä oli vuoden päättyessä 53,8 vuotta (52,8). Alle 50-vuotiaiden osuus oli 32 % (31).

OP Ryhmä henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset
Johtajat 77 % 23 %
Esimiehet 4 % 59 %
Asiantuntijat 48 % 52 %
Toimihenkilöt 16 % 84 %
Yhteensä 30 % 70 %

Ryhmä henkilöstöryhmän ja ikäryhmän mukaan

  Alle 30 v. 30–49 v. Yli 49 v.
Johtajat 0 % 34 % 57 %
Esimiehet 2 % 56 % 42 %
Asiantuntijat 7 % 59 % 34 %
Toimihenkilöt 19 % 44 % 38 %
Yhteensä 13 % 50 % 37 %

 OP Ryhmän hallintoelimet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

  Miehet Naiset
Alle 30 v. 48 % 52 %
30–49 v. 55 % 45 %
Yli 49 v. 66 % 34 %
Yhteensä 63 % 37 %

OP Ryhmässä asetettiin Hyvän hallinnon periaatteisiin pohjautuva monimuotoisuuden tavoite kesäkuussa 2017. Sen mukaan johtajatehtävissä on monipuolinen osaaminen ja kokemus, sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus, siten että molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Mittarina käytetään eri sukupuolten osuutta määritellyissä johtajatehtävissä. Vuonna 2017 naisten osuus näissä johtajatehtävissä oli 21 % ja miesten osuus 79 %. Keskusyhteisössä sukupuolijakauma johtajatehtävissä on oli 30 % naisia ja 70 % miehiä, Osuuspankeissa taas naisia on toimitusjohtajan tehtävissä 14 % ja miehiä 86 %. Tavoittelemme ja seuraamme myös, että OP Ryhmän henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen pystyäkseen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin.

405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde

Tavoittelemme ja seuraamme, että OP Ryhmän hallinto, johto ja henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen pystyäkseen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Monimuotoisuus huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja sen toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnissa.

OP Ryhmässä on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti eri mittareiden ja tilastojen avulla. OP Ryhmä seuraa mm. eri ikäryhmien ja sukupuolten palkkatasa-arvon toteutumista työn vaativuuden mukaan. Esimerkiksi naisen keskipalkan osuus miehen keskipalkasta asettuu vertailukelpoisissa vaativuusryhmissä vaihteluvälille 90 % - 105 %. Seuranta ja laaditut toimenpiteet eivät kuitenkaan keskity vain puhtaasti palkitsemiseen vaan myös mm. johtamiseen, esimiestyöhön, työhyvinvointiin, urakehitykseen ja koulutusmahdollisuuksiin, joilla on kaikilla merkitystä OP Ryhmän monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Syrjinnän kielto, yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset sekä lapsi- ja pakkotyö

Koko OP Ryhmää ja sen hallintoa sitovat periaatteet nojaavat vahvasti perustehtäväämme sekä arvoihimme ja ovat merkittävä osa toimintamme vastuullisuutta. OPn omaan toimintaan ei liity välittömästi merkittäviä ihmisoikeusriskejä tai -vaikutuksia. Välillisesti tällaisia vaikutuksia voi kuitenkin liittyä toimitusketjuun tai sijoitus- ja rahoituskohteiden toimintaan.

Tavoite

OP pyrkii ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. OP pyrkii ehkäisemään ihmisoikeuksien loukkauksia sekä tukemaan lapsityövoiman ja pakkotyön poistamista toiminnassaan sekä toimitusketjussaan.

Politiikat ja sitoumukset

OPn toimintaa ohjaa hyvä pankki-ja vakuutustapa sekä finanssialan sääntely ja OPn Hyvän liiketavan periaatteet. OPn hankinnan toimittajavaatimuksissa määritellään toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset. Syrjinnän ehkäisystä ja ihmisoikeuksista linjaavat esimerkiksi YK:n Global Compact, UN PRI ja ILOn sopimus työelämän perusoikeuksista.

