Sociala effekter

Personalen och arbetsförhållandena är förknippade med betydande effekter i och med att OP Gruppen är en stor finländsk arbetsgivare.

Mål

OP Gruppen har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen och en av de mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland. Vi satsar på att förnya och utveckla kompetensen, ledarskapet och kulturen i personalfrågor. En kunnig och motiverad personal är en framgångsfaktor som hjälper gruppen möta de utmaningar som digitaliseringen och en föränderlig omvärld innebär. OP Gruppen ser mångfald som en resurs och vi garanterar alla lika möjligheter, rättigheter och bemötande.

Policyer och åtaganden

Effekter för personal och arbetsförhållanden leds vid OP i enlighet med de strategiska HR-riktlinjerna och OP Gruppens personalpolitik. Samarbetet mellan personalen och arbetsgivaren grundar sig på den lokala lagstiftningen. Ansvaret för arbetarskyddet ligger primärt hos arbetsgivaren. Arbetarskyddet bygger på framsyn och systematiska arbetssätt.

Ledning

De anställda behandlas jämlikt bl.a. när det gäller avlöning, rekrytering och avancemang. Vi följer årligen upp personalens fördelning bl.a. enligt kön, lön och ålder i olika befattningsgrupper. OP tar hänsyn till säkerheten i all sin verksamhet i anslutning till personal och arbetsförhållanden.

Verktyg i det praktiska ledningsarbetet är OP Gruppens Principer för god affärssed, OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap, belöningssystemet och belöningspolicyn, OP Gruppens översiktsplan för jämställdhet och likabehandling, verksamhetsmodellerna för kompetensutveckling, personalenkäterna samt Upphandlingspolicyn och Leverantörskraven för OP Gruppens leverantörer.

För hotfulla situationer finns procedurer på gruppnivå som ska tillämpas lokalt inom de olika företagen i gruppen. För eventuella bankrån finns procedurer och rapporteringspraxis. För allvarliga hotsituationer finns procedurer för eftervård och skydd av personalen. I inskolningsprogrammet för kundservicepersonalen ingår en genomgång av anvisningarna, och rutinerna ska repeteras varje år. Inträffade hotfulla situationer registreras i systemet för hantering av operativa risker och rapporteras regelbundet till direktionen. Personalens erfarenheter av hotfulla kundservicesituationer följs också genom en personalenkät. Allvarliga hotsituationer anmäls till polisen. Bankrån rapporteras till direktionen i realtid och registreras i systemet för hantering av operativa risker.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, Finlands mångfaldsnätverk, mångfaldsförbindelsen

Klagomålsmekanismer

Missförhållanden kan beroende på ärendet först tas upp med den egna chefen, HR, förtroendemannen eller den arbetarskyddsfullmäktige.

102-8 Information om löntagare och andra anställda

I Finland har OP Gruppen 11 847 (11 787) anställda, varav 5 998 (5 319) arbetar i centralinstitutskoncernen och 5 120 (5 755) vid andelsbankerna och 729 (713) i OP-Fastighetscentralerna. Dessutom har OP Gruppen 422 (440) anställda utanför Finland i Estland, Lettland och Litauen. Till följd av koncentreringar övergick 314 anställda från andelsbankerna till Centralinstitutet. Utöver sin egen personal sysselsatte OP Gruppen i slutet av året 1 511 (1 089) inhyrda anställda. De inhyrda anställda arbetar i centralinstitutskoncernen, i regel inom utveckling och tjänsteproduktion. Under sommaren 2017 arbetade sammanlagt 439 (492) sommaranställda inom OP Gruppen. Deras medelålder var 25,4 (24,4) år. Av de sommaranställda var 55 % (56) kvinnor.

OP Gruppens personuppgifter upprätthålls i ett centraliserat datasystem som producerar information som stöd för personalledningen. Datasystemet omfattar företagen som ingår i OP Gruppens bokslut utom fem företag med totalt 160 anställda. Uppgifterna förenas till en heltäckande personalstatistik i OP Gruppens samhällsansvarsrapport.

