GRI-indeksi

Kaikki Standardit vuosi 2016  
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Puutteet Global Compact
Yleinen sisältö  
102-1 Raportoivan organisaation nimi  Tilinpäätös, liite 1: Yleistä    
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut  OPn Vuosi 2017: Liiketoiminnat    
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Helsinki    
102-4 Toimintamaat Tilinpäätös, liite 49    
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  Tilinpäätös, liite 49    
102-6 Markkina-alueet, toimialat OPn Vuosi 2017: Liiketoiminnat    
102-7 Raportoivan organisaation koko  OPn Vuosi 2017: Vuosi 2017 tiivistetysti, OPn Vuosi 2017 henkilöstö    
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä GRI: Sosiaaliset vaikutukset    X
102-9 Toimitusketju OPn Vuosi 2017: Arvoketju ja GRI taloudelliset vaikutukset    
102-10  Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Tilinpäätös, toimintakertomus: OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset    
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  Tilinpäätös, liite 2: OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet    
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet GRI-tiedot, johtaminen    
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa GRI-tiedot, johtaminen    
102-14 Toimitusjohtajan katsaus OPn Vuosi 2017: Johdon katsaus, OPn Vuosi2017: Vastuullisuudesta vastaavan johtajan katsaus    
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet OPn Vuosi 2017: Strategia    X
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä: Hallintoneuvosto ja sen valiokunnat    
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Suomessa 91% OP Ryhmän henkilöstöstä on yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa toimialalla ei ole sitovia työehtosopimuksia.    X
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuullisuuden johtaminen, OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet OPn Vuosi 2017: Sidosryhmät    
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös, liite 49    
102-46 Raportin sisällön määrittely GRI: Vastuullisuuden johtaminen    
102-47 Olennaiset näkökohdat GRI: Vastuullisuuden johtaminen, olennaisuus    
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa EI muutoksia    
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa EI muutoksia    
102-50 Raportointijakso 1.1.2017-31.12.2017    
102-51 Edellisen raportin päiväys 28.2.2017    
102-52 Raportin julkaisutiheys vuosittain    
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja https://uusi.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot    
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI, GRI -sisältöindeksi    
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI, GRI -sisältöindeksi    
102-56 Raportoinnin varmennus Riippumaton varmennusraportti    
Johtamismalli  
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI    
103-2 Johtamismallin komponentit Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI   X
103-3 Johtamismallin arviointi Vastuullisuuden johtaminen OPssa, GRI    
Aihekohtainen sisältö  
Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta
Taloudelliset vaikutukset  
201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset    
201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle Taloudelliset vaikutukset Tieto ei saatavilla taloudellisten vaikutusten tai kustannusten osalta. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia  X
201-3 Eläketurvan kattavuus Tilinpäätös, liite 33    
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus OP Ryhmä ei saanut valtiolta merkittäviä taloudellisia tukia vuonna 2017.    
203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Taloudelliset vaikutukset    
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset, OPn vuosi 2017 paikallisuus ja osuuspankit, Verojalanjälki    
204 Hankinnat      
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Taloudelliset vaikutukset    
205 Korruptionvastaisuus
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi Taloudelliset vaikutukset    X
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Taloudelliset vaikutukset Tieto ei saatavilla kaikilta osin. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia.  X
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei tapauksia vuonna 2017.    X
206 Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Taloudelliset vaikutukset    
Ympäristövaikutukset  
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövaikutukset   X
302-3 Energiaintensiteetti Ympäristövaikutukset   X
305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövaikutukset   X
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövaikutukset   X
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Ympäristövaikutukset   X
305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövaikutukset   X
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövaikutukset   X
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövaikutukset Tiedot saatavilla vain Helsingin toimitiloista. X
Sosiaaliset vaikutukset  
401 Työsuhteet
401-1 Henkilöstön vaihtuvuus Sosiaaliset vaikutukset   X
401-3 Vanhempainvapaa Sosiaaliset vaikutukset Tieto ei saatavilla vanhempainvapaaseen oikeutettujen miesten määrän osalta. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia. X
402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Sosiaaliset vaikutukset   X
403 Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus Sosiaaliset vaikutukset    
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Sosiaaliset vaikutukset Tieto ei ole saatavilla tarkemmalla tasolla. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia.  
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Sosiaaliset vaikutukset   X
404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Sosiaaliset vaikutukset   X
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaaliset vaikutukset   X
405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Sosiaaliset vaikutukset Tarkempi jaottelu ei ole saatavilla. Tutkimme mahdollisuutta laajentaa raportointia. X
406 Syrjinnän kielto
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset   X
  Paikallisyhteisöt  
FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin Sosiaaliset vaikutukset Raportoidaan vain Suomen tasolla.  
FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluita Sosiaaliset vaikutukset    
415 Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittinen tuki Sosiaaliset vaikutukset   X
417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio
417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Ei tapauksia vuonna 2017.    
417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Sosiaaliset vaikutukset    
418 Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Sosiaaliset vaikutukset    
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Ei tapauksia vuonna 2017.    
Omistajuus  
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Sosiaaliset vaikutukset    
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen Sosiaaliset vaikutukset