Oberoende bestyrkanderapport

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga rapporten

Till direktionen för OP Andelslag

På begäran av direktionen för OP Andelslag har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet av informationen om hållbar utveckling för rapporteringsperioden 1.1 - 31.12.2017 som OP Gruppen presenterat i den i nätet publicerade rapporten OP 2017, i dess ”Samhällsansvar och GRI” kapitlet’s GRI Innehållsindex (nedan kallad ”Hållbarhetsinformationen”).

Direktionen för OP Andelslag ansvarar för upprättandet och presentationen av hållbarhetsinformationen i enlighet med GRI Sustainability Reporting Standards.

Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag för att uttala en slutsats om den hållbarhetsinformation som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000 (Revised). Vi är oberoende av bolaget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och som gäller vårt uppdrag och vi har uppfyllt våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem vari ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följandet av etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar. Vad gäller vårt arbete, rapporten eller våra slutsatser ansvarar vi inte för någon annan instans än för OP Andelslag.

Som kriterie för vår bedömning har använts GRI Sustainability Reporting Standards.

Uppdragets begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhets-informationens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas. Hållbarhets-informationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som OP Gruppen gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna. Vår bestyrkanderapport är inte avsedd att ensamt användas för att bedöma OP Gruppens prestation i att efterleva de hållbarhetsrelaterade principer som bolaget själv fastställt. För att bedöma OP Gruppens finansiella ställning och verksamhets¬resultat hänvisas till OP Gruppens reviderade bokslut för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2017.

I uppdraget genomförda åtgärder och dragna slutsatser

Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet att ge begränsad säkerhet om huruvida informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag till sina väsentliga delar presenteras i enlighet med GRI Sustainability Reporting Standards. Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av informationen angående hållbar utveckling samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Intervjuat representanter för den högsta ledningen för OP Andelslag för att förstärka vår förståelse av sambandet mellan OP Gruppens hållbarhetsredovisning, affärsstrategi samt funktioner, och av de fastställda målsättningarna för hållbar utveckling.
  • Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer GRI Sustainability Reporting Standards innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de kvalitetsprinciper som gäller rapportering.
  • Vi har bedömt omfattningen av de i hållbarhetsinformationen identifierade väsentliga aspekterna och avgränsningarna i förhållande till OP Gruppens affärsverksamhet och bransch.
  • Vi har bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration som används vid huvudkontoret för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling, samt granskat OP Gruppens interna dokument som hänför sig till dessa.
  • Vi har jämfört data som presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning med riktlinjer, lednings- och rapporteringssystem samt dokumentation som ligger till grund för dessa uppgifter.
  • Vi har gått igenom de presenterade hållbarhetsrelaterade uppgifterna och påståendena som varit föremål för bestyrkandeuppdraget, samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av beräkningsgränserna.
  • Vi har med hjälp av stickprov från koncernens datasystem och från bolaget erhållen numerisk originaldata testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt.

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkande-uppdrag inte i allt väsentligt vore enligt GRI Sustainability Reporting Standards presenterad.

Helsingfors, den 23 februari 2018
KPMG OY AB

(signed)
Raija-Leena Hankonen
CGR

(signed)
Niina Turri
Senior Manager, Advisory