Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstöön ja työoloihin liittyy merkittäviä vaikutuksia, sillä OP Ryhmä on merkittävä työllistäjä Suomessa.

Tavoite

OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja yksi arvostetuimmista suurista työnantajista Suomessa. Henkilöstoasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin. OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeuden ja kohtelun kaikille.

Politiikat ja sitoumukset

Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä vaikutuksia OPssa johdetaan strategisten HR-linjausten ja OP Ryhmän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Yhteistyö henkilöstön ja työnantajan välillä perustuu paikalliseen lainsäädäntöön. Vastuu työturvallisuudesta on erityisesti työnantajalla. Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisiin työtapoihin.

Johtaminen

Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti mm. palkkauksessa, rekrytoinnissa ja etenemismahdollisuuksissa. Seuraamme vuosittain henkilöstön jakautumista eri tehtäväryhmissä mm. sukupuolen, palkkauksen ja iän mukaan. Turvallisuus huomioidaan OPn kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvässä toiminnassa.

Käytännön johtamistyökaluja ovat OP Ryhmän hyvän liiketavan periaatteet, OP Johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, OP Ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelman runkosuunnitelma, osaamisen kehittämisen toimintamallit, henkilöstökyselyt sekä Hankintapolitiikka ja Toimittajavaatimukset OP Ryhmän toimittajille.

Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti ryhmän eri yhteisöissä. Pankkiryöstötilanteisiin on luotu menettelytavat ja raportointikäytännöt. Vakavien uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jälkihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaamiseen. Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelussa työskentelevien perehdytysohjelmaa ja käytännöt tulee kerrata vuosittain. Toteutuneet uhkatilanteet kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Henkilöstön kokemuksia uhkaavista asiakaspalvelutilanteista seurataan myös henkilöstötutkimuksella. Vakavat uhkatilanteet ilmoitetaan poliisille. Pankkiryöstötilanteet raportoidaan johtokunnalle reaaliaikaisesti ja kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Global Compact, Suomen Monimuotoisuus­verkosto, monimuotoisuussitoumus

Valitusjärjestelmät

Epäkohdista voi asiasta riippuen keskustella ensin oman esimiehen, HR:n, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa.

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

OP Ryhmällä on Suomessa 11 847 (11 787) työtekijää, joista 5 998 (5 319) työskentelee keskusyhteisökonsernissa ja 5 120 (5 755) osuuspankeissa ja 729 (713) OP-Kiinteistökeskuksissa. Lisäksi OP Ryhmällä on 422 (440) työntekijää Suomen ulkopuolella Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Keskittämisen myötä Osuuspankeista siirtyi Keskusyhteisöön 314 työntekijää. Oman henkilökunnan lisäksi OP Ryhmä työllisti vuoden lopussa 1 511 (1 089) vuokratyöntekijää. Vuokratyöntekijät työskentelevät Keskusyhteisökonsernissa, pääsääntöisesti kehittämisen ja palvelutuotannon tehtävissä. OP Ryhmässä työskenteli kesän 2017 aikana yhteensä 439 (492) kesätyöntekijää, joiden keski-ikä oli 25,4 (24,4) vuotta. Kesätyöntekijöistä 55 % (56) oli naisia.

OP Ryhmän henkilöstötiedot ylläpidetään keskitetyssä tietojärjestelmässä, joka tuottaa tietoa henkilöstöjohtamisen tueksi. Tietojärjestelmä kattaa OP Ryhmän tilinpäätökseen sisältyvät yritykset, poislukien viisi yritystä joiden palveluksessa on yhteensä 160 henkilöä. Tiedot yhdistetään kattavaksi henkilöstötilastoksi OP Ryhmän vastuullisuusraportille.

Työntekijät

Henkilöstön määrä työsuhdetyypin mukaan Miehet Naiset Yhteensä
Vakinaiset kokoaikaiset 3 351 7 392 10 743
Vakinaiset osa-aikaiset 67 691 758
Määräaikaiset kokoaikaiset 167 384 551
Määräaikaiset osa-aikaiset 82 135 217
Yhteensä 3 667 8 602 12 269
Henkilöstön määrä maittain Miehet Naiset Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Suomi 3 549 8 298 11 098 749 11 847
Viro 44 136 178 2 180
Latvia 28 83 108 3 111
Liettua 46 85 117 14 131
Yhteensä 3 667 8 602 11 501 768 12 269

401 Työsuhteet

401-1 Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2017 aikana OP Ryhmässä aloitti 1 345 (1 236) uutta työntekijää. Vakinaisen henkilöstön vuotuinen lähtövaihtuvuus oli 8,7 % (7,9) ja vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 4,8 % (3,7). Vuoden aikana OP Ryhmässä päätettiin 59 (42) työsuhdetta, joista tuotannollisista syistä irtisanottiin 21 (14) ja vapaaehtoisten järjestelyjen kautta vähennettiin 38 työsuhdetta (28). Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyi 357 henkilöä (388). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,1 vuotta (61,7). Keskittämisen myötä Osuuspankeista siirtyi Keskusyhteisöön 314 henkilöä. Liikkeenluovutusten myötä Ryhmässä päättyi 5 työsuhdetta.

Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet ikäryhmän, sukupuolen ja maan mukaan

Suomi Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 287 377 664 56 % 37 % 44 %
30–39 vuotta 143 159 302 13 % 7 % 9 %
40–49 vuotta 107 131 238 13 % 8 % 10 %
Yli 49 vuotta 42 50 92 4 % 1 % 2 %
Yhteensä 579 717 1 296 16 % 9 % 11 %
Viro Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 1 4 5 25 % 27 % 26 %
30–39 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
40–49 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Yli 49 vuotta 0 1 1 0 % 2 % 2 %
Yhteensä 1 5 6 2 % 4 % 3 %
Latvia Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 3 7 10 75 % 30 % 37 %
30–39 vuotta 2 1 3 15 % 3 % 6 %
40–49 vuotta 0 1 1 0 % 5 % 4 %
Yli 49 vuotta 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Yhteensä 5 9 14 18 % 11 % 13 %
Liettua Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 7 12 19 54 % 52 % 53 %
30–39 vuotta 0 6 6 0 % 14 % 9 %
40–49 vuotta 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Yli 49 vuotta 2 0 2 67 % 0 % 14 %
Yhteensä 10 19 29 22 % 22 % 22 %

 Päättyneet työsuhteet ikäryhmän, sukupuolen ja maan mukaan

Suomi Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 333 442 775 66 % 44 % 51 %
30–39 vuotta 114 183 297 10 % 8 % 9 %
40–49 vuotta 52 117 169 6 % 7 % 7 %
Yli 49 vuotta 145 416 561 13 % 12 % 13 %
Yhteensä 644 1 158 1 802 18 % 14 % 15 %
Viro Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 2 5 7 50 % 33 % 37 %
30–39 vuotta 0 3 3 0 % 7 % 6 %
40–49 vuotta 0 4 4 0 % 12 % 8 %
Yli 49 vuotta 1 2 3 11 % 4 % 5 %
Yhteensä 3 14 17 7 % 10 % 9 %
Latvia Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 4 3 7 100 % 13 % 26 %
30–39 vuotta 1 6 7 8 % 17 % 14 %
40–49 vuotta 0 3 3 0 % 15 % 11 %
Yli 49 vuotta 0 1 1 0 % 25 % 13 %
Yhteensä 5 13 18 18 % 16 % 16 %
Liettua Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 4 15 19 31 % 65 % 53 %
30–39 vuotta 5 7 12 19 % 16 % 17 %
40–49 vuotta 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Yli 49 vuotta 1 0 1 33 % 0 % 7 %
Yhteensä 11 23 34 24 % 27 % 26 %

 

 

401-3 Vanhempainvapaa

Vuoden 2017 aikana perhevapaalla oli kaiken kaikkiaan 1018 (1089) henkilöä, joista naisia oli 718 (793) ja miehiä 300 (296). Vuoden aikana päättyneiltä perhevapailta työhön palasi 279 miestä (275) ja 315 naista (354). Työhönpalaamisaste oli miesten osalta 100 % (99) ja naisten osalta 90 % (93). Edellisenä vuonna perhevapailta palanneista oli 12 kuukauden kuluttua edelleen työssä 247 miestä (257) ja 333 naista (299). Työssäpysyvyysaste oli miesten osalta 90 % (92) ja naisten osalta 94 % (94). Luvut on laskettu vain Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-Kiinteistökeskusten henkilöstöä.

402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa uudelleenjärjestelytilanteita koskevat keskeiset säädökset sisältyvät lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Liikkeen luovutuksissa tiedottamisaika henkilöstön edustajille on lain mukaisesti yksi viikko. Kirjallinen neuvotteluesitys henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi pitää puolestaan antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

403 Työterveys ja -turvallisuus

403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus

OP Ryhmän tasolla ja OPn keskusyhteisössä toimivat seuraavat yhteistoimintaryhmät:

OP Ryhmän yhteistoimintaryhmä, OPn keskusyhteisön yhteistoimintaneuvottelukunta ja OPn keskusyhteisön henkilöstöasioiden yhteistoimintaryhmä. Ryhmien tarkoitus on yhteistoimintalain mukaisesti kehittää yritysten toimintaa ja työolosuhteita sekä kehittää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sitä koskevassa päätöksenteossa. OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, on 89% (88) koko ryhmän henkilöstöstä. Keskusyhteisöllä on oma työsuojelutoimikunta ja kaikilla yli 20 työntekijän pankeilla on oma työsuojelutoimikunta.