Johtaminen

Käytännön johtamistyökaluja ovat OP Ryhmän hyvän liiketavan periaatteet, OP Johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, OP Ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelman runkosuunnitelma, Hankintapolitiikka ja Toimittajavaatimukset OP Ryhmän toimittajille. Hankinnan toimittajavaatimukset edellyttävät, että toimittajan on johdettava OP Ryhmän yhteiskuntavastuuvaatimuksissa käsiteltyjä asioita aktiivisesti ja tavoitteellisesti sekä varmistettava, että myös sen toimittajat noudattavat näitä vaatimuksia. OP auditoi toimittajia vuosittaisen yhteiskuntavastuun auditointisuunnitelman mukaisesti, ja toimittajan on annettava selonteko noudattamiensa eettisten periaatteiden toteutumisesta käytännössä. Vastuullisuus­auditoinnin jatkuva seuranta on osa OPn toimittaja- ja vastuullisuusjohtamisen mallia, johon kuuluvat mm. säännölliset tapaamiset nimettyjen hankintapäälliköiden kanssa.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK:n Global Compact, Suomen Monimuotoisuusverkosto

Valitusjärjestelmät

Henkilöstö voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä tarkastustoiminnolle. Hyvän liiketavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi myös keskustella HR:n, lähiesimiehen tai Compliancen kanssa. OP Ryhmässä ilmoitukset epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista on mahdollista tehdä myös nimettömänä OP Ryhmän tarkastusjohtajalle ns. whistle blowing -toiminnon kautta. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa. Toimittajan epäillystä säännösten tai määräysten rikkomuksesta voi keskustella hankintajohtajan tai vastaavan hankintapäällikön kanssa. Asiakkaan syrjintäepäilykset tulevat tietoomme pääsääntöisesti viranomaisten toimittamien selvityspyyntöjen kautta. OP edellyttää tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan OPn yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksia, Hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

406 Syrjinnän kielto

406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Vuonna 2017 on OP Ryhmässä tehty 1 sukupuolisyrjintäilmoitus. Tapaus tutkittiin tasa-arvolain mukaan ja asiasta laadittiin selvitys tasa-arvovaltuutetulle.

407 Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

OP Ryhmä on järjestäytynyt työnantaja. Ryhmän yhtiöissä noudatetaan kolmea työehtosopimusta: pankkitoiminnassa rahoitusalan työehtosopimusta, vakuutusyhtiöissä vakuutusalan työehtosopimusta ja Pohjola Sairaalassa terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimukset sisältävät määräyksiä mm. työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamisesta, työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja toimintaedellytysten turvaamisesta. Isona työnantajana OP Ryhmällä on suuri rooli työelämän kehittämisessä.

OP Ryhmä noudattaa kaikessa yhteistoiminnassa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sekä kaikkia muita yhteistoimintaa koskevia paikallisia lakeja. Yhteistoiminta OP Ryhmässä on järjestetty siten, että neljä kertaa vuodessa kokoontuu ryhmätasoinen yhteistoimintaryhmä, joka käsittelee ryhmän taloutta ja tulosta sekä muita ryhmätasoisia ajankohtaisia asioita. Kaikissa ryhmän yhtiöissä on omat yhteistoiminta­menettelynsä lain vaatimalla tavalla.

Yhteiskunta

OP toteuttaa perustehtäväänsä kahdessa roolissa, joita ovat liiketoimintarooli ja yhteisöllinen rooli. Liiketoimintaroolin mukaisesti kannamme vastuun vakavaraisuudesta ja tehokkuudesta. Yhteisöllisen roolin puitteissa puolestaan huolehdimme omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristömme hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Olemme laajasti läsnä koko Suomessa niin digitaalisesti kuin fyysisesti, ja osallistumme paikallisen menestyksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen kaikkialla missä toimimme.

Tavoite

OP edistää sekä perustehtävänsä että vastuullisuusohjelman mukaisesti alueellista elinvoimaisuutta.

Politiikat ja sitoumukset

OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen. OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamat Hyvän liiketavan periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Johtaminen

Yhteisöllistä roolia johdetaan liiketoimintaroolin rinnalla. Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Näkökulmia ohjaa muun muassa YK:n Clobal Compact -aloite sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.