Anställda

Antal anställda enligt anställningstyp Män Kvinnor Totalt
Tillsvidareanställda på heltid 3 351 7 392 10 743
Tillsvidareanställda på deltid 67 691 758
Visstidsanställda på heltid 167 384 551
Visstidsanställda på deltid 82 135 217
Totalt 3 667 8 602 12 269
Antal anställda per land Män Kvinnor Fast anställda Visstidsanställda Totalt
Finland 3 549 8 298 11 098 749 11 847
Estland 44 136 178 2 180
Lettland 28 83 108 3 111
Litauen 46 85 117 14 131
Totalt 3 667 8 602 11 501 768 12 269

401 Anställningsförhållanden

401-1 Personalomsättning

Under år 2017 började 1 345 (1 236) nya anställda vid OP Gruppen. Den årliga personalomsättningen bland de ordinarie anställda var 8,7 % (7,9) och den frivilliga personalomsättningen var 4,8 % (3,7). Under året avslutades anställningar 59 (42) vid OP Gruppen; 21 (14) genom uppsägning av produktionsmässiga skäl och 38 (28) genom frivillig avgång. År 2017 gick 357 personer i pension (388). Medelåldern bland de personer som gick i pension var 62,1 år (61,7). I och med centraliseringen övergick 314 personer från andelsbankerna till Centralinstitutet. I och med överlåtelse av rörelse upphörde 5 anställningar i gruppen.

Nya anställningar enligt åldersgrupp, kön och land

Finland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 287 377 664 56 % 37 % 44 %
30–39 år 143 159 302 13 % 7 % 9 %
40–49 år 107 131 238 13 % 8 % 10 %
Över 49 år 42 50 92 4 % 1 % 2 %
Totalt 579 717 1 296 16 % 9 % 11 %
Estland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 1 4 5 25 % 27 % 26 %
30–39 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
40–49 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Över 49 år 0 1 1 0 % 2 % 2 %
Totalt 1 5 6 2 % 4 % 3 %
Lettland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Över 30 år 3 7 10 75 % 30 % 37 %
30–39 år 2 1 3 15 % 3 % 6 %
40–49 år 0 1 1 0 % 5 % 4 %
Över 49 år 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Totalt 5 9 14 18 % 11 % 13 %
Litauen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 7 12 19 54 % 52 % 53 %
30–39 år 0 6 6 0 % 14 % 9 %
40–49 år 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Över 49 år 2 0 2 67 % 0 % 14 %
Totalt 10 19 29 22 % 22 % 22 %

 Anställningar som upphört per åldersgrupp, kön och land.

Finland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 333 442 775 66 % 44 % 51 %
30–39 år 114 183 297 10 % 8 % 9 %
40–49 år 52 117 169 6 % 7 % 7 %
Över 49 år 145 416 561 13 % 12 % 13 %
Totalt 644 1 158 1 802 18 % 14 % 15 %
Estland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 2 5 7 50 % 33 % 37 %
30–39 år 0 3 3 0 % 7 % 6 %
40–49 år 0 4 4 0 % 12 % 8 %
Över 49 år 1 2 3 11 % 4 % 5 %
Totalt 3 14 17 7 % 10 % 9 %
Lettland Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 4 3 7 100 % 13 % 26 %
30–39 år 1 6 7 8 % 17 % 14 %
40–49 år 0 3 3 0 % 15 % 11 %
Över 49 år 0 1 1 0 % 25 % 13 %
Totalt 5 13 18 18 % 16 % 16 %
Litauen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Under 30 år 4 15 19 31 % 65 % 53 %
30–39 år 5 7 12 19 % 16 % 17 %
40–49 år 1 1 2 25 % 13 % 17 %
Över 49 år 1 0 1 33 % 0 % 7 %
Totalt 11 23 34 24 % 27 % 26 %

 

 

401-3 Föräldraledighet

Under 2017 var totalt 1 018 (1 089) anställda föräldralediga. Av dem var 718 (793) kvinnor och 300 (296) män. Av männen återvände 279 (275) till arbetet efter de familjeledigheter som avslutades under året och av kvinnorna 315 (354). Andelen som återvände till arbetet var 100 % (99) för män och 90 % (93) för kvinnor. Av de män som återvänt efter föräldraledighet under det föregående året var 247 (257) kvar i arbetet efter 12 månader, och av kvinnorna 333 (299). Av männen stannade 90 % (92) i arbete och av kvinnorna 94 % (94). Siffrorna är beräknade för Finland och inkluderar inte OP-Fastighetscentralernas personal.

