Skadeförsäkring

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel.

OPs hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. Målet är att bygga upp hälso- och välbefinnanderörelsen till ett separat rörelsesegment. Vi vill försäkra oss om att våra kunder har ett mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd. De centrala delområdena inom försäkringar för privatkunder är försäkringar för bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar bland annat vid olycksfall och sjukdom både hemma och på resor.

Beträffande tjänsterna för företagskunder är vår uppgift att trygga kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöda de anställdas arbetsförmåga och bidra till att bygga en trygg omvärld. Vi erbjuder våra kunder vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. OP erbjuder också företagen en cyberförsäkring mot dataskador samt en företagshälsovårdstjänst som kan anslutas till personförsäkringar för anställda.

Inom ersättningstjänsten har OP ingått partneravtal i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, byggreparationsföretag och elektronikaffärer. Genom partnerskapen säkerställs att kundupplevelsen är högklassig samt att ersättningstjänsterna är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden. Nya digitala tjänster, såsom Skadehjälpen och avsnittet Försäkringar i OP-mobilen, erbjuder våra kunder ett smidigt sätt att sköta skadeärenden. I tjänsten Skadehjälpen får kunderna anvisningar för skadefall samt information om vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns också i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. I OP-mobilen för privatkunder kan våra kunder också göra en skadeanmälan. Av privatkundernas skador anmäls cirka 68 procent via nätet eller mobilen, och av företagskundernas cirka 43 procent.

Läs mer om skadeförsäkringens produkter och tjänster på adressen op.fi.

Vi förnyar skadeförsäkringen på basis av OPs strategi bland annat genom att utveckla ersättningstjänsten och produkturvalet. Skadeförsäkringens mål är att vara branschens mest innovativa aktör och att förnya den finländska skadeförsäkringsrörelsen.

Modeller för skötsel av skador på fordon och mobilapparater representerar nya tjänstekoncept

I enlighet med vår strategi strävar vi efter att flytta tyngdpunkten i utvecklingen från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Inom skadeförsäkringen har vi redan tagit steg i den här riktningen, till exempel i modellerna för skötsel av bilskador och skador på mobilapparater, där vi strävar efter att underlätta kundens dagliga liv och att på så vis erbjuda en oslagbar kundupplevelse.

Den nya betjäningsmodellen för bilskador, Verkstadsmästartjänsten, som lanserades i slutet av 2015, utvidgades under 2017 till en riksomfattande tjänst. Tjänsten är nu tillgänglig på 12 orter och 22 verksamhetsställen. I tjänsten styrs kunden vid en skada direkt till en verkstadspartner där det finns en OP Verkstadsmästare. Syftet med modellen är att underlätta skötseln av bilskador så att kunden med en gång kan sköta såväl reparationen av bilen som ersättningarna i anslutning till skadan och snabbt återgå till sina vardagsrutiner.

Också för skador på mobilapparater har vi en betjäningsmodell, där kunderna utan någon separat skadeanmälan kan låta reparera sina mobilapparater hos en servicefirma som OP samarbetar med. Tjänsten är tillgänglig på 30 verksamhetsställen och dessutom i hela landet per post. OP ersätter årligen cirka 30 000 skador på mobilapparater. Tack vare den nya betjäningsmodellen kan våra kunder sköta sina ersättningsärenden i anslutning till skador på mobilapparater avsevärt snabbare än tidigare.

Båda tjänsterna har en kundbelåtenhet av toppklass.

Inom skadeförsäkringen innebär ansvarskänslan att skydda kunden mot risker och uppmuntra till miljövänlig verksamhet

Inom skadeförsäkringen är OPs ansvarsfulla uppgift att främja kundernas riskhantering och trygghet samt att förebygga skador. Vi kartlägger tillsammans med kunden de potentiella risk- och säkerhetsfaktorerna och optimerar försäkringslösningarna skilt för varje kund. Vi försäkrar oss om att kunden är tillräckligt medveten om sina risker och att eventuella skador inte medför oöverstigliga ekonomiska problem

Under 2017 deltog OP Försäkring i projektet Århundradets Trafikgärning, där syftet var att främja trafiksäkerheten. OP arrangerade bland annat en turné med virtuell verklighet på cirka 40 orter i syfte att väcka tankar kring hur det är att röra sig i trafiken ur ett litet barns synvinkel.

Förändringarna i klimatet inverkar på försäkringskundernas liv och företagens omvärld. OP vill utveckla sin försäkringsrörelse i en allt miljövänligare riktning. Vårt mål är att våra försäkringslösningar så brett som möjligt ska täcka alla försäkringsbara risker också då förhållandena förändras. I ersättningsverksamheten kräver OP att alla samarbetspartner beaktar och handlar i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Vi främjar en hållbar utveckling inte endast genom att utveckla vår verksamhet, utan också genom att sporra andra till miljövänliga handlingar. Vi stöder våra kunder och samarbetspartner då de styr sin verksamhet så att den dämpar klimatförändringen. Vi erbjuder riskkunskap om klimatförändringen och hjälper med anpassningen till den. Vårt mål är att främja ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer samt att påverka utvecklingen hos lagstiftning och myndighetsföreskrifter som gäller klimatförändringen.

Hälso- och välbefinnandetjänsterna utvidgas gradvis

Pohjola Hälsa Ab:s sjukhusnätverk kompletterades 2017 med två nya Pohjola Sjukhus. Det första Pohjola Sjukhuset, som ligger i Helsingfors, och sjukhuset i Tammerfors, som öppnades 2016, fick i maj sällskap av sjukhuset i Uleåborg och i augusti av det nya sjukhuset i Kuopio. Alla fyra Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering.

Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Under de kommande åren är avsikten att utvidga affärsrörelsen bland annat genom att bygga upp ett riksomfattande läkarstationsnätverk. Dessutom satsar vi på utveckling av digitala hälso- och välbefinnandetjänster.

Av Pohjola Sjukhus kunder samlar vi i samband med patientbesök in respons med en NPS-mätare (Net Promoter Score). Pohjola Sjukhus NPS för operationspatienter har varit högt ända sedan det första sjukhuset öppnades, och 2017 var det 97 (variationsintervall för NPS -100–+100).

Utvidgandet av hälso- och välbefinnandetjänsterna passar bra ihop med OPs ansvarsfulla grunduppgift att främja ägarkundernas och omvärldens framgång. Pohjola Sjukhus har avsevärt lyckats förkorta vårdkedjan, vilket gynnar alla parter: arbetstagarna, arbetsgivarna, samhället samt skade- och arbetspensionsförsäkrarna i och med kortare frånvaroperioder, lägre kostnader, ersättningar och inkomstförluster.