Ekonomiska effekter

 

Ekonomiska effekter

OPs verksamhet som helhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska effekter, både i hela det finländska samhället och på lokalplanet. OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och respekt för kunderna. OP Gruppens grundläggande uppgift är att med hjälp av en stark kapitaltäckning och effektivitet skapa hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och i omvärlden. I affärsrollen erbjuder gruppen kunderna konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt ser till att verksamheten är lönsam.

Indirekta ekonomiska effekter uppstår av verksamhetens inverkan på den lokala och regionala ekonomins vitalitet och på samhället. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är sysselsättning, anskaffningar, investeringar, finansiering och betalning av skatter. Rollen som finansiär och försäkrare av ekonomin och ansvaret för kunderna betonas ytterligare i ekonomiskt svåra tider.

Mätt enligt de skatter som OP Gruppen betalar för resultatet är den en av de största skattebetalarna i Finland. Alla 167 andelsbanker betalar sin samfundsskatt lokalt till de orter där de verkar. Genom att betala skatten i Finland främjar gruppen hela Finlands framgång.

Betydande samhälleliga uppgifter i finansbranschen är att aktivt motarbeta ekonomisk brottslighet och missbruk såsom mutor och korruption och att eliminera konkurrensbegränsningar. Vi accepterar inga konkurrensbegränsningar. För OP är det viktigt att följa lagstiftningen och Principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Mål

Som en i grunden kooperativ aktör har OP Gruppen inte som mål att maximera vinsten för‭ ‬ägarna,‭ ‬utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som‭ ‬ägarkunderna och kunderna behöver. En betydande del av affärsrörelsens resultat går tillbaka till ägarkunderna. Återstoden av resultatet används till att stärka gruppens omslutning och trygga kreditgivningsförmågan. Vi måste agera effektivt, producera de tjänster som kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt och ha en god lönsamhet och kapitaltäckning. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

De ekonomiska målen.

Policyer och åtaganden

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens bolag iakttas enhetliga principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller myndigheternas standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

Vi accepterar inte korruption eller mutor. För OP är det viktigt att följa lagstiftningen och Principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla situationer som kan utsätta oss själva eller OP Gruppen för misstankar om mutor. Vår verksamhet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism styrs av den nationella lagstiftningen, myndighetsföreskrifter, internationell praxis och av OPs verksamhetsmodell för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, som godkänts av högsta ledningen.

Ledning

Hur OP Gruppens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden genomgång av dem vid den operativa ledningens och OP Andelslags direktions sammanträden. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

OP Andelslags direktion är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Direktionen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Direktionen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Direktionen behandlar och godkänner gruppens koncernbokslut och delårsrapporter.

Förvaltningsrådets revisionsutskotts uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Andelslags bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är.

Med avsikt att förankra principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal. Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till anvisningen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och med personalen med regelbundna intervaller och alltid när någon inskolas i en ny uppgift. OP har säkerhetspersonal som arbetar med att bekämpa oegentligheter och som behandlar interna och externa fall av missbruk i gruppen. Händelser som uppfyller rekvisitet för brott polisanmäls alltid och ärenden som gäller missbruk rapporteras till den behöriga myndigheten, t.ex. Finansinspektionen, och internt till OPs direktion. I enlighet med penningtvättslagen har vi metoder för kundkontroll och fortlöpande övervakning och ger personalen utbildning, anvisningar och skydd. Vi underrättar centralen för utredning av penningtvätt om tvivelaktiga transaktioner i enlighet med lagens krav.

Program, projekt och initiativ

Perspektiven styrs bl.a. av FN:s initiativ Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Klagomålsmekanismer

Missförhållanden kan först tas upp med den egna chefen. Händelser som uppfyller rekvisitet för brott polisanmäls alltid och ärenden som gäller missbruk rapporteras till den behöriga myndigheten.

201 Ekonomiska resultat

GRI 201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

I och med den dubbelroll som följer av att OP Gruppen ägs av dess kunder kanaliseras nyttan och mervärdet av affärsverksamheten till medlemmarna och kunderna via kundrelationen. Andelsbankernas resultat används till förmån för kunderna i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska förmåner samt till att upprätthålla och utveckla serviceförmågan. Över 220 miljoner euro delades ut i ny OP-bonus, dvs. 6 % mer än ett år tidigare. En betydande del av OPs ekonomiska effekter påverkar indirekt även den lokala och regionala ekonomins vitalitet. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är

 • sysselsättning (nya arbetsplatser, praktikplatser, sommararbetsplatser)
 • anskaffningar (inköp från lokala varu- och tjänsteleverantörer)
 • investeringar (fastigheter, underhåll, lokal infrastruktur och byggprojekt)
 • finansiering (finansiering för nystartade företag, finansiering av lokala objekt, etiska riktlinjer för kreditgivning branschvis)

Skapat och levererat ekonomiskt värde per intressentgrupp:

Finland 2013 2014 2015 2016 2017
Skapat direkt ekonomiskt värde
a) Intäkter 2 450 2 657 2 808 2 910 3 062
Fördelning av ekonomiskt värde
b) Inköp 619 661 574 640 767
c) Personalkostnader 791 741 781 762 758
d) Återföringar till ägarkunder 193 195 195 206 217
e) Inkomstskatt 36 308 249 223 223
f) Donationer och stöd 3 4 3 6 2,3
För utvecklingen av affärsrörelsen 807 749 1 007 1 073 1 095

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna och på gruppnivå är OP en av de största skattebetalarna i Finland. OP Gruppens inkomstskatter under översiktsperioden var 223 miljoner euro (223). Den effektiva skattesatsen var 20,7 procent (19,6).

OPs skatteavtryck.

GRI 201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen

Klimatförändringen har omfattande effekter och medför betydande osäkerhet för samhället. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en hållbar ekonomi och stöder bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen. OPs verksamhet har liten direkt inverkan på klimatförändringen. Miljörisker, inklusive klimatrisker, kan dock påverka OPs affärsverksamhet förutom direkt även indirekt via effekter för kunder och intressentgrupper. Inom utsläpps- och energiintensiva branscher kan klimatförändringen och t.ex. regleringen i anslutning till den ha betydande ekonomiska effekter. OPs finansierings- och placeringsverksamhet ger upphov till indirekta klimatförändringsrelaterade effekter.

Eftersom extrema väderfenomen även är operativa risker tas de upp i OPs egen kontinuitetsplanering. Dessutom kan orosmoment i anslutning till klimatförändringen utgöra anseenderisker, om det kommer fram att OPs eller till och med dess partners eller kunders verksamhet i betydande utsträckning står i konflikt med bekämpningen av klimatförändringen.

Samtidigt medför den ökade allmänna miljömedvetenheten också nya affärsmöjligheter, t.ex. för placeringsprodukter som framhäver miljöansvaret och för olika egendomsförsäkringar. Vår skadeförsäkringsverksamhet följer ständigt hur riskeffekterna av klimatförändringen utvecklas med avseende på befintliga och nya försäkringsprodukter. Vår ambition är att i så bred utsträckning som möjligt täcka alla försäkringsbara risker även under föränderliga omständigheter. OP gör årligen en bedömning av de ekonomiska effekterna av klimatförändringsrelaterade risker i sitt CDP-svar.

203 Indirekt ekonomisk påverkan

GRI 203-1 Infrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänster

OP har ett servicenätverk för bank- och försäkringsärenden som omfattar hela Finland för att säkerställa att kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden. Servicenätverket omfattar såväl de digitala servicekanalerna (op.fi, OP-mobil, Pivo) som telefontjänsten och kontorsnätverket. Vi beaktar kundernas föränderliga behov när vi utvecklar våra tjänster.

Pohjola Hälsa Ab har fyra Pohjola Sjukhus som erbjuder heltäckande service inom primärvården och den specialiserade sjukvården, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Sjukhusnätverket fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Sjukhusnätverket kompletteras hösten 2018 då läkarcentralerna i Villmanstrand och Björneborg öppnas. Tjänsterna utgör en del av OPs affärsrörelse och skapar i enlighet med vår grunduppgift välfärd i hela vår omvärld.

GRI 203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning

Om den ekonomiska påverkan samt om den samhälleliga och regionala påverkan kan man läsa mer under rubriken Lokalprägel.

OP är också en betydande inköpare av varor och tjänster. Den sammanlagda inköpsvolymen för partnernätverket för tjänster, produkter, rättigheter och ersättningstjänster uppgick år 2017 till cirka 1 700 (954) miljoner euro, och antalet leverantörer till över 20 000. Dessutom ansvarar gruppens affärsrörelser själva för sin medelsanskaffning och upphandlingar som relaterar till placeringsverksamheten.

