Ägarkunder

 

Ägarkundes bästa styr vår verksamhet

OP ägs av cirka 1,8 miljoner ägarkunder. Ägd av våra kunder skapar vi enligt vår grunduppgift välfärd för våra ägarkunder och för vår omvärld. Det är därför ägarkunden står i centrum för vår verksamhet.

Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats i sin andelsbank. Medlemsinsatsen ger ägarkunden rätt till många olika fördelar och berättigar ägarkunden att rösta i bankens fullmäktigeval. Medlemsinsatsen är en engångsplacering, inga andra avgifter eller kostnader tas ut. Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att göra tilläggsplaceringar i sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar också på så vis med sig av sin framgång till ägarkunderna. OP uppskattar att den kommer att betala 3,25 (3,25) % i ränta på Avkastningsandelarna för 2017.

 

 

Fördelar för ägarkunder och OP-bonus

En betydlig del av affärsrörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna som OP-bonus. Det samlas bonus för bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Bonus används för serviceavgifter och försäkringspremier. Ägarkunderna får också rabatt på sina försäkringar.

Dessutom får ägarkunderna tillgång till tjänstekoncepten för ägarkunder, såsom förmånligare dagliga banktjänster, den nya fasta räntan på bolån och tjänsten OP-placeringspartner. Ägarkunderna kan också teckna, lösa in och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader.

OP-bonus användes 2017 för bank- och kapitalförvaltningstjänster för totalt 103 miljoner euro (101) och för försäkringspremier för skadeförsäkringsprodukter för 114 miljoner euro (107). Sedan 1999 har sammanlagt över 1,9 miljarder euro betalats i OP-bonus till ägarkunderna. År 2017 samlade kunderna bonus för 220 miljoner euro (208). Koncentreringsrabatt på skadeförsäkringar beviljades sammanlagt 70 miljoner euro (67). Ägarkunderna har tjänat 5 miljoner euro på att kostnaderna för fondhandel slopades.

Ägarkunderna kan påverka på många sätt

I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet kan ägarkunderna, om de vill, påverka bankens beslutsfattande och utvecklingen av verksamheten. I bankens förvaltning sträcker sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja regionens näringsliv och välfärd.

Det går att påverka bankens verksamhet bl.a. på följande sätt:

  • Andelsbankens förvaltning: Fullmäktige är andelsbankens högsta beslutande organ, och ledamöterna i det utgörs av ägarkunder. Ägarkunder kan kandidera för fullmäktige och via det påverka bankens verksamhet. Varje ägarkund kan rösta i sin banks fullmäktigeval.
  • Digitala samfund: Många banker har lanserat ägarkundsgemenskapen som en ny kanal för påverkan. Det är ett digitalt forum, där banken regelbundet ber ägarkunderna om åsikter och respons i olika frågor. Via ägarkundsgemenskapen kan du påverka till exempel till vilket välgörenhetsobjekt banken ska donera tillgångar.
  • Produkt- och tjänsteutveckling: Kunderna kan delta i OPs produkt- och tjänsteutveckling på OP Helsingfors kontor i Vallgård samt på nätet på webbplatsen OP Lab och i kundgemenskapen Paja.

Finlands hittills största elektroniska val

Hösten 2017 förrättade 81 andelsbanker i OP Gruppen elektroniskt fullmäktigeval där uppställningen av kandidater, kandidattestet och själva röstningen var möjlig på nätet. Ägarkunderna valde inom sig sin banks fullmäktige för de följande fyra åren. Valresultatet offentliggjordes i början av december 2017.

OPs fullmäktigeval:

  • valet förrättades samtidigt i 81 andelsbanker
  • 1,5 miljoner röstberättigade av vilka 1,2 miljoner hade möjlighet att rösta elektroniskt
  • 5 600 kandidater, av vilka nästan 2 400 valdes till fullmäktige
  • över 300 000 röster, röstningsprocenten var 26
  • 66 procent av rösterna gavs elektroniskt och 34 per post.

