GRI innehållsindex
Alla Standarder 2016  
Kod GRI-innehållet Position Brister Global Compact
Allmänt innehåll  
102-1 Namnet på den redovisande organisationen  Bokslutsnot 1: Allmänt    
102-2 Sektorer, varumärken, produkter och tjänster  OPs 2017: Affärsrörelser    
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Helsingfors    
102-4 Verksamhetsländer Bokslutsnot 49    
102-5 Organisationens ägarstruktur och företagsform  Bokslutsnot 49    
102-6 Marknader som organisationen är verksam på, sektorer OPs 2017: Affärsrörelser    
102-7 Den redovisande organisationens storlek  OPs 2017: Nyckeltal, OPs 2017 personalen    
102-8 Information om löntagare och andra anställda GRI-uppgifter: Social påverkan    X
102-9 Leverantörskedja OPs 2017: Värdekedjan och GRI:s ekonomiska påverkan    
102-10 Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan Bokslutet, verksamhetsberättelsen: Förändringar i OP Gruppens struktur    
102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen  Bokslutsnot 2: OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering    
102-12 Externt utvecklade principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer GRI-uppgifter, ledning    
102-13 Medlemskap i organisationer och lobbyorganisationer GRI-uppgifter, ledning    
102-14 Verkställande direktörens översikt OPs 2017: Ledningens översikt; OPs 2017 Samhällsansvarschefens översikt    
102-16 Värden och affärsrörelseprinciper OPs 2017: Strategi    X
102-18 Förvaltningsstruktur Bolagsstyrning: Förvaltningsrådet och dess utskott    
102-40 Förteckning över organisationens intressentgrupper OPs 2017: Intressentgrupper    
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal
I Finland omfattas 91 % av OP Gruppens personalstyrka av allmänt bindande kollektivavtal. I de baltiska länderna saknar branschen bindande kollektivavtal.    X
102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter OPs 2017: Intressentgrupper    
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med
intressenter
OPs 2017: Intressentgrupper    
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts via
kommunikation med intressenter
OPs 2017: Intressentgrupper    
102-45 Företagen i det konsoliderade koncernbokslutet Bokslutsnot 49    
102-46 Principer för redovisningens innehåll GRI-uppgifter, ledning    
102-47 Väsentlighetsaspekter GRI-uppgifter, väsentlighet    
102-48 Förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar Inga ändringar    
102-49 Betydande förändringar i redovisningens omfattning och aspekternas beräkningsgränser Inga ändringar    
102-50 Redovisningsperiod 1.1.2017–31.12.2017    
102-51 Datum för den föregående redovisningen 28.2.2017    
102-52 Redovisningsfrekvens årligen    
102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen https://uusi.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot    
102-54 Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna GRI-uppgifter, GRI-innehållsindex    
102-55 GRI-innehållsförteckning GRI-uppgifter, GRI-innehållsindex    
102-56 Bestyrkande av redovisningen Oberoende bestyrkanderapport    
Ledningsmodell  
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI    
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI   X
103-3 Bedömningen av ledningsmodellen Ledning av ansvarskänslan i OP, GRI    
Innehåll enligt område  
I innehållet enligt område redovisas de indikatorer som är relevanta
Ekonomisk påverkan  
201 Ekonomiska resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Ekonomisk påverkan    
201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen Ekonomisk påverkan Uppgiften om ekonomisk påverkan eller kostnader är inte tillgänglig. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.  X
201-3 Omfattningen av organisationens
förmånsbestämda åtaganden
Bokslutsnot 33    
201-4 Finansiellt stöd från den offentliga
sektorn
OP Gruppen fick inga betydande statliga ekonomiska stöd 2017.    
203 Indirekt ekonomisk påverkan
203-1 Infrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänster Ekonomisk påverkan    
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning Ekonomisk påverkan, Andelsbankerna påverkar lokalt, Skatteavtryck    
Upphandling  
204-1 Lokal upphandling Ekonomisk påverkan    
205 Antikorruption
205-1 Affärsenheter som analyserats med avseende på risk för korruption Ekonomisk påverkan    X
205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption Ekonomisk påverkan Uppgiften är inte tillgänglig till alla delar. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.
 X
205-3 Korruptionsfall och åtgärder i anslutning till dem Inga fall 2017.    X
206 Konkurrensbegränsningar
206-1 Rättsliga åtgärder som gäller överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning Ekonomisk påverkan    
Miljöpåverkan  
302 Energi
302-1 Organisationens energikonsumtion Miljöpåverkan   X
302-3 Energiintensitet Miljöpåverkan   X
305 Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Miljöpåverkan   X
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Miljöpåverkan   X
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Miljöpåverkan   X
305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser Miljöpåverkan   X
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Miljöpåverkan   X
306 Avloppsvatten och avfall
306-2 Avfall Miljöpåverkan Uppgifterna tillgängliga endast för kontoren i Helsingfors. X
Social påverkan  
401  Anställningsförhållanden
401-1 Personalomsättning Social påverkan   X
401-3 Föräldraledighet Social påverkan Uppgiften om antalet män som är berättigade till föräldraledighet är inte tillgänglig. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen. X
402 Relationerna mellan personal och ledning
402-1 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten Social påverkan   X
403 Hälsa och säkerhet i arbetet
403-1 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner Social påverkan    
403-2 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall Social påverkan Uppgiften är inte tillgänglig på mer detaljerad nivå. Vi reder ut möjligheten att utvidga redovisningen.  
404 Utbildning och personalutveckling
404-2 Instruktioner för kompetensutveckling och livslån inlärning Social påverkan   X
404-3 Andel anställda (i procent) som får regelbunden
utvärdering och uppföljning av
sin prestation och karriärutveckling
Social påverkan   X
405 Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen Social påverkan   X
405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner Social påverkan Närmare indelning inte tillgänglig. OP har som mål att utvidga uppgifterna som redovisas. X
406 Förbud mot diskriminering
406-1 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna
åtgärder
Social påverkan   X
  Lokala samfund  
FS13 Tillgången på finansiella tjänster inom glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst Social påverkan Redovisas endast för Finlands del.  
FS14 Initiativ som förbättrar handikappade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster Social påverkan    
415  Politik
415-1 Politiskt stöd Social påverkan   X
417 Marknadskommunikation och produktinformation
417-2 Överträdelser av bestämmelser som gäller produktinformation och märkning av produkter Inga fall 2017.    
417-3 Överträdelser av lagar, bestämmelser och frivilliga principer i anslutning till marknadskommunikation Social påverkan    
418 Kundernas integritet
418-1 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata Social påverkan    
419 Efterlevnad
419-1 Överträdelser av lagar och författningar på det sociala och ekonomiska området Inga fall 2017.    
Ägande  
FS10 Andel i procent av företag i portföljen med vilka institutionen har interagerat i miljömässiga och sociala frågor Social påverkan    
FS11 Positiv eller negativ screening av placeringsobjekt Social påverkan