402 Relationerna mellan personal och ledning

402-1 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten

OP Gruppen följer den lokala lagstiftningen i all sin verksamhet. I Finland ingår de viktigaste bestämmelserna om väsentliga förändringar i verksamheten i lagen om samarbete inom företag. Vid överlåtelse av rörelse ska företrädarna för personalen enligt lagen underrättas om överlåtelsen inom en vecka. När samarbetsförhandlingar inleds och sysselsättningsåtgärder vidtas ska företrädarna för personalen ges en skriftlig förhandlingsframställning senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.

403 Hälsa och säkerhet i arbetet

403-1 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner

På OP Gruppens nivå och vid OPs centralinstitut finns följande samarbetsgrupper: OP Gruppens samarbetsgrupp, centralinstitutets samarbetsdelegation och centralinstitutets samarbetsgrupp för personalärenden. Syftet med grupperna är att enligt samarbetslagen utveckla företagens verksamhet och arbetsförhållanden samt att utveckla personalens möjligheter att påverka beslut som gäller dem. Inom OP Gruppen är 89 % (88) av hela personalstyrkan representerad i arbetarskyddskommissioner. Centralinstitutet har en egen arbetarskyddskommission, detsamma gäller alla banker med fler än 20 anställda.

I OP Gruppen uppfylls personalrepresentationen i förvaltningen i de företag som hör till centralinstitutet genom att vart tredje år utnämna personalens representanter i OP Andelslagets förvaltningsråd.

403-2 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall

OP Gruppens modell för arbetsmiljöledning har som mål att genom integrerad och organiserad ledning av arbetshälsan, arbetstrivseln och arbetarskyddet bättre säkerställa arbetsförmågan och arbetsmarknadskompetensen hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare. Väsentliga element för en god arbetshälsa är t.ex. OPs modell för tidigt stöd, företagshälsovård, rehabilitering, flexibla arbetsarrangemang och mångfaldsarbete. De verksamhetsområden och behov som ur personalens synvinkel är centrala i arbetshälsoverksamheten identifieras med hjälp av den årliga hälso- och välmåendeenkäten för personalen.

Under 2017 inträffade i OP Gruppen 10 olycksfall på arbetsplatsen som ledde till frånvaro, på grund av vilka totalt 237 kalenderdagar gick förlorade. Olycksfallsfrekvensen LTA1 var 0,6. I gruppen inträffade inga arbetsrelaterade dödsfall eller olycksfall som ledde till invaliditet 2017. OP anmäler olycksfall i arbetet och farosituationer systematiskt. Då det inträffar ett olycksfall i arbetet anmäls det omedelbart till närmaste chef, som direkt vidtar åtgärder och gör en olycksfallsanmälan. På basis av olycksfallsanmälan följer arbetsskyddskommissionen regelbundet upp olycksfallens antal, art och kostnader som olycksfallen föranlett.

År 2017 var andelen sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden 3,3 % (3,5). För männen var andelen sjukfrånvaro 1,8 % (1,8) och för kvinnorna 4,0 % (4,1). Siffrorna för sjukfrånvaro har hållits på nästan samma nivå under hela 2010-talet. Siffrorna är beräknade enbart för Finland och inkluderar inte OP-Fastighetscentralernas personal.

För hotfulla situationer finns procedurer på gruppnivå som ska tillämpas lokalt inom de olika företagen i gruppen. För eventuella bankrån finns procedurer och rapporteringspraxis. För allvarliga hotsituationer finns procedurer för eftervård och skydd av personalen. I inskolningsprogrammet för kundservicepersonalen ingår en genomgång av anvisningarna, och rutinerna ska repeteras varje år. Inträffade hotfulla situationer registreras i systemet för hantering av operativa risker och rapporteras regelbundet till direktionen. Personalens erfarenheter av hotfulla kundservicesituationer följs också genom en personalenkät. Allvarliga hotsituationer anmäls till polisen. Bankrån rapporteras till direktionen i realtid och registreras i systemet för hantering av operativa risker.

 

 

404 Utbildning och personalutveckling

404-2 Program för vidareutbildning och livslångt lärande samt 404-3 Utvecklingssamtal och prestationsutvärderingar

OP Gruppen erbjuder mångsidiga möjligheter till kompetensutveckling för alla personalgrupper. Grunden för utveckling är att varje individ omfattar OPs strategi och förstår hur förnyelsen kommer att påverka det egna arbetet och kompetenskraven.