 

 

205 Antikorruption

205-1 Affärsenheter som analyserats med avseende på risk för korruption

Företagen i OP Gruppen iakttar anvisningen för hantering av operativa risker. Centralinstitutet utarbetade år 2017 en processpecifik riskkartläggningsplan. Vid behov fastställs i samarbete med företagen i gruppen vilka helheter som ska kartläggas. Riskanalyser som beaktar och kartlägger risker i anslutning till mutor genomförs årligen i OP Gruppen.

I enlighet med anvisningen uppdaterar företaget sin kartläggning av operativa risker varje år. Riskkartläggningarna grundar sig på företagets egen bedömning av operativa risker i verksamheten och hanteringen av dessa. I enlighet med kartläggningsprocessen identifierar och bedömer respektive företag de väsentliga riskerna i sin verksamhet. För identifieringen utnyttjas gruppens gemensamma riskbibliotek som förtecknar olika risker indelade i sju riskkategorier. Kategorin för internt missbruk inkluderar risken för givande eller tagande av mutor. Mutor har inte identifierats som en väsentlig risk i någon av riskkartläggningarna.

205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption

Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla situationer som kan utsätta oss själva eller OP Gruppen för misstankar om mutor. För att kommunicera och ge utbildning i principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal. I slutet av år 2017 hade 89 % (100) av personalen i Finland avlagt kursen.

Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till anvisningen och den ska behandlas i styrelserna årligen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och med personalen med regelbundna intervaller och alltid när någon inskolas i en ny uppgift.

En upphandlingsleverantör som levererar varor eller tjänster till OP Gruppen ska iaktta samhällsansvarets leverantörskriterier, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

206 Konkurrensbegränsningar

206-1 Rättsliga åtgärder som gäller överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning

Finansinspektionen påförde 7.3.2017 Helsingforsnejdens Andelsbank en offentlig varning och en påföljdsavgift på 400 000 euro för brister i anslutning till utredningsskyldigheten vid placeringsrådgivningen. Bakgrunden till sanktionerna är att kundernas placeringsmål, ekonomiska ställning och placeringserfarenhet inte utretts tillräckligt innan rådgivningen erbjöds. Dessutom hade banken inte bevarat och dokumenterat uppgifter om den rådgivning som erbjudits kunderna på ett sådant sätt att händelseförloppet i efterhand hade kunnat verifieras med hjälp av dem. Korrigerande åtgärder har vidtagits på gruppnivå: de system som används i försäljningen av placeringsprodukter har utvecklats för att säkerställa att förfarandena och dokumenteringen motsvarar regleringen. Dessutom har anvisningarna för gruppens placeringsrådgivning uppdaterats och personalen utbildats.

I slutet av 2015 fick OP en begäran om utredning som gällde missbruk av dominerande marknadsställning. Enligt en konkurrents påstående har OP en dominerande marknadsställning i fråga om hushållsbankstjänster och missbrukar denna ställning genom att koppla samman de här tjänsterna med sina skadeförsäkringstjänster. Vidare påstås OP erbjuda skadeförsäkringar till ett pris som understiger produktionskostnaderna. Utredningen av ärendet pågår fortfarande. OP vill i gott samarbete med Konkurrens- och konsumentverket förse det med all nödvändig information.

Upphandling

Mål

OPs upphandlingsenhet har som mål att säkerställa att de tjänster, produkter eller rättigheter som köps är totalkostnadseffektiva, högkvalitativa, tillförlitliga och etiska samt att leverantörshanteringen sköts professionellt till förmån för OP Gruppen och dess kunder.

Policyer och åtaganden

OPs anskaffningar och beställningar baserar sig på de ramavtal OPs upphandlingsenhet förhandlat fram för gruppen eller på OP Gruppens allmänna upphandlingsvillkor. I dessa avtal förutsätts leverantörerna iaktta OPs krav på leverantörernas samhällsansvar (Kriterier för leverantörers samhällsansvar) samt OP Gruppens Principer för god affärssed och Global Compact-initiativet. Leverantörerna ska dessutom följa tillämpliga lagar och bestämmelser.

Ledning

Leverantören gör en självutvärdering av sitt samhällsansvar första gången i samband med konkurrensutsättningen och därefter regelbundet medan samarbetet pågår enligt den modell som avtalats med OPs upphandlingsenhet. OP utvärderar leverantörerna i enlighet med den årliga utvärderingsplanen för samhällsansvaret. En kontinuerlig uppföljning av samhällsansvarsutvärderingen ingår i OPs modell för leverantörsledning och samhällsansvarsledning, som inkluderar bl.a. regelbundna möten med upphandlingscheferna. Kraven på leverantörernas samhällsansvar integrerades i upphandlingsavtalen från och med slutet av 2011.

I OPs upphandlingar ligger tyngdpunkten på finländska leverantörer och särskilt på tjänster som leverantörerna producerar i hemlandet. Risknivån för samhällsansvaret kan därför hanteras genom ett transparent och styrt samarbete med leverantörerna.

Program, projekt och initiativ

FN:s Global Compact

Klagomålsmekanismer

Misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter hos en leverantör kan diskuteras med upphandlingsdirektören eller den ansvariga upphandlingschefen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar.

204-1 Lokal upphandling

OP Gruppens viktigaste kontor finns i Finland. Av upphandlingarna 2017 gjordes 90 % lokalt i Finland.

 

 

 

Miljöpåverkan

 

Miljöpåverkan

Klimatförändringen har omfattande effekter och medför betydande osäkerhet för samhället. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en hållbar ekonomi och stöder bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen. Vi utvecklar produkter och tjänster som uppmuntrar våra kunder att agera ansvarsfullt och miljövänligt, och vi beaktar hur vår verksamhet påverkar naturens mångfald. Vi minskar vår egen klimatpåverkan och hjälper våra kunder göra lönsamma klimatgärningar. Vi vill minska de risker klimatförändringen medför för våra kunder. Vi erbjuder information om klimatförändringen och lösningar på dess negativa konsekvenser.

Vi beaktar miljö- och klimatkonsekvenserna i vår egen verksamhet. Vi främjar cirkulär ekonomi samt resurs- och energieffektivitet i vår affärsverksamhet. Vi gör våra lokaler utsläppssnålare, producerar och utnyttjar förnybar energi och främjar utsläppssnål rörlighet. Vi beaktar miljöaspekterna i våra anskaffningar. Den egna verksamheten ger upphov till växthusgasutsläpp.

OP ger upphov till växthusgasutsläpp även indirekt genom sin verksamhetsmiljö. Genom att publicera koldioxidintensiteten för OPs aktiefonder erbjuder OP placerarna ett nyckeltal för koldioxidrisken som stöd vid valet av fonder. Dessutom publiceras varje kvartal fondspecifika samhällsansvarsanalyser av OP-aktiefonderna. Av analysen framgår förutom den ovannämnda koldioxidintensiteten även bl.a. fondens positiva miljöpåverkan. OP Kapitalförvaltning erbjuder också tre miljöfokuserade temaplaceringsfonder: OP-Koldioxidsnål Värld, OP-Rent Vatten och OP-Klimatet.

OPs ambition är i första hand att förebygga avfall, återvinna material och utvinna energi ur avfall genom förbränning. Gruppens avfall slutdeponeras på avstjälpningsplatsen om inga andra alternativ finns.

Mål

För att bekämpa klimatförändringen krävs engagemang och åtgärder av oss alla. Vi minskar vår egen klimatpåverkan och hjälper våra kunder göra lönsamma klimatgärningar. Vi vill minska de risker klimatförändringen medför för våra kunder. Vi erbjuder information om klimatförändringen och lösningar på dess negativa konsekvenser.

Vi beaktar miljö- och klimatkonsekvenserna i vår egen verksamhet. Vårt mål är att centralinstitutet ska vara koldioxidpositivt senast 2025.

Policyer och åtaganden

Principerna för god affärssed slår fast de viktigaste miljöåtagandena. OP anger utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som CO2-ekvivalenter. OPs verksamhet omfattas inte av systemet med utsläppshandel. OP Kapitalförvaltning har förbundit sig till Montreal Pledge.

Ledning

OP tillämpar WWF:s Green Office-system. Green Office tillämpas i kvarteret i Vallgård och dessutom vid tre banker. Vårt mål är att införa Green Office-systemet i flera banker. Green Office är ett sätt att öka personalens miljömedvetenhet. Som praktiska verktyg i våra lokaler används dessutom energiuppföljningssystem, avfallsrapportering och miljöcertifiering av byggnader (LEED). OP har i enlighet med direktivet om energiprestanda genomfört en energibesiktning som krävs av stora företag.

Program, projekt och initiativ

FN Global Compact, Montreal Pledge, påverkansprogrammet Climate Action 100+

Klagomålsmekanismer

Det går att lämna respons via kundbetjänings­kanalerna.