 

 

 

 

 

Viktiga händelser

 

Viktiga händelser

OPs nättjänst förnyades i samarbete med kunderna

Betaversionen av OPs förnyade nättjänst och nätbank op.fi öppnades för kunderna hösten 2016 och tjänsten har utvecklats på basis av respons från kunderna. Op.fi har förnyats under 2017 och börjat betjäna både privat- och företagskunder i bank- och försäkringsärenden i stor utsträckning. OP är en av de få aktörerna inom finansbranschen som öppnat sin tjänst i betaskedet. Den nya tjänsten har från första början utvecklats tillsammans med kunderna, och respons samlas fortfarande in av kunderna för att vidareutveckla tjänsten.

Enklare betalningar och fler alternativ

Siirto-tjänsten, som tagits fram av de finländska bankernas samägda företag Automatia, togs i bruk i april. Siirto gör det möjligt att betala i realtid t.ex. till bekanta enbart med telefonnumret. Det blev lättare att betala på nätet och via mobilen i och med en ny funktion i Pivo som gör det möjligt att betala inköp behändigt med Pivo utan nyckeltal. Också de första betalningsrobotarna som OP tagit fram för Facebook Messenger lanserades.

OPs allt mångsidigare mobilitetstjänster

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade OP också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil antingen för en månad eller för en längre period. I maj meddelade OP att OP i samarbete med Fortum bygger nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland.

Hiiop: OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland

Under Finlands hundraårsjubileumsår ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Alla finländare uppmuntrades att delta i frivilligarbete och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete. Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare över 274 år av frivilligarbete.

Pohjola Sjukhus utvidgade sitt nätverk

Pohjola Sjukhus nätverk kompletterades 2017 med två nya sjukhus. Det första Pohjola Sjukhuset, som ligger i Helsingfors, och sjukhuset i Tammerfors, som öppnades 2016, fick i maj sällskap av Pohjola Sjukhus i Uleåborg och i augusti av det nya sjukhuset i Kuopio. Alla fyra Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering.

Finlands största elektroniska val

I 81 andelsbanker i OP Gruppen förrättades i november elektroniska fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige till sin bank för de följande fyra åren. Totalt valdes nästan 2 400 fullmäktigeledamöter, bland sammanlagt över 5 600 kandidater.

Den nya trafikförsäkringslagen förde med sig en ny trafikförsäkring

OP utvecklade sin trafikförsäkring i samarbete med kunderna och lanserade en försäkring som erbjuder marknadens högsta startbonus för nya chaufförer, en snabbare bonussamling för chaufförer som kör utan att råka ut för skador, en hög maximibonus samt ett bonusskydd för chaufförer som inte på länge råkat ut för skador i trafiken. Nästan en tredjedel, dvs. över 250 000 av OPs trafikförsäkringar är nu försäkringar i enlighet med den nya lagen.

Ett starkt börsintroduktionsår

OP deltog i börsintroduktionen av finländska företag och var den enda aktören som deltog i alla huvudintroduktioner: Kamux, Silmäasema, Rovio och Terveystalo. I Finland går 2017 till historien som det hittills starkaste börsintroduktionsåret mätt i euro då introduktionerna i euro totalt uppgick till cirka 1,7 miljarder euro.

OPs första gräsrotsfinansieringsobjekt var en succé

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering var glassfabriken Suominens Mjölk Ab, som genom gräsrotsfinansiering sökte medel för att växa och inleda export med sin ekologiska Jymy-glass. Finansieringsomgången lyckades utmärkt, då minimimålet på 200 000 euro nåddes på två veckor, och Jymy fick det antal nya aktieägare som eftersträvades. Det slutliga beloppet var över 400 000 euro. Finansieringsomgången för OPs andra objekt för gräsrotsfinansiering, klädtillverkaren Papu Design från Nokia, öppnades i december och målet nåddes före årsskiftet.