År 2017 har OP Gruppen byggt upp en verksamhetsmodell för att se över personalens kompetens, eftersom en del av de nuvarande uppgifterna i finansbranschen kommer att försvinna i och med digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt medför digitaliseringen och automatiseringen nya typer av arbetsuppgifter som kräver nya former av kompetens. Verksamhetsmodellen styr och uppmuntrar de anställda att ta hand om sitt eget arbetsmarknadsvärde särskilt vid förändringar

OP Gruppens strategi och årsplan förankras i praktiken genom årliga utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen, som är en viktig del av prestationsledningen, inbegriper målsamtal och resultatsamtal samt kompetens- och uppföljningssamtal. Under årets första samtal ställer man upp mål för den kommande perioden och utvärderar den föregående perioden. Det andra samtalet fokuserar på kompetensen och på att upprätta en utvecklingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena. Dessutom går man igenom hur målen för den innevarande perioden uppnåtts.

Hela OPs personal i Finland och utomlands deltar i de årliga prestationsutvärderingarna och utvecklingssamtalen. De företag i OP Gruppen som regelbundet har över 20 anställda upprättar dessutom personal- och utbildningsplaner enligt samarbetslagen. Utbildningsplanen ska inkludera en bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en årlig plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning.

I OP Gruppen användes 2017 i genomsnitt 15 timmar per person för utbildning.
OP Gruppens strategi och årsplan förankras i praktiken genom regelbundna utvecklingssamtal. De utgör en viktig del av prestationsledningen och består av ett mål-, resultat-, kompetens- och uppföljningssamtal. Vid årets första samtal fastställs målen för följande period och utvärderas den föregående perioden. Vid det andra samtalet diskuteras kompetensen och hur målen för innevarande period har uppnåtts. Vid kompetenssamtalet görs det upp en utvecklingsplan för de viktigaste utvecklingsobjekten.

Enligt OP Gruppens ersättningsrekommendationer omfattas alla anställda av ersättning på basis av sin arbetsprestation och för ett mål- och resultatsamtal.

OP Gruppens organisationer har två olika centraliserade personalundersökningar: en omfattande Personalundersökning som gäller hela organisationen, samt Pulssi-undersökningar i ett snabbare tempo. Personalundersökningen genomförs i OP Gruppen vartannat år. Följande undersökning genomförs 2019. I personalundersökningen 2017 uppnåddes ett bra resultat. OPs centrala framgångsfaktorer var enligt undersökningen kundorientering, tro på framtiden och verksamhet i enlighet med gruppens värden.

405 Mångfald och lika möjligheter

405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen

OP vill upprätthålla lika arbetsmöjligheter för hela personalen. År 2017 var 70 % av personalen kvinnor (71) och 30 % män (29). I slutet av 2017 var medelåldern för de anställda 43,4 år (43,6) och anställningstiden i OP Gruppen i medeltal 13,4 år (14,0). Av medlemmarna i OP Gruppens förvaltningsorgan var 63 % (64) män och 37 % (36) kvinnor. I slutet av året var medelåldern för medlemmar av förvaltningen 53,8 år (52,8). Andelen medlemmar under 50 år var 32 % (31).

OP Gruppen enligt personalgrupp och kön

Personalgrupp Män Kvinnor
Direktörer 77 % 23 %
Chefer 4 % 59 %
Experter 48 % 52 %
Tjänstemän 16 % 84 %
Totalt 30 % 70 %

 OP Gruppen enligt personalgrupp och åldersgrupp

  Under 30 år 30–49 år Över 49 år
Direktörer 0 % 34 % 57 %
Chefer 2 % 56 % 42 %
Experter 7 % 59 % 34 %
Tjänstemän 19 % 44 % 38 %
Totalt 13 % 50 % 37 %

 OP Gruppens förvaltningsorgan enligt åldersgrupp och kön

  Män Kvinnor
Under 30 år 48 % 52 %
30–49 år 55 % 45 %
Över 49 år 66 % 34 %
Totalt 63 % 37 %

I juni 2017 ställde OP Gruppen upp ett mångfaldsmål baserat på Principerna för god förvaltning. Enligt målet ska personalen med ledningsuppgifter inkludera personer med mångsidig kompetens och erfarenhet samt en tillräcklig representation för könen och åldersgrupperna så att båda könen är representerade enligt proportionen 60/40 %. Som indikator används könens respektive andelar av personalen i fastställda ledningsuppgifter. År 2017 var andelen kvinnor i de här ledningsuppgifterna 21 % och andelen män var 79 %. Vid centralinstitutet är könsfördelningen bland personalen med ledningsuppgifter 30 % kvinnor och 70 % män och vid andelsbankerna var 14 % av verkställande direktörerna kvinnor och 86 % män. Vi eftersträvar och följer upp att mångfalden inom OP Gruppens personal i fråga om kompetens och erfarenhet, kön och åldersgrupper är tillräcklig för att uppfylla affärsområdenas och de strategiska målens krav.

405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner

Vi eftersträvar och följer upp att mångfalden inom OP Gruppens förtroendevalda, ledning och personal i fråga om kompetens och erfarenhet samt kön och åldersgrupper är tillräcklig för att uppfylla affärsområdenas och de strategiska målens krav. Mångfalden beaktas i personalplaneringen och realiseringen följs upp i personalrapporterna.

OP Gruppen har tillsammans med representanter för personalen gjort upp en plan för jämställdhet och likabehandling. Planen för jämställdhet och likabehandling uppdateras med två års mellanrum och realiseringen av de planerade åtgärderna följs upp regelbundet med olika mätare och statistik. OP Gruppen följer upp bl.a. att lönejämlikheten mellan olika åldersgrupper och kön realiseras enligt arbetets svårighetsgrad.

Till exempel kvinnornas medellön av männens medellön i jämförbara svårighetsgrupper ligger inom variationsbredden 90 %–105 %. Uppföljningen och de planerade åtgärderna koncentreras ändå inte endast till ersättningarna utan också till bl.a. ledningen, chefsarbetet, välbefinnandet i arbetet, karriärutvecklingen och utbildningsmöjligheterna som alla bidrar till att OP Gruppen når målen för mångfald och likabehandling.

Förbud mot diskriminering, Föreningsfrihet och kollektivavtal, Barn- och tvångsarbete

Principerna, som är bindande för hela OP gruppen och dess förvaltning, bygger i hög grad på vår grundläggande uppgift samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår verksamhet och ansvarskänsla. OPs egen verksamhet är inte direkt förknippad med betydande risker eller effekter i fråga om mänskliga rättigheter. Indirekta effekter kan dock uppkomma från leverantörskedjan eller verksamheten vid placerings- och finansieringsobjekt.

Mål

OP vill förebygga diskriminering i all sin verksamhet. OP strävar efter att förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och motarbeta barnarbete och tvångsarbete i sin verksamhet och sin leverantörskedja.

Policyer och åtaganden

OP iakttar god bank- och försäkringssed, det regelverk som gäller finansbranschen samt OPs Principer för god affärssed. Kraven i fråga om leverantörernas samhällsansvar ingår i leverantörskraven vid OPs upphandlingar. Riktlinjer om mänskliga rättigheter och förebyggande av diskriminering finns t.ex. i FN:s Global Compact, UN PRI och ILO:s avtal om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Ledning

Verktyg i det praktiska ledningsarbetet är OP Gruppens Principer för god affärssed, OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap, belöningssystemet och belöningspolicyn, OP Gruppens översiktsplan för jämställdhet och likabehandling, Upphandlingspolicyn och Leverantörskraven för OP Gruppens leverantörer. Leverantörskraven i upphandlingarna förutsätter att leverantören aktivt och målinriktat leder de ärenden som tas upp i OP Gruppens samhällsansvarskrav samt säkerställer att även dess egna leverantörer iakttar dessa krav. OP utvärderar leverantörerna enligt den årliga utvärderingsplanen för samhällsansvaret, och leverantören ska lämna in en redogörelse över efterlevnaden av sina etiska principer i praktiken. En kontinuerlig uppföljning av samhällsansvarsutvärderingen ingår i OPs modell för leverantörsledning och samhällsansvarsledning, som inkluderar bl.a. regelbundna möten med upphandlingscheferna.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, Finlands mångfaldsnätverk

Klagomålsmekanismer

Personalen kan anmäla misstankar om diskriminering till revisionsfunktionen. Underlåtenhet att följa Principerna för god affärssed kan diskuteras med HR, den närmaste chefen eller Compliance. Inom OP Gruppen kan anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter också göras anonymt till revisionsdirektören genom den så kallade whistle blowing-funktionen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar. Misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter hos en leverantör kan diskuteras med upphandlingsdirektören eller den ansvariga upphandlingschefen. Misstänkt diskriminering kommer i regel till vår kännedom om myndigheterna lämnar en begäran om utredning. OP förutsätter att varu- och tjänsteleverantörerna följer OPs krav på leverantörernas samhällsansvar och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

406 Förbud mot diskriminering

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder

År 2017 anmäldes ett fall av könsdiskriminering i OP Gruppen. Fallet undersöktes i enlighet med jämställdhetslagen och en utredning lämnades till jämställdhetsombudsmannen.