OP Ryhmässä henkilöstön edustus yritysten hallinnossa toteutetaan OP keskusyhteisöön kuuluvissa yrityksissä nimittämällä kolmivuotiskausittain henkilöstön edustajat OP Osuuskunnan neuvostoon.

403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset

Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryhmässä tähtää siihen, että tiiviillä ja organisoidulla työterveyden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pystytään varmistamaan entistä paremmin työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Keskeisiä työhyvinvoinnin elementtejä ovat esimerkiksi varhaisen tuen malli, työterveyshuolto, kuntoutus, työelämän joustot ja monimuotoisuuden johtaminen. Henkilöstölle suunnattu vuosittain toteutettavan terveys-ja hyvinvointikyselyn avulla löydetään työhyvinvointitoiminnan pohjaksi henkilöstön näkökulmasta keskeiset toiminta-alueet ja tarpeet.

Vuoden 2017 aikana OP Ryhmässä sattui 10 poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joissa menetettiin yhteensä 237 kalenteripäivää. Tapaturmataajuus LTA1 oli 0,6. Ryhmässä ei sattunut työhön liittyneitä kuolemantapauksia tai työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia vuonna 2017. OPlla on käytössä järjestelmällinen menettely sattuneiden työtapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamiseen. Sattuneesta työtapaturmasta ilmoitetaan viiveettä lähimmälle esimiehelle, joka välittömien korjaavien toimenpiteiden jälkeen tekee tapaturmailmoituksen. Tapaturmailmoitusten perusteella sattuneiden työtapaturmien määrää, laatua ja aiheutuneita kustannuksia seurataan säännöllisesti työsuojelutoimikunnassa.

Sairauspoissaolojen osuus vuoden 2017 säännöllisestä työajasta oli 3,3% (3,5). Miehillä sairaspoissaolojen osuus oli 1,8% (1,8) ja naisilla 4,0 % (4,1). Sairaspoissaolot ovat pysyneet liki samalla tasolla koko 2010-luvun. Tiedot on laskettu Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-Kiinteistökeskusten henkilöstöä.

Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti ryhmän eri yhteisöissä. Pankkiryöstötilanteisiin on luotu menettelytavat ja raportointikäytännöt. Vakavien uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jälkihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaamiseen. Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelussa työskentelevien perehdytysohjelmaa ja käytännöt tulee kerrata vuosittain. Toteutuneet uhkatilanteet kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Henkilöstön kokemuksia uhkaavista asiakaspalvelutilanteista seurataan myös henkilöstötutkimuksella. Vakavat uhkatilanteet ilmoitetaan poliisille. Pankkiryöstötilanteet raportoidaan johtokunnalle reaaliaikaisesti ja kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään.

 

 

404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat ja 404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit.

OP Ryhmä tarjoaa monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omaan työhön, tekemiseen ja osaamisvaateisiin. Vuonna 2017 OP Ryhmä on rakentanut toimintamallia henkilöstön osaamisen uudistamiseen. Mallia rakennetaan, koska digitalisaation ja automatisaation myötä osa finanssialan nykyisistä tehtävistä tulee häviämään. Samalla digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uudenlaista työtä, joka vaatii uudenlaista osaamista. Osaamisen uudistamisen toimintamallilla rohkaistaan ja ohjataan työntekijöitä pitämään huolta omasta työmarkkina-arvostaan erityisesti työnmuutostilanteissa. 

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön vuosittaisten kehityskeskusteluiden kautta. Keskustelut ovat tärkeä osa suorituksen johtamista ja pitävät sisällään tavoite-, tulos-, osaamis- ja seurantakeskustelun. Vuoden ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tulevan kauden tavoitteet ja keskitytään menneen kauden arviointiin. Toinen keskustelu keskittyy osaamiseen ja sen myötä laaditaan kehittymissuunnitelma tärkeimmistä kehittymiskohteista. Lisäksi käydään läpi missä kuluvan kauden tavoitteiden toteutumisessa mennään. Vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla. OP Ryhmässä tehdään lisäksi Yhteistoimintalain mukaisesti Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yrityksissä, joiden työntekijöiden määrä on säännöllisesti yli 20. Koulutussuunnitelmassa tulee olla arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä, sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksen mukaisella tavalla.

OP Ryhmässä käytettiin kouluttautumiseen vuonna 2017 keskimäärin 15 tuntia henkilöä kohden.

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön säännöllisten kehityskeskusteluiden kautta. Ne ovat tärkeä osa suorituksen johtamista ja pitävät sisällään tavoite-, tulos-, osaamis- ja seurantakeskustelun. Vuoden ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tulevan kauden tavoitteet ja keskitytään menneen kauden arviointiin. Toisessa keskustellaan osaamisesta ja siitä, missä kuluvan kauden tavoitteiden toteutumisessa mennään. Osaamiskeskustelussa henkilöille laaditaan kehittymissuunnitelma tärkeimmistä kehittymiskohteista.

