Ekonomiska effekter

OPs verksamhet som helhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska effekter, både i hela det finländska samhället och på lokalplanet. OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och respekt för kunderna. OP Gruppens grundläggande uppgift är att med hjälp av en stark kapitaltäckning och effektivitet skapa hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och i omvärlden. I affärsrollen erbjuder gruppen kunderna konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt ser till att verksamheten är lönsam.

Indirekta ekonomiska effekter uppstår av verksamhetens inverkan på den lokala och regionala ekonomins vitalitet och på samhället. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är sysselsättning, anskaffningar, investeringar, finansiering och betalning av skatter. Rollen som finansiär och försäkrare av ekonomin och ansvaret för kunderna betonas ytterligare i ekonomiskt svåra tider.

Mätt enligt de skatter som OP Gruppen betalar för resultatet är den en av de största skattebetalarna i Finland. Alla 167 andelsbanker betalar sin samfundsskatt lokalt till de orter där de verkar. Genom att betala skatten i Finland främjar gruppen hela Finlands framgång.

Betydande samhälleliga uppgifter i finansbranschen är att aktivt motarbeta ekonomisk brottslighet och missbruk såsom mutor och korruption och att eliminera konkurrensbegränsningar. Vi accepterar inga konkurrensbegränsningar. För OP är det viktigt att följa lagstiftningen och Principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Mål

Som en i grunden kooperativ aktör har OP Gruppen inte som mål att maximera vinsten för‭ ‬ägarna,‭ ‬utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som‭ ‬ägarkunderna och kunderna behöver. En betydande del av affärsrörelsens resultat går tillbaka till ägarkunderna. Återstoden av resultatet används till att stärka gruppens omslutning och trygga kreditgivningsförmågan. Vi måste agera effektivt, producera de tjänster som kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt och ha en god lönsamhet och kapitaltäckning. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

De ekonomiska målen.

Policyer och åtaganden

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens bolag iakttas enhetliga principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller myndigheternas standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

Vi accepterar inte korruption eller mutor. För OP är det viktigt att följa lagstiftningen och Principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla situationer som kan utsätta oss själva eller OP Gruppen för misstankar om mutor. Vår verksamhet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism styrs av den nationella lagstiftningen, myndighetsföreskrifter, internationell praxis och av OPs verksamhetsmodell för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, som godkänts av högsta ledningen.

Ledning

Hur OP Gruppens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden genomgång av dem vid den operativa ledningens och OP Andelslags direktions sammanträden. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

OP Andelslags direktion är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Direktionen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Direktionen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Direktionen behandlar och godkänner gruppens koncernbokslut och delårsrapporter.

Förvaltningsrådets revisionsutskotts uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Andelslags bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är.

Med avsikt att förankra principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal. Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till anvisningen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och med personalen med regelbundna intervaller och alltid när någon inskolas i en ny uppgift. OP har säkerhetspersonal som arbetar med att bekämpa oegentligheter och som behandlar interna och externa fall av missbruk i gruppen. Händelser som uppfyller rekvisitet för brott polisanmäls alltid och ärenden som gäller missbruk rapporteras till den behöriga myndigheten, t.ex. Finansinspektionen, och internt till OPs direktion. I enlighet med penningtvättslagen har vi metoder för kundkontroll och fortlöpande övervakning och ger personalen utbildning, anvisningar och skydd. Vi underrättar centralen för utredning av penningtvätt om tvivelaktiga transaktioner i enlighet med lagens krav.

Program, projekt och initiativ

Perspektiven styrs bl.a. av FN:s initiativ Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Klagomålsmekanismer

Missförhållanden kan först tas upp med den egna chefen. Händelser som uppfyller rekvisitet för brott polisanmäls alltid och ärenden som gäller missbruk rapporteras till den behöriga myndigheten.

201 Ekonomiska resultat

GRI 201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

I och med den dubbelroll som följer av att OP Gruppen ägs av dess kunder kanaliseras nyttan och mervärdet av affärsverksamheten till medlemmarna och kunderna via kundrelationen. Andelsbankernas resultat används till förmån för kunderna i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska förmåner samt till att upprätthålla och utveckla serviceförmågan. Över 220 miljoner euro delades ut i ny OP-bonus, dvs. 6 % mer än ett år tidigare. En betydande del av OPs ekonomiska effekter påverkar indirekt även den lokala och regionala ekonomins vitalitet. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är

  • sysselsättning (nya arbetsplatser, praktikplatser, sommararbetsplatser)
  • anskaffningar (inköp från lokala varu- och tjänsteleverantörer)
  • investeringar (fastigheter, underhåll, lokal infrastruktur och byggprojekt)
  • finansiering (finansiering för nystartade företag, finansiering av lokala objekt, etiska riktlinjer för kreditgivning branschvis)