407 Föreningsfrihet och kollektivavtal

OP Gruppen är en organiserad arbetsgivare. Bolagen i gruppen följer tre kollektivavtal: i bankverksamheten kollektivavtalet för finansbranschen, i försäkringsbolagen kollektivavtalet för försäkringsbranschen och i Pohjola Sjukhus kollektivavtalet för hälsoservicebranschen. Avtalen innehåller bestämmelser om bl.a. arbetarskyddssamarbete och arbetarskyddsfullmäktiges ställning och tryggande av deras verksamhetsförutsättningar. I egenskap av betydande arbetsgivare har OP Gruppen en stor roll i utvecklingen av arbetslivet.

OP Gruppen följer i allt samarbete lagen om samarbete inom företag samt alla andra lokala lagar som gäller samarbete. Samarbetet inom OP Gruppen är organiserat så att en samarbetsgrupp på gruppnivå sammanträder fyra gånger om året för att behandla gruppens ekonomi och resultat samt andra aktuella frågor på gruppnivå. Samarbetsförfarandet i gruppens alla bolag sker på det sätt som anges i lagen.

Samhälle, Lokalsamhällen och Politik

OP uppfyller sin grundläggande uppgift genom två roller – affärsrollen och samhällsrollen. I enlighet med affärsrollen bär vi ansvaret för kapitaltäckningen och effektiviteten. Inom ramen för samhällsrollen ser vi långsiktigt till ägarkundernas och omvärldens välfärd. Vi har en omfattande närvaro i hela Finland såväl digitalt som fysiskt, och vi deltar i utvecklingen av den lokala framgången, välfärden och säkerheten överallt där vi verkar.

Mål

OP främjar den regionala livskraften i enlighet med sin grundläggande uppgift och sitt samhällsansvarsprogram.

Policyer och åtaganden

OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. Principerna för god affärssed fastställda av centralinstitutets förvaltningsråd styr all vår verksamhet.

Ledning

Samhällsrollen leds jämsides med affärsrollen. Med avsikt att förankra principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal.

Program, projekt och initiativ

Perspektiven styrs bl.a. av FN:s initiativ Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Klagomålsmekanismer

Kanaler för kundrespons samt kundgemenskaper

Lokalsamhällen

FS13 Tillgång till finansiella tjänster i glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst

OP Gruppens servicenätverk består av kontoren samt webb-, telefon- och mobiltjänsterna. Personlig kundbetjäning erbjuds både på kontoren och digitalt. OP har det mest omfattande servicenätverket för bank- och försäkringsärenden i Finland. Detta för att säkerställa att kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden. Andelsbankernas kontor är utspridda över hela Finland, vilket möjliggör en fungerande växelverkan med kunderna och det lokala samhället. I slutet av år 2017 hade andelsbankerna i gruppen cirka 407 (469) kontor och kunderna hade tillgång till cirka 1 340 bankomater i bankernas gemensamma bruk runtom i landet. I december var OP-mobil den huvudsakliga kanalen för kundernas dagliga ärenden med över 18 miljoner besök under en månad. Op.fi hade nästan 9 miljoner besök.

FS14 Initiativ som förbättrar funktionshindrade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster.

Vi erbjuder våra kunder omfattande service på finska och svenska, men särskilt bland företagskunder samt i huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen finns ett stort behov av service på engelska. Vi erbjuder våra kunder elektroniska tjänster (op.fi, OP-mobil, Pivo) för skötseln av dagliga bank- och försäkringsärenden på engelska. I fråga om övriga tjänster utvecklar vi vår förmåga att ge service på engelska för att svara mot kundernas behov. Vissa av OP-Fastighetscentralernas kontor betjänar även på ryska. I Baltikum betjänas kunderna på de lokala språken på kontoren och på engelska i de elektroniska kanalerna.

