Hallinnointiperiaatteet

OP Ryhmän ja sen keskusyhteisön OP Osuuskunnan (keskusyhteisö) päätöksenteko ja hallinnointi perustuvat voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen.

OP Ryhmän toimintaa säätelevät etenkin laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki luottolaitostoiminnasta, vakuutusyhtiölaki, osuuskuntalaki ja osakeyhtiölaki.

OP Ryhmän hallinnointiperiaatteet noudattavat soveltuvin osin ja osuustoiminnallisuuden erityispiirteet huomioon ottaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Lisäksi OP Ryhmä noudattaa toiminnassaan Hyvän liiketavan periaatteita (Code of Business Ethics).

Hallinnointiperiaatteissa kuvataan OP Ryhmän ja sen keskeisten osien rakenne ja tehtävät, keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, ryhmä- ja konserniohjauksen periaatteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi. Hallinnointiperiaatteiden avulla OP Ryhmä varmistaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Hallinnointiperiaatteet ovat saatavilla OP Ryhmän internetsivuilla.

Lataa Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 kokonaisuudessaan tästä.