OPs huvudsakliga rörelsesegment

 

OPs huvusakliga rörelsesegment

OPs tre huvudsakliga rörelsesegment är Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Bankrörelsen är det största av OPs rörelsesegment, och OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. För privatkunderna omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar. Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten.

OP är också den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder våra privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. Skadeförsäkringsrörelse idkas av OP Försäkring, A-Försäkring och Europeiska.

OPs kapitalförvaltning har Finlands mest omfattande servicenätverk för sparande och placering. Vi erbjuder kundorienterat de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna för sparande och placering samt en unik Private Banking-upplevelse både för privatkunder och för företagskunder. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och produkter i anslutning till fondanknutna försäkringar, fonder samt avtalsbaserad diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

Kundorienterade tjänstekoncept vårt mål

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Kundernas allt större förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att skapa helhetslösningar som överskrider branschgränserna. Fokus för utvecklingen av affärsrörelsen överförs gradvis från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Hittills har vi fastställt fyra sådana: Boende, Mobilitet, Hälsa och välbefinnande samt Hantering av ekonomin. Bland de helt nya tjänstekoncepten har Hälsa och välbefinnande samt Mobilitet hittills gått mest framåt.

Det första steget mot en expansion till hälso- och välbefinnandetjänster togs redan 2013, då det första Pohjola Sjukhuset öppnade i Helsingfors. Nu finns dessutom sjukhus i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Alla Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Utbudet inom specialområden har småningom utökats, och i följande skede börjar vi bygga upp ett riksomfattande nätverk av läkarstationer samt utöka företagshälsovårdsrörelsen.

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade vi också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil för en månad eller för en längre period. Vi berättade också att vi tillsammans med Fortum kommer att bygga nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland. Vi utvecklar fortfarande aktivt mobilitetstjänster och avsikten är att komma med initiativ som förnyar hela mobilitetsfältet i Finland.

 

 

 

Produkt- och tjänsteutveckling

 

Produkt- och tjänsteutvecklingen i OP Gruppen

Målet för OPs produkt- och tjänsteutveckling är att skapa produkter och tjänster som är innovativa, användarvänliga och betydelsefulla för kunderna och som ger en smidig kundupplevelse.

Även om tjänsterna digitaliseras med fart, utvecklar OPs produkt- och tjänsteutveckling också de kundmöten som sker ansikte mot ansikte för att de bättre ska motsvara framtidens behov. Beträffande privatkunderna strävar vi efter att i utvecklingen beakta behoven hos kunder i olika åldrar och bosatta inom olika områden, och vi vill i synnerhet se till att produkterna är lätta att förstå. Med produkterna och tjänsterna för företagskunder strävar vi efter att främja företagets framgång, till exempel genom att förbättra smidigheten och produktiviteten i verksamheten.

Stora satsningar på utveckling

Finansbranschens kraftiga och snabba digitala brytning för kontinuerligt med sig ny konkurrens och trappar upp produkt- och tjänsteutvecklingen. Då omvärlden förändras, måste man för att nå framgång kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen oberoende av tid, plats och betjäningskanal. OP anser att en vinnande kundupplevelse i fortsättningen allt mer baserar sig på ett samspel mellan människan och tekniken – den personliga betjäningen berikas exempelvis med data, analytik och artificiell intelligens.

OPs årliga utvecklingsinvesteringar har i och med strategin utökats till cirka 400 miljoner euro. Under fem års tid investerar vi totalt upp till 2 miljarder euro i utveckling. Utvecklingsinvesteringarna riktas till modernisering av bastjänsterna inom finansbranschen samt till att ta fram nya produkt- och tjänstekoncept.

Produkt- och tjänsteutvecklingen i OP sker enligt modellen för smidig utveckling. Med smidig utveckling avser vi en iterativ utvecklingsmodell, där man fortlöpande samlar in kundrespons. Vi har gradvis övergått till modellen för smidig utveckling under de senaste åren, och det har krävt nya verksamhetsmodeller och roller samt långsiktig utbildning av personalen. Till verksamhetsmodellen för smidig utveckling hör att lansera produkter och tjänster med begränsade funktioner (s.k. betaversioner) samt att vidareförädla dem utifrån testning och kundrespons.