Textversionen av OP:s webbplats, pda.op.fi, används av många synskadade och fungerar med olika hjälpmedel, t.ex. talsyntetisatorer. I OPs mobiltjänst kan användaren identifiera sig med fingeravtryck. Dessutom tillhandahåller OP nyckeltalslistor i punktskrift, vilket gör det möjligt för synskadade att använda nättjänsten.

415 Politisk påverkan

415-1 Politiskt stöd

OP Gruppen stöder inte direkt eller indirekt politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Produktansvar

OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt i fråga om hanteringen av kundernas ärenden. Vi respekterar i all vår verksamhet bank- och försäkringssekretessen, kund- och patientuppgifternas konfidentialitet samt sekretessförpliktelserna i våra avtal. Våra rutiner innebär att vi heltäckande beaktar datasekretessen i all hantering av personuppgifter. Våra förfaranden i anslutning till datasekretessen skyddar bland annat kundernas, de anställdas, samarbetspartnernas och andra parters personuppgifter. OP har förbundit sig till ansvarsfull marknadsföring och reklam. Enligt lagstiftningen ska kunden delges vissa villkor, egenskaper och risker som gäller produkten eller tjänsten.

Mål

Uppgifter som rör kunderna hanteras på det sätt som lagen förutsätter och med tillbörlig omsorg. Vi iakttar datasekretessen på ett förebyggande och övergripande sätt i alla affärsprocesser och datasystem och i produkt- och tjänsteutvecklingen under personuppgifternas hela livscykel. Genom öppen och begriplig kommunikation ser vi till att kundens rättigheter tillgodoses.

I sin marknadsföring strävar OP efter att tillhandahålla alla de uppgifter om produkter och tjänster som kan påverka kundens beslut. OP uppmuntrar kunderna att förbättra sin finansiella läskunnighet. Reklam som är särskilt riktad till barn och ungdomar förekommer i ytterst begränsad utsträckning. OP tar i beaktande målgruppens allmänna oerfarenhet och begränsade rättsliga handlingsförmåga.

Policyer och åtaganden

Vår kommunikation inom ramen för informationsskyldigheten regleras av lagar, förordningar och andra bindande bestämmelser och av anvisningar från myndigheter och marknadsplatser. Till marknaden ger vi en korrekt, pålitlig och tillräcklig bild av OP Gruppens situation och verksamhet.

Vi ger inga felaktiga eller vilseledande uppgifter i vår marknadsföring. Vi iakttar den internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, god marknadsföringssed och anvisningarna om marknadsföring i våra branscher. Hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten är en hederssak för oss, och vi hanterar patientuppgifter med absolut konfidentialitet.

Anvisningar om intressekonflikter finns i Principerna för god affärssed och i anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen. I kreditinstitutslagen finns bestämmelser om banksekretess, som innebär en skyldighet att hemlighålla information om gruppens kunder eller andra personer med anknytning till verksamheten. OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt Bank- och försäkringssekretessen garanterar att kundernas ärenden hanteras konfidentiellt. Tjänstemännen får hantera kunduppgifter endast i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter.

OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.

Ledning

OP följer de bestämmelser som reglerar branschen och iakttar god försäkrings- och banksed samt god värdepappersmarknadssed och god datahanteringssed. Hela OPs verksamhet regleras dessutom av flera lagar och föreskrifter och anvisningar av tillsynsmyndigheterna. Principerna för god affärssed utgör en etisk grund som alla anställda inom OP ska beakta i sitt arbete, oberoende av roll, position eller verksamhetsställe.

OP medverkar i ett riksomfattande projekt för att öka ekonomikunskapen bland unga. Syftet med projektet är att förebygga allvarliga ekonomiska problem bland unga och att hjälpa dem hantera sin ekonomi. Antalet anteckningar om betalningsstörningar nådde en rekordnivå år 2016. Rätt slags stöd kan förebygga ekonomiska svårigheter och anteckningar om betalningsstörningar. På det lokala planet håller bankerna lektioner om personlig ekonomi i skolorna. Principerna iakttas som en del av de normala processerna. Principerna uppdateras vid behov. OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering godkänns av förvaltningsrådet.