Det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet siktar på ett koldioxidpositivt OP

OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram ställer ambitiösa framtidsmål för OP. Till exempel strävar OP efter att bli koldioxidpositivt före 2025. Huvudteman i OPs uppdaterade ansvarsprogram är att främja hållbar ekonomi, att stöda den regionala livskraften, människonära och engagerande verksamhet samt att främja hälsa, trygghet och välbefinnande.

 

 

 

 

 

Affärsrörelser

 

OPs huvusakliga rörelsesegment

OPs tre huvudsakliga rörelsesegment är Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Bankrörelsen är det största av OPs rörelsesegment, och OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. För privatkunderna omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar. Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten.

OP är också den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder våra privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. Skadeförsäkringsrörelse idkas av OP Försäkring, A-Försäkring och Europeiska.

OPs kapitalförvaltning har Finlands mest omfattande servicenätverk för sparande och placering. Vi erbjuder kundorienterat de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna för sparande och placering samt en unik Private Banking-upplevelse både för privatkunder och för företagskunder. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och produkter i anslutning till fondanknutna försäkringar, fonder samt avtalsbaserad diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

Kundorienterade tjänstekoncept vårt mål

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Kundernas allt större förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att skapa helhetslösningar som överskrider branschgränserna. Fokus för utvecklingen av affärsrörelsen överförs gradvis från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Hittills har vi fastställt fyra sådana: Boende, Mobilitet, Hälsa och välbefinnande samt Hantering av ekonomin. Bland de helt nya tjänstekoncepten har Hälsa och välbefinnande samt Mobilitet hittills gått mest framåt.

Det första steget mot en expansion till hälso- och välbefinnandetjänster togs redan 2013, då det första Pohjola Sjukhuset öppnade i Helsingfors. Nu finns dessutom sjukhus i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Alla Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Utbudet inom specialområden har småningom utökats, och i följande skede börjar vi bygga upp ett riksomfattande nätverk av läkarstationer samt utöka företagshälsovårdsrörelsen.

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade vi också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil för en månad eller för en längre period. Vi berättade också att vi tillsammans med Fortum kommer att bygga nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland. Vi utvecklar fortfarande aktivt mobilitetstjänster och avsikten är att komma med initiativ som förnyar hela mobilitetsfältet i Finland.

 

 

 

 

 

Höjdpunkter i samhällsansvarsarbete

 

Höjdpunkter i samhällsansvarsarbete 2017

Vi uppdaterade vårt samhällsansvarsprogram

Huvudteman i det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet är att främja hållbar ekonomi, stödja den regionala livskraften, bedriva en människonära och engagerande verksamhet samt främja hälsa, trygghet och välfärd. Samhällsansvarsprogrammet ställer upp mål som omfattar alla delområden. Till exempel siktar OP på att vara koldioxidpositivt år 2025.
Läs mera om samhällsansvarsprogrammet.

Hiiop – 100 år av frivilligarbete

OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland: 274 år av frivilligarbete

Jubileumsåret Finland 100 år till ära ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Som en gåva till hundraåriga Finland uppmuntrades alla finländare att delta i frivilligarbete för totalt hundra årsverken, och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete.

Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetsparter och finländare över 274 år av frivilligarbete. Frivilligarbete gjordes bland annat till förmån för mindre bemedlade familjer, för att hjälpa skolelever, förhindra åldringarnas ensamhet, för att förbättra de ungas ekonomikunskaper, för att städa naturen samt genom att delta i olika insamlingar.

Under 2017 förmedlades över 3 000 frivilliguppdrag runt om i Finland via förmedlingstjänsten Hiiop100.fi. Frivilligarbetet under jubileumsåret har fördjupat OPs samhälleliga roll och avsevärt utvidgat OPs relationer till den tredje sektorn.

OP fortsätter att upprätthålla och utveckla Hiiop100.fi och möjliggör frivilligarbetet på arbetstid också efter jubileumsåret som en del av sitt samhällsansvar.

Läs mer om möjligheterna till frivilligarbete på adressen Hiiop100.fi

 

OP anslöt sig till Mångfaldsnätverket

Hösten 2017 anslöt vi oss till företagsansvarsnätverket FIBS mångfaldsnätverk. När medlemmarna ansluter sig till nätverket ingår de en mångfaldsförbindelse där de förbinder sig att iaktta mångfaldsprinciperna i utvecklingen av ledarskapet och servicepraxisen. Läs mer om mångfaldsnätverket.

 

Solkraft från fastigheternas tak

Ett konkret exempel från OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram är byggandet av solkraftverk. På taket av fastigheten i Vallgård bygger OP ett solkraftverk som veterligen kommer att vara det största som installerats på en kontorsfastighet i Finland. Redan nu producerar solpanelerna energi på Pohjola Sjukhusens tak i Kuopio och Uleåborg. Också det sjukhus som byggs i Åbo kommer att få solpaneler. Solkraften har utnyttjats också i objekt som OP Kiinteistösijoitus låtit bygga. OP utreder som bäst även möjligheterna att bygga solkraftverk på andelsbankernas tak runtom i Finland.

 

Finlands största elektroniska val

Vid OP Gruppens 81 andelsbanker ordnades i november fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige för sin egen bank för de följande fyra åren. Till bankernas fullmäktige valdes totalt nästan 2 400 ledamöter. Totalt ställde över 5 600 kandidater upp.

 

Tjänsten OP Gräsrotsfinansiering introducerades

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering, den lilla glassfabriken Suomisen Maito Oy, sökte gräsrotsfinansiering för att växa och börja exportera den ekologiska glassen Jymy. Finansieringsomgången för det andra objektet, klädtillverkaren Papu Design i Nokia, inleddes i december 2017.

 

Nya mobilitetstjänster

Mobilitetstjänsterna utvidgades då OP introducerade bildelningstjänsten DriveNow, som är tillgänglig med minutbaserad debitering i Helsingfors, och den riksomfattande tjänsten OP Periodbil för perioder på en månad eller mer. I maj 2017 tillkännagav OP sin avsikt att tillsammans med Fortum bygga nästan 100 nya laddstationer för elbilar i Finland.

 

OP med i programmet Åtagande2050

OP anslöt sig till det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”. Det samhälleliga åtagandet främjar hållbar utveckling överallt i samhället. OP åtar sig att främja utvecklingen av finländarnas kompetens i ett föränderligt arbetsliv.

 

Den nya ägarpolicyn och påverkansarbetet

Under hösten såg OP-Fondbolaget över sin ägarpolicy i inhemska och utländska bolag. Enligt den nya ägarpolicyn beaktas samhällsansvaret mer än tidigare, till exempel i fråga om beredskapen inför klimatförändringen och omständigheter i anslutning till hållbar utveckling. I och med den nya ägarpolicyn inleder OP-fonderna påverkansarbetet vid bolagsstämmor även utomlands. De första OP-fonderna började rösta vid utländska bolagsstämmor under hösten. Vi har åtagit oss att höja röstningsaktiviteten med målet att OP-fonderna om tre år årligen ska delta i tusentals bolagsstämmor utomlands. OP-Fondbolagets ägarpolicy styr OP-fondernas påverkansarbete vid bolagsstämmor.

 

Tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker

Under början av år 2017 inleddes tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker. Dessutom anslöt vi oss under det andra halvåret till Climate Action 100+, en internationell sammanslutning av placerare. Påverkansprogrammet Climate Action 100+ pågår under fem år. OP Kapitalförvaltning anslöt sig till tre tematiska projekt för bolagspåverkan.

 

De första fondspecifika ansvarsanalyserna offentliggjordes

I juli publicerade vi för första gången fondspecifika samhällsansvarsanalyser, dvs. ESG-analyser. I fortsättningen kommer de fondspecifika ESG-analyserna att publiceras fyra gånger om året. Analyserna innehåller information om portföljbolagens ESG-klassificering. Analysens delområden består av faktorer med anknytning till miljö (E), samhälle (S) och bolagsstyrning (G). De fondspecifika analyserna innehåller också uppgifter om fondernas koldioxidavtryck och positiva miljöpåverkan.