Valitusjärjestelmät

Asiakaspalautekanavat ja asiakasyhteisöt

Paikallisyhteisöt

FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin

OP Ryhmän palveluverkosto koostuu konttori-, verkko-, puhelin- ja mobiilipalveluista. Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjotaan sekä konttoreissa että digitaalisesti. OPlla on Suomen laajin pankki- ja vahinkovakuutuspalvelut kattava palveluverkko. Sen avulla halutaan varmistaa asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Ryhmän osuuspankeilla oli vuoden 2017 lopussa noin 407 (469) toimipaikkaa ja sen asiakkaiden käytettävissä oli noin 1 340 pankkien yhteiskäytössä olevaa pankkiautomaattia ympäri maata. OP-mobiili on asiakkaiden päivittäisasioinnin pääkanava yli 18 miljoonalla käynnillä yhden kuukauden aikana. Op.fi:n käyntien määrä oli lähes 9 miljoonaa.

FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluja

Palvelemme kattavasti asiakkaitamme suomen ja ruotsin kielellä, mutta varsinkin yritysasiakkaiden keskuudessa ja pääkaupunkiseudulla sekä kasvukeskuksissa tarve englanninkieliselle palvelulle on suuri. Tarjoamme asiakkaillemme sähköiset palvelut (op.fi, OP-mobiili, Pivo) päivittäisten pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen englanniksi. Muiden palvelujen osalta englanninkielistä palvelukykyä kehitetään asiakastarvetta vastaavaksi. Joissakin OP-Kiinteistökeskuksissa tarjotaan palvelua lisäksi venäjän kielellä. Baltiassa asiakkaita palvellaan konttoreissa paikallisilla kielillä ja sähköisissä kanavissa englanniksi.

Op.fi-verkkosivuston tekstiversio pda.op.fi on yleisesti näkövammaisilla käytössä oleva palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineillä, kuten puhesyntetisaattorilla. OPn mobiilipalvelussa voi asioida sormenjälkitunnisteella. Lisäksi OP on tuottanut avainlukulistat pistekirjoituksella, mikä mahdollistaa näkövammaisten asioinnin verkkopalvelussa.

415 Poliittinen vaikuttaminen

415-1 Poliittinen tuki

OP Ryhmässä ei tueta suoraan eikä epäsuorasti poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen.

Tuotevastuu

OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä. Kunnioitamme pankki- ja vakuutussalaisuutta, asiakastietojen ja potilastietojen luottamuksellisuutta sekä sopimusten salassapitovelvoitteita kaikessa toiminnassamme. Käytäntömme ohjaavat ottamaan tietosuojakysymykset kattavasti huomioon kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaan liittyvillä käytännöillä suojaamme muun muassa OPn asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden OPn kanssa toimivien henkilöiden henkilötietoja. OP on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Lainsäädännön mukaan asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit.

Tavoite

Asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään huolellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla niiden edellyttämällä huolellisuudella. Huolehdimme tietosuojasta ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissa, tietojärjestelmissä sekä tuote- ja palvelukehityksessä koko henkilötiedon elinkaaren ajan. Huolehdimme asiakkaan oikeuksien toteutumisesta viestimällä avoimesti ja ymmärrettävästi.

Markkinoinnissa OP pyrkii antamaan tuotteista ja palveluista kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan päätöksenteossa. OP kannustaa asiakkaitaan parantamaan talouslukutaitoja. Erityisesti nuoriin ja lapsiin kohdistuva markkinointi on hyvin rajoitettua. OP huomioi kohderyhmän yleisen kokemattomuuden ja rajoitetun oikeudellisen toimintakyvyn.

Politiikat ja sitoumukset

Tiedonantovelvollisuuden mukaista viestintäämme säätelevät lainsäädäntö, asetukset ja muu sitova sääntely sekä viranomaisten ja markkinapaikkojen ohjeistus. Viestimme markkinoille oikean, luotettavan ja riittävän kuvan OP Ryhmän tilanteesta ja toiminnasta. Emme anna virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa markkinoinnissamme. Noudatamme kansainvälisen kauppakamarin määrittelemiä markkinoinnin perussääntöjä, hyvää markkinointitapaa ja toimialojemme markkinoinnin ohjeistuksia. Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus ovat meille kunnia-asia, ja käsittelemme potilastietoja ehdottoman luottamuksellisesti

Eturistiriitatilanteet on ohjeistettu Hyvän liiketavan periaatteissa ja ryhmätasoisessa Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeessa. Laki luottolaitostoiminnasta määrittää pankkisalaisuutta koskevan velvoitteen, jolla tarkoitetaan ryhmän asiakkaan tai muun toimintaa liittyvän henkilön tietojen salassapitovelvoitetta. OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus; pankki- ja vakuutussalaisuus varmistavat asiakkaiden asioiden luottamuksellisen käsittelyn. Toimihenkilöt saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Johtaminen

