OPs huvusakliga rörelsesegment

OPs tre huvudsakliga rörelsesegment är Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Bankrörelsen är det största av OPs rörelsesegment, och OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. För privatkunderna omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar. Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten.

OP är också den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder våra privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. Skadeförsäkringsrörelse idkas av OP Försäkring, A-Försäkring och Europeiska.

OPs kapitalförvaltning har Finlands mest omfattande servicenätverk för sparande och placering. Vi erbjuder kundorienterat de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna för sparande och placering samt en unik Private Banking-upplevelse både för privatkunder och för företagskunder. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och produkter i anslutning till fondanknutna försäkringar, fonder samt avtalsbaserad diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

Kundorienterade tjänstekoncept vårt mål

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Kundernas allt större förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att skapa helhetslösningar som överskrider branschgränserna. Fokus för utvecklingen av affärsrörelsen överförs gradvis från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Hittills har vi fastställt fyra sådana: Boende, Mobilitet, Hälsa och välbefinnande samt Hantering av ekonomin. Bland de helt nya tjänstekoncepten har Hälsa och välbefinnande samt Mobilitet hittills gått mest framåt.

Det första steget mot en expansion till hälso- och välbefinnandetjänster togs redan 2013, då det första Pohjola Sjukhuset öppnade i Helsingfors. Nu finns dessutom sjukhus i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Alla Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Utbudet inom specialområden har småningom utökats, och i följande skede börjar vi bygga upp ett riksomfattande nätverk av läkarstationer samt utöka företagshälsovårdsrörelsen.

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade vi också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil för en månad eller för en längre period. Vi berättade också att vi tillsammans med Fortum kommer att bygga nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland. Vi utvecklar fortfarande aktivt mobilitetstjänster och avsikten är att komma med initiativ som förnyar hela mobilitetsfältet i Finland.