Program, projekt och initiativ

Global Compact, EU:s dataskyddsförordning tillämpas från och med 25.5.2018. Förordningen gäller behandlingen av personuppgifter i alla EU:s medlemsstater och har som mål att slå fast en enhetlig nivå för skyddet av personuppgifter i hela Europeiska unionen. Förordningen gör behandlingen av personuppgifter mer öppen och transparent och ger privatpersoner större rättigheter att övervaka sina egna rättigheter. Inom OP pågår ett dataskyddsprojekt för att säkerställa att OP kan uppfylla kraven i den nya förordningen och därigenom också betjäna kunderna bättre än tidigare.

Klagomålsmekanismer

OP Gruppen har år 2017 utnämnt en dataskyddsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning. Registrerade personer kan kontakta den dataskyddsansvariga i alla ärenden som anknyter till behandlingen av deras personuppgifter och utnyttjandet av deras rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Interna missförhållanden kan först tas upp med den egna chefen. OP Gruppen har också en intern elektronisk kanal för rapportering av överträdelser.

417 Marknadskommunikation och produktinformation

417-1 Krav på information och märkning i anslutning till produkter och tjänster

I OP Gruppen iakttas gällande lagstiftning som föreskriver att kunden ska delges vissa till produkten eller tjänsten anslutna villkor, egenskaper och risker.

417-3 Överträdelser av lagar, bestämmelser och frivilliga principer i anslutning till marknadskommunikation

Finansinspektionen påförde 8.3.2017 OP Helsingfors en offentlig varning och en påföljdsavgift på 400 000 euro gällande placeringsrådgivningen.

418 Kundernas integritet

418-1 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata

OP Gruppen tog år 2017 emot 26 klagomål från kunder gällande behandlingen av personuppgifter eller integritetsskyddet som konstaterades grundade. Vid beräkningen av det totala antalet klagomål har klagomål som gäller samma händelse (t.ex. fel vid postningen) räknats som ett klagomål. Datasekretessmyndigheten har utfärdat skriftliga anvisningar till OP i två enskilda fall.
År 2017 upptäckte OP i sin verksamhet totalt 72 fall där kundernas integritet på något sätt äventyrats (t.ex. läckor, stölder eller förluster av personuppgifter eller oavsiktlig eller lagstridig åtkomst till personuppgifter).

419 Efterlevnad

419-1 Överträdelser av lagar och författningar på det sociala och ekonomiska området

Ansvarsfull placering och ansvarsfullt ägande

OP förvaltar kundmedel värda 78,0 (74,5) miljarder euro. I kapitalförvaltningen iakttas principerna för ansvarsfull placering

Mål

OP iakttar principerna för ansvarsfull placering med beaktande av relevanta samhällsansvarsaspekter i placeringsbesluten och verksamheten. OP är en aktiv ägare, uppmanar sina målbolag och samarbetspartner att bedriva ansvarsfull affärsverksamhet och främjar ansvarsfulla placeringar inom branschen.

Policyer och åtaganden

OP Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI). Vi förväntar oss att de företag vi aktivt placerar i följer allmänt godkända internationella normer såsom Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i de placeringsfonder bolaget förvaltar enligt den ägarpolicy som godkänts av styrelsen. Missförhållanden i bolag som är noterade i Finland behandlas i direkt samråd med bolaget före bolagsstämmorna, så att man i eventuella omröstningar i regel kan stödja styrelsens förslag. OP-Fondbolaget utövar i allt större utsträckning sin rösträtt med hjälp av fullmakter (proxy voting) vid bolagsstämmorna också i andra bolag än sådana som är noterade i Finland.

Ledning

Huvudriktlinjerna för ansvarsfulla placeringar godkänns i ledningsgruppen för OP Kapitalförvaltning. Beslut i enlighet med riktlinjerna fattas i ESG-enheten och i kommittén för ansvarsfulla placeringar, som leds av direktören för avdelningen för värdepappersplaceringar. De egentliga ESG-strategierna verkställs från fall till fall antingen i ränte-, aktie- eller fastighetsplaceringarna, placeringslösningarna eller i ESG-enheten, eller alternativt i samarbete mellan ESG-enheten och de ovannämnda funktionerna.
Den ansvarsfulla placeringsverksamheten genomförs med hjälp av olika strategier för ansvarsfull placering. Strategier som tillämpas är beaktande av samhällsansvarsaspekter vid placeringsbeslut, uppföljning av internationella normer, aktivt ägarskap och aktiv påverