Varallisuudenhoito

OP on yksi Suomen suurimmista varallisuudenhoidon toimijoista. Varallisuudenhoito vastaa henkilö- ja yritysasiakkaiden säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti, tarjoaa parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuisen Private Banking - kokemuksen.

Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden toimesta. Henkivakuutuksen tuotevalikoimaan kuuluvat eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä riskihenkivakuutukset.

Instituutio- ja yritysasiakkaille OP tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoidon ja sijoituskonsultoinnin lisäksi nykyaikaista riskiraportointia ja salkkuanalyysia sekä ratkaisuja yritysten likviditeetin hallintaan. Ammattimaisten instituutiosijoittajien palveluvalikoimaan kuuluu myös mahdollisuus sijoittaa OPn eläke- ja vakuutusyhtiöiden rinnalla vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto, joka tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista sopimuspohjaista varallisuudenhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Private Banking -palveluun kuuluu OPn sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tuote- ja palvelutarjooma. Palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi.

Henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille on myös tarjolla kattava valikoima arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. OPn palkittu osakeanalyysitiimi seuraa yli 80 kotimaista pörssiyhtiötä, laatii yhtiö- ja toimialakohtaisia ennusteita ja suosituksia sekä tuottaa monipuolisia analyysiraportteja makrotaloudesta, osakemarkkinoista ja toimialoista.

Lue lisää varallisuudenhoidon tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

Laajensimme tuotetarjoomaa ja paransimme palvelujamme

Asiakasomisteisena toimijana OP edistää asiakkaidensa menestystä ja vaurastumista. Vuonna 2017 laajensimme tuotevalikoimaamme ja paransimme palveluitamme monipuolisesti.

Uudistimme säästämisen ja sijoittamisen palveluitamme ja otimme käyttöön kokonaan uuden sijoitusmyynnin toimintamallin sekä sitä tukevat työkalut. Teimme myös kattavan sopimusuudistuksen säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaillemme. Uudistukset tarkoittavat asiakkaillemme yhtä selkeää säästämisen ja sijoittamisen palvelukokonaisuutta niin rakenteen kuin hinnoittelunkin osalta. Sopimuksen tekemisen taustalla vaikuttaa vuoden 2018 alussa voimaan tullut Euroopan laajuinen sijoittajansuojaa parantava MiFID II -sääntely. OP on varautunut sääntelyn tuomiin muutoksiin uudistamalla palveluita ja sopimusehtoja.

Myös passiivisen sijoittamisen tarjoomaa laajennettiin. Alensimme kaikkien indeksirahastojen hallinnointipalkkiot 0,39 prosenttiin. Samalla lanseerasimme uuden OP-Maailma-indeksirahaston. Laajan indeksirahastoperheemme kautta asiakkaamme pääsevät sijoittamaan maailmanlaajuisesti eri markkinoille kustannustehokkaasti.

Lanseerasimme myös uuden OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahaston OP-Vuokratuoton rinnalle. Rahaston tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille. Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin.

Osaketoimeksiantojen välityksessä otettiin käyttöön Smart Order Routing (SOR)-palvelu. Uusi, huhtikuussa käyttöönotettu teknologia osaa hyödyntää osaketoimeksiannoissa perinteisten pörssien lisäksi myös vaihtoehtoisia markkinapaikkoja. SOR-palvelun myötä sijoittaja pääsee aina tavoittelemaan osakekaupoilleen parasta mahdollista likviditeettiä ja hintaa.

Lue lisää SOR-palvelusta.

OP oli vahvasti mukana järjestäjänä suomalaisten yhtiöiden listautumisissa ja oli ainoana tahona mukana kaikissa Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle tapahtuneissa listautumisissa; Kamuxissa, Silmäasemassa, Roviossa ja Terveystalossa. Suomessa vuosi 2017 jää historiaan tähän mennessä euromääräisesti vahvimpana listautumisvuotena, kun listautumisten euromääräinen kokonaisarvo nousi noin 1,7 miljardiin euroon.