 

 

Ökad kundorientering genom föregångarskap inom tjänstedesign

Vi utgår i all utveckling från kundernas behov, och därför är det en naturlig och viktig del av produkt- och tjänsteutvecklingen att låta kunderna delta i utvecklingen. Kundorienteringen i OPs produkt- och tjänsteutveckling har redan i flera års tid utökats genom metoder för tjänstedesign. I dag kan OP räknas till föregångarföretagen inom tjänstedesign i Finland, och enheten för tjänstedesign med 45 anställda är till sin expertis och storlek jämförbar med en designbyrå.

Med tjänstedesign avses innovation, utveckling och planering av tjänster med designmetoder – tillsammans med kunderna. Tjänstedesignen börjar med att förstå användarnas behov och de smärtpunkter som upptäckts i användningen och slutar med att en konkret användarupplevelse förverkligas. Målet är att skapa produkter och tjänster som är tydligare, användarvänligare och bättre motsvarar kundernas behov och på så sätt förbättra kundupplevelsen.

Våra kunder kan delta i utvecklingen av OPs produkter och tjänster på flera olika sätt. OP Helsingfors kontor i Vallgård i Helsingfors fungerar som gruppens testlaboratorium för nya verksamhetsmodeller och verktyg. På kontoret kan kunderna testa och undersöka nuvarande och kommande produkter och tjänster på olika sätt: med pekskärmar, videor, animationer och demor.

På nätet kan våra kunder öppet delta i produktutvecklingen på webbplatsen OP Lab, där vi presenterar framtidens digitala tjänster, samlar in kundrespons och pilotundersöker tjänster tillsammans med kunderna. På nätet finns utöver OP Lab också kundgemenskapen Paja, där vår kunder kan registrera sig. Via Paja utförs snabba enkäter, bedöms idéer och samlas respons på nätet och vid olika evenemang.

Tjänstedesignerna utför också årligen många kundintervjuer ansikte mot ansikte på olika håll i Finland och tar tillsammans med kunderna fram idéer vid olika workshoppar.

Läs mer i OP Labs.

OPs nättjänst förnyades i samarbete med kunderna

OPs nya nättjänst och nätbank op.fi är ett exempel på hur vi tillämpar verksamhetssättet för smidig utveckling och tar med kunderna i produkt- och tjänsteutvecklingen. Betaversionen av den nya tjänsten öppnades för alla kunder hösten 2016, och nu betjänar nya op.fi både privatkunder och företagskunder i bank- och försäkringsärenden. Kunder i olika åldrar har från första början deltagit i planeringen och utvecklingen av den nya tjänsten bland annat genom intervjuer, gruppsamtal och användbarhetstester samt genom att pröva på tjänsten. Respons samlas fortfarande in av kunderna för att vidareutveckla tjänsten.

Läs mer om tjänster och produkter som lanserades 2017, till exempel:

Hantering av ekonomin

Mobilitet

Boende

Företag

Hälsa och välbefinnande

Kanaler

 

 

 

Bankrörelse

 

Bankrörelse

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs marknadsandel av bolånen uppgick vid slutet av året till 39,3 procent. Marknadsandelen av företagskrediter växte till 38,9 procent då utlåningen till företag ökade kraftigt.

Bankrörelsen är det största av OP Gruppens rörelsesegment och erbjuder kunderna ett omfattande och övergripande produkt- och tjänsteurval. För privatkunder omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar samt boende – och naturligtvis de mångsidiga förmånerna och fördelarna för våra ägarkunder. Vårt mål är att trygga våra privatkunders ekonomiska välfärd och att främja hanteringen av deras ekonomi och ekonomiska framgång. Vi vill erbjuda våra kunder övergripande och flexibla banktjänster som anpassas till olika skeden av livet.

Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten. Bland OPs företagskunder finns små, medelstora och stora företag samt samfund. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Då vi känner våra kunder väl och vi står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar.

Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på vår internationella betjäningsförmåga bl.a. genom att ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från kundernas behov. I slutet av 2017 öppnade vi ett representationskontor i Shanghai i Kina för att stöda finländska företag i deras tillväxt och internationalisering på marknaden i Asien.

Läs mer om bankrörelsens produkter och tjänster på adressen op.fi.

I enlighet med OPs strategi satsar vi avsevärt på att utveckla digitala tjänster inom bankrörelsen. Vårt mål är att utveckla sådana tjänster för planering och hantering av ekonomin som ger de bästa användarupplevelserna på marknaden. På vägen mot ett flerbranschföretag utvecklar vi nya digitala tjänster också inom boende. Vår vision är att i framtiden erbjuda ett heltäckande ekosystem för boende, som betjänar kunderna i allt som gäller boende, från bostadsköp till renoveringar och det dagliga livet i hemmet. Sommaren 2017 öppnade vi nättjänsten OP Hem, som är det första steget mot ett ekosystem för boende.