OP Ryhmän palkitsemissuosituksen mukaan kaikki työntekijät ovat työsuoritukseen perustuvan palkitsemisen piirissä ja käyvät tavoite- ja tuloskeskustelun.

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Henkilöstötutkimus toteutetaan OP Ryhmässä joka toinen vuosi. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2019.Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat asiakaskeskeisyys, luottamus tulevaisuuteen ja arvojen mukainen toiminta.

405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

OPssa halutaan ylläpitää tasa-arvoisia työskentelymahdollisuuksia koko henkilöstölle. Henkilöstöstä vuonna 2017 oli naisia 70 % (71) ja miehiä 30% (29). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 43,4 vuotta (43,6) ja palvelusaika OP Ryhmässä keskimäärin 13,4 vuotta (14,0). OP Ryhmän hallintoelinten jäsenistä miehiä oli 63 % (64) ja naisia 37 % (36). Hallinnon jäsenten keski-ikä oli vuoden päättyessä 53,8 vuotta (52,8). Alle 50-vuotiaiden osuus oli 32 % (31).

OP Ryhmä henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan

Henkilöstöryhmä Miehet Naiset
Johtajat 77 % 23 %
Esimiehet 4 % 59 %
Asiantuntijat 48 % 52 %
Toimihenkilöt 16 % 84 %
Yhteensä 30 % 70 %

Ryhmä henkilöstöryhmän ja ikäryhmän mukaan

  Alle 30 v. 30–49 v. Yli 49 v.
Johtajat 0 % 34 % 57 %
Esimiehet 2 % 56 % 42 %
Asiantuntijat 7 % 59 % 34 %
Toimihenkilöt 19 % 44 % 38 %
Yhteensä 13 % 50 % 37 %

 OP Ryhmän hallintoelimet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

  Miehet Naiset
Alle 30 v. 48 % 52 %
30–49 v. 55 % 45 %
Yli 49 v. 66 % 34 %
Yhteensä 63 % 37 %

OP Ryhmässä asetettiin Hyvän hallinnon periaatteisiin pohjautuva monimuotoisuuden tavoite kesäkuussa 2017. Sen mukaan johtajatehtävissä on monipuolinen osaaminen ja kokemus, sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus, siten että molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 %. Mittarina käytetään eri sukupuolten osuutta määritellyissä johtajatehtävissä. Vuonna 2017 naisten osuus näissä johtajatehtävissä oli 21 % ja miesten osuus 79 %. Keskusyhteisössä sukupuolijakauma johtajatehtävissä on oli 30 % naisia ja 70 % miehiä, Osuuspankeissa taas naisia on toimitusjohtajan tehtävissä 14 % ja miehiä 86 %. Tavoittelemme ja seuraamme myös, että OP Ryhmän henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen pystyäkseen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin.

405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde

Tavoittelemme ja seuraamme, että OP Ryhmän hallinto, johto ja henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen pystyäkseen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Monimuotoisuus huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja sen toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnissa.

OP Ryhmässä on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti eri mittareiden ja tilastojen avulla. OP Ryhmä seuraa mm. eri ikäryhmien ja sukupuolten palkkatasa-arvon toteutumista työn vaativuuden mukaan. Esimerkiksi naisen keskipalkan osuus miehen keskipalkasta asettuu vertailukelpoisissa vaativuusryhmissä vaihteluvälille 90 % - 105 %. Seuranta ja laaditut toimenpiteet eivät kuitenkaan keskity vain puhtaasti palkitsemiseen vaan myös mm. johtamiseen, esimiestyöhön, työhyvinvointiin, urakehitykseen ja koulutusmahdollisuuksiin, joilla on kaikilla merkitystä OP Ryhmän monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Syrjinnän kielto, yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset sekä lapsi- ja pakkotyö

Koko OP Ryhmää ja sen hallintoa sitovat periaatteet nojaavat vahvasti perustehtäväämme sekä arvoihimme ja ovat merkittävä osa toimintamme vastuullisuutta. OPn omaan toimintaan ei liity välittömästi merkittäviä ihmisoikeusriskejä tai -vaikutuksia. Välillisesti tällaisia vaikutuksia voi kuitenkin liittyä toimitusketjuun tai sijoitus- ja rahoituskohteiden toimintaan.

Tavoite

OP pyrkii ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. OP pyrkii ehkäisemään ihmisoikeuksien loukkauksia sekä tukemaan lapsityövoiman ja pakkotyön poistamista toiminnassaan sekä toimitusketjussaan.

Politiikat ja sitoumukset

OPn toimintaa ohjaa hyvä pankki-ja vakuutustapa sekä finanssialan sääntely ja OPn Hyvän liiketavan periaatteet. OPn hankinnan toimittajavaatimuksissa määritellään toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset. Syrjinnän ehkäisystä ja ihmisoikeuksista linjaavat esimerkiksi YK:n Global Compact, UN PRI ja ILOn sopimus työelämän perusoikeuksista.

Johtaminen

Käytännön johtamistyökaluja ovat OP Ryhmän hyvän liiketavan periaatteet, OP Johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, OP Ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelman runkosuunnitelma, Hankintapolitiikka ja Toimittajavaatimukset OP Ryhmän toimittajille. Hankinnan toimittajavaatimukset edellyttävät, että toimittajan on johdettava OP Ryhmän yhteiskuntavastuuvaatimuksissa käsiteltyjä asioita aktiivisesti ja tavoitteellisesti sekä varmistettava, että myös sen toimittajat noudattavat näitä vaatimuksia. OP auditoi toimittajia vuosittaisen yhteiskuntavastuun auditointisuunnitelman mukaisesti, ja toimittajan on annettava selonteko noudattamiensa eettisten periaatteiden toteutumisesta käytännössä. Vastuullisuus­auditoinnin jatkuva seuranta on osa OPn toimittaja- ja vastuullisuusjohtamisen mallia, johon kuuluvat mm. säännölliset tapaamiset nimettyjen hankintapäälliköiden kanssa.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK:n Global Compact, Suomen Monimuotoisuusverkosto

Valitusjärjestelmät

Henkilöstö voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä tarkastustoiminnolle. Hyvän liiketavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi myös keskustella HR:n, lähiesimiehen tai Compliancen kanssa. OP Ryhmässä ilmoitukset epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista on mahdollista tehdä myös nimettömänä OP Ryhmän tarkastusjohtajalle ns. whistle blowing -toiminnon kautta. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa. Toimittajan epäillystä säännösten tai määräysten rikkomuksesta voi keskustella hankintajohtajan tai vastaavan hankintapäällikön kanssa. Asiakkaan syrjintäepäilykset tulevat tietoomme pääsääntöisesti viranomaisten toimittamien selvityspyyntöjen kautta. OP edellyttää tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan OPn yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksia, Hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

406 Syrjinnän kielto

406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Vuonna 2017 on OP Ryhmässä tehty 1 sukupuolisyrjintäilmoitus. Tapaus tutkittiin tasa-arvolain mukaan ja asiasta laadittiin selvitys tasa-arvovaltuutetulle.

407 Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

OP Ryhmä on järjestäytynyt työnantaja. Ryhmän yhtiöissä noudatetaan kolmea työehtosopimusta: pankkitoiminnassa rahoitusalan työehtosopimusta, vakuutusyhtiöissä vakuutusalan työehtosopimusta ja Pohjola Sairaalassa terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimukset sisältävät määräyksiä mm. työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamisesta, työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja toimintaedellytysten turvaamisesta. Isona työnantajana OP Ryhmällä on suuri rooli työelämän kehittämisessä.

OP Ryhmä noudattaa kaikessa yhteistoiminnassa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sekä kaikkia muita yhteistoimintaa koskevia paikallisia lakeja. Yhteistoiminta OP Ryhmässä on järjestetty siten, että neljä kertaa vuodessa kokoontuu ryhmätasoinen yhteistoimintaryhmä, joka käsittelee ryhmän taloutta ja tulosta sekä muita ryhmätasoisia ajankohtaisia asioita. Kaikissa ryhmän yhtiöissä on omat yhteistoiminta­menettelynsä lain vaatimalla tavalla.

Yhteiskunta

OP toteuttaa perustehtäväänsä kahdessa roolissa, joita ovat liiketoimintarooli ja yhteisöllinen rooli. Liiketoimintaroolin mukaisesti kannamme vastuun vakavaraisuudesta ja tehokkuudesta. Yhteisöllisen roolin puitteissa puolestaan huolehdimme omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristömme hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Olemme laajasti läsnä koko Suomessa niin digitaalisesti kuin fyysisesti, ja osallistumme paikallisen menestyksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen kaikkialla missä toimimme.

Tavoite

OP edistää sekä perustehtävänsä että vastuullisuusohjelman mukaisesti alueellista elinvoimaisuutta.

Politiikat ja sitoumukset

OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen. OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamat Hyvän liiketavan periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Johtaminen

Yhteisöllistä roolia johdetaan liiketoimintaroolin rinnalla. Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Näkökulmia ohjaa muun muassa YK:n Clobal Compact -aloite sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.