Morningstar valitsi OP-Suomi Pienyhtiöt -rahaston Suomen parhaaksi osakerahastoksi. Valinta perustui vertailuun tuotosta ja riskistä viimeisen viiden edellisen kalenterivuoden aikana. OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa Suomessa toimivien pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on yleensä alle 1,5 miljardia euroa.

OPn tavoitteena on puhua sijoittamisesta ja varainhoidosta asiakkaille helposti lähestyttävällä tavalla ja madaltaa kynnystä sijoittamiseen. Vuoden 2017 aikana tarjosimme asiakkaille entistä suuremman määrän webinaarimuotoisia asiakastilaisuuksia, joissa käsiteltiin kansantajuisella tavalla sijoittamista eri muodoissa.

Vastuullista sijoitustoimintaa

OP on vastuullisessa sijoittamisessa yksi toimialan edelläkävijä kansainvälisesti. Vastuullinen sijoittaminen muodostuu OPssa vastuullisuusasioiden (ESG: Environmental, Social and Governance) huomioimisesta sijoituspäätöksenteossa, kansainvälisten normien seurannasta, aktiivisesta omistajuudesta ja vaikuttamisesta, poissulkemisesta sekä positiivisesta teemasijoittamisesta.

OP Varallisuudenhoidon sijoitustoiminta noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Odotamme sijoituskohteidemme noudattavan kansainvälisiä periaatteita kuten Global Compactia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yhtiöille. Käytämme kansainvälisten normien seurantaan puolueetonta yhteistyökumppania (GES Investment Service), joka tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Yhteistyökumppani käy OPn varainhoito- ja rahastoyhtiöiden sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Seulonta kattaa suorat ja aktiiviset osake- ja yrityslainasijoitukset sekä kaikki edellä mainittuja sijoituksia tekevät OP-rahastot. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi indeksituotteet ja ulkopuolisten salkunhoitajien rahastot.

Vuoden 2017 aikana lisäsimme asiakkaillemme tarjottavaa tietoa sijoitusrahastojen vastuullisuudesta. Rahastokohtainen ESG-raportti julkaistaan neljännesvuosittain ja se sisältää tietoa rahaston hiilijalanjäljestä, sijoituskohteiden ESG-luokituksista sekä positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Aloitimme myös osallistumisen yhtiökokouksiin Suomen ulkopuolella vuonna 2017. OP-rahastot osallistuvat jatkossa merkittävissä määrin sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin kansainvälisesti. Käytämme apuna palveluntarjoajaa, joka tuottaa analyysiä yhtiökokouksista ja vastaa äänestysohjeidemme toimittamisesta yhtiökokouksiin.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen raportista.

Myös OP Kiinteistösijoitus on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja ottaa huomioon vastuullisen sijoittamisen kiinteistövarallisuuden hoidossa. OP Kiinteistösijoitus hoitaa hallinnoimiensa kiinteistörahastojen kiinteistösijoituksia sekä asiakkaittensa suoria kiinteistösijoituksia. Suoraan omistettujen kiinteistöjen ylläpidossa ja uussijoittamisessa painotetaan energiatehokkuutta, kulutuksien vähentämistä ja jätteiden käsittelyä. Epäsuorien kiinteistösijoituksien osalta yhtiö käyttää aktiivisesti vaikutusvaltaa vastuullisuusasioiden huomioimiseksi eri kohderahastojen ja -yhtiöiden hallituksissa ja sijoituskomiteoissa.

OP Kiinteistösijoitus kehittää jatkuvasti vastuullista toimintaa kiinteistöalalla. Yhtiö on allekirjoittanut kansallisen energiatehokkuussopimuksen ja osallistuu kiinteistöalan yritysvastuuraportoinnin kehittämiseen. Lisäksi yhtiö on kehittänyt itselleen ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on jatkossakin pienentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Lue lisää kiinteistösijoituksen ympäristöraportista.