Ledningens översikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefdirektör Reijo Karhinen på hans sista arbetsdag: “Jag känner mig lugn. Det finns en förnyelsekultur och en vilja att se saker på ett nytt sätt i gruppen – vid sidan av de goda ekonomiska siffrorna.”

 

Ledningens översikt

"Ordföranden för förvaltningsrådet Jaakko Pehkonen berättar vad OPs förändringsresa innebär i praktiken och vart vi är på väg."

Titta på videon:

OP fortsatte 2017 att förnya sig med kundernas ledning. I genomföringen av vår strategi, som offentliggjordes 2016, gjorde vi flera betydande framsteg. Det goda ekonomiska resultatet och den starka kapitaltäckningen möjliggjorde de planenliga investeringarna i tjänsteutvecklingen.

Chefdirektör Reijo Karhinen på hans sista arbetsdag: “Jag känner mig lugn. Det finns en förnyelsekultur och en vilja att se saker på ett nytt sätt i gruppen – vid sidan av de goda ekonomiska siffrorna.”

 

Kunden i fokus för allt

Vår kundstyrda förändring började redan 1902 då de första andelslagen grundades för att producera tjänster för sina samhällen. Sedan dess har vi funnits till för kundens behov och genomfört vår grunduppgift för att främja våra kunders och vår omvärlds framgång och välfärd.

Finansbranschen genomgår ett brytningsskede där kunderna får fler alternativ, deras förväntningar förändras och branschgränserna suddas ut. Den pågående förändringen i kundbeteendet styr också OP Gruppens förnyelse. OPs utveckling av nya tjänstekoncept svarar på den här förändringen. Produkterna och tjänsterna omformas enligt kundernas behov till nya och allt bättre helheter.

Investeringar i realiseringen av strategin

År 2017 var ekonomiskt sett ett bra år som uppfyllde förväntningarna och således skapade resurser för våra förnyelsebehov. Realiseringen av vår strategi framskred enligt planerna och vi investerade rekordartade 450 miljoner euro i utvecklingen av tjänster. Merparten av investeringarna riktades till utvecklingen av vår traditionella affärsrörelse. Vi lanserade flera nya produkter både inom våra traditionella och nya affärsområden. Målet för vår utveckling är att förbättra kundupplevelsen och därför engagerade vi våra kunder på ett mångsidigare och mer övergripande sätt än förr i utvecklingen.

Kundbelåtenheten och vår företagsprofil förbättrades 2017. Antalet ägarkunder ökade till över 1,8 miljoner. Genomföringen av effektiviseringsprogrammet i strategin framskred inte helt enligt tidtabellen och därför preciserades programmets kostnadsmål under året. Det krävs ännu aktiv verksamhet för att vi ska nå målet.

Förändringen i omvärlden och den kraftiga förnyelsen av vår affärsrörelse kräver ny slags kunskap, samtidigt som digitaliseringen och robotiseringen omformar de existerande arbetsuppgifterna. Utöver systemutvecklingen satsar vi kraftigt på kompetensutveckling. Förnyandet av kompetensen är en utmaning som gäller inte bara finansbranschen utan hela samhället. På den här utmaningen svarar vi med en modell för förnyandet av kompetensen som vi bygger upp i samarbete med våra anställda.

Glädje av den ekonomiska tillväxten

År 2017 förde med sig positiva utsikter och en allt starkare, vidsträckt ekonomisk tillväxt i Finlands samhällsekonomi. Exporten återhämtade sig snabbt och företagen ökade sina investeringar samtidigt som konsumenternas förtroende fick den privata konsumtionen att växa kraftigt. Den positiva ekonomiska utvecklingen torde fortsätta såväl i Finland som inom euroområdet. Trots den förbättrade sysselsättningen måste vi trygga effektiviteten och kostnadskonkurrenskraften för våra funktioner nu och under de kommande åren.

Vårt gemensamma bästa

År 2017 går också till historien som jubileumsåret för Finlands 100-åriga självständighet. OPs gåva till det 100-åriga Finland – totalt 274 år av frivilligarbete tillsammans med de anställda, kunderna, de förtroendevalda och partnerna – avspeglar våra värden och vår grunduppgift som en del av samhället. Mötesplatsen för frivilligarbetet, Hiiop100.fi, fortsätter med att förena uppgifter och frivilligarbetare också i år. Vi främjar aktivt välfärden, samhälleligheten, ansvarskänslan och människonära samarbete i vår omvärld i hela Finland i form av gärningar och initiativ.

Modigt framåt tillsammans

OPs strategi som offentliggjordes 2016 grundar sig på en framtidsbild där den centrala förändringskraften utgörs av det förändrade kundbeteendet till följd av digitaliseringen. År 2017 uppdaterade vi vår framtidsbild och vi följer fortlöpande upp våra kunders beteende och förändringarna i omvärlden.