Pröva på tjänsten på adressen op-koti.fi.

Första gräsrotsfinansieringen, stöd för storföretag, trygghet för lånebetalningen och nya betalningssätt

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering var glassfabriken Suominens Mjölk Ab, som genom gräsrotsfinansiering sökte medel för att växa och inleda export med sin ekologiska Jymy-glass. Finansieringsomgången lyckades utmärkt, då minimimålet på 200 000 euro nåddes på två veckor, och Jymy fick det antal nya aktieägare som eftersträvades. Det slutliga beloppet var över 400 000 euro. Finansieringsomgången för OPs andra objekt för gräsrotsfinansiering, klädtillverkaren Papu Design från Nokia, öppnades i december och målet nåddes före årsskiftet.

Vi undertecknade också med Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett avtal om en finansieringsmodell med riskdelningsgaranti för stora och medelstora företag. I och med avtalet fick medelstora finländska företag tillgång till ett finansieringspaket på 300 miljoner euro. Riskdelningsgarantin riktas till lämpliga finansieringsobjekt hos OP Företagsbankens medelstora företagskunder. Via två andra pågående garantiprogram, SME InnovFin och SME Initiative, har OP redan finansierat sme-företag totalt med över 180 miljoner euro. Med hjälp av programmen har vi kunnat stöda våra kunder i deras investeringar och tillväxt.

Många av våra privat- och företagskunder har 2017 bekymrat sig över förväntningarna på högre räntor och hur man kunde trygga den egna ekonomin. Ett bevis på det här är att ränteskydd till exempel för bolån tecknades nästan fyrfaldigt mer än året innan.

År 2017 var livligt också beträffande betalningstjänsterna. Under våren tog vi i bruk Siirto-tjänsten i OP-mobilen och Pivo, och efter det har det blivit mycket vanligare att betala med telefonnummer bland våra kunder. Över 333 000 OP-kunder har redan registrerat sig i Siirto-tjänsten. Det blev lättare att betala på nätet och via mobilen i och med en ny funktion i Pivo som gör det möjligt att betala inköp behändigt med Pivo utan nyckeltal. Vi började också stegvis erbjuda mobilnyckeln i OP-mobilen.

Under året fick vi många erkännanden för våra produkter och tjänster, och vi placerade oss på första plats i Finland i Global Finance World's Best Bank-tävling.

I kreditgivningen är bedömningen av ansvarsfullheten en del av riskhanteringen

Hos OP bedöms kreditgivningen till kunderna alltid övergripande. De etiska principerna och anvisningarna för kreditgivningen utgör ett rättesnöre i finansieringen. I kreditgivningen och anvisningarna för den beaktas bestämmelserna om god kreditgivningssed samt Finansinspektionens rekommendationer.

För privatkundernas del baserar sig en ansvarsfull kreditgivning på att kundens skuldbetalningsförmåga omsorgsfullt reds ut samt på att kreditbeloppet dimensioneras rätt och att riskerna förklaras för kunden på ett begripligt sätt. Vid finansieringen av företagskunder är det viktigt att utöver att bedöma de finansiella omständigheterna identifiera och analysera finansieringsobjektens sociala konsekvenser och miljökonsekvenser ur riskhanteringens synvinkel som en normal del av processen för bedömning av kreditvärdigheten. Utöver den egna analysen konsulterar OP vid behov oberoende värderare, som granskar miljöriskerna hos en enskild kund eller ett enskilt finansieringsobjekt.

 

 

 

Skadeförsäkring

 

Skadeförsäkring

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel.

OPs hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. Målet är att bygga upp hälso- och välbefinnanderörelsen till ett separat rörelsesegment. Vi vill försäkra oss om att våra kunder har ett mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd. De centrala delområdena inom försäkringar för privatkunder är försäkringar för bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar bland annat vid olycksfall och sjukdom både hemma och på resor.

Beträffande tjänsterna för företagskunder är vår uppgift att trygga kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöda de anställdas arbetsförmåga och bidra till att bygga en trygg omvärld. Vi erbjuder våra kunder vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. OP erbjuder också företagen en cyberförsäkring mot dataskador samt en företagshälsovårdstjänst som kan anslutas till personförsäkringar för anställda.