302 Energi

302-1 Organisationens egen energiförbrukning 302-3 Energiintensitet

Den totala energiförbrukningen omfattar OP Gruppens värme- och elenergi samt bränsle i alla verksamhetsländer. År 2017 var den totala energiförbrukningen 142 585 (138 230) MWh och den har stigit med 3,1 % jämfört med föregående år samtidigt som den yta som används också har ökat. Förbrukningen vid objekt som inte omfattas av uppföljningen beräknas på basis av den specifika förbrukningen för respektive fastighetstyp. Dessa objekt står för cirka hälften av förbrukningen.

Energiintensiteten (totalenergin för den egna verksamheten/antalet anställda) ökade något 2017 och var 11,6 (11,3) MWh/år/person per anställd i OP Gruppen.

Energiförbrukning

  2014 2015 2016 2017
Fjärrvärme 77 716   73 400 72 050 70 635
Fjärrkyle 2 868 2 670 5 360 5 140
Bränsle Värme och reservkraft 6 946 7 060 3 780 4 700
El 80 311 59 230 57 040 62 110
Totalt (MWh) 167 841 142 360 138 230 142 585

Den förnybara elenergin stod 2017 för 18 800 MWh, dvs. 13 % av all förbrukad energi. Konverteringen av bränsle baserar sig på Ecoinvent 3.3-koefficienterna.

305 Utsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1),  305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) och 305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser

Förbrukningen av bränsle i reservkraftaggregaten i egna fastigheter ger upphov till direkta växthusgasutsläpp (scope 1). Förbrukningen av el- och värmeenergi i lokalerna ger upphov till indirekta växthusgasutsläpp (scope 2). Alla utsläpp har beräknats med CO2-ekvivalenter. År 2017 försörjdes lokalerna i Vallgård till 100 % med energi från förnybara energikällor.

De utsläppskoefficienter som används vid beräkningen av utsläpp grundar sig på Statistikcentralens uppgifter för 2016 om elproduktionen, Fjärrvärmestatistiken för 2016, IEA:s el- och fjärrvärmeuppgifter för 2015 (andra än Finland), databasen Ecoivent 3.3 samt i fråga om grön el på uppgifter från FIGBC

Scope 1 och 2 utsläpp ton CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Scope 1 1 800 5 3 48
Scope 2, ortsbaserad 37 114 23 446 18 556 20 918
Scope 2, marknadsbaserad - 27 178 26 088 25 259
Intensitet CO₂e-ton/pers. 3 1,93 1,52 1,70
Intensitet = scope1 + Scope 2 (ortsbaserad)/ OP Gruppens anställda.

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Scope 3 utsläpp ton CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Upphandlade produkter och tjänster 2 266 2 508 2 612 2 034
Avfall som verksamheten ger upphov till 598 609 129 298
Affärsresor 2 408 2 622 3 841 3 712
De anställdas resor till och från arbetet     951 1 142

Köpta produkter och tjänster omfattar utsläpp som kontorspapper, posttransporttjänster, externa datacenter och kundtidningar ger upphov till.

För indirekta utsläpp beräknar vi också aktiefondernas koldioxidavtryck. Läs mer.

305-5 Minskning av växthusgasutsläpp

OPs mål enligt samhällsansvarsprogrammet är att vara koldioxidpositivt år 2025. De direkta växthusgasutsläppen i OPs egen verksamhet (scope 1+2) uppgick totalt till 20 964 CO2e-ton (18 559), dvs. 1,70 ton (1,52) per anställd. Utsläppen (scope 1+2) har minskat med cirka 40 % sedan 2011 (jämförelsetalet 2011 34 847 ton CO2e). Utsläppen minskade främst för att OP avstod från gamla lokaler med låg energieffektivitet och ökade andelen förnybar energi. År 2017 producerades elenergin i kvarteret i Vallgård helt med vindkraft.

CO2-utsläppsgränsen för OPs tjänstebilar är 120 g/km. I slutet av 2017 var det genomsnittliga CO2-utsläppet per tjänstebil 122 g/km (125). Affärsresor gav upphov till 3 712 ton CO2-utsläpp 2017 (3 841 tCO2). För att minska antalet affärsresor använder OP video- och nätkonferenser. I enlighet med anvisningen om affärsresor anlitas i regel tåg eller buss för inrikesresor. Centralinstitutet har haft ett system med personalbiljetter för att sporra personalen till att använda kollektivtrafik för pendling.

OP påverkar indirekt genom att styra kunder mot att ta hänsyn till miljön i sina beslut om finansiering, skadeförsäkring och placering och genom att rekommendera e-tjänster och elektroniska dokument.

306 Avloppsvatten och avfall

306-2 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod

Vid de kontor i huvudstadsregionen som administreras av OP-Tjänster uppstod år 2017 totalt 713 ton avfall (289).

Av det ofarliga avfallet (708 ton) återanvändes 94 ton som råvara medan 575 ton återvanns och 39 ton brändes och användes som energi. Det farliga avfallet uppgick till 4,3 ton av vilket 3,2 ton återanvändes och återstående 1,1 ton slutbehandlades i enlighet med kraven på farligt avfall.

 

 

 

Sociala effekter

 

Sociala effekter

Personalen och arbetsförhållandena är förknippade med betydande effekter i och med att OP Gruppen är en stor finländsk arbetsgivare.

Mål

OP Gruppen har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen och en av de mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland. Vi satsar på att förnya och utveckla kompetensen, ledarskapet och kulturen i personalfrågor. En kunnig och motiverad personal är en framgångsfaktor som hjälper gruppen möta de utmaningar som digitaliseringen och en föränderlig omvärld innebär. OP Gruppen ser mångfald som en resurs och vi garanterar alla lika möjligheter, rättigheter och bemötande.

Policyer och åtaganden

Effekter för personal och arbetsförhållanden leds vid OP i enlighet med de strategiska HR-riktlinjerna och OP Gruppens personalpolitik. Samarbetet mellan personalen och arbetsgivaren grundar sig på den lokala lagstiftningen. Ansvaret för arbetarskyddet ligger primärt hos arbetsgivaren. Arbetarskyddet bygger på framsyn och systematiska arbetssätt.

Ledning

De anställda behandlas jämlikt bl.a. när det gäller avlöning, rekrytering och avancemang. Vi följer årligen upp personalens fördelning bl.a. enligt kön, lön och ålder i olika befattningsgrupper. OP tar hänsyn till säkerheten i all sin verksamhet i anslutning till personal och arbetsförhållanden.

Verktyg i det praktiska ledningsarbetet är OP Gruppens Principer för god affärssed, OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap, belöningssystemet och belöningspolicyn, OP Gruppens översiktsplan för jämställdhet och likabehandling, verksamhetsmodellerna för kompetensutveckling, personalenkäterna samt Upphandlingspolicyn och Leverantörskraven för OP Gruppens leverantörer.

För hotfulla situationer finns procedurer på gruppnivå som ska tillämpas lokalt inom de olika företagen i gruppen. För eventuella bankrån finns procedurer och rapporteringspraxis. För allvarliga hotsituationer finns procedurer för eftervård och skydd av personalen. I inskolningsprogrammet för kundservicepersonalen ingår en genomgång av anvisningarna, och rutinerna ska repeteras varje år. Inträffade hotfulla situationer registreras i systemet för hantering av operativa risker och rapporteras regelbundet till direktionen. Personalens erfarenheter av hotfulla kundservicesituationer följs också genom en personalenkät. Allvarliga hotsituationer anmäls till polisen. Bankrån rapporteras till direktionen i realtid och registreras i systemet för hantering av operativa risker.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, Finlands mångfaldsnätverk, mångfaldsförbindelsen

Klagomålsmekanismer

Missförhållanden kan beroende på ärendet först tas upp med den egna chefen, HR, förtroendemannen eller den arbetarskyddsfullmäktige.

102-8 Information om löntagare och andra anställda

I Finland har OP Gruppen 11 847 (11 787) anställda, varav 5 998 (5 319) arbetar i centralinstitutskoncernen och 5 120 (5 755) vid andelsbankerna och 729 (713) i OP-Fastighetscentralerna. Dessutom har OP Gruppen 422 (440) anställda utanför Finland i Estland, Lettland och Litauen. Till följd av koncentreringar övergick 314 anställda från andelsbankerna till Centralinstitutet. Utöver sin egen personal sysselsatte OP Gruppen i slutet av året 1 511 (1 089) inhyrda anställda. De inhyrda anställda arbetar i centralinstitutskoncernen, i regel inom utveckling och tjänsteproduktion. Under sommaren 2017 arbetade sammanlagt 439 (492) sommaranställda inom OP Gruppen. Deras medelålder var 25,4 (24,4) år. Av de sommaranställda var 55 % (56) kvinnor.

OP Gruppens personuppgifter upprätthålls i ett centraliserat datasystem som producerar information som stöd för personalledningen. Datasystemet omfattar företagen som ingår i OP Gruppens bokslut utom fem företag med totalt 160 anställda. Uppgifterna förenas till en heltäckande personalstatistik i OP Gruppens samhällsansvarsrapport.