Vi vill vara föregångare inom vår bransch. Därför behöver vi en fortlöpande och nära dialog samt samarbete med våra kunder, förtroendevalda och anställda. Förändringarna i omvärlden, konkurrensläget och kundbeteende kommer också i fortsättningen att utmana oss. Vi måste se till att vi är inne på rätt väg. I OP är det kunden som visar vägen, vi lyssnar alltså allt mer på våra kunders önskemål. Vi har fortfarande som mål att förbättra kundupplevelsen och växa snabbare än marknaden.

Under chefdirektör Reijo Karhinens tid tog vi många modiga steg för att förnya oss. År 2018 fortsätter vi att förnya oss under ledning av vår nya chefdirektör Timo Ritakallio. Jag tackar vår förra chefdirektör för hans exceptionellt ansenliga arbetsinsats för OP och önskar vår nya chefdirektör framgång och arbetsglädje – tillsammans med hela OP Gruppen!

Jaakko Pehkonen
Förvaltningsrådets ordförande

 

 

 

År 2017 i sammandrag

 

 

 

 Resultat före skatt

1 077

miljoner euro (-5,4 %)

 

 

 

 

Ökning i utlåningen

+4,6 %

från året innan

 

 

 

 

OP-bonus som samlats till ägarkunder

220

miljoner euro (+5,7 %)

År 2017 i sammandrag

På den här sidan presenteras OP Gruppens nyckeltal 2017 i sammandrag.

Ladda ner OP Gruppens hela verksamhetsberättelse och bokslut 2017 här.

Information om icke-finansiella indikatorer finns i avsnitten Samhällsansvar och GRI.

1 077

Resultat före skatt miljoner euro (-5,4 %)

 

+4,6 %

Ökning i utlåningen från året innan

 

220

OP-bonus som samlats till ägarkunder miljoner euro (+5,7 %)

 

Resultatet översteg en miljard euro tredje året i följd, affärsrörelsen växte stabilt

 • Resultatet före skatt var 1 077 miljoner euro (1 138). Resultatet blev 5 % mindre än rekordresultatet året innan.
 • Intäkterna ökade totalt med 4 %. Räntenettot ökade med 3 %, nettoprovisionsintäkterna med 8 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 27 %. Försäkringsnettot minskade med 14 %.
 • Kostnaderna ökade med 13 %. Ökningen i kostnaderna berodde främst på att utvecklingssatsningarna för förnyelsen av den nuvarande affärsrörelsen samt övriga kostnader för genomföringen av strategin har ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 48 miljoner euro (77), hölls låga och motsvarade endast 0,06 % av krediter och övriga fordringar.
 • CET1-kapitaltäckningen var 20,1 %, dvs. ungefär lika stor som vid slutet av året innan.
 • Bankrörelsen: Utlåningen ökade med 5 % och inlåningen med 6 %. Räntenettot i bankrörelsen och provisionsintäkterna ökade vardera med 4 %. Resultatet före skatt ökade med 16 % främst beroende på den kraftiga ökningen i intäkter.
 • Skadeförsäkringen: Premieintäkterna från privatkunder ökade med 2 %, medan premieintäkterna från företagskunder minskade något. Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade med 14 %. Resultatet belastades av att diskonteringsräntan sänktes till 1,5 % i september samt av att skadeutvecklingen var svagare än året innan.
 • Kapitalförvaltningen: De förvaltade medlen ökade med 5 %. Resultatet före skatt i kapitalförvaltningen ökade med 9 % till följd av den kraftiga utvecklingen i nettoprovisionsintäkterna.
 • Övrig rörelse: Resultatet försvagades i synnerhet av att satsningarna på att utveckla tjänster ökade samt av övriga åtgärder för att genomföra strategin.
 • Resultatet före skatt 2018 uppskattas bli ungefär detsamma som eller mindre än 2017.

Affärsrörelsen och samhälleligheten utvecklas till förmån för ägarkunderna

 • Utvecklingssatsningarna på cirka 450 miljoner euro under 2017 prioriterade säkerställningen av myndigheternas och lagstiftningens krav, effektiviteten och smidigheten i verksamheten samt utvecklingen av affärsrörelsen.
 • Under 2017 öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio. Sjukhusbygget i Åbo framskrider som planerat.
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade med 86 000 till över 1,8 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse ökade med 40 000 till nästan 1,8 miljoner.
 • I november hölls det största elektroniska valet i Finland. Då valdes vid 81 andelsbanker nästan 2 400 ägarkunder till fullmäktige för de fyra följande åren.
 • OP Gruppens mål var att donera sammanlagt 100 år av frivilligarbete till det 100-åriga Finland. Tillsammans med samarbetsparterna utfördes frivilligarbete för sammanlagt 274 år.
 • OP-bonus ökade med 6 % till 220 miljoner euro (208).