Inom ersättningstjänsten har OP ingått partneravtal i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, byggreparationsföretag och elektronikaffärer. Genom partnerskapen säkerställs att kundupplevelsen är högklassig samt att ersättningstjänsterna är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden. Nya digitala tjänster, såsom Skadehjälpen och avsnittet Försäkringar i OP-mobilen, erbjuder våra kunder ett smidigt sätt att sköta skadeärenden. I tjänsten Skadehjälpen får kunderna anvisningar för skadefall samt information om vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns också i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. I OP-mobilen för privatkunder kan våra kunder också göra en skadeanmälan. Av privatkundernas skador anmäls cirka 68 procent via nätet eller mobilen, och av företagskundernas cirka 43 procent.

Läs mer om skadeförsäkringens produkter och tjänster på adressen op.fi.

Vi förnyar skadeförsäkringen på basis av OPs strategi bland annat genom att utveckla ersättningstjänsten och produkturvalet. Skadeförsäkringens mål är att vara branschens mest innovativa aktör och att förnya den finländska skadeförsäkringsrörelsen.

Modeller för skötsel av skador på fordon och mobilapparater representerar nya tjänstekoncept

I enlighet med vår strategi strävar vi efter att flytta tyngdpunkten i utvecklingen från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Inom skadeförsäkringen har vi redan tagit steg i den här riktningen, till exempel i modellerna för skötsel av bilskador och skador på mobilapparater, där vi strävar efter att underlätta kundens dagliga liv och att på så vis erbjuda en oslagbar kundupplevelse.

Den nya betjäningsmodellen för bilskador, Verkstadsmästartjänsten, som lanserades i slutet av 2015, utvidgades under 2017 till en riksomfattande tjänst. Tjänsten är nu tillgänglig på 12 orter och 22 verksamhetsställen. I tjänsten styrs kunden vid en skada direkt till en verkstadspartner där det finns en OP Verkstadsmästare. Syftet med modellen är att underlätta skötseln av bilskador så att kunden med en gång kan sköta såväl reparationen av bilen som ersättningarna i anslutning till skadan och snabbt återgå till sina vardagsrutiner.

Också för skador på mobilapparater har vi en betjäningsmodell, där kunderna utan någon separat skadeanmälan kan låta reparera sina mobilapparater hos en servicefirma som OP samarbetar med. Tjänsten är tillgänglig på 30 verksamhetsställen och dessutom i hela landet per post. OP ersätter årligen cirka 30 000 skador på mobilapparater. Tack vare den nya betjäningsmodellen kan våra kunder sköta sina ersättningsärenden i anslutning till skador på mobilapparater avsevärt snabbare än tidigare.

Båda tjänsterna har en kundbelåtenhet av toppklass.

Inom skadeförsäkringen innebär ansvarskänslan att skydda kunden mot risker och uppmuntra till miljövänlig verksamhet

Inom skadeförsäkringen är OPs ansvarsfulla uppgift att främja kundernas riskhantering och trygghet samt att förebygga skador. Vi kartlägger tillsammans med kunden de potentiella risk- och säkerhetsfaktorerna och optimerar försäkringslösningarna skilt för varje kund. Vi försäkrar oss om att kunden är tillräckligt medveten om sina risker och att eventuella skador inte medför oöverstigliga ekonomiska problem

Under 2017 deltog OP Försäkring i projektet Århundradets Trafikgärning, där syftet var att främja trafiksäkerheten. OP arrangerade bland annat en turné med virtuell verklighet på cirka 40 orter i syfte att väcka tankar kring hur det är att röra sig i trafiken ur ett litet barns synvinkel.

Förändringarna i klimatet inverkar på försäkringskundernas liv och företagens omvärld. OP vill utveckla sin försäkringsrörelse i en allt miljövänligare riktning. Vårt mål är att våra försäkringslösningar så brett som möjligt ska täcka alla försäkringsbara risker också då förhållandena förändras. I ersättningsverksamheten kräver OP att alla samarbetspartner beaktar och handlar i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Vi främjar en hållbar utveckling inte endast genom att utveckla vår verksamhet, utan också genom att sporra andra till miljövänliga handlingar. Vi stöder våra kunder och samarbetspartner då de styr sin verksamhet så att den dämpar klimatförändringen. Vi erbjuder riskkunskap om klimatförändringen och hjälper med anpassningen till den. Vårt mål är att främja ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer samt att påverka utvecklingen hos lagstiftning och myndighetsföreskrifter som gäller klimatförändringen.

