Resultat före skatt

1 077

miljoner euro (-5,4 %)

 

 

 

 

Ökning i utlåningen

+4,6 %

från året innan

 

 

 

 

OP-bonus som samlats till ägarkunder

220

miljoner euro (+5,7 %)

År 2017 i sammandrag

På den här sidan presenteras OP Gruppens nyckeltal 2017 i sammandrag.

Ladda ner OP Gruppens hela verksamhetsberättelse och bokslut 2017 här.

Information om icke-finansiella indikatorer finns i avsnitten Samhällsansvar och GRI.

1 077

Resultat före skatt miljoner euro (-5,4 %)

 

+4,6 %

Ökning i utlåningen från året innan

 

220

OP-bonus som samlats till ägarkunder miljoner euro (+5,7 %)

 

Resultatet översteg en miljard euro tredje året i följd, affärsrörelsen växte stabilt

 • Resultatet före skatt var 1 077 miljoner euro (1 138). Resultatet blev 5 % mindre än rekordresultatet året innan.
 • Intäkterna ökade totalt med 4 %. Räntenettot ökade med 3 %, nettoprovisionsintäkterna med 8 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 27 %. Försäkringsnettot minskade med 14 %.
 • Kostnaderna ökade med 13 %. Ökningen i kostnaderna berodde främst på att utvecklingssatsningarna för förnyelsen av den nuvarande affärsrörelsen samt övriga kostnader för genomföringen av strategin har ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 48 miljoner euro (77), hölls låga och motsvarade endast 0,06 % av krediter och övriga fordringar.
 • CET1-kapitaltäckningen var 20,1 %, dvs. ungefär lika stor som vid slutet av året innan.
 • Bankrörelsen: Utlåningen ökade med 5 % och inlåningen med 6 %. Räntenettot i bankrörelsen och provisionsintäkterna ökade vardera med 4 %. Resultatet före skatt ökade med 16 % främst beroende på den kraftiga ökningen i intäkter.
 • Skadeförsäkringen: Premieintäkterna från privatkunder ökade med 2 %, medan premieintäkterna från företagskunder minskade något. Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade med 14 %. Resultatet belastades av att diskonteringsräntan sänktes till 1,5 % i september samt av att skadeutvecklingen var svagare än året innan.
 • Kapitalförvaltningen: De förvaltade medlen ökade med 5 %. Resultatet före skatt i kapitalförvaltningen ökade med 9 % till följd av den kraftiga utvecklingen i nettoprovisionsintäkterna.
 • Övrig rörelse: Resultatet försvagades i synnerhet av att satsningarna på att utveckla tjänster ökade samt av övriga åtgärder för att genomföra strategin.
 • Resultatet före skatt 2018 uppskattas bli ungefär detsamma som eller mindre än 2017.

Affärsrörelsen och samhälleligheten utvecklas till förmån för ägarkunderna

 • Utvecklingssatsningarna på cirka 450 miljoner euro under 2017 prioriterade säkerställningen av myndigheternas och lagstiftningens krav, effektiviteten och smidigheten i verksamheten samt utvecklingen av affärsrörelsen.
 • Under 2017 öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio. Sjukhusbygget i Åbo framskrider som planerat.
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade med 86 000 till över 1,8 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse ökade med 40 000 till nästan 1,8 miljoner.
 • I november hölls det största elektroniska valet i Finland. Då valdes vid 81 andelsbanker nästan 2 400 ägarkunder till fullmäktige för de fyra följande åren.
 • OP Gruppens mål var att donera sammanlagt 100 år av frivilligarbete till det 100-åriga Finland. Tillsammans med samarbetsparterna utfördes frivilligarbete för sammanlagt 274 år.
 • OP-bonus ökade med 6 % till 220 miljoner euro (208).

 

 

OP Gruppens nyckeltal

  1–12/2017 1–12/2016 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. € 1 077 1 138 -5,4
Bankrörelse 666 574 16,0
Skadeförsäkring 210 244 -13,9
Kapitalförvaltning 247 226 9,2
Övrig rörelse -45 95  
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 220 208 5,7
  31.12.2017 31.12.2016 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 20,1 0,0*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 21,3 22,7 -1,4*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 148 170 -22*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,06 0,09 0,0*
Ägarkunder (1 000) 1 833 1 747 4,9

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns.
*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.