Direktionen

Reijo Karhinen, som varit chefdirektör för OP Gruppen sedan 2007, gick i enlighet med sitt direktörsavtal i pension i slutet av januari 2018. Förvaltningsrådet för OP Gruppens centralinstitut har 20.9.2017 utnämnt Timo Ritakallio, 55, till ny chefdirektör för OP Gruppen. Han inleder sitt arbete 1.3.2018. Chefdirektörens ställföreträdare, direktionens ordförande Tony Vepsäläinen sköter chefdirektörens uppgifter från den nuvarande chefdirektörens pensionering tills den nya chefdirektören inleder sitt uppdrag.

 

 
 
 • Tony Vepsäläinen
 • Karri Alameri
 • Carina Geber-Teir
 • Jari Himanen
 • Olli Lehtilä
 • Harri Luhtala
 • Harri Nummela
 • Erik Palmén
 • Jouko Pölönen
 • Outi Taivainen
 • Leena Kallasvuo
 

Tony Vepsäläinen, f. 1959

Direktör för grupptjänster, chefdirektörens ställföreträdare

Ordförande
I direktionen sedan 2006
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011–2014
OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007–2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1998–2006
Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1996–1998
Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993–1996
Sparbanken i Finland SBF Ab: ersättare för regiondirektören 1992–1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot I styrelsen och styrelsens arbetsutskott
Automatia Pankkiautomaatit Oy: styrelseordförande
Andelslaget Finlands Bostadsmässa: förvaltningsrådets ordförande

 

Karri Alameri, f. 1963

Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning

I direktionen sedan 2015
Ekonom, CEFA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning, placeringsverksamhet
Pohjola Kapitalförvaltning Ab: verkställande direktör 2012–2014
OP-Pohjola anl: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning 2013–2014
OP-Livförsäkrings Ab:s vice verkställande direktör, placeringsdirektör 2009–2012
Danske Capital, Sampo Bank Abp: vice verkställande direktör 2007–2008
Mandatum Kapitalförvaltning Ab: vice verkställande direktör 2004–2006
Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab, placeringsdirektör 1997–2003

Centrala förtroendeuppdrag:

Access Capital Partners Group S.A.: styrelseledamot
Cinia Group Ab: styrelseledamot

 

Carina Geber-Teir, f. 1972

Direktör, Kundupplevelse och kommunikation

I direktionen sedan 2009
Politices magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: kommunikationsdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

Yle: styrelseledamot
Unico Banking Group: ledamot av kommunikationskommittén

 

Jari Himanen, f. 1962

Direktör, Gruppstyrning och kundrelationer

I direktionen sedan 2014
Merkonom, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Etelä-Karjalan Osuuspankki: verkställande direktör 2009–2014
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, säljkanaler och säljstöd, 2007–2009
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, styrning av medlemsbanker 2002–2006
Kuusamon Osuuspankki: verkställande direktör 1997–2001
Pohjolan Osuuspankki: bankdirektör 1994–1997
Iisalmen Osuuspankki: bankdirektör 1989–1994
Etelä-Savon Osuuspankki: bankdirektör 1986–1989
Koillis-Savon Osuuspankki: kreditchef 1985–1986

Centrala förtroendeuppdrag:

 

Olli Lehtilä, f. 1962

Affärsrörelsedirektör, skadeförsäkring

I direktionen sedan 2014
Agronomie- och forstmagister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingfors OP Bank Abp: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki, verkställande direktör 2006–2010, vice verkställande direktör 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–1998
Postbanken Ab: olika chefs- och expertuppdrag 1993–1997
Sparbanken i Finland - SBF Ab: olika chefsuppdrag 1992–1993
Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot
Ilmarinen: styrelseledamot
Pellervon taloustutkimus PTT ry: styrelseledamot
Unico Banking Group: Bancassurance Committee: ledamot

 

Harri Luhtala, f. 1965

Ekonomidirektör

I direktionen sedan 2007
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1989–2007

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fonden: styrelseordförande
Stabilitetsfonden: styrelseledamot
Finlands Näringslivs ekonomi- och skatteutskott: styrelseledamot

 

Harri Nummela, f. 1968

Direktör, Digitala affärer och nya affärsrörelser

I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i näringspolitiska utskottet
Finlands Ishockeyförbund: ordförande

 

Erik Palmén, f. 1959

Riskhanteringsdirektör

I direktionen sedan 2010
Ekonomie magister, diplomingenjör

Tidigare central arbetserfarenhet:

Nordea Bank Finland Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1987–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fonden: vice ordförande för delegationen
Ersättningsfonden för investerare: ordförande
Unico Banking Group: ledamot av riskhanteringsutskottet

 

Jouko Pölönen, f. 1970

Affärsrörelsedirektör, bankrörelse

I direktionen sedan 2014
Ekonomie magister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingforsnejdens Andelsbank (tidigare Helsingfors OP Bank Abp): verkställande direktör 2014–
OP Företagsbanken Abp (tidigare Pohjola Bank Abp): verkställande direktör 2013–
Pohjola Försäkring Ab: verkställande direktör 2010–2014
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör 2009–2010 och riskhanteringsdirektör 2001–2008
PricewaterhouseCoopers: CGR-revisor 1999–2001 och revisor 1993–1999

Centrala förtroendeuppdrag:

 

Outi Taivainen, f. 1968

Personaldirektör

I direktionen sedan 2015
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Kone: HR-direktör för Centraleuropa och Nordeuropa 2012–2015
HR House Oy: Verkställande direktör 2009–2011
Nokia: olika direktörs- och expertuppdrag 1993–2008

Centrala förtroendeuppdrag:

Finlands Näringsliv EK: ledamot i utskottet för kunnig arbetskraft
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Unico Banking Group: ledamot i HR-utskottet

 

Leena Kallasvuo, f. 1956

Revisionsdirektör

Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2010
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Finansinspektionen: olika expert och chefsuppdrag 2005–2010
Trema Finland Oy: projektchef 2000–2005
Aktia Sparbank: avdelningschef 1997–2000
Sparbankernas Central-Aktie-Bank: olika expert- och chefsuppdrag 1983–1996

Centrala förtroendeuppdrag: