Ympäristövaikutukset

Ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia ja se aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme kestävää taloutta sekä tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka kannustavat asiakkaitamme vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan, ja huomioimme toimintamme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Vähennämme omaa ilmastorasitustamme, ja autamme asiakkaitamme tekemään kannattavia ilmastotekoja. Haluamme pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä asiakkaillemme.Tarjoamme tietoa ilmastonmuutoksesta sekä ratkaisuja sen negatiivisiin vaikutuksiin.

Otamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon omassa toiminnassamme. Edistämme liiketoiminnassamme kiertotaloutta sekä resurssi- ja energiatehokkuutta. Kehitämme toimitilojamme vähäpäästöisemmiksi, tuotamme ja hyödynnämme uusiutuvaa energiaa ja edistämme vähäpäästöistä liikkumista. Hankinnoissa huomioimme ympäristönäkökulmat. Omien toimintojen vaikutuksista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä.

OP aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä myös välillisesti toimintaympäristönsä kautta. OP tarjoaa sijoittajien käyttöön hiiliriskiä kuvaavan tunnusluvun rahastovalinnan tueksi julkaisemalla OP-osakerahastojen hiili-intensiteettiluvun. Lisäksi OP-osakerahastoista julkaistaan neljännesvuosittain rahastokohtaisia vastuullisuusanalyysejä, joista ilmenee edellä mainitun hiili-intensiteetin lisäksi mm. kunkin rahaston positiivinen ympäristövaikutus. Lisäksi OP Varallisuudenhoito tarjoaa kolme ympäristöön keskittyvää teemasijoitusrahastoa: OP-Vähähiilinen Maailma, OP-Puhdas Vesi ja OP-Ilmasto.

Jätteiden osalta OPn tavoitteena on ensisijaisesti jätteiden synnyn ehkäisy, materiaalin uudelleen hyödyntäminen, jätteen hyödyntäminen energiaksi polttamalla, ja jos muita vaihtoehtoja ei ole loppusijoitus kaatopaikalle.

Tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii jokaiselta meistä sitoutumista ja toimenpiteitä. Vähennämme omaa ilmastorasitustamme, ja autamme asiakkaitamme tekemään kannattavia ilmastotekoja. Haluamme pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä asiakkaillemme. Tarjoamme tietoa ilmastonmuutoksesta sekä tarjoamme ratkaisuja sen negatiivisiin vaikutuksiin.

Otamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon omassa toiminnassamme. Tavoitteenamme keskusyhteisön osalta on olla hiilipositiivinen vuoteen 2025 mennessä.

Politiikat ja sitoumukset

Hyvän liiketavan periaatteet määrittelee tärkeimmät ympäristösitoumukset. OP ilmoittaa päästöt GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti CO2-ekvivalentteina. OPn oma toiminta ei ole päästökaupan alaista. OP Varallisuudenhoito on sitoutunut Montreal Pledgeen.

Johtaminen

OPlla on käytössä WWF:n Green Office -järjestelmä. Green Officea sovelletaan Vallilan korttelin lisäksi kolmessa pankissa. Tavoitteemme on laajentaa Green Officen käyttöä pankeissa. Green Office on yksi keino lisätä henkilöstön ympäristötietoutta. Käytännön työkaluina toimitiloissamme on lisäksi käytössä energianseurantajärjestelmät, jäteraportointi ja rakennusten ympäristösertifioinnit (LEED). Energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti OP on laatinut suuren yrityksen energiakatselmuksen.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

YK Global Compact, Motreal pledge, Climate Action 100+ vaikuttamisohjelma

Valitusjärjestelmät

Palautetta voi antaa asiakaspalvelukanavien kautta.

302 Energia

302-1 Organisaation oma energiankulutus ja 302-3 Energiaintensiteetti

Kokonaisenergiankulutus kattaa OP Ryhmän lämpö- ja sähköenergian sekä polttoaineet kaikissa toimintamaissa. Vuonna 2017 kokonaisenergiankulutus oli 142 585 (138 230) MWh ja se on noussut edellisestä vuodesta 3,1 %, samaan aikaan käytössä oleva pinta-ala on myös noussut. Kohteiden, jotka eivät ole kulutusseurannan piirissä, kulutukset on laskettu kiinteistötyypeittäin ominaiskulutusten perusteella. Näiden kohteiden osuus kulutuksista on noin puolet. Vallilan korttelin ja siellä sijaitsevien konesalitoimintojen sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

Energiaintensiteetti (kokonaisenergia oman toiminnan osalta/työntekijöiden määrä) nousi hieman vuonna 2017 ja se oli 11,6 (11,3) MWh/vuosi/henkilö OP Ryhmän työntekijää kohden.

Energiankulutus

  2014 2015 2016 2017
Kaukolämpö 77 716   73 400 72 050 70 635
Kaukojäähdytys 2 868 2 670 5 360 5 140
Polttoaineet, Lämmitys ja varavoima 6 946 7 060 3 780 4 700
Sähkö 80 311 59 230 57 040 62 110
Yhteensä (MWh) 167 841 142 360 138 230 142 585

Uusiutuvan sähköenergian osuus vuonna 2017 oli 18 800 MWh, 13% kaikesta käytetystä energiasta. Polttoaineiden konvertointi perustuu Ecoinvent 3.3 kertoimiin.

305 Päästöt

305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1), 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) ja 305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Suoria kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1) syntyy omien kiinteistöjen varavoimakoneiden kuluttamasta polttoaineesta. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) aiheutuvat toimitilojen sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta. Kaikki päästöt on laskettu CO2-ekvivalentteina. Vuonna 2017 Vallilan toimitilakokonaisuuden sähköenergia oli tuotettu 100% uusiutuvilla energiamuodoilla.

Päästölaskennassa käytetyt energian päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2016 Suomen sähkön tuotantotietoihin, vuoden 2016 Kaukolämpötilastoon, IEA:n vuoden 2015 kaukolämmön ja sähkön tietoihin (muut kuin Suomi), Ecoinvent 3.3 -tietokantaan sekä vihreän sähkön osalta FIGBC tietoihin.

Scope 1 ja 2 päästöt tonnia CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Scope 1 1 800 5 3 48
Scope 2, hankintaperusteinen 37 114 23 446 18 556 20 918
Scope 2, sijaintiperusteinen - 27 178 26 088 25 259
Intensiteetti CO₂e-tonnia/hlö 3 1,93 1,52 1,70
Intensiteetti = scope1+ scope 2 (hankintaperusteinen) / OP Ryhmän työntekijät.

305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

Scope 3 päästöt tonnia CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Hankitut tuotteet ja palvelut 2 266 2 508 2 612 2 034
Toiminnoista syntyvä jäte 598 609 129 298
Liikematkat 2 408 2 622 3 841 3 712
Työntekijöiden työmatkat     951 1 142

Hankitut tuotteet ja palvelut sisältävät toimistopapereista, postinkuljetuspalveluista, ulkoisista datakeskuksista ja asiakaslehdistä syntyvät päästöt.

Epäsuorista päästöistä laskemme myös osakerahastojen hiilijalanjälkeä. Lue lisää.

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

OPlla on vastuullisuusohjelmassa asetettu tavoite olla hiilipositiivinen vuonna 2025. OPn oman toiminnan suorat (scope 1+2) kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 20 964 CO2e-tonnia (18 559) eli 1,70 tonnia (1,52) työtekijää kohden. Päästöt (scope 1+2) ovat vähentyneet noin 40 % vuodesta 2011 (vertailuluku 2011 34 847 tn CO2e). Merkittävin syy päästöjen vähenemiseen oli vanhoista energiatehottomista toimitiloista luopuminen sekä uusiutuvan energian lisääminen. Vuonna 2017 Vallilan korttelin sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

OPn keskusyhteisön työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 120 g/km. Vuoden 2017 lopussa työsuhdeautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 122 g/km (125). Liikematkustamisesta kertyi vuonna 2017 3 712 tn CO2-päästöjä (3 841 tnCO2). Liikematkustuksen vähentämiseksi OP käyttää video- ja verkkoneuvotteluja. Matkustusohjeen mukaan kotimaanmatkoilla käytetään pääsääntöisesti junaa tai linja-autoa. OPn keskusyhteisöllä on ollut käytössä työsuhdematkalippu kannustamaan henkilökuntaa julkisen liikenteen käyttämiseen kodin ja työpaikan välisiin matkoihin.

OP toimii välillisenä vaikuttajana ohjatessaan asiakkaita ottamaan ympäristövaikutukset huomioon rahoituksen, vahinkovakuuttamisen ja sijoittamisen päätöksissä sekä suosittelemalla sähköistä asiointia ja sähköisiä asiakirjoja.

306 Jätevedet ja jätteet

306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

OP-Palveluiden hallinnoimissa pääkaupunkiseudun toimipaikoissa syntyi vuonna 2017 jätettä yhteensä 713 tonnia (289).

Vaarattomasta jätteestä (708 tn) 94 tonnia käytettiin uudelleen raaka-aineena ja 575 tonnia kierrätettiin ja 39 tonnia poltettiin energiaksi. Vaarallisen jätteen osuus oli 4,3 tonnia, josta 3,2 tonnia kierrätettiin ja loput 1,1 tonnia loppukäsiteltiin vaarallisen jätteen vaatimuksia noudattaen.