Anställda

Antal anställda enligt anställningstyp Män Kvinnor Totalt
Tillsvidareanställda på heltid 3 351 7 392 10 743
Tillsvidareanställda på deltid 67 691 758
Visstidsanställda på heltid 167 384 551
Visstidsanställda på deltid 82 135 217
Totalt 3 667 8 602 12 269
Antal anställda per land Män Kvinnor Fast anställda Visstidsanställda Totalt
Finland 3 549 8 298 11 098 749 11 847
Estland 44 136 178 2 180
Lettland 28 83 108 3 111
Litauen 46 85 117 14 131
Totalt 3 667 8 602 11 501 768 12 269

401 Anställningsförhållanden

401-1 Personalomsättning

Under år 2017 började 1 345 (1 236) nya anställda vid OP Gruppen. Den årliga personalomsättningen bland de ordinarie anställda var 8,7 % (7,9) och den frivilliga personalomsättningen var 4,8 % (3,7). Under året avslutades anställningar 59 (42) vid OP Gruppen; 21 (14) genom uppsägning av produktionsmässiga skäl och 38 (28) genom frivillig avgång. År 2017 gick 357 personer i pension (388). Medelåldern bland de personer som gick i pension var 62,1 år (61,7). I och med centraliseringen övergick 314 personer från andelsbankerna till Centralinstitutet. I och med överlåtelse av rörelse upphörde 5 anställningar i gruppen.

Nya anställningar enligt åldersgrupp, kön och land

Finland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 287 377 664 56 % 37 % 44 %
30–39 år 143 159 302 13 % 7 % 9 %
40–49 år 107 131 238 13 % 8 % 10 %
Över 49 år 42 50 92 4 % 1 % 2 %
Totalt 579 717 1 296 16 % 9 % 11 %
Estland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 1 4 5 25 % 27 % 26 %
30–39 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
40–49 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Över 49 år 0 1 1 0 % 2 % 2 %
Totalt 1 5 6 2 % 4 % 3 %
Lettland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Över 30 år 3 7 10 75 % 30 % 37 %
30–39 år 2 1 3 15 % 3 % 6 %
40–49 år 0 1 1 0 % 5 % 4 %
Över 49 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Totalt 5 9 14 18 % 11 % 13 %
Litauen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 7 12 19 54 % 52 % 53 %
30–39 år 0 6 6 0 % 14 % 9 %
40–49 år 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Över 49 år 2 0 2 67 % 0 % 14 %
Totalt 10 19 29 22 % 22 % 22 %

 Anställningar som upphört per åldersgrupp, kön och land.

Finland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 333 442 775 66 % 44 % 51 %
30–39 år 114 183 297 10 % 8 % 9 %
40–49 år 52 117 169 6 % 7 % 7 %
Över 49 år 145 416 561 13 % 12 % 13 %
Totalt 644 1 158 1 802 18 % 14 % 15 %
Estland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 2 5 7 50 % 33 % 37 %
30–39 år 0 3 3 0 % 7 % 6 %
40–49 år 0 4 4 0 % 12 % 8 %
Över 49 år 1 2 3 11 % 4 % 5 %
Totalt 3 14 17 7 % 10 % 9 %
Lettland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 4 3 7 100 % 13 % 26 %
30–39 år 1 6 7 8 % 17 % 14 %
40–49 år 0 3 3 0 % 15 % 11 %
Över 49 år 0 1 1 0 % 25 % 13 %
Totalt 5 13 18 18 % 16 % 16 %
Litauen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 4 15 19 31 % 65 % 53 %
30–39 år 5 7 12 19 % 16 % 17 %
40–49 år 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Över 49 år 1 0 1 33 % 0 % 7 %
Totalt 11 23 34 24 % 27 % 26 %

 

 

401-3 Föräldraledighet

Under 2017 var totalt 1 018 (1 089) anställda föräldralediga. Av dem var 718 (793) kvinnor och 300 (296) män. Av männen återvände 279 (275) till arbetet efter de familjeledigheter som avslutades under året och av kvinnorna 315 (354). Andelen som återvände till arbetet var 100 % (99) för män och 90 % (93) för kvinnor. Av de män som återvänt efter föräldraledighet under det föregående året var 247 (257) kvar i arbetet efter 12 månader, och av kvinnorna 333 (299). Av männen stannade 90 % (92) i arbete och av kvinnorna 94 % (94). Siffrorna är beräknade för Finland och inkluderar inte OP-Fastighetscentralernas personal.

402 Relationerna mellan personal och ledning

402-1 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten

OP Gruppen följer den lokala lagstiftningen i all sin verksamhet. I Finland ingår de viktigaste bestämmelserna om väsentliga förändringar i verksamheten i lagen om samarbete inom företag. Vid överlåtelse av rörelse ska företrädarna för personalen enligt lagen underrättas om överlåtelsen inom en vecka. När samarbetsförhandlingar inleds och sysselsättningsåtgärder vidtas ska företrädarna för personalen ges en skriftlig förhandlingsframställning senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.

403 Hälsa och säkerhet i arbetet

403-1 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner

På OP Gruppens nivå och vid OPs centralinstitut finns följande samarbetsgrupper: OP Gruppens samarbetsgrupp, centralinstitutets samarbetsdelegation och centralinstitutets samarbetsgrupp för personalärenden. Syftet med grupperna är att enligt samarbetslagen utveckla företagens verksamhet och arbetsförhållanden samt att utveckla personalens möjligheter att påverka beslut som gäller dem. Inom OP Gruppen är 89 % (88) av hela personalstyrkan representerad i arbetarskyddskommissioner. Centralinstitutet har en egen arbetarskyddskommission, detsamma gäller alla banker med fler än 20 anställda.

I OP Gruppen uppfylls personalrepresentationen i förvaltningen i de företag som hör till centralinstitutet genom att vart tredje år utnämna personalens representanter i OP Andelslagets förvaltningsråd.

403-2 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall

OP Gruppens modell för arbetsmiljöledning har som mål att genom integrerad och organiserad ledning av arbetshälsan, arbetstrivseln och arbetarskyddet bättre säkerställa arbetsförmågan och arbetsmarknadskompetensen hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare. Väsentliga element för en god arbetshälsa är t.ex. OPs modell för tidigt stöd, företagshälsovård, rehabilitering, flexibla arbetsarrangemang och mångfaldsarbete. De verksamhetsområden och behov som ur personalens synvinkel är centrala i arbetshälsoverksamheten identifieras med hjälp av den årliga hälso- och välmåendeenkäten för personalen.

Under 2017 inträffade i OP Gruppen 10 olycksfall på arbetsplatsen som ledde till frånvaro, på grund av vilka totalt 237 kalenderdagar gick förlorade. Olycksfallsfrekvensen LTA1 var 0,6. I gruppen inträffade inga arbetsrelaterade dödsfall eller olycksfall som ledde till invaliditet 2017. OP anmäler olycksfall i arbetet och farosituationer systematiskt. Då det inträffar ett olycksfall i arbetet anmäls det omedelbart till närmaste chef, som direkt vidtar åtgärder och gör en olycksfallsanmälan. På basis av olycksfallsanmälan följer arbetsskyddskommissionen regelbundet upp olycksfallens antal, art och kostnader som olycksfallen föranlett.

År 2017 var andelen sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden 3,3 % (3,5). För männen var andelen sjukfrånvaro 1,8 % (1,8) och för kvinnorna 4,0 % (4,1). Siffrorna för sjukfrånvaro har hållits på nästan samma nivå under hela 2010-talet. Siffrorna är beräknade enbart för Finland och inkluderar inte OP-Fastighetscentralernas personal.

För hotfulla situationer finns procedurer på gruppnivå som ska tillämpas lokalt inom de olika företagen i gruppen. För eventuella bankrån finns procedurer och rapporteringspraxis. För allvarliga hotsituationer finns procedurer för eftervård och skydd av personalen. I inskolningsprogrammet för kundservicepersonalen ingår en genomgång av anvisningarna, och rutinerna ska repeteras varje år. Inträffade hotfulla situationer registreras i systemet för hantering av operativa risker och rapporteras regelbundet till direktionen. Personalens erfarenheter av hotfulla kundservicesituationer följs också genom en personalenkät. Allvarliga hotsituationer anmäls till polisen. Bankrån rapporteras till direktionen i realtid och registreras i systemet för hantering av operativa risker.

 

 

404 Utbildning och personalutveckling

404-2 Program för vidareutbildning och livslångt lärande samt 404-3 Utvecklingssamtal och prestationsutvärderingar

OP Gruppen erbjuder mångsidiga möjligheter till kompetensutveckling för alla personalgrupper. Grunden för utveckling är att varje individ omfattar OPs strategi och förstår hur förnyelsen kommer att påverka det egna arbetet och kompetenskraven.