OPssa noudatetaan alan toimintaan liittyvää sääntelyä, hyvää vakuutus- ja pankkitapaa, hyvää arvopaperimarkkinatapaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Lisäksi useat lait ja valvontaviranomaisten antamat määräykset ja ohjeet ohjaavat OPn toimintaa kaikilla aloilla. Hyvän liiketavan periaatteet antavat eettisen perustan, jonka mukaisesti kaikkien OPssa työskentelevien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta.

OP on mukana valtakunnallisessa nuorten taloustaitohankkeessa. Taloustaitohankkeen tarkoituksena on nuorten vakavien taloudellisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja taloudenhallinnan tukeminen. Maksuhäiriö­merkintöjen määrä kasvoi ennätyksellisen korkeaksi vuonna 2016. Oikeanlaisella tuella ennaltaehkäistään taloudellisten vaikeuksien ja maksuhäiriö­merkintöjen syntyä. Paikallisesti pankit pitävät kouluissa oppitunteja opastaen omaan taloudenpitoon. Periaatteita noudatetaan osana normaaleja prosesseja. Periaatteet päivitetään tarvittaessa. OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet hyväksyy hallintoneuvosto.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK:n Global Compact. EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien. Asetus koskee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja sen tavoitteena on luoda yhtenäinen henkilötietojen suojan taso koko Euroopan unionissa. Asetus tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn ja antaa yksityisille henkilöille enemmän oikeuksia valvoa omia oikeuksiaan. OPssa on käynnissä Tietosuojahanke, jonka puitteissa varmistetaan, että OP pystyy vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksiin ja tätä kautta myös palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin.

Valitusjärjestelmät

OP Ryhmä on nimittänyt vuonna 2017 ryhmätasoisen tietosuojavastaavan, joka toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa roolissa. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön. Sisäisistä epäkohdista voi keskustella ensin oman esimiehen kanssa. OP Ryhmässä on sisäisessä käytössä myös rikkomusten sähköinen ilmoittamiskanava.

417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-1 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät informaatio- ja merkintävaatimukset

OP Ryhmässä noudatetaan alan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka mukaisesti asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit.

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Finanssivalvonta antoi 8.3.2017 OP Helsingille julkisen varoituksen ja 400 000 euron seuraamusmaksun koskien sijoitusneuvontaa.

418 Asiakkaiden yksityisyydensuoja

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Vuonna 2017 OP Ryhmälle on tullut 26 asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyydensuojaan liittyvää asiakasvalitusta, jotka OP on todennut perustelluiksi. Valitusten kokonaismäärän laskennassa samasta tapahtumasta (esim. postitusvirhe) johtuneet asiakasvalitukset ovat laskettu yhdeksi valitukseksi. Tietosuojaviranomainen on ohjeistanut kirjallisesti OP Ryhmää kahdessa yksittäisessä tapauksessa. OP Ryhmä havaitsi toiminnassaan vuonna 2017 yhteensä 72 tapausta, joissa asiakkaiden yksityisyydensuoja on jollain tavalla vaarantunut (esim. henkilötietojen vuoto, varkaus, häviäminen tai vahingossa tapahtunut taikka lainvastainen pääsy henkilötietoihin).

419 Määräystenmukaisuus

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta

Vastuullinen sijoittaminen ja omistajuus

OP hallinnoi 78,0 (74,5) miljardin euron asiakasvaroja. Varojen hoidossa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tavoitteet

OP toimii vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti huomioiden relevantteja vastuullisuusasioita sijoituspäätöksissä ja toiminnassa. OP toimii myös aktiivisena omistajana, kannustaa kohdeyhtiöitä ja yhteistyökumppaneita vastuulliseen liiketoimintaan sekä edistää vastuullisen sijoittamisen yleistymistä toimialalla.

Politiikat ja sitoumukset

OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Odotamme aktiivisten sijoituskohteidemme noudattavan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja, kuten Global Compactia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille.

