Chefdirektör Reijo Karhinen på hans sista arbetsdag: “Jag känner mig lugn. Det finns en förnyelsekultur och en vilja att se saker på ett nytt sätt i gruppen – vid sidan av de goda ekonomiska siffrorna.”

 

Ledningens översikt

"Ordföranden för förvaltningsrådet Jaakko Pehkonen berättar vad OPs förändringsresa innebär i praktiken och vart vi är på väg."

Titta på videon:

OP fortsatte 2017 att förnya sig med kundernas ledning. I genomföringen av vår strategi, som offentliggjordes 2016, gjorde vi flera betydande framsteg. Det goda ekonomiska resultatet och den starka kapitaltäckningen möjliggjorde de planenliga investeringarna i tjänsteutvecklingen.

Chefdirektör Reijo Karhinen på hans sista arbetsdag: “Jag känner mig lugn. Det finns en förnyelsekultur och en vilja att se saker på ett nytt sätt i gruppen – vid sidan av de goda ekonomiska siffrorna.”

 

Kunden i fokus för allt

Vår kundstyrda förändring började redan 1902 då de första andelslagen grundades för att producera tjänster för sina samhällen. Sedan dess har vi funnits till för kundens behov och genomfört vår grunduppgift för att främja våra kunders och vår omvärlds framgång och välfärd.

Finansbranschen genomgår ett brytningsskede där kunderna får fler alternativ, deras förväntningar förändras och branschgränserna suddas ut. Den pågående förändringen i kundbeteendet styr också OP Gruppens förnyelse. OPs utveckling av nya tjänstekoncept svarar på den här förändringen. Produkterna och tjänsterna omformas enligt kundernas behov till nya och allt bättre helheter.

Investeringar i realiseringen av strategin

År 2017 var ekonomiskt sett ett bra år som uppfyllde förväntningarna och således skapade resurser för våra förnyelsebehov. Realiseringen av vår strategi framskred enligt planerna och vi investerade rekordartade 450 miljoner euro i utvecklingen av tjänster. Merparten av investeringarna riktades till utvecklingen av vår traditionella affärsrörelse. Vi lanserade flera nya produkter både inom våra traditionella och nya affärsområden. Målet för vår utveckling är att förbättra kundupplevelsen och därför engagerade vi våra kunder på ett mångsidigare och mer övergripande sätt än förr i utvecklingen.

Kundbelåtenheten och vår företagsprofil förbättrades 2017. Antalet ägarkunder ökade till över 1,8 miljoner. Genomföringen av effektiviseringsprogrammet i strategin framskred inte helt enligt tidtabellen och därför preciserades programmets kostnadsmål under året. Det krävs ännu aktiv verksamhet för att vi ska nå målet.

Förändringen i omvärlden och den kraftiga förnyelsen av vår affärsrörelse kräver ny slags kunskap, samtidigt som digitaliseringen och robotiseringen omformar de existerande arbetsuppgifterna. Utöver systemutvecklingen satsar vi kraftigt på kompetensutveckling. Förnyandet av kompetensen är en utmaning som gäller inte bara finansbranschen utan hela samhället. På den här utmaningen svarar vi med en modell för förnyandet av kompetensen som vi bygger upp i samarbete med våra anställda.

Glädje av den ekonomiska tillväxten

År 2017 förde med sig positiva utsikter och en allt starkare, vidsträckt ekonomisk tillväxt i Finlands samhällsekonomi. Exporten återhämtade sig snabbt och företagen ökade sina investeringar samtidigt som konsumenternas förtroende fick den privata konsumtionen att växa kraftigt. Den positiva ekonomiska utvecklingen torde fortsätta såväl i Finland som inom euroområdet. Trots den förbättrade sysselsättningen måste vi trygga effektiviteten och kostnadskonkurrenskraften för våra funktioner nu och under de kommande åren.

Vårt gemensamma bästa

År 2017 går också till historien som jubileumsåret för Finlands 100-åriga självständighet. OPs gåva till det 100-åriga Finland – totalt 274 år av frivilligarbete tillsammans med de anställda, kunderna, de förtroendevalda och partnerna – avspeglar våra värden och vår grunduppgift som en del av samhället. Mötesplatsen för frivilligarbetet, Hiiop100.fi, fortsätter med att förena uppgifter och frivilligarbetare också i år. Vi främjar aktivt välfärden, samhälleligheten, ansvarskänslan och människonära samarbete i vår omvärld i hela Finland i form av gärningar och initiativ.

Modigt framåt tillsammans

OPs strategi som offentliggjordes 2016 grundar sig på en framtidsbild där den centrala förändringskraften utgörs av det förändrade kundbeteendet till följd av digitaliseringen. År 2017 uppdaterade vi vår framtidsbild och vi följer fortlöpande upp våra kunders beteende och förändringarna i omvärlden.

Vi vill vara föregångare inom vår bransch. Därför behöver vi en fortlöpande och nära dialog samt samarbete med våra kunder, förtroendevalda och anställda. Förändringarna i omvärlden, konkurrensläget och kundbeteende kommer också i fortsättningen att utmana oss. Vi måste se till att vi är inne på rätt väg. I OP är det kunden som visar vägen, vi lyssnar alltså allt mer på våra kunders önskemål. Vi har fortfarande som mål att förbättra kundupplevelsen och växa snabbare än marknaden.

Under chefdirektör Reijo Karhinens tid tog vi många modiga steg för att förnya oss. År 2018 fortsätter vi att förnya oss under ledning av vår nya chefdirektör Timo Ritakallio. Jag tackar vår förra chefdirektör för hans exceptionellt ansenliga arbetsinsats för OP och önskar vår nya chefdirektör framgång och arbetsglädje – tillsammans med hela OP Gruppen!

Jaakko Pehkonen
Förvaltningsrådets ordförande