År 2017 har OP Gruppen byggt upp en verksamhetsmodell för att se över personalens kompetens, eftersom en del av de nuvarande uppgifterna i finansbranschen kommer att försvinna i och med digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt medför digitaliseringen och automatiseringen nya typer av arbetsuppgifter som kräver nya former av kompetens. Verksamhetsmodellen styr och uppmuntrar de anställda att ta hand om sitt eget arbetsmarknadsvärde särskilt vid förändringar

OP Gruppens strategi och årsplan förankras i praktiken genom årliga utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen, som är en viktig del av prestationsledningen, inbegriper målsamtal och resultatsamtal samt kompetens- och uppföljningssamtal. Under årets första samtal ställer man upp mål för den kommande perioden och utvärderar den föregående perioden. Det andra samtalet fokuserar på kompetensen och på att upprätta en utvecklingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena. Dessutom går man igenom hur målen för den innevarande perioden uppnåtts.

Hela OPs personal i Finland och utomlands deltar i de årliga prestationsutvärderingarna och utvecklingssamtalen. De företag i OP Gruppen som regelbundet har över 20 anställda upprättar dessutom personal- och utbildningsplaner enligt samarbetslagen. Utbildningsplanen ska inkludera en bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en årlig plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning.

I OP Gruppen användes 2017 i genomsnitt 15 timmar per person för utbildning.
OP Gruppens strategi och årsplan förankras i praktiken genom regelbundna utvecklingssamtal. De utgör en viktig del av prestationsledningen och består av ett mål-, resultat-, kompetens- och uppföljningssamtal. Vid årets första samtal fastställs målen för följande period och utvärderas den föregående perioden. Vid det andra samtalet diskuteras kompetensen och hur målen för innevarande period har uppnåtts. Vid kompetenssamtalet görs det upp en utvecklingsplan för de viktigaste utvecklingsobjekten.

Enligt OP Gruppens ersättningsrekommendationer omfattas alla anställda av ersättning på basis av sin arbetsprestation och för ett mål- och resultatsamtal.

OP Gruppens organisationer har två olika centraliserade personalundersökningar: en omfattande Personalundersökning som gäller hela organisationen, samt Pulssi-undersökningar i ett snabbare tempo. Personalundersökningen genomförs i OP Gruppen vartannat år. Följande undersökning genomförs 2019. I personalundersökningen 2017 uppnåddes ett bra resultat. OPs centrala framgångsfaktorer var enligt undersökningen kundorientering, tro på framtiden och verksamhet i enlighet med gruppens värden.

405 Mångfald och lika möjligheter

405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen

OP vill upprätthålla lika arbetsmöjligheter för hela personalen. År 2017 var 70 % av personalen kvinnor (71) och 30 % män (29). I slutet av 2017 var medelåldern för de anställda 43,4 år (43,6) och anställningstiden i OP Gruppen i medeltal 13,4 år (14,0). Av medlemmarna i OP Gruppens förvaltningsorgan var 63 % (64) män och 37 % (36) kvinnor. I slutet av året var medelåldern för medlemmar av förvaltningen 53,8 år (52,8). Andelen medlemmar under 50 år var 32 % (31).

OP Gruppen enligt personalgrupp och kön

Personalgrupp Män Kvinnor
Direktörer 77 % 23 %
Chefer 4 % 59 %
Experter 48 % 52 %
Tjänstemän 16 % 84 %
Totalt 30 % 70 %

 OP Gruppen enligt personalgrupp och åldersgrupp

  Under 30 år 30–49 år Över 49 år
Direktörer 0 % 34 % 57 %
Chefer 2 % 56 % 42 %
Experter 7 % 59 % 34 %
Tjänstemän 19 % 44 % 38 %
Totalt 13 % 50 % 37 %

 OP Gruppens förvaltningsorgan enligt åldersgrupp och kön

  Män Kvinnor
Under 30 år 48 % 52 %
30–49 år 55 % 45 %
Över 49 år 66 % 34 %
Totalt 63 % 37 %

I juni 2017 ställde OP Gruppen upp ett mångfaldsmål baserat på Principerna för god förvaltning. Enligt målet ska personalen med ledningsuppgifter inkludera personer med mångsidig kompetens och erfarenhet samt en tillräcklig representation för könen och åldersgrupperna så att båda könen är representerade enligt proportionen 60/40 %. Som indikator används könens respektive andelar av personalen i fastställda ledningsuppgifter. År 2017 var andelen kvinnor i de här ledningsuppgifterna 21 % och andelen män var 79 %. Vid centralinstitutet är könsfördelningen bland personalen med ledningsuppgifter 30 % kvinnor och 70 % män och vid andelsbankerna var 14 % av verkställande direktörerna kvinnor och 86 % män. Vi eftersträvar och följer upp att mångfalden inom OP Gruppens personal i fråga om kompetens och erfarenhet, kön och åldersgrupper är tillräcklig för att uppfylla affärsområdenas och de strategiska målens krav.

405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner

Vi eftersträvar och följer upp att mångfalden inom OP Gruppens förtroendevalda, ledning och personal i fråga om kompetens och erfarenhet samt kön och åldersgrupper är tillräcklig för att uppfylla affärsområdenas och de strategiska målens krav. Mångfalden beaktas i personalplaneringen och realiseringen följs upp i personalrapporterna.

OP Gruppen har tillsammans med representanter för personalen gjort upp en plan för jämställdhet och likabehandling. Planen för jämställdhet och likabehandling uppdateras med två års mellanrum och realiseringen av de planerade åtgärderna följs upp regelbundet med olika mätare och statistik. OP Gruppen följer upp bl.a. att lönejämlikheten mellan olika åldersgrupper och kön realiseras enligt arbetets svårighetsgrad.

Till exempel kvinnornas medellön av männens medellön i jämförbara svårighetsgrupper ligger inom variationsbredden 90 %–105 %. Uppföljningen och de planerade åtgärderna koncentreras ändå inte endast till ersättningarna utan också till bl.a. ledningen, chefsarbetet, välbefinnandet i arbetet, karriärutvecklingen och utbildningsmöjligheterna som alla bidrar till att OP Gruppen når målen för mångfald och likabehandling.

Förbud mot diskriminering, Föreningsfrihet och kollektivavtal, Barn- och tvångsarbete

Principerna, som är bindande för hela OP gruppen och dess förvaltning, bygger i hög grad på vår grundläggande uppgift samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår verksamhet och ansvarskänsla. OPs egen verksamhet är inte direkt förknippad med betydande risker eller effekter i fråga om mänskliga rättigheter. Indirekta effekter kan dock uppkomma från leverantörskedjan eller verksamheten vid placerings- och finansieringsobjekt.

Mål

OP vill förebygga diskriminering i all sin verksamhet. OP strävar efter att förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och motarbeta barnarbete och tvångsarbete i sin verksamhet och sin leverantörskedja.

Policyer och åtaganden

OP iakttar god bank- och försäkringssed, det regelverk som gäller finansbranschen samt OPs Principer för god affärssed. Kraven i fråga om leverantörernas samhällsansvar ingår i leverantörskraven vid OPs upphandlingar. Riktlinjer om mänskliga rättigheter och förebyggande av diskriminering finns t.ex. i FN:s Global Compact, UN PRI och ILO:s avtal om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Ledning

Verktyg i det praktiska ledningsarbetet är OP Gruppens Principer för god affärssed, OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap, belöningssystemet och belöningspolicyn, OP Gruppens översiktsplan för jämställdhet och likabehandling, Upphandlingspolicyn och Leverantörskraven för OP Gruppens leverantörer. Leverantörskraven i upphandlingarna förutsätter att leverantören aktivt och målinriktat leder de ärenden som tas upp i OP Gruppens samhällsansvarskrav samt säkerställer att även dess egna leverantörer iakttar dessa krav. OP utvärderar leverantörerna enligt den årliga utvärderingsplanen för samhällsansvaret, och leverantören ska lämna in en redogörelse över efterlevnaden av sina etiska principer i praktiken. En kontinuerlig uppföljning av samhällsansvarsutvärderingen ingår i OPs modell för leverantörsledning och samhällsansvarsledning, som inkluderar bl.a. regelbundna möten med upphandlingscheferna.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, Finlands mångfaldsnätverk

Klagomålsmekanismer

Personalen kan anmäla misstankar om diskriminering till revisionsfunktionen. Underlåtenhet att följa Principerna för god affärssed kan diskuteras med HR, den närmaste chefen eller Compliance. Inom OP Gruppen kan anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter också göras anonymt till revisionsdirektören genom den så kallade whistle blowing-funktionen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar. Misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter hos en leverantör kan diskuteras med upphandlingsdirektören eller den ansvariga upphandlingschefen. Misstänkt diskriminering kommer i regel till vår kännedom om myndigheterna lämnar en begäran om utredning. OP förutsätter att varu- och tjänsteleverantörerna följer OPs krav på leverantörernas samhällsansvar och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

406 Förbud mot diskriminering

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder

År 2017 anmäldes ett fall av könsdiskriminering i OP Gruppen. Fallet undersöktes i enlighet med jämställdhetslagen och en utredning lämnades till jämställdhetsombudsmannen.

407 Föreningsfrihet och kollektivavtal

OP Gruppen är en organiserad arbetsgivare. Bolagen i gruppen följer tre kollektivavtal: i bankverksamheten kollektivavtalet för finansbranschen, i försäkringsbolagen kollektivavtalet för försäkringsbranschen och i Pohjola Sjukhus kollektivavtalet för hälsoservicebranschen. Avtalen innehåller bestämmelser om bl.a. arbetarskyddssamarbete och arbetarskyddsfullmäktiges ställning och tryggande av deras verksamhetsförutsättningar. I egenskap av betydande arbetsgivare har OP Gruppen en stor roll i utvecklingen av arbetslivet.

OP Gruppen följer i allt samarbete lagen om samarbete inom företag samt alla andra lokala lagar som gäller samarbete. Samarbetet inom OP Gruppen är organiserat så att en samarbetsgrupp på gruppnivå sammanträder fyra gånger om året för att behandla gruppens ekonomi och resultat samt andra aktuella frågor på gruppnivå. Samarbetsförfarandet i gruppens alla bolag sker på det sätt som anges i lagen.

Samhälle, Lokalsamhällen och Politik

OP uppfyller sin grundläggande uppgift genom två roller – affärsrollen och samhällsrollen. I enlighet med affärsrollen bär vi ansvaret för kapitaltäckningen och effektiviteten. Inom ramen för samhällsrollen ser vi långsiktigt till ägarkundernas och omvärldens välfärd. Vi har en omfattande närvaro i hela Finland såväl digitalt som fysiskt, och vi deltar i utvecklingen av den lokala framgången, välfärden och säkerheten överallt där vi verkar.

Mål

OP främjar den regionala livskraften i enlighet med sin grundläggande uppgift och sitt samhällsansvarsprogram.

Policyer och åtaganden

OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. Principerna för god affärssed fastställda av centralinstitutets förvaltningsråd styr all vår verksamhet.

Ledning

Samhällsrollen leds jämsides med affärsrollen. Med avsikt att förankra principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal.

Program, projekt och initiativ

Perspektiven styrs bl.a. av FN:s initiativ Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Klagomålsmekanismer

Kanaler för kundrespons samt kundgemenskaper

Lokalsamhällen

FS13 Tillgång till finansiella tjänster i glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst

OP Gruppens servicenätverk består av kontoren samt webb-, telefon- och mobiltjänsterna. Personlig kundbetjäning erbjuds både på kontoren och digitalt. OP har det mest omfattande servicenätverket för bank- och försäkringsärenden i Finland. Detta för att säkerställa att kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden. Andelsbankernas kontor är utspridda över hela Finland, vilket möjliggör en fungerande växelverkan med kunderna och det lokala samhället. I slutet av år 2017 hade andelsbankerna i gruppen cirka 407 (469) kontor och kunderna hade tillgång till cirka 1 340 bankomater i bankernas gemensamma bruk runtom i landet. I december var OP-mobil den huvudsakliga kanalen för kundernas dagliga ärenden med över 18 miljoner besök under en månad. Op.fi hade nästan 9 miljoner besök.

FS14 Initiativ som förbättrar funktionshindrade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster.

Vi erbjuder våra kunder omfattande service på finska och svenska, men särskilt bland företagskunder samt i huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen finns ett stort behov av service på engelska. Vi erbjuder våra kunder elektroniska tjänster (op.fi, OP-mobil, Pivo) för skötseln av dagliga bank- och försäkringsärenden på engelska. I fråga om övriga tjänster utvecklar vi vår förmåga att ge service på engelska för att svara mot kundernas behov. Vissa av OP-Fastighetscentralernas kontor betjänar även på ryska. I Baltikum betjänas kunderna på de lokala språken på kontoren och på engelska i de elektroniska kanalerna.

Textversionen av OP:s webbplats, pda.op.fi, används av många synskadade och fungerar med olika hjälpmedel, t.ex. talsyntetisatorer. I OPs mobiltjänst kan användaren identifiera sig med fingeravtryck. Dessutom tillhandahåller OP nyckeltalslistor i punktskrift, vilket gör det möjligt för synskadade att använda nättjänsten.

415 Politisk påverkan

415-1 Politiskt stöd

OP Gruppen stöder inte direkt eller indirekt politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Produktansvar

OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt i fråga om hanteringen av kundernas ärenden. Vi respekterar i all vår verksamhet bank- och försäkringssekretessen, kund- och patientuppgifternas konfidentialitet samt sekretessförpliktelserna i våra avtal. Våra rutiner innebär att vi heltäckande beaktar datasekretessen i all hantering av personuppgifter. Våra förfaranden i anslutning till datasekretessen skyddar bland annat kundernas, de anställdas, samarbetspartnernas och andra parters personuppgifter. OP har förbundit sig till ansvarsfull marknadsföring och reklam. Enligt lagstiftningen ska kunden delges vissa villkor, egenskaper och risker som gäller produkten eller tjänsten.

Mål

Uppgifter som rör kunderna hanteras på det sätt som lagen förutsätter och med tillbörlig omsorg. Vi iakttar datasekretessen på ett förebyggande och övergripande sätt i alla affärsprocesser och datasystem och i produkt- och tjänsteutvecklingen under personuppgifternas hela livscykel. Genom öppen och begriplig kommunikation ser vi till att kundens rättigheter tillgodoses.

I sin marknadsföring strävar OP efter att tillhandahålla alla de uppgifter om produkter och tjänster som kan påverka kundens beslut. OP uppmuntrar kunderna att förbättra sin finansiella läskunnighet. Reklam som är särskilt riktad till barn och ungdomar förekommer i ytterst begränsad utsträckning. OP tar i beaktande målgruppens allmänna oerfarenhet och begränsade rättsliga handlingsförmåga.

Policyer och åtaganden

Vår kommunikation inom ramen för informationsskyldigheten regleras av lagar, förordningar och andra bindande bestämmelser och av anvisningar från myndigheter och marknadsplatser. Till marknaden ger vi en korrekt, pålitlig och tillräcklig bild av OP Gruppens situation och verksamhet.

Vi ger inga felaktiga eller vilseledande uppgifter i vår marknadsföring. Vi iakttar den internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, god marknadsföringssed och anvisningarna om marknadsföring i våra branscher. Hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten är en hederssak för oss, och vi hanterar patientuppgifter med absolut konfidentialitet.

Anvisningar om intressekonflikter finns i Principerna för god affärssed och i anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen. I kreditinstitutslagen finns bestämmelser om banksekretess, som innebär en skyldighet att hemlighålla information om gruppens kunder eller andra personer med anknytning till verksamheten. OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt Bank- och försäkringssekretessen garanterar att kundernas ärenden hanteras konfidentiellt. Tjänstemännen får hantera kunduppgifter endast i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter.

OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Ledning

OP följer de bestämmelser som reglerar branschen och iakttar god försäkrings- och banksed samt god värdepappersmarknadssed och god datahanteringssed. Hela OPs verksamhet regleras dessutom av flera lagar och föreskrifter och anvisningar av tillsynsmyndigheterna. Principerna för god affärssed utgör en etisk grund som alla anställda inom OP ska beakta i sitt arbete, oberoende av roll, position eller verksamhetsställe.

OP medverkar i ett riksomfattande projekt för att öka ekonomikunskapen bland unga. Syftet med projektet är att förebygga allvarliga ekonomiska problem bland unga och att hjälpa dem hantera sin ekonomi. Antalet anteckningar om betalningsstörningar nådde en rekordnivå år 2016. Rätt slags stöd kan förebygga ekonomiska svårigheter och anteckningar om betalningsstörningar. På det lokala planet håller bankerna lektioner om personlig ekonomi i skolorna. Principerna iakttas som en del av de normala processerna. Principerna uppdateras vid behov. OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering godkänns av förvaltningsrådet.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, EU:s dataskyddsförordning tillämpas från och med 25.5.2018. Förordningen gäller behandlingen av personuppgifter i alla EU:s medlemsstater och har som mål att slå fast en enhetlig nivå för skyddet av personuppgifter i hela Europeiska unionen. Förordningen gör behandlingen av personuppgifter mer öppen och transparent och ger privatpersoner större rättigheter att övervaka sina egna rättigheter. Inom OP pågår ett dataskyddsprojekt för att säkerställa att OP kan uppfylla kraven i den nya förordningen och därigenom också betjäna kunderna bättre än tidigare.

Klagomålsmekanismer

OP Gruppen har år 2017 utnämnt en dataskyddsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning. Registrerade personer kan kontakta den dataskyddsansvariga i alla ärenden som anknyter till behandlingen av deras personuppgifter och utnyttjandet av deras rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Interna missförhållanden kan först tas upp med den egna chefen. OP Gruppen har också en intern elektronisk kanal för rapportering av överträdelser.