OP-Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen äänioikeutta OP-Rahastoyhtiön hallituksessa hyväksytyn omistajapolitiikan mukaisesti. Epäkohdat Suomessa listatuissa yhtiöissä pyritään käsittelemään suoraan yhtiöiden kanssa ennen yhtiökokouksia, jolloin mahdollisissa äänestystilanteissa pääsääntöisesti tuetaan hallituksen esitystä. OP-Rahastoyhtiö käyttää myös muissa kuin Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa äänivaltaa yhä enenevässä määrin valtakirjaäänestyksen (proxy voting) avulla.

Johtaminen

Vastuullisen sijoittamisen päälinjaukset hyväksytään OP Varallisuudenhoidon johtoryhmässä. Linjausten mukaisia päätöksiä tehdään ESG-yksikössä ja vastuullisen sijoittamisen toimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii arvopaperisijoitukset -osaston johtaja. Varsinaisten ESG-strategioiden toimeenpano tapahtuu tapauskohtaisesti joko korko-, osake- tai kiinteistösijoituksissa, sijoitusratkaisuissa tai ESG-yksikössä, tai vaihtoehtoisesti ESG-yksikön ja edellä mainittujen toimintojen yhteistyönä.

Vastuullista sijoittamista toteutetaan erilaisilla vastuullisen sijoittamisen strategioilla. Toteutettavia strategioita ovat vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoituspäätöksenteossa, kansainvälisten normien seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen, poissulkeminen sekä positiivinen teemasijoittaminen.

OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. Potentiaalisten ja nykyisten sijoitusten systemaattinen ESG -kriteeristön seuranta ja valvonta toteutetaan ulkopuolisen kansainvälisen kumppanin kautta. Mikäli aktiivisten sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, vaikutamme yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

OP on allekirjoittanut hiilijalanjäljen raportoimiseen kannustavan Montreal Pledge -aloitteen. OP Varallisuudenhoito on mukana CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäkatoaloitteissa. Lisäksi OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vuoden 2017 lopulla OP Varallisuudenhoito lähti mukaan kansainväliseen Climate Action 100+ -ohjelmaan. Aloitteessa mukana olevat sijoittajat vaikuttavat maailman suurimpiin kasvihuonekaasupäästöjen tuottajiin.

Valitusjärjestelmät

Vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja omistajapolitiikasta voi esittää näkemyksiä konttoreihin ja rahastoyhtiöön. Osuudenomistajilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä OP-Rahastoyhtiön osuudenomistajien kokouksessa.

 

 

FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti erityisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. OP Varallisuudenhoidon hoitamissa OP-rahastoissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 67 Suomessa listatun pörssiyhtiön osakkeita, joista 21 %:n kanssa keskusteltiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksistä.

OP vaikuttaa yrityksiin myös muilla tavoin. Mikäli aktiivisten sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, aloitetaan vaikuttaminen yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen

Positiivinen arvottaminen

OP Ryhmässä sijoituskohteita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan toimimaan vastuullisesti ja kansainvälisten normien mukaisesti. Lähtökohtaisesti kaikissa rahastoissa houkuttelevimpia sijoituskohteita ovat liikkeeseenlaskijat, joiden toiminta on kansainvälisten eettisten normien näkökulmasta moitteetonta. Positiivinen arvottaminen korostuu erityisesti OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahastoissa. OP-Ilmaston yhtiövalikoiman muodostavat yhtiöt, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutokseen varautumisesta. OP-Puhdas Vesi puolestaan sijoittaa erityisesti yrityksiin, joiden liiketoiminnassa korostuu puhtaan veden riittämiseen tähtäävät ratkaisut. OP Vähähiilinen Maailma -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka erottuvat kilpailijoistaan alhaisemman hiili-intensiteetin perusteella. Näiden rahastojen arvo vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 368,4 miljoonaa euroa eli 4,5% OP-Rahastoyhtiön osakerahastojen pääomista.