Valitusjärjestelmät

Asiakaspalautekanavat ja asiakasyhteisöt

Paikallisyhteisöt

FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin

OP Ryhmän palveluverkosto koostuu konttori-, verkko-, puhelin- ja mobiilipalveluista. Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjotaan sekä konttoreissa että digitaalisesti. OPlla on Suomen laajin pankki- ja vahinkovakuutuspalvelut kattava palveluverkko. Sen avulla halutaan varmistaa asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Ryhmän osuuspankeilla oli vuoden 2017 lopussa noin 407 (469) toimipaikkaa ja sen asiakkaiden käytettävissä oli noin 1 340 pankkien yhteiskäytössä olevaa pankkiautomaattia ympäri maata. OP-mobiili on asiakkaiden päivittäisasioinnin pääkanava yli 18 miljoonalla käynnillä yhden kuukauden aikana. Op.fi:n käyntien määrä oli lähes 9 miljoonaa.

FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluja

Palvelemme kattavasti asiakkaitamme suomen ja ruotsin kielellä, mutta varsinkin yritysasiakkaiden keskuudessa ja pääkaupunkiseudulla sekä kasvukeskuksissa tarve englanninkieliselle palvelulle on suuri. Tarjoamme asiakkaillemme sähköiset palvelut (op.fi, OP-mobiili, Pivo) päivittäisten pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen englanniksi. Muiden palvelujen osalta englanninkielistä palvelukykyä kehitetään asiakastarvetta vastaavaksi. Joissakin OP-Kiinteistökeskuksissa tarjotaan palvelua lisäksi venäjän kielellä. Baltiassa asiakkaita palvellaan konttoreissa paikallisilla kielillä ja sähköisissä kanavissa englanniksi.

Op.fi-verkkosivuston tekstiversio pda.op.fi on yleisesti näkövammaisilla käytössä oleva palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineillä, kuten puhesyntetisaattorilla. OPn mobiilipalvelussa voi asioida sormenjälkitunnisteella. Lisäksi OP on tuottanut avainlukulistat pistekirjoituksella, mikä mahdollistaa näkövammaisten asioinnin verkkopalvelussa.

415 Poliittinen vaikuttaminen

415-1 Poliittinen tuki

OP Ryhmässä ei tueta suoraan eikä epäsuorasti poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen.

Tuotevastuu

OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä. Kunnioitamme pankki- ja vakuutussalaisuutta, asiakastietojen ja potilastietojen luottamuksellisuutta sekä sopimusten salassapitovelvoitteita kaikessa toiminnassamme. Käytäntömme ohjaavat ottamaan tietosuojakysymykset kattavasti huomioon kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaan liittyvillä käytännöillä suojaamme muun muassa OPn asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden OPn kanssa toimivien henkilöiden henkilötietoja. OP on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Lainsäädännön mukaan asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit.

Tavoite

Asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään huolellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla niiden edellyttämällä huolellisuudella. Huolehdimme tietosuojasta ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissa, tietojärjestelmissä sekä tuote- ja palvelukehityksessä koko henkilötiedon elinkaaren ajan. Huolehdimme asiakkaan oikeuksien toteutumisesta viestimällä avoimesti ja ymmärrettävästi.

Markkinoinnissa OP pyrkii antamaan tuotteista ja palveluista kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan päätöksenteossa. OP kannustaa asiakkaitaan parantamaan talouslukutaitoja. Erityisesti nuoriin ja lapsiin kohdistuva markkinointi on hyvin rajoitettua. OP huomioi kohderyhmän yleisen kokemattomuuden ja rajoitetun oikeudellisen toimintakyvyn.

Politiikat ja sitoumukset

Tiedonantovelvollisuuden mukaista viestintäämme säätelevät lainsäädäntö, asetukset ja muu sitova sääntely sekä viranomaisten ja markkinapaikkojen ohjeistus. Viestimme markkinoille oikean, luotettavan ja riittävän kuvan OP Ryhmän tilanteesta ja toiminnasta. Emme anna virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa markkinoinnissamme. Noudatamme kansainvälisen kauppakamarin määrittelemiä markkinoinnin perussääntöjä, hyvää markkinointitapaa ja toimialojemme markkinoinnin ohjeistuksia. Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus ovat meille kunnia-asia, ja käsittelemme potilastietoja ehdottoman luottamuksellisesti

Eturistiriitatilanteet on ohjeistettu Hyvän liiketavan periaatteissa ja ryhmätasoisessa Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeessa. Laki luottolaitostoiminnasta määrittää pankkisalaisuutta koskevan velvoitteen, jolla tarkoitetaan ryhmän asiakkaan tai muun toimintaa liittyvän henkilön tietojen salassapitovelvoitetta. OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus; pankki- ja vakuutussalaisuus varmistavat asiakkaiden asioiden luottamuksellisen käsittelyn. Toimihenkilöt saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Johtaminen

OPssa noudatetaan alan toimintaan liittyvää sääntelyä, hyvää vakuutus- ja pankkitapaa, hyvää arvopaperimarkkinatapaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Lisäksi useat lait ja valvontaviranomaisten antamat määräykset ja ohjeet ohjaavat OPn toimintaa kaikilla aloilla. Hyvän liiketavan periaatteet antavat eettisen perustan, jonka mukaisesti kaikkien OPssa työskentelevien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta.

