Bankrörelse

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs marknadsandel av bolånen uppgick vid slutet av året till 39,3 procent. Marknadsandelen av företagskrediter växte till 38,9 procent då utlåningen till företag ökade kraftigt.

Bankrörelsen är det största av OP Gruppens rörelsesegment och erbjuder kunderna ett omfattande och övergripande produkt- och tjänsteurval. För privatkunder omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar samt boende – och naturligtvis de mångsidiga förmånerna och fördelarna för våra ägarkunder. Vårt mål är att trygga våra privatkunders ekonomiska välfärd och att främja hanteringen av deras ekonomi och ekonomiska framgång. Vi vill erbjuda våra kunder övergripande och flexibla banktjänster som anpassas till olika skeden av livet.

Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten. Bland OPs företagskunder finns små, medelstora och stora företag samt samfund. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Då vi känner våra kunder väl och vi står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar.

Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på vår internationella betjäningsförmåga bl.a. genom att ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från kundernas behov. I slutet av 2017 öppnade vi ett representationskontor i Shanghai i Kina för att stöda finländska företag i deras tillväxt och internationalisering på marknaden i Asien.

Läs mer om bankrörelsens produkter och tjänster på adressen op.fi.

I enlighet med OPs strategi satsar vi avsevärt på att utveckla digitala tjänster inom bankrörelsen. Vårt mål är att utveckla sådana tjänster för planering och hantering av ekonomin som ger de bästa användarupplevelserna på marknaden. På vägen mot ett flerbranschföretag utvecklar vi nya digitala tjänster också inom boende. Vår vision är att i framtiden erbjuda ett heltäckande ekosystem för boende, som betjänar kunderna i allt som gäller boende, från bostadsköp till renoveringar och det dagliga livet i hemmet. Sommaren 2017 öppnade vi nättjänsten OP Hem, som är det första steget mot ett ekosystem för boende.

Pröva på tjänsten på adressen op-koti.fi.

Första gräsrotsfinansieringen, stöd för storföretag, trygghet för lånebetalningen och nya betalningssätt

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering var glassfabriken Suominens Mjölk Ab, som genom gräsrotsfinansiering sökte medel för att växa och inleda export med sin ekologiska Jymy-glass. Finansieringsomgången lyckades utmärkt, då minimimålet på 200 000 euro nåddes på två veckor, och Jymy fick det antal nya aktieägare som eftersträvades. Det slutliga beloppet var över 400 000 euro. Finansieringsomgången för OPs andra objekt för gräsrotsfinansiering, klädtillverkaren Papu Design från Nokia, öppnades i december och målet nåddes före årsskiftet.

Vi undertecknade också med Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett avtal om en finansieringsmodell med riskdelningsgaranti för stora och medelstora företag. I och med avtalet fick medelstora finländska företag tillgång till ett finansieringspaket på 300 miljoner euro. Riskdelningsgarantin riktas till lämpliga finansieringsobjekt hos OP Företagsbankens medelstora företagskunder. Via två andra pågående garantiprogram, SME InnovFin och SME Initiative, har OP redan finansierat sme-företag totalt med över 180 miljoner euro. Med hjälp av programmen har vi kunnat stöda våra kunder i deras investeringar och tillväxt.

Många av våra privat- och företagskunder har 2017 bekymrat sig över förväntningarna på högre räntor och hur man kunde trygga den egna ekonomin. Ett bevis på det här är att ränteskydd till exempel för bolån tecknades nästan fyrfaldigt mer än året innan.

År 2017 var livligt också beträffande betalningstjänsterna. Under våren tog vi i bruk Siirto-tjänsten i OP-mobilen och Pivo, och efter det har det blivit mycket vanligare att betala med telefonnummer bland våra kunder. Över 333 000 OP-kunder har redan registrerat sig i Siirto-tjänsten. Det blev lättare att betala på nätet och via mobilen i och med en ny funktion i Pivo som gör det möjligt att betala inköp behändigt med Pivo utan nyckeltal. Vi började också stegvis erbjuda mobilnyckeln i OP-mobilen.

Under året fick vi många erkännanden för våra produkter och tjänster, och vi placerade oss på första plats i Finland i Global Finance World's Best Bank-tävling.

I kreditgivningen är bedömningen av ansvarsfullheten en del av riskhanteringen

Hos OP bedöms kreditgivningen till kunderna alltid övergripande. De etiska principerna och anvisningarna för kreditgivningen utgör ett rättesnöre i finansieringen. I kreditgivningen och anvisningarna för den beaktas bestämmelserna om god kreditgivningssed samt Finansinspektionens rekommendationer.

För privatkundernas del baserar sig en ansvarsfull kreditgivning på att kundens skuldbetalningsförmåga omsorgsfullt reds ut samt på att kreditbeloppet dimensioneras rätt och att riskerna förklaras för kunden på ett begripligt sätt. Vid finansieringen av företagskunder är det viktigt att utöver att bedöma de finansiella omständigheterna identifiera och analysera finansieringsobjektens sociala konsekvenser och miljökonsekvenser ur riskhanteringens synvinkel som en normal del av processen för bedömning av kreditvärdigheten. Utöver den egna analysen konsulterar OP vid behov oberoende värderare, som granskar miljöriskerna hos en enskild kund eller ett enskilt finansieringsobjekt.