Hälso- och välbefinnandetjänsterna utvidgas gradvis

Pohjola Hälsa Ab:s sjukhusnätverk kompletterades 2017 med två nya Pohjola Sjukhus. Det första Pohjola Sjukhuset, som ligger i Helsingfors, och sjukhuset i Tammerfors, som öppnades 2016, fick i maj sällskap av sjukhuset i Uleåborg och i augusti av det nya sjukhuset i Kuopio. Alla fyra Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering.

Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Under de kommande åren är avsikten att utvidga affärsrörelsen bland annat genom att bygga upp ett riksomfattande läkarstationsnätverk. Dessutom satsar vi på utveckling av digitala hälso- och välbefinnandetjänster.

Av Pohjola Sjukhus kunder samlar vi i samband med patientbesök in respons med en NPS-mätare (Net Promoter Score). Pohjola Sjukhus NPS för operationspatienter har varit högt ända sedan det första sjukhuset öppnades, och 2017 var det 97 (variationsintervall för NPS -100–+100).

Utvidgandet av hälso- och välbefinnandetjänsterna passar bra ihop med OPs ansvarsfulla grunduppgift att främja ägarkundernas och omvärldens framgång. Pohjola Sjukhus har avsevärt lyckats förkorta vårdkedjan, vilket gynnar alla parter: arbetstagarna, arbetsgivarna, samhället samt skade- och arbetspensionsförsäkrarna i och med kortare frånvaroperioder, lägre kostnader, ersättningar och inkomstförluster.

 

 

 

Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltning

OP är en av de största kapitalförvaltarna i Finland. Kapitalförvaltningen svarar på ett kundorienterat sätt på privat- och företagskundernas spar- och placeringsbehov, erbjuder de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna samt en unik Private Banking-upplevelse.

För privatkunderna tillhandahåller OP ett omfattande urval spar- och placeringstjänster. Bland placeringsfonderna finns fonder som placerar i olika tillgångsklasser och marknadsområden. Deras portföljförvaltning sköts delvis av OP Gruppens egen placeringsorganisation och delvis av internationella samarbetspartner. I livförsäkringens produkturval ingår pensionsförsäkringar, spar- och fondförsäkringar samt risklivförsäkringar.

För institutionella kunder och företagskunder tillhandahåller OP utöver diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering också modern riskrapportering och portföljanalys samt lösningar för likviditetshanteringen i företag. Tjänsteutbudet för professionella institutionella placerare omfattar också en möjlighet att vid sidan av OPs pensions- och försäkringsbolag placera i alternativa placeringar.

OP har Finlands mest omfattande Private Banking-nätverk som erbjuder individuell och övergripande avtalsbaserad kapitalförvaltning för privatkunder samt för företag och samfund. I tjänsten Private Banking ingår OPs och dess utomstående samarbetspartners produkt- och tjänsteutbud. Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

För privat- och företagskunder samt institutionella kunder tillhandahålls också ett omfattande utbud av tjänster inom förmedling, förvaring och analys av värdepapper. OPs prisbelönade aktieanalysteam följer upp över 80 inhemska börsföretag, gör upp företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.

Läs mer om kapitalförvaltningens produkter och tjänster på adressen op.fi.

Vi utvidgade produkturvalet och förbättrade våra tjänster

Som en kundägd aktör främjar OP sina kunders framgång och välstånd. Under 2017 utvidgade vi vårt produkturval och förbättrade våra tjänster mångsidigt.

Vi förnyade våra tjänster för sparande och placering och tog i bruk en helt ny verksamhetsmodell för försäljningen av placeringar och verktyg som stöder den. Vi genomförde också omfattande avtalsförnyelser för våra spar- och placeringskunder. Reformerna innebär att våra kunder får en enda klar helhet med tjänster för sparande och placering vad gäller såväl strukturen som prissättningen. Bakgrunden till att ingå ett avtal är MiFID II-reglerna som träder i kraft i början av 2018. Reglerna förbättrar investerarskyddet i Europa. OP har förberett sig för de ändringar som reglerna medför genom att förnya tjänsterna och avtalsvillkoren.

Också urvalet för passiva placeringar utvidgades. Vi sänkte förvaltningsprovisionerna för alla indexfonder till 0,39 procent. Samtidigt lanserade vi den nya indexfonden OP-Världen. Via vår omfattande indexfondfamilj kan våra kunder placera globalt och kostnadseffektivt på olika marknader.

Vi lanserade också den nya specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter vid sidan av OP-Hyresinkomst. Fonden koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället. Fonden placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendets fastigheter.