Skapat och levererat ekonomiskt värde per intressentgrupp:

Finland 2013 2014 2015 2016 2017
Skapat direkt ekonomiskt värde
a) Intäkter 2 450 2 657 2 808 2 910 3 062
Fördelning av ekonomiskt värde
b) Inköp 619 661 574 640 767
c) Personalkostnader 791 741 781 762 758
d) Återföringar till ägarkunder 193 195 195 206 217
e) Inkomstskatt 36 308 249 223 223
f) Donationer och stöd 3 4 3 6 2,3
För utvecklingen av affärsrörelsen 807 749 1 007 1 073 1 095

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna och på gruppnivå är OP en av de största skattebetalarna i Finland. OP Gruppens inkomstskatter under översiktsperioden var 223 miljoner euro (223). Den effektiva skattesatsen var 20,7 procent (19,6).

OPs skatteavtryck.

GRI 201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen

Klimatförändringen har omfattande effekter och medför betydande osäkerhet för samhället. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en hållbar ekonomi och stöder bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen. OPs verksamhet har liten direkt inverkan på klimatförändringen. Miljörisker, inklusive klimatrisker, kan dock påverka OPs affärsverksamhet förutom direkt även indirekt via effekter för kunder och intressentgrupper. Inom utsläpps- och energiintensiva branscher kan klimatförändringen och t.ex. regleringen i anslutning till den ha betydande ekonomiska effekter. OPs finansierings- och placeringsverksamhet ger upphov till indirekta klimatförändringsrelaterade effekter.

Eftersom extrema väderfenomen även är operativa risker tas de upp i OPs egen kontinuitetsplanering. Dessutom kan orosmoment i anslutning till klimatförändringen utgöra anseenderisker, om det kommer fram att OPs eller till och med dess partners eller kunders verksamhet i betydande utsträckning står i konflikt med bekämpningen av klimatförändringen.

Samtidigt medför den ökade allmänna miljömedvetenheten också nya affärsmöjligheter, t.ex. för placeringsprodukter som framhäver miljöansvaret och för olika egendomsförsäkringar. Vår skadeförsäkringsverksamhet följer ständigt hur riskeffekterna av klimatförändringen utvecklas med avseende på befintliga och nya försäkringsprodukter. Vår ambition är att i så bred utsträckning som möjligt täcka alla försäkringsbara risker även under föränderliga omständigheter. OP gör årligen en bedömning av de ekonomiska effekterna av klimatförändringsrelaterade risker i sitt CDP-svar.

203 Indirekt ekonomisk påverkan

GRI 203-1 Infrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänster

OP har ett servicenätverk för bank- och försäkringsärenden som omfattar hela Finland för att säkerställa att kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden. Servicenätverket omfattar såväl de digitala servicekanalerna (op.fi, OP-mobil, Pivo) som telefontjänsten och kontorsnätverket. Vi beaktar kundernas föränderliga behov när vi utvecklar våra tjänster.

Pohjola Hälsa Ab har fyra Pohjola Sjukhus som erbjuder heltäckande service inom primärvården och den specialiserade sjukvården, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Sjukhusnätverket fullbordas i och med Pohjola Sjukhus i Åbo som öppnar i maj 2018. Sjukhusnätverket kompletteras hösten 2018 då läkarcentralerna i Villmanstrand och Björneborg öppnas. Tjänsterna utgör en del av OPs affärsrörelse och skapar i enlighet med vår grunduppgift välfärd i hela vår omvärld.

GRI 203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning

Om den ekonomiska påverkan samt om den samhälleliga och regionala påverkan kan man läsa mer under rubriken Lokalprägel.

OP är också en betydande inköpare av varor och tjänster. Den sammanlagda inköpsvolymen för partnernätverket för tjänster, produkter, rättigheter och ersättningstjänster uppgick år 2017 till cirka 1 700 (954) miljoner euro, och antalet leverantörer till över 20 000. Dessutom ansvarar gruppens affärsrörelser själva för sin medelsanskaffning och upphandlingar som relaterar till placeringsverksamheten.

 

 

205 Antikorruption

205-1 Affärsenheter som analyserats med avseende på risk för korruption

Företagen i OP Gruppen iakttar anvisningen för hantering av operativa risker. Centralinstitutet utarbetade år 2017 en processpecifik riskkartläggningsplan. Vid behov fastställs i samarbete med företagen i gruppen vilka helheter som ska kartläggas. Riskanalyser som beaktar och kartlägger risker i anslutning till mutor genomförs årligen i OP Gruppen.

I enlighet med anvisningen uppdaterar företaget sin kartläggning av operativa risker varje år. Riskkartläggningarna grundar sig på företagets egen bedömning av operativa risker i verksamheten och hanteringen av dessa. I enlighet med kartläggningsprocessen identifierar och bedömer respektive företag de väsentliga riskerna i sin verksamhet. För identifieringen utnyttjas gruppens gemensamma riskbibliotek som förtecknar olika risker indelade i sju riskkategorier. Kategorin för internt missbruk inkluderar risken för givande eller tagande av mutor. Mutor har inte identifierats som en väsentlig risk i någon av riskkartläggningarna.

205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption

Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla situationer som kan utsätta oss själva eller OP Gruppen för misstankar om mutor. För att kommunicera och ge utbildning i principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal. I slutet av år 2017 hade 89 % (100) av personalen i Finland avlagt kursen.

Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till anvisningen och den ska behandlas i styrelserna årligen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och med personalen med regelbundna intervaller och alltid när någon inskolas i en ny uppgift.

En upphandlingsleverantör som levererar varor eller tjänster till OP Gruppen ska iaktta samhällsansvarets leverantörskriterier, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

206 Konkurrensbegränsningar

206-1 Rättsliga åtgärder som gäller överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning

Finansinspektionen påförde 7.3.2017 Helsingforsnejdens Andelsbank en offentlig varning och en påföljdsavgift på 400 000 euro för brister i anslutning till utredningsskyldigheten vid placeringsrådgivningen. Bakgrunden till sanktionerna är att kundernas placeringsmål, ekonomiska ställning och placeringserfarenhet inte utretts tillräckligt innan rådgivningen erbjöds. Dessutom hade banken inte bevarat och dokumenterat uppgifter om den rådgivning som erbjudits kunderna på ett sådant sätt att händelseförloppet i efterhand hade kunnat verifieras med hjälp av dem. Korrigerande åtgärder har vidtagits på gruppnivå: de system som används i försäljningen av placeringsprodukter har utvecklats för att säkerställa att förfarandena och dokumenteringen motsvarar regleringen. Dessutom har anvisningarna för gruppens placeringsrådgivning uppdaterats och personalen utbildats.

I slutet av 2015 fick OP en begäran om utredning som gällde missbruk av dominerande marknadsställning. Enligt en konkurrents påstående har OP en dominerande marknadsställning i fråga om hushållsbankstjänster och missbrukar denna ställning genom att koppla samman de här tjänsterna med sina skadeförsäkringstjänster. Vidare påstås OP erbjuda skadeförsäkringar till ett pris som understiger produktionskostnaderna. Utredningen av ärendet pågår fortfarande. OP vill i gott samarbete med Konkurrens- och konsumentverket förse det med all nödvändig information.

Upphandling

Mål

OPs upphandlingsenhet har som mål att säkerställa att de tjänster, produkter eller rättigheter som köps är totalkostnadseffektiva, högkvalitativa, tillförlitliga och etiska samt att leverantörshanteringen sköts professionellt till förmån för OP Gruppen och dess kunder.

Policyer och åtaganden

OPs anskaffningar och beställningar baserar sig på de ramavtal OPs upphandlingsenhet förhandlat fram för gruppen eller på OP Gruppens allmänna upphandlingsvillkor. I dessa avtal förutsätts leverantörerna iaktta OPs krav på leverantörernas samhällsansvar (Kriterier för leverantörers samhällsansvar) samt OP Gruppens Principer för god affärssed och Global Compact-initiativet. Leverantörerna ska dessutom följa tillämpliga lagar och bestämmelser.

Ledning

Leverantören gör en självutvärdering av sitt samhällsansvar första gången i samband med konkurrensutsättningen och därefter regelbundet medan samarbetet pågår enligt den modell som avtalats med OPs upphandlingsenhet. OP utvärderar leverantörerna i enlighet med den årliga utvärderingsplanen för samhällsansvaret. En kontinuerlig uppföljning av samhällsansvarsutvärderingen ingår i OPs modell för leverantörsledning och samhällsansvarsledning, som inkluderar bl.a. regelbundna möten med upphandlingscheferna. Kraven på leverantörernas samhällsansvar integrerades i upphandlingsavtalen från och med slutet av 2011.

I OPs upphandlingar ligger tyngdpunkten på finländska leverantörer och särskilt på tjänster som leverantörerna producerar i hemlandet. Risknivån för samhällsansvaret kan därför hanteras genom ett transparent och styrt samarbete med leverantörerna.

Program, projekt och initiativ

FN:s Global Compact

Klagomålsmekanismer

Misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter hos en leverantör kan diskuteras med upphandlingsdirektören eller den ansvariga upphandlingschefen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar.

204-1 Lokal upphandling

OP Gruppens viktigaste kontor finns i Finland. Av upphandlingarna 2017 gjordes 90 % lokalt i Finland.