 

 

OP Gruppens nyckeltal

  1–12/2017 1–12/2016 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. € 1 077 1 138 -5,4
Bankrörelse 666 574 16,0
Skadeförsäkring 210 244 -13,9
Kapitalförvaltning 247 226 9,2
Övrig rörelse -45 95  
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 220 208 5,7
  31.12.2017 31.12.2016 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 20,1 0,0*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 21,3 22,7 -1,4*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 148 170 -22*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,06 0,09 0,0*
Ägarkunder (1 000) 1 833 1 747 4,9

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns.
*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.

 

 

 

 

 

Viktiga händelser

 

Viktiga händelser

OPs nättjänst förnyades i samarbete med kunderna

Betaversionen av OPs förnyade nättjänst och nätbank op.fi öppnades för kunderna hösten 2016 och tjänsten har utvecklats på basis av respons från kunderna. Op.fi har förnyats under 2017 och börjat betjäna både privat- och företagskunder i bank- och försäkringsärenden i stor utsträckning. OP är en av de få aktörerna inom finansbranschen som öppnat sin tjänst i betaskedet. Den nya tjänsten har från första början utvecklats tillsammans med kunderna, och respons samlas fortfarande in av kunderna för att vidareutveckla tjänsten.

Enklare betalningar och fler alternativ

Siirto-tjänsten, som tagits fram av de finländska bankernas samägda företag Automatia, togs i bruk i april. Siirto gör det möjligt att betala i realtid t.ex. till bekanta enbart med telefonnumret. Det blev lättare att betala på nätet och via mobilen i och med en ny funktion i Pivo som gör det möjligt att betala inköp behändigt med Pivo utan nyckeltal. Också de första betalningsrobotarna som OP tagit fram för Facebook Messenger lanserades.

OPs allt mångsidigare mobilitetstjänster

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade OP också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil antingen för en månad eller för en längre period. I maj meddelade OP att OP i samarbete med Fortum bygger nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland.

Hiiop: OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland

Under Finlands hundraårsjubileumsår ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Alla finländare uppmuntrades att delta i frivilligarbete och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete. Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare över 274 år av frivilligarbete.

Pohjola Sjukhus utvidgade sitt nätverk

Pohjola Sjukhus nätverk kompletterades 2017 med två nya sjukhus. Det första Pohjola Sjukhuset, som ligger i Helsingfors, och sjukhuset i Tammerfors, som öppnades 2016, fick i maj sällskap av Pohjola Sjukhus i Uleåborg och i augusti av det nya sjukhuset i Kuopio. Alla fyra Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering.

Finlands största elektroniska val

I 81 andelsbanker i OP Gruppen förrättades i november elektroniska fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige till sin bank för de följande fyra åren. Totalt valdes nästan 2 400 fullmäktigeledamöter, bland sammanlagt över 5 600 kandidater.

Den nya trafikförsäkringslagen förde med sig en ny trafikförsäkring

OP utvecklade sin trafikförsäkring i samarbete med kunderna och lanserade en försäkring som erbjuder marknadens högsta startbonus för nya chaufförer, en snabbare bonussamling för chaufförer som kör utan att råka ut för skador, en hög maximibonus samt ett bonusskydd för chaufförer som inte på länge råkat ut för skador i trafiken. Nästan en tredjedel, dvs. över 250 000 av OPs trafikförsäkringar är nu försäkringar i enlighet med den nya lagen.

Ett starkt börsintroduktionsår

OP deltog i börsintroduktionen av finländska företag och var den enda aktören som deltog i alla huvudintroduktioner: Kamux, Silmäasema, Rovio och Terveystalo. I Finland går 2017 till historien som det hittills starkaste börsintroduktionsåret mätt i euro då introduktionerna i euro totalt uppgick till cirka 1,7 miljarder euro.

OPs första gräsrotsfinansieringsobjekt var en succé

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering var glassfabriken Suominens Mjölk Ab, som genom gräsrotsfinansiering sökte medel för att växa och inleda export med sin ekologiska Jymy-glass. Finansieringsomgången lyckades utmärkt, då minimimålet på 200 000 euro nåddes på två veckor, och Jymy fick det antal nya aktieägare som eftersträvades. Det slutliga beloppet var över 400 000 euro. Finansieringsomgången för OPs andra objekt för gräsrotsfinansiering, klädtillverkaren Papu Design från Nokia, öppnades i december och målet nåddes före årsskiftet.

Det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet siktar på ett koldioxidpositivt OP

OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram ställer ambitiösa framtidsmål för OP. Till exempel strävar OP efter att bli koldioxidpositivt före 2025. Huvudteman i OPs uppdaterade ansvarsprogram är att främja hållbar ekonomi, att stöda den regionala livskraften, människonära och engagerande verksamhet samt att främja hälsa, trygghet och välbefinnande.