Inom förmedlingen av aktieorder tog vi i bruk tjänsten Smart Order Routing (SOR). Den nya tekniken, som togs i bruk i april, kan utöver de traditionella börserna också utnyttja alternativa marknadsplatser vid aktieorder. Med hjälp av SOR-tjänsten kan placeraren alltid sträva efter bästa möjliga likviditet och pris för sina aktieorder.

Läs mer om SOR-tjänsten.

OP deltog aktivt som arrangör i finländska företags börsintroduktioner och var den enda aktören som deltog i alla börsintroduktioner på Nasdaq Helsingfors huvudlista: Kamux, Silmäasema, Rovio och Terveystalo. I Finland går 2017 till historien som det hittills starkaste börsintroduktionsåret, då det totala värdet av börsintroduktionerna steg till cirka 1,7 miljarder euro.

Morningstar valde fonden OP-Finland Småföretag till Finlands bästa aktiefond. Valet baserade sig på avkastningen och risken under de senaste fem kalenderåren. OP-Finland Småföretag placerar i aktier i små och medelstora företag som verkar i Finland. Företagens marknadsvärde är i allmänhet mindre än 1,5 miljarder euro.

OPs mål är att tala till kunderna om placering och kapitalförvaltning på ett lättbegripligt sätt och att sänka tröskeln för att börja placera. Under 2017 erbjöd vi kunderna allt fler kundevenemang i form av webbinarier, där vi på ett lättillgängligt sätt behandlade placeringar i olika former.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Beträffande ansvarsfull placering är OP internationellt sett en av branschens föregångare. Ansvarsfull placering består i OP av att vi beaktar ansvarsfullheten (ESG: Environmental, Social and Governance) i placeringsbesluten, av uppföljning av internationella normer, aktivt ägande och påverkan, uteslutning samt positiv placering enligt tema.

OP Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet iakttar FN:s principer för ansvarsfull placering. Vi förväntar oss att våra placeringsobjekt iakttar de internationella principerna, såsom Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag. För uppföljningen av internationella normer anlitar vi en opartisk samarbetspartner (GES Investment Service), som för placeringsverksamheten fortlöpande tillhandahåller analys om hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten. Samarbetspartnern granskar OPs kapitalförvaltnings- och fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till försummelser av internationella normer. Screeningen omfattar de direkta och aktiva placeringarna i aktier och företagslån samt alla OP-fonder som gör sådana placeringar. Utanför screeningen stannar till exempel indexprodukterna och de fonder som förvaltas av utomstående portföljförvaltare.

Under 2017 ökade vi den information som vi erbjuder våra kunder om placeringsfondernas ansvarsfullhet. En fondvis ESG-rapport ges ut kvartalsvis, och den innehåller information om fondens koldioxidavtryck, placeringsobjektens ESG-klassificeringar samt den positiva miljöeffekten. År 2017 började vi också delta i bolagsstämmor utanför Finland. OP-fonderna kommer i fortsättningen att i stor utsträckning delta i sina placeringsobjekts bolagsstämmor utomlands. Vi anlitar en tjänsteleverantör som producerar analyser av bolagsstämmor och ansvarar för att sända våra röstningsanvisningar till bolagsstämmorna.

Läs mer i rapporten över ansvarsfull placering.

Också OP Kiinteistösijoitus har förbundit sig att iaktta principerna för ansvarsfull placering och beaktar dem i fastighetskapitalförvaltningen. OP Kiinteistösijoitus sköter fastighetsplaceringarna i de fastighetsfonder som bolaget förvaltar samt sina kunders direkta fastighetsplaceringar. I underhållet av direkt ägda fastigheter och i nya placeringar betonas energieffektivitet, minskad förbrukning och avfallshantering. Beträffande indirekta fastighetsplaceringar utövar bolaget aktivt inflytande för att ansvarsfrågor ska beaktas i styrelserna och placeringskommittéerna i målfonder och målföretag.

OP Kiinteistösijoitus utvecklar fortlöpande ansvarsfull verksamhet i fastighetsbranschen. Bolaget har undertecknat det nationella energieffektivitetsavtalet och deltar i utvecklingen av företagsansvarsrapporteringen inom fastighetsbranschen. Dessutom har bolaget utarbetat ett eget miljöprogram, vars syfte är att också i fortsättningen minska verksamhetens miljökonsekvenser.

Läs mer i miljörapporten för fastighetsplaceringar.