Bolagsstyrning

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag (centralinstitutet) iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den.

OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppens principer för bolagsstyrning iakttar tillämpliga delar av Finsk kod för bolagsstyrning som Värdepappersmarknadsföreningen rf antog i oktober 2015 – med beaktande av de kooperativa särdragen.

Dessutom följer OP Gruppen i sin verksamhet principerna för God affärssed (Code of Business Ethics).

I principerna för bolagsstyrning beskrivs strukturen och uppgifterna hos OP Gruppen och gruppens viktigaste delar, de viktigaste förvaltningsorganens uppgifter och ansvarsområden, principerna för grupp- och koncernstyrningen samt den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Med de här principerna säkerställer OP Gruppen att verksamheten är öppen och genomskinlig.

Principerna för bolagsstyrning finns på OP Gruppens internetsidor.

Ladda ner OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2017 i sin helhet här.