Kapitalförvaltning

OP är en av de största kapitalförvaltarna i Finland. Kapitalförvaltningen svarar på ett kundorienterat sätt på privat- och företagskundernas spar- och placeringsbehov, erbjuder de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna samt en unik Private Banking-upplevelse.

För privatkunderna tillhandahåller OP ett omfattande urval spar- och placeringstjänster. Bland placeringsfonderna finns fonder som placerar i olika tillgångsklasser och marknadsområden. Deras portföljförvaltning sköts delvis av OP Gruppens egen placeringsorganisation och delvis av internationella samarbetspartner. I livförsäkringens produkturval ingår pensionsförsäkringar, spar- och fondförsäkringar samt risklivförsäkringar.

För institutionella kunder och företagskunder tillhandahåller OP utöver diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering också modern riskrapportering och portföljanalys samt lösningar för likviditetshanteringen i företag. Tjänsteutbudet för professionella institutionella placerare omfattar också en möjlighet att vid sidan av OPs pensions- och försäkringsbolag placera i alternativa placeringar.

OP har Finlands mest omfattande Private Banking-nätverk som erbjuder individuell och övergripande avtalsbaserad kapitalförvaltning för privatkunder samt för företag och samfund. I tjänsten Private Banking ingår OPs och dess utomstående samarbetspartners produkt- och tjänsteutbud. Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

För privat- och företagskunder samt institutionella kunder tillhandahålls också ett omfattande utbud av tjänster inom förmedling, förvaring och analys av värdepapper. OPs prisbelönade aktieanalysteam följer upp över 80 inhemska börsföretag, gör upp företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.

Läs mer om kapitalförvaltningens produkter och tjänster på adressen op.fi.

Vi utvidgade produkturvalet och förbättrade våra tjänster

Som en kundägd aktör främjar OP sina kunders framgång och välstånd. Under 2017 utvidgade vi vårt produkturval och förbättrade våra tjänster mångsidigt.

Vi förnyade våra tjänster för sparande och placering och tog i bruk en helt ny verksamhetsmodell för försäljningen av placeringar och verktyg som stöder den. Vi genomförde också omfattande avtalsförnyelser för våra spar- och placeringskunder. Reformerna innebär att våra kunder får en enda klar helhet med tjänster för sparande och placering vad gäller såväl strukturen som prissättningen. Bakgrunden till att ingå ett avtal är MiFID II-reglerna som träder i kraft i början av 2018. Reglerna förbättrar investerarskyddet i Europa. OP har förberett sig för de ändringar som reglerna medför genom att förnya tjänsterna och avtalsvillkoren.

Också urvalet för passiva placeringar utvidgades. Vi sänkte förvaltningsprovisionerna för alla indexfonder till 0,39 procent. Samtidigt lanserade vi den nya indexfonden OP-Världen. Via vår omfattande indexfondfamilj kan våra kunder placera globalt och kostnadseffektivt på olika marknader.

Vi lanserade också den nya specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter vid sidan av OP-Hyresinkomst. Fonden koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället. Fonden placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendets fastigheter.

Inom förmedlingen av aktieorder tog vi i bruk tjänsten Smart Order Routing (SOR). Den nya tekniken, som togs i bruk i april, kan utöver de traditionella börserna också utnyttja alternativa marknadsplatser vid aktieorder. Med hjälp av SOR-tjänsten kan placeraren alltid sträva efter bästa möjliga likviditet och pris för sina aktieorder.

Läs mer om SOR-tjänsten.

OP deltog aktivt som arrangör i finländska företags börsintroduktioner och var den enda aktören som deltog i alla börsintroduktioner på Nasdaq Helsingfors huvudlista: Kamux, Silmäasema, Rovio och Terveystalo. I Finland går 2017 till historien som det hittills starkaste börsintroduktionsåret, då det totala värdet av börsintroduktionerna steg till cirka 1,7 miljarder euro.

Morningstar valde fonden OP-Finland Småföretag till Finlands bästa aktiefond. Valet baserade sig på avkastningen och risken under de senaste fem kalenderåren. OP-Finland Småföretag placerar i aktier i små och medelstora företag som verkar i Finland. Företagens marknadsvärde är i allmänhet mindre än 1,5 miljarder euro.

OPs mål är att tala till kunderna om placering och kapitalförvaltning på ett lättbegripligt sätt och att sänka tröskeln för att börja placera. Under 2017 erbjöd vi kunderna allt fler kundevenemang i form av webbinarier, där vi på ett lättillgängligt sätt behandlade placeringar i olika former.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Beträffande ansvarsfull placering är OP internationellt sett en av branschens föregångare. Ansvarsfull placering består i OP av att vi beaktar ansvarsfullheten (ESG: Environmental, Social and Governance) i placeringsbesluten, av uppföljning av internationella normer, aktivt ägande och påverkan, uteslutning samt positiv placering enligt tema.

OP Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet iakttar FN:s principer för ansvarsfull placering. Vi förväntar oss att våra placeringsobjekt iakttar de internationella principerna, såsom Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag. För uppföljningen av internationella normer anlitar vi en opartisk samarbetspartner (GES Investment Service), som för placeringsverksamheten fortlöpande tillhandahåller analys om hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten. Samarbetspartnern granskar OPs kapitalförvaltnings- och fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till försummelser av internationella normer. Screeningen omfattar de direkta och aktiva placeringarna i aktier och företagslån samt alla OP-fonder som gör sådana placeringar. Utanför screeningen stannar till exempel indexprodukterna och de fonder som förvaltas av utomstående portföljförvaltare.

Under 2017 ökade vi den information som vi erbjuder våra kunder om placeringsfondernas ansvarsfullhet. En fondvis ESG-rapport ges ut kvartalsvis, och den innehåller information om fondens koldioxidavtryck, placeringsobjektens ESG-klassificeringar samt den positiva miljöeffekten. År 2017 började vi också delta i bolagsstämmor utanför Finland. OP-fonderna kommer i fortsättningen att i stor utsträckning delta i sina placeringsobjekts bolagsstämmor utomlands. Vi anlitar en tjänsteleverantör som producerar analyser av bolagsstämmor och ansvarar för att sända våra röstningsanvisningar till bolagsstämmorna.

Läs mer i rapporten över ansvarsfull placering.

Också OP Kiinteistösijoitus har förbundit sig att iaktta principerna för ansvarsfull placering och beaktar dem i fastighetskapitalförvaltningen. OP Kiinteistösijoitus sköter fastighetsplaceringarna i de fastighetsfonder som bolaget förvaltar samt sina kunders direkta fastighetsplaceringar. I underhållet av direkt ägda fastigheter och i nya placeringar betonas energieffektivitet, minskad förbrukning och avfallshantering. Beträffande indirekta fastighetsplaceringar utövar bolaget aktivt inflytande för att ansvarsfrågor ska beaktas i styrelserna och placeringskommittéerna i målfonder och målföretag.

OP Kiinteistösijoitus utvecklar fortlöpande ansvarsfull verksamhet i fastighetsbranschen. Bolaget har undertecknat det nationella energieffektivitetsavtalet och deltar i utvecklingen av företagsansvarsrapporteringen inom fastighetsbranschen. Dessutom har bolaget utarbetat ett eget miljöprogram, vars syfte är att också i fortsättningen minska verksamhetens miljökonsekvenser.

Läs mer i miljörapporten för fastighetsplaceringar.