417 Marknadskommunikation och produktinformation

417-1 Krav på information och märkning i anslutning till produkter och tjänster

I OP Gruppen iakttas gällande lagstiftning som föreskriver att kunden ska delges vissa till produkten eller tjänsten anslutna villkor, egenskaper och risker.

417-3 Överträdelser av lagar, bestämmelser och frivilliga principer i anslutning till marknadskommunikation

Finansinspektionen påförde 8.3.2017 OP Helsingfors en offentlig varning och en påföljdsavgift på 400 000 euro gällande placeringsrådgivningen.

418 Kundernas integritet

418-1 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata

OP Gruppen tog år 2017 emot 26 klagomål från kunder gällande behandlingen av personuppgifter eller integritetsskyddet som konstaterades grundade. Vid beräkningen av det totala antalet klagomål har klagomål som gäller samma händelse (t.ex. fel vid postningen) räknats som ett klagomål. Datasekretessmyndigheten har utfärdat skriftliga anvisningar till OP i två enskilda fall.
År 2017 upptäckte OP i sin verksamhet totalt 72 fall där kundernas integritet på något sätt äventyrats (t.ex. läckor, stölder eller förluster av personuppgifter eller oavsiktlig eller lagstridig åtkomst till personuppgifter).

419 Efterlevnad

419-1 Överträdelser av lagar och författningar på det sociala och ekonomiska området

Ansvarsfull placering och ansvarsfullt ägande

OP förvaltar kundmedel värda 78,0 (74,5) miljarder euro. I kapitalförvaltningen iakttas principerna för ansvarsfull placering

Mål

OP iakttar principerna för ansvarsfull placering med beaktande av relevanta samhällsansvarsaspekter i placeringsbesluten och verksamheten. OP är en aktiv ägare, uppmanar sina målbolag och samarbetspartner att bedriva ansvarsfull affärsverksamhet och främjar ansvarsfulla placeringar inom branschen.

Policyer och åtaganden

OP Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI). Vi förväntar oss att de företag vi aktivt placerar i följer allmänt godkända internationella normer såsom Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i de placeringsfonder bolaget förvaltar enligt den ägarpolicy som godkänts av styrelsen. Missförhållanden i bolag som är noterade i Finland behandlas i direkt samråd med bolaget före bolagsstämmorna, så att man i eventuella omröstningar i regel kan stödja styrelsens förslag. OP-Fondbolaget utövar i allt större utsträckning sin rösträtt med hjälp av fullmakter (proxy voting) vid bolagsstämmorna också i andra bolag än sådana som är noterade i Finland.

Ledning

Huvudriktlinjerna för ansvarsfulla placeringar godkänns i ledningsgruppen för OP Kapitalförvaltning. Beslut i enlighet med riktlinjerna fattas i ESG-enheten och i kommittén för ansvarsfulla placeringar, som leds av direktören för avdelningen för värdepappersplaceringar. De egentliga ESG-strategierna verkställs från fall till fall antingen i ränte-, aktie- eller fastighetsplaceringarna, placeringslösningarna eller i ESG-enheten, eller alternativt i samarbete mellan ESG-enheten och de ovannämnda funktionerna.
Den ansvarsfulla placeringsverksamheten genomförs med hjälp av olika strategier för ansvarsfull placering. Strategier som tillämpas är beaktande av samhällsansvarsaspekter vid placeringsbeslut, uppföljning av internationella normer, aktivt ägarskap och aktiv påverkan, uteslutning samt positiv tematisk placering.

OP-Fondbolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för respektive företag. Systematisk uppföljning och kontroll av att potentiella och nuvarande placeringsobjekt iakttar ESG-kriterierna genomförs via en extern internationell partner. Om det bland de aktiva placeringsobjekten finns företag som har brutit mot internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen, påverkar vi företaget för att rätta till situationen. Om påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

Program, projekt och initiativ

OP har undertecknat initiativet Montreal Pledge som uppmuntrar rapportering av koldioxidavtryck. OP Kapitalförvaltning har anslutit sig till CDP:s klimat- och vatteninitiativ och initiativet mot avskogning. OP Kapitalförvaltning har dessutom undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering. I slutet av år 2017 anslöt sig OP Kapitalförvaltning till det internationella initiativet Climate Action 100+. De placerare som deltar i initiativet påverkar världens största producenter av växthusgasutsläpp.

Klagomålsmekanismer

Åsikter om principerna för ansvarsfull placering och om ägarpolicyn kan framföras till kontoren och fondbolaget. Andelsägarna har också möjlighet att framföra sina åsikter på OP-Fondbolagets ägarmöte.

 

 

FS10 Interagerande i miljömässiga och sociala frågor med företag i portföljen

OP-Fondbolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för respektive företag. De OP-fonder som förvaltades av OP Kapitalförvaltning inkluderade i slutet av 2017 aktier i sammanlagt 67 börsbolag noterade i Finland. Miljö- och samhällsansvarsfrågor diskuterades med 21 % av dessa.

OP påverkar företagen även på andra sätt. Om det bland de aktiva placeringsobjekten finns företag som har brutit mot internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen, börjar vi påverka företaget för att rätta till situationen. Om påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

FS11 Positivt eller negativt urval av placeringsobjekt

Positivt urval

Gruppen uppmuntrar placeringsobjekten och samarbetspartnerna att agera ansvarsfullt och enligt internationella normer. I princip är de mest attraktiva placeringsobjekten i alla fonder de emittenter vilkas verksamhet är oklanderlig avseende internationella etiska normer. Positivt urval framhävs särskilt i placeringsfonderna OP-Klimatet och OP-Rent Vatten samt OP-Koldioxidsnål Värld. Urvalet av bolag i OP-Klimatet består av bolag med en affärsverksamhet som drar nytta av beredskapen inför klimatförändringen. OP-Rent Vatten placerar särskilt i företag med en affärsverksamhet som betonar lösningar för att få det rena vattnet att räcka till. Fonden OP-Koldioxidsnål Värld placerar i företag som skiljer sig från sina konkurrenter genom en lägre koldioxidintensitet. Värdet på dessa fonder uppgick i slutet av år 2017 till totalt 368,4 miljoner euro, dvs. 4,5 % av kapitalet i OP-Fondbolagets aktiefonder.

Negativt urval

I enlighet med OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering följer bolaget aktivt hur internationella normer efterlevs vid olika placeringsobjekt, både före placeringsbeslutet och under tiden som ägare. Placeringsobjekten gallras ut med avseende på överträdelser av internationella normer. Dessutom säkerställer OP att portföljerna inte innehåller företag som tillverkar, säljer eller marknadsför vapen som är förbjudna genom konventioner (antipersonella minor, klustervapen och kärnvapen). Gallringen görs av ett externt analysföretag två gånger om året. Gallringen omfattar samtliga av OPs aktiva aktie- och företagslånefonder och diskretionärt förvaltade kundportföljer som gör direkta placeringar. Dessutom har tiotals kolbolag uteslutits ur de ovannämnda fonderna och kundportföljerna. Detta omfattar bland annat kolgruvbolag med en omsättning som till mer än 25 % baserar sig på produktionen av energikol samt elproducenter som använder mycket kol i elproduktionen. Bolag kan undvika att uteslutas genom att vidta åtgärder eller uppvisa en plan för att betydligt minska sitt beroende av kol. Listan över uteslutna bolag finns på OPs webbplats.

År 2016 introducerade OP-Fondbolaget blandfonden OP-Hållbar Värld. Fonden tillämpar negativt urval på flera produkter och funktioner. Till exempel placerar fonden inte i bolag som tillverkar tobak eller alkohol. I slutet av 2017 var fondens kapital 43,6 miljoner euro.