Negatiivinen arvottaminen

OP Varallisuudenhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti kansainvälisten normien toteutumista sijoituskohteissa seurataan aktiivisesti niin sijoituspäätöstä tehtäessä kuin omistusaikanakin. Sijoituskohteet seulotaan kansainvälisten normirikkomusten osalta. Lisäksi varmistetaan, ettei salkuissa ole sopimuksilla kiellettyjen aseiden (henkilömiinat, rypäleaseet ja ydinaseet) valmistajia, myyjiä tai markkinoijia. Seulonta toteutetaan ulkopuolisen analyysitalon toimesta kaksi kertaa vuodessa. Seulonta koskee kaikkia suoria sijoituksia tekeviä aktiivisia OPn osake- ja yrityslainarahastoja sekä täyden valtakirjan asiakassalkkuja, jotka tekevät edellä mainittuja sijoituksia. Lisäksi edellä mainituista rahastoista ja asiakassalkuista on poissuljettu kymmeniä hiiliyhtiöitä. Hiiliyhtiöiden poissulkeminen pitää sisällään muun muassa hiilikaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 % tulee energiahiilen tuottamisesta sekä sähköntuottajia, jotka käyttävät runsaasti hiiltä sähkön tuottamiseen. Poissulkemiselta voi välttyä, mikäli yhtiö tekee toimenpiteitä tai omaa suunnitelman hiiliriippuvuuden pienentämiseksi merkittävästi. Poissuljettujen yhtiöiden lista on nähtävissä OPn verkkosivuilla.

OP-Rahastoyhtiö toi vuonna 2016 markkinoille OP-Kestävä Maailma -yhdistelmärahaston. Rahasto noudattaa negatiivista arvottamista useiden tuotteiden ja toimintojen osalta. Rahasto ei esimerkiksi sijoita tupakan tai alkoholin valmistajiin. Rahaston pääomat olivat vuoden 2017 lopussa 43,6 miljoonaa euroa.

 

 

 

GRI-indeksi

GRI-indeksi

Kaikki Standardit vuosi 2016  
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Puutteet Global Compact
Yleinen sisältö  
102-1 Raportoivan organisaation nimi  Tilinpäätös, liite 1: Yleistä    
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut  OPn Vuosi 2017: Liiketoiminnat    
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Helsinki    
102-4 Toimintamaat Tilinpäätös, liite 49    
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  Tilinpäätös, liite 49    
102-6 Markkina-alueet, toimialat OPn Vuosi 2017: Liiketoiminnat    
102-7 Raportoivan organisaation koko  OPn Vuosi 2017: Vuosi 2017 tiivistetysti, OPn Vuosi 2017 henkilöstö    
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä GRI: Sosiaaliset vaikutukset    X
102-9 Toimitusketju OPn Vuosi 2017: Arvoketju ja GRI taloudelliset vaikutukset    
102-10  Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Tilinpäätös, toimintakertomus: OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset    
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  Tilinpäätös, liite 2: OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet    
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet GRI-tiedot, johtaminen    
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa GRI-tiedot, johtaminen    
102-14 Toimitusjohtajan katsaus OPn Vuosi 2017: Johdon katsaus, OPn Vuosi2017: Vastuullisuudesta vastaavan johtajan katsaus    
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet OPn Vuosi 2017: Strategia    X
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä: Hallintoneuvosto ja sen valiokunnat    
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Suomessa 91% OP Ryhmän henkilöstöstä on yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa toimialalla ei ole sitovia työehtosopimuksia.    X
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuullisuuden johtaminen, OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös, liite 49    
102-46 Raportin sisällön määrittely GRI: Vastuullisuuden johtaminen    
102-47 Olennaiset näkökohdat GRI: Vastuullisuuden johtaminen, olennaisuus    
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa EI muutoksia    
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa EI muutoksia    
102-50 Raportointijakso 1.1.2017-31.12.2017    
102-51 Edellisen raportin päiväys 28.2.2017    
102-52 Raportin julkaisutiheys vuosittain    
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja https://uusi.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot    
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI, GRI -sisältöindeksi    
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI, GRI -sisältöindeksi    
102-56 Raportoinnin varmennus Riippumaton varmennusraportti    
Johtamismalli  
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI    
103-2 Johtamismallin komponentit Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI   X
103-3 Johtamismallin arviointi Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI    
Aihekohtainen sisältö  
Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta
Taloudelliset vaikutukset  
201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset    
201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle Taloudelliset vaikutukset Tieto ei saatavilla taloudellisten vaikutusten tai kustannusten osalta. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia  X
201-3 Eläketurvan kattavuus Tilinpäätös, liite 33    
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus OP Ryhmä ei saanut valtiolta merkittäviä taloudellisia tukia vuonna 2017.    
203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Taloudelliset vaikutukset    
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset, OPn vuosi 2017 paikallisuus ja osuuspankit, Verojalanjälki    
204 Hankinnat      
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Taloudelliset vaikutukset    
205 Korruptionvastaisuus
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi Taloudelliset vaikutukset    X
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Taloudelliset vaikutukset Tieto ei saatavilla kaikilta osin. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia.  X
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei tapauksia vuonna 2017.    X
206 Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Taloudelliset vaikutukset    
Ympäristövaikutukset  
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövaikutukset   X
302-3 Energiaintensiteetti Ympäristövaikutukset   X
305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövaikutukset   X
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövaikutukset   X
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Ympäristövaikutukset   X
305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövaikutukset   X
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövaikutukset   X
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövaikutukset Tiedot saatavilla vain Helsingin toimitiloista. X
Sosiaaliset vaikutukset  
401 Työsuhteet
401-1 Henkilöstön vaihtuvuus Sosiaaliset vaikutukset   X
401-3 Vanhempainvapaa Sosiaaliset vaikutukset Tieto ei saatavilla vanhempainvapaaseen oikeutettujen miesten määrän osalta. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia. X
402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Sosiaaliset vaikutukset   X
403 Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus Sosiaaliset vaikutukset    
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Sosiaaliset vaikutukset Tieto ei ole saatavilla tarkemmalla tasolla. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia.  
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Sosiaaliset vaikutukset   X
404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Sosiaaliset vaikutukset   X
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaaliset vaikutukset   X
405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Sosiaaliset vaikutukset Tarkempi jaottelu ei ole saatavilla. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia. X
406 Syrjinnän kielto
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset   X
  Paikallisyhteisöt  
FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin Sosiaaliset vaikutukset Raportoidaan vain Suomen tasolla.  
FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluita Sosiaaliset vaikutukset    
415 Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittinen tuki Sosiaaliset vaikutukset   X
417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio
417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Ei tapauksia vuonna 2017.    
417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Sosiaaliset vaikutukset    
418 Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Sosiaaliset vaikutukset    
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Ei tapauksia vuonna 2017.    
Omistajuus  
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Sosiaaliset vaikutukset    
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen Sosiaaliset vaikutukset    
         
