Riippumaton varmennusraportti

OP Osuuskunnan johtokunnalle

Olemme OP Osuuskunnan johtokunnan pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet vastuullisuustiedot raportointikaudelta 1.1.–31.12.2017. Vastuullisuustiedot on esitetty verkossa julkaistavassa OP:n vuosi 2017 raportin ”Vastuullisuus ja GRI” valikon GRI-sisältöindeksissä (jäljempänä ”Vastuullisuustiedot”).

OP Osuuskunnan johtokunta vastaa vastuullisuustietojen laatimisesta ja esittämisestä GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti.

Meidän velvollisuutenamme on esittää toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti. Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin OP Osuuskunnalle.

Varmennuksemme arviointikriteerinä on GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä vastuullisuustietoja tulee arvioida yhdessä OP Ryhmän antamien tietojen keräämiseen, laskemi¬seen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään OP Ryhmän suorituksen arviointiin vastuullisuuteen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. OP Ryhmän taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua OP Ryhmän tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt vastuullisuustiedot olennaisilta osiltaan GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet OP Ryhmän ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista ja OP Ryhmän vastuullisuuden yhteydestä OP Ryhmän liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhdenmukaisuutta GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja laatua koskevien periaatteiden kanssa.
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietoihin valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa OP Ryhmän liiketoimintaan ja toimialaan.
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä OP Ryhmän sisäisiä dokumentteja.
  • Olemme verranneet esitettyjä vastuullisuustietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
  • Olemme käyneet läpi esitetyt vastuullisuustiedot ja -väittämät ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä.
  • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjaisesti OP Ryhmän tietojärjestelmistä ja ryhmän jäsenyhteisöistä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon kohteena olleet vastuullisuustiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti laadittu.

Helsinki, 23. helmikuuta 2018
KPMG OY AB

Raija-Leena Hankonen
KHT

Niina Turri
Senior Manager, Neuvontapalvelut