 

 

 

 

GRI innehållsindex
GRI innehållsindex
Alla Standarder 2016  
Kod GRI-innehållet Position Brister Global Compact
Allmänt innehåll  
102-1 Namnet på den redovisande organisationen  Bokslutsnot 1: Allmänt    
102-2 Sektorer, varumärken, produkter och tjänster  OPs 2017: Affärsrörelser    
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Helsingfors    
102-4 Verksamhetsländer Bokslutsnot 49    
102-5 Organisationens ägarstruktur och företagsform  Bokslutsnot 49    
102-6 Marknader som organisationen är verksam på, sektorer OPs 2017: Affärsrörelser    
102-7 Den redovisande organisationens storlek  OPs 2017: Nyckeltal, OPs 2017 personalen    
102-8 Information om löntagare och andra anställda GRI-uppgifter: Social påverkan    X
102-9 Leverantörskedja OPs 2017: Värdekedjan och GRI:s ekonomiska påverkan    
102-10 Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan Bokslutet, verksamhetsberättelsen: Förändringar i OP Gruppens struktur    
102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen  Bokslutsnot 2: OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering    
102-12 Externt utvecklade principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer GRI-uppgifter, ledning    
102-13 Medlemskap i organisationer och lobbyorganisationer GRI-uppgifter, ledning    
102-14 Verkställande direktörens översikt OPs 2017: Ledningens översikt; OPs 2017 Samhällsansvarschefens översikt    
102-16 Värden och affärsrörelseprinciper OPs 2017: Strategi    X
102-18 Förvaltningsstruktur Bolagsstyrning: Förvaltningsrådet och dess utskott    
102-40 Förteckning över organisationens intressentgrupper OPs 2017: Intressentgrupper    
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal
I Finland omfattas 91 % av OP Gruppens personalstyrka av allmänt bindande kollektivavtal. I de baltiska länderna saknar branschen bindande kollektivavtal.    X
102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter OPs 2017: Intressentgrupper    
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med
intressenter
OPs 2017: Intressentgrupper    
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts via
kommunikation med intressenter
OPs 2017: Intressentgrupper    
102-45 Företagen i det konsoliderade koncernbokslutet Bokslutsnot 49    
102-46 Principer för redovisningens innehåll GRI-uppgifter, ledning    
102-47 Väsentlighetsaspekter GRI-uppgifter, väsentlighet    
102-48 Förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar Inga ändringar    
102-49 Betydande förändringar i redovisningens omfattning och aspekternas beräkningsgränser Inga ändringar    
102-50 Redovisningsperiod 1.1.2017–31.12.2017    
102-51 Datum för den föregående redovisningen 28.2.2017    
102-52 Redovisningsfrekvens årligen    
102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen https://uusi.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot    
102-54 Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna GRI-uppgifter, GRI-innehållsindex    
102-55 GRI-innehållsförteckning GRI-uppgifter, GRI-innehållsindex    
102-56 Bestyrkande av redovisningen Oberoende bestyrkanderapport    
Ledningsmodell  
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI    
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI   X
103-3 Bedömningen av ledningsmodellen Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI    
Innehåll enligt område  
I innehållet enligt område redovisas de indikatorer som är relevanta
Ekonomisk påverkan  
201 Ekonomiska resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Ekonomisk påverkan    
201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen Ekonomisk påverkan Uppgiften om ekonomisk påverkan eller kostnader är inte tillgänglig. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.  X
201-3 Omfattningen av organisationens
förmånsbestämda åtaganden
Bokslutsnot 33    
201-4 Finansiellt stöd från den offentliga
sektorn
OP Gruppen fick inga betydande statliga ekonomiska stöd 2017.    
203 Indirekt ekonomisk påverkan
203-1 Infrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänster Ekonomisk påverkan    
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning Ekonomisk påverkan, Andelsbankerna påverkar lokalt, Skatteavtryck    
Upphandling  
204-1 Lokal upphandling Ekonomisk påverkan    
205 Antikorruption
205-1 Affärsenheter som analyserats med avseende på risk för korruption Ekonomisk påverkan    X
205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption Ekonomisk påverkan Uppgiften är inte tillgänglig till alla delar. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.
 X
205-3 Korruptionsfall och åtgärder i anslutning till dem Inga fall 2017.    X
206 Konkurrensbegränsningar
206-1 Rättsliga åtgärder som gäller överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning Ekonomisk påverkan    
Miljöpåverkan  
302 Energi
302-1 Organisationens energikonsumtion Miljöpåverkan   X
302-3 Energiintensitet Miljöpåverkan   X
305 Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Miljöpåverkan   X
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Miljöpåverkan   X
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Miljöpåverkan   X
305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser Miljöpåverkan   X
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Miljöpåverkan   X
306 Avloppsvatten och avfall
306-2 Avfall Miljöpåverkan Uppgifterna tillgängliga endast för kontoren i Helsingfors. X
Social påverkan  
401  Anställningsförhållanden
401-1 Personalomsättning Social påverkan   X
401-3 Föräldraledighet Social påverkan Uppgiften om antalet män som är berättigade till föräldraledighet är inte tillgänglig. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen. X
402 Relationerna mellan personal och ledning
402-1 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten Social påverkan   X
403 Hälsa och säkerhet i arbetet
403-1 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner Social påverkan    
403-2 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall Social påverkan Uppgiften är inte tillgänglig på mer detaljerad nivå. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.  
404 Utbildning och personalutveckling
404-2 Instruktioner för kompetensutveckling och livslån inlärning Social påverkan   X
404-3 Andel anställda (i procent) som får regelbunden
utvärdering och uppföljning av
sin prestation och karriärutveckling
Social påverkan   X
405 Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen Social påverkan   X
405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner Social påverkan Närmare indelning inte tillgänglig. OP har som mål att utvidga uppgifterna som redovisas. X
406 Förbud mot diskriminering
406-1 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna
åtgärder
Social påverkan   X
  Lokala samfund  
FS13 Tillgången på finansiella tjänster inom glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst Social påverkan Redovisas endast för Finlands del.  
FS14 Initiativ som förbättrar handikappade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster Social påverkan    
415  Politik
415-1 Politiskt stöd Social påverkan   X
417 Marknadskommunikation och produktinformation
417-2 Överträdelser av bestämmelser som gäller produktinformation och märkning av produkter Inga fall 2017.    
417-3 Överträdelser av lagar, bestämmelser och frivilliga principer i anslutning till marknadskommunikation Social påverkan    
418 Kundernas integritet
418-1 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata Social påverkan    
419 Efterlevnad
419-1 Överträdelser av lagar och författningar på det sociala och ekonomiska området Inga fall 2017.    
Ägande  
FS10 Andel i procent av företag i portföljen med vilka institutionen har interagerat i miljömässiga och sociala frågor Social påverkan    
FS11 Positiv eller negativ screening av placeringsobjekt Social påverkan    
         
 

 

Oberoende bestyrkanderapport

 

Oberoende bestyrkanderapport

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga rapporten

Till direktionen för OP Andelslag

På begäran av direktionen för OP Andelslag har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet av informationen om hållbar utveckling för rapporteringsperioden 1.1 - 31.12.2017 som OP Gruppen presenterat i den i nätet publicerade rapporten OP 2017, i dess ”Samhällsansvar och GRI” kapitlet’s GRI Innehållsindex (nedan kallad ”Hållbarhetsinformationen”).

Direktionen för OP Andelslag ansvarar för upprättandet och presentationen av hållbarhetsinformationen i enlighet med GRI Sustainability Reporting Standards.

Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag för att uttala en slutsats om den hållbarhetsinformation som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000 (Revised). Vi är oberoende av bolaget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och som gäller vårt uppdrag och vi har uppfyllt våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem vari ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följandet av etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar. Vad gäller vårt arbete, rapporten eller våra slutsatser ansvarar vi inte för någon annan instans än för OP Andelslag.

Som kriterie för vår bedömning har använts GRI Sustainability Reporting Standards.

Uppdragets begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhets-informationens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas. Hållbarhets-informationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som OP Gruppen gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna. Vår bestyrkanderapport är inte avsedd att ensamt användas för att bedöma OP Gruppens prestation i att efterleva de hållbarhetsrelaterade principer som bolaget själv fastställt. För att bedöma OP Gruppens finansiella ställning och verksamhets¬resultat hänvisas till OP Gruppens reviderade bokslut för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2017.

I uppdraget genomförda åtgärder och dragna slutsatser

Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet att ge begränsad säkerhet om huruvida informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag till sina väsentliga delar presenteras i enlighet med GRI Sustainability Reporting Standards. Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av informationen angående hållbar utveckling samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Intervjuat representanter för den högsta ledningen för OP Andelslag för att förstärka vår förståelse av sambandet mellan OP Gruppens hållbarhetsredovisning, affärsstrategi samt funktioner, och av de fastställda målsättningarna för hållbar utveckling.
 • Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer GRI Sustainability Reporting Standards innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de kvalitetsprinciper som gäller rapportering.
 • Vi har bedömt omfattningen av de i hållbarhetsinformationen identifierade väsentliga aspekterna och avgränsningarna i förhållande till OP Gruppens affärsverksamhet och bransch.
 • Vi har bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration som används vid huvudkontoret för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling, samt granskat OP Gruppens interna dokument som hänför sig till dessa.
 • Vi har jämfört data som presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning med riktlinjer, lednings- och rapporteringssystem samt dokumentation som ligger till grund för dessa uppgifter.
 • Vi har gått igenom de presenterade hållbarhetsrelaterade uppgifterna och påståendena som varit föremål för bestyrkandeuppdraget, samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av beräkningsgränserna.
 • Vi har med hjälp av stickprov från koncernens datasystem och från bolaget erhållen numerisk originaldata testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt.

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkande-uppdrag inte i allt väsentligt vore enligt GRI Sustainability Reporting Standards presenterad.

Helsingfors, den 23 februari 2018
KPMG OY AB

(signed)
Raija-Leena Hankonen
CGR

(signed)
Niina Turri
Senior Manager, Advisory