Miljöpåverkan

Klimatförändringen har omfattande effekter och medför betydande osäkerhet för samhället. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en hållbar ekonomi och stöder bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen. Vi utvecklar produkter och tjänster som uppmuntrar våra kunder att agera ansvarsfullt och miljövänligt, och vi beaktar hur vår verksamhet påverkar naturens mångfald. Vi minskar vår egen klimatpåverkan och hjälper våra kunder göra lönsamma klimatgärningar. Vi vill minska de risker klimatförändringen medför för våra kunder. Vi erbjuder information om klimatförändringen och lösningar på dess negativa konsekvenser.

Vi beaktar miljö- och klimatkonsekvenserna i vår egen verksamhet. Vi främjar cirkulär ekonomi samt resurs- och energieffektivitet i vår affärsverksamhet. Vi gör våra lokaler utsläppssnålare, producerar och utnyttjar förnybar energi och främjar utsläppssnål rörlighet. Vi beaktar miljöaspekterna i våra anskaffningar. Den egna verksamheten ger upphov till växthusgasutsläpp.

OP ger upphov till växthusgasutsläpp även indirekt genom sin verksamhetsmiljö. Genom att publicera koldioxidintensiteten för OPs aktiefonder erbjuder OP placerarna ett nyckeltal för koldioxidrisken som stöd vid valet av fonder. Dessutom publiceras varje kvartal fondspecifika samhällsansvarsanalyser av OP-aktiefonderna. Av analysen framgår förutom den ovannämnda koldioxidintensiteten även bl.a. fondens positiva miljöpåverkan. OP Kapitalförvaltning erbjuder också tre miljöfokuserade temaplaceringsfonder: OP-Koldioxidsnål Värld, OP-Rent Vatten och OP-Klimatet.

OPs ambition är i första hand att förebygga avfall, återvinna material och utvinna energi ur avfall genom förbränning. Gruppens avfall slutdeponeras på avstjälpningsplatsen om inga andra alternativ finns.

Mål

För att bekämpa klimatförändringen krävs engagemang och åtgärder av oss alla. Vi minskar vår egen klimatpåverkan och hjälper våra kunder göra lönsamma klimatgärningar. Vi vill minska de risker klimatförändringen medför för våra kunder. Vi erbjuder information om klimatförändringen och lösningar på dess negativa konsekvenser.

Vi beaktar miljö- och klimatkonsekvenserna i vår egen verksamhet. Vårt mål är att centralinstitutet ska vara koldioxidpositivt senast 2025.

Policyer och åtaganden

Principerna för god affärssed slår fast de viktigaste miljöåtagandena. OP anger utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som CO2-ekvivalenter. OPs verksamhet omfattas inte av systemet med utsläppshandel. OP Kapitalförvaltning har förbundit sig till Montreal Pledge.

Ledning

OP tillämpar WWF:s Green Office-system. Green Office tillämpas i kvarteret i Vallgård och dessutom vid tre banker. Vårt mål är att införa Green Office-systemet i flera banker. Green Office är ett sätt att öka personalens miljömedvetenhet. Som praktiska verktyg i våra lokaler används dessutom energiuppföljningssystem, avfallsrapportering och miljöcertifiering av byggnader (LEED). OP har i enlighet med direktivet om energiprestanda genomfört en energibesiktning som krävs av stora företag.

Program, projekt och initiativ

FN Global Compact, Montreal Pledge, påverkansprogrammet Climate Action 100+

Klagomålsmekanismer

Det går att lämna respons via kundbetjänings­kanalerna.

302 Energi

302-1 Organisationens egen energiförbrukning 302-3 Energiintensitet

Den totala energiförbrukningen omfattar OP Gruppens värme- och elenergi samt bränsle i alla verksamhetsländer. År 2017 var den totala energiförbrukningen 142 585 (138 230) MWh och den har stigit med 3,1 % jämfört med föregående år samtidigt som den yta som används också har ökat. Förbrukningen vid objekt som inte omfattas av uppföljningen beräknas på basis av den specifika förbrukningen för respektive fastighetstyp. Dessa objekt står för cirka hälften av förbrukningen.

Energiintensiteten (totalenergin för den egna verksamheten/antalet anställda) ökade något 2017 och var 11,6 (11,3) MWh/år/person per anställd i OP Gruppen.