OP on mukana valtakunnallisessa nuorten taloustaitohankkeessa. Taloustaitohankkeen tarkoituksena on nuorten vakavien taloudellisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja taloudenhallinnan tukeminen. Maksuhäiriö­merkintöjen määrä kasvoi ennätyksellisen korkeaksi vuonna 2016. Oikeanlaisella tuella ennaltaehkäistään taloudellisten vaikeuksien ja maksuhäiriö­merkintöjen syntyä. Paikallisesti pankit pitävät kouluissa oppitunteja opastaen omaan taloudenpitoon. Periaatteita noudatetaan osana normaaleja prosesseja. Periaatteet päivitetään tarvittaessa. OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet hyväksyy hallintoneuvosto.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK:n Global Compact. EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien. Asetus koskee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja sen tavoitteena on luoda yhtenäinen henkilötietojen suojan taso koko Euroopan unionissa. Asetus tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn ja antaa yksityisille henkilöille enemmän oikeuksia valvoa omia oikeuksiaan. OPssa on käynnissä Tietosuojahanke, jonka puitteissa varmistetaan, että OP pystyy vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksiin ja tätä kautta myös palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin.

Valitusjärjestelmät

OP Ryhmä on nimittänyt vuonna 2017 ryhmätasoisen tietosuojavastaavan, joka toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa roolissa. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön. Sisäisistä epäkohdista voi keskustella ensin oman esimiehen kanssa. OP Ryhmässä on sisäisessä käytössä myös rikkomusten sähköinen ilmoittamiskanava.

417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-1 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät informaatio- ja merkintävaatimukset

OP Ryhmässä noudatetaan alan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka mukaisesti asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit.

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Finanssivalvonta antoi 8.3.2017 OP Helsingille julkisen varoituksen ja 400 000 euron seuraamusmaksun koskien sijoitusneuvontaa.

418 Asiakkaiden yksityisyydensuoja

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Vuonna 2017 OP Ryhmälle on tullut 26 asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyydensuojaan liittyvää asiakasvalitusta, jotka OP on todennut perustelluiksi. Valitusten kokonaismäärän laskennassa samasta tapahtumasta (esim. postitusvirhe) johtuneet asiakasvalitukset ovat laskettu yhdeksi valitukseksi. Tietosuojaviranomainen on ohjeistanut kirjallisesti OP Ryhmää kahdessa yksittäisessä tapauksessa. OP Ryhmä havaitsi toiminnassaan vuonna 2017 yhteensä 72 tapausta, joissa asiakkaiden yksityisyydensuoja on jollain tavalla vaarantunut (esim. henkilötietojen vuoto, varkaus, häviäminen tai vahingossa tapahtunut taikka lainvastainen pääsy henkilötietoihin).

419 Määräystenmukaisuus

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta

Vastuullinen sijoittaminen ja omistajuus

OP hallinnoi 78,0 (74,5) miljardin euron asiakasvaroja. Varojen hoidossa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tavoitteet

OP toimii vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti huomioiden relevantteja vastuullisuusasioita sijoituspäätöksissä ja toiminnassa. OP toimii myös aktiivisena omistajana, kannustaa kohdeyhtiöitä ja yhteistyökumppaneita vastuulliseen liiketoimintaan sekä edistää vastuullisen sijoittamisen yleistymistä toimialalla.

Politiikat ja sitoumukset

OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Odotamme aktiivisten sijoituskohteidemme noudattavan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja, kuten Global Compactia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille.

OP-Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen äänioikeutta OP-Rahastoyhtiön hallituksessa hyväksytyn omistajapolitiikan mukaisesti. Epäkohdat Suomessa listatuissa yhtiöissä pyritään käsittelemään suoraan yhtiöiden kanssa ennen yhtiökokouksia, jolloin mahdollisissa äänestystilanteissa pääsääntöisesti tuetaan hallituksen esitystä. OP-Rahastoyhtiö käyttää myös muissa kuin Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa äänivaltaa yhä enenevässä määrin valtakirjaäänestyksen (proxy voting) avulla.

Johtaminen

Vastuullisen sijoittamisen päälinjaukset hyväksytään OP Varallisuudenhoidon johtoryhmässä. Linjausten mukaisia päätöksiä tehdään ESG-yksikössä ja vastuullisen sijoittamisen toimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii arvopaperisijoitukset -osaston johtaja. Varsinaisten ESG-strategioiden toimeenpano tapahtuu tapauskohtaisesti joko korko-, osake- tai kiinteistösijoituksissa, sijoitusratkaisuissa tai ESG-yksikössä, tai vaihtoehtoisesti ESG-yksikön ja edellä mainittujen toimintojen yhteistyönä.