 

 

Riippumaton varmennusraportti

 

Riippumaton varmennusraportti

OP Osuuskunnan johtokunnalle

Olemme OP Osuuskunnan johtokunnan pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet vastuullisuustiedot raportointikaudelta 1.1.–31.12.2017. Vastuullisuustiedot on esitetty verkossa julkaistavassa OP:n vuosi 2017 raportin ”Vastuullisuus ja GRI” valikon GRI-sisältöindeksissä (jäljempänä ”Vastuullisuustiedot”).

OP Osuuskunnan johtokunta vastaa vastuullisuustietojen laatimisesta ja esittämisestä GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti.

Meidän velvollisuutenamme on esittää toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti. Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin OP Osuuskunnalle.

Varmennuksemme arviointikriteerinä on GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä vastuullisuustietoja tulee arvioida yhdessä OP Ryhmän antamien tietojen keräämiseen, laskemi¬seen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään OP Ryhmän suorituksen arviointiin vastuullisuuteen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. OP Ryhmän taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua OP Ryhmän tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt vastuullisuustiedot olennaisilta osiltaan GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

 • Olemme haastatelleet OP Ryhmän ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista ja OP Ryhmän vastuullisuuden yhteydestä OP Ryhmän liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
 • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhdenmukaisuutta GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja laatua koskevien periaatteiden kanssa.
 • Olemme arvioineet vastuullisuustietoihin valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa OP Ryhmän liiketoimintaan ja toimialaan.
 • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä OP Ryhmän sisäisiä dokumentteja.
 • Olemme verranneet esitettyjä vastuullisuustietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
 • Olemme käyneet läpi esitetyt vastuullisuustiedot ja -väittämät ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä.
 • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjaisesti OP Ryhmän tietojärjestelmistä ja ryhmän jäsenyhteisöistä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon kohteena olleet vastuullisuustiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti laadittu.

Helsinki, 23. helmikuuta 2018
KPMG OY AB

Raija-Leena Hankonen
KHT

Niina Turri
Senior Manager, Neuvontapalvelut