Energiförbrukning

  2014 2015 2016 2017
Fjärrvärme 77 716   73 400 72 050 70 635
Fjärrkyle 2 868 2 670 5 360 5 140
Bränsle Värme och reservkraft 6 946 7 060 3 780 4 700
El 80 311 59 230 57 040 62 110
Totalt (MWh) 167 841 142 360 138 230 142 585

Den förnybara elenergin stod 2017 för 18 800 MWh, dvs. 13 % av all förbrukad energi. Konverteringen av bränsle baserar sig på Ecoinvent 3.3-koefficienterna.

305 Utsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1),  305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) och 305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser

Förbrukningen av bränsle i reservkraftaggregaten i egna fastigheter ger upphov till direkta växthusgasutsläpp (scope 1). Förbrukningen av el- och värmeenergi i lokalerna ger upphov till indirekta växthusgasutsläpp (scope 2). Alla utsläpp har beräknats med CO2-ekvivalenter. År 2017 försörjdes lokalerna i Vallgård till 100 % med energi från förnybara energikällor.

De utsläppskoefficienter som används vid beräkningen av utsläpp grundar sig på Statistikcentralens uppgifter för 2016 om elproduktionen, Fjärrvärmestatistiken för 2016, IEA:s el- och fjärrvärmeuppgifter för 2015 (andra än Finland), databasen Ecoivent 3.3 samt i fråga om grön el på uppgifter från FIGBC

Scope 1 och 2 utsläpp ton CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Scope 1 1 800 5 3 48
Scope 2, ortsbaserad 37 114 23 446 18 556 20 918
Scope 2, marknadsbaserad - 27 178 26 088 25 259
Intensitet CO₂e-ton/pers. 3 1,93 1,52 1,70
Intensitet = scope1 + Scope 2 (ortsbaserad)/ OP Gruppens anställda.

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Scope 3 utsläpp ton CO₂e
  2014 2015 2016 2017
Upphandlade produkter och tjänster 2 266 2 508 2 612 2 034
Avfall som verksamheten ger upphov till 598 609 129 298
Affärsresor 2 408 2 622 3 841 3 712
De anställdas resor till och från arbetet     951 1 142

Köpta produkter och tjänster omfattar utsläpp som kontorspapper, posttransporttjänster, externa datacenter och kundtidningar ger upphov till.

För indirekta utsläpp beräknar vi också aktiefondernas koldioxidavtryck. Läs mer.

305-5 Minskning av växthusgasutsläpp

OPs mål enligt samhällsansvarsprogrammet är att vara koldioxidpositivt år 2025. De direkta växthusgasutsläppen i OPs egen verksamhet (scope 1+2) uppgick totalt till 20 964 CO2e-ton (18 559), dvs. 1,70 ton (1,52) per anställd. Utsläppen (scope 1+2) har minskat med cirka 40 % sedan 2011 (jämförelsetalet 2011 34 847 ton CO2e). Utsläppen minskade främst för att OP avstod från gamla lokaler med låg energieffektivitet och ökade andelen förnybar energi. År 2017 producerades elenergin i kvarteret i Vallgård helt med vindkraft.

CO2-utsläppsgränsen för OPs tjänstebilar är 120 g/km. I slutet av 2017 var det genomsnittliga CO2-utsläppet per tjänstebil 122 g/km (125). Affärsresor gav upphov till 3 712 ton CO2-utsläpp 2017 (3 841 tCO2). För att minska antalet affärsresor använder OP video- och nätkonferenser. I enlighet med anvisningen om affärsresor anlitas i regel tåg eller buss för inrikesresor. Centralinstitutet har haft ett system med personalbiljetter för att sporra personalen till att använda kollektivtrafik för pendling.

OP påverkar indirekt genom att styra kunder mot att ta hänsyn till miljön i sina beslut om finansiering, skadeförsäkring och placering och genom att rekommendera e-tjänster och elektroniska dokument.

306 Avloppsvatten och avfall

306-2 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod

Vid de kontor i huvudstadsregionen som administreras av OP-Tjänster uppstod år 2017 totalt 713 ton avfall (289).

Av det ofarliga avfallet (708 ton) återanvändes 94 ton som råvara medan 575 ton återvanns och 39 ton brändes och användes som energi. Det farliga avfallet uppgick till 4,3 ton av vilket 3,2 ton återanvändes och återstående 1,1 ton slutbehandlades i enlighet med kraven på farligt avfall.