Vastuullista sijoittamista toteutetaan erilaisilla vastuullisen sijoittamisen strategioilla. Toteutettavia strategioita ovat vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoituspäätöksenteossa, kansainvälisten normien seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen, poissulkeminen sekä positiivinen teemasijoittaminen.

OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. Potentiaalisten ja nykyisten sijoitusten systemaattinen ESG -kriteeristön seuranta ja valvonta toteutetaan ulkopuolisen kansainvälisen kumppanin kautta. Mikäli aktiivisten sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, vaikutamme yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

OP on allekirjoittanut hiilijalanjäljen raportoimiseen kannustavan Montreal Pledge -aloitteen. OP Varallisuudenhoito on mukana CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäkatoaloitteissa. Lisäksi OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vuoden 2017 lopulla OP Varallisuudenhoito lähti mukaan kansainväliseen Climate Action 100+ -ohjelmaan. Aloitteessa mukana olevat sijoittajat vaikuttavat maailman suurimpiin kasvihuonekaasupäästöjen tuottajiin.

Valitusjärjestelmät

Vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja omistajapolitiikasta voi esittää näkemyksiä konttoreihin ja rahastoyhtiöön. Osuudenomistajilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä OP-Rahastoyhtiön osuudenomistajien kokouksessa.

 

 

FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti erityisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. OP Varallisuudenhoidon hoitamissa OP-rahastoissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 67 Suomessa listatun pörssiyhtiön osakkeita, joista 21 %:n kanssa keskusteltiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksistä.

OP vaikuttaa yrityksiin myös muilla tavoin. Mikäli aktiivisten sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, aloitetaan vaikuttaminen yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen

Positiivinen arvottaminen

OP Ryhmässä sijoituskohteita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan toimimaan vastuullisesti ja kansainvälisten normien mukaisesti. Lähtökohtaisesti kaikissa rahastoissa houkuttelevimpia sijoituskohteita ovat liikkeeseenlaskijat, joiden toiminta on kansainvälisten eettisten normien näkökulmasta moitteetonta. Positiivinen arvottaminen korostuu erityisesti OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahastoissa. OP-Ilmaston yhtiövalikoiman muodostavat yhtiöt, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutokseen varautumisesta. OP-Puhdas Vesi puolestaan sijoittaa erityisesti yrityksiin, joiden liiketoiminnassa korostuu puhtaan veden riittämiseen tähtäävät ratkaisut. OP Vähähiilinen Maailma -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka erottuvat kilpailijoistaan alhaisemman hiili-intensiteetin perusteella. Näiden rahastojen arvo vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 368,4 miljoonaa euroa eli 4,5% OP-Rahastoyhtiön osakerahastojen pääomista.

Negatiivinen arvottaminen

OP Varallisuudenhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti kansainvälisten normien toteutumista sijoituskohteissa seurataan aktiivisesti niin sijoituspäätöstä tehtäessä kuin omistusaikanakin. Sijoituskohteet seulotaan kansainvälisten normirikkomusten osalta. Lisäksi varmistetaan, ettei salkuissa ole sopimuksilla kiellettyjen aseiden (henkilömiinat, rypäleaseet ja ydinaseet) valmistajia, myyjiä tai markkinoijia. Seulonta toteutetaan ulkopuolisen analyysitalon toimesta kaksi kertaa vuodessa. Seulonta koskee kaikkia suoria sijoituksia tekeviä aktiivisia OPn osake- ja yrityslainarahastoja sekä täyden valtakirjan asiakassalkkuja, jotka tekevät edellä mainittuja sijoituksia. Lisäksi edellä mainituista rahastoista ja asiakassalkuista on poissuljettu kymmeniä hiiliyhtiöitä. Hiiliyhtiöiden poissulkeminen pitää sisällään muun muassa hiilikaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 % tulee energiahiilen tuottamisesta sekä sähköntuottajia, jotka käyttävät runsaasti hiiltä sähkön tuottamiseen. Poissulkemiselta voi välttyä, mikäli yhtiö tekee toimenpiteitä tai omaa suunnitelman hiiliriippuvuuden pienentämiseksi merkittävästi. Poissuljettujen yhtiöiden lista on nähtävissä OPn verkkosivuilla.

OP-Rahastoyhtiö toi vuonna 2016 markkinoille OP-Kestävä Maailma -yhdistelmärahaston. Rahasto noudattaa negatiivista arvottamista useiden tuotteiden ja toimintojen osalta. Rahasto ei esimerkiksi sijoita tupakan tai alkoholin valmistajiin. Rahaston pääomat olivat vuoden 2017 lopussa 43,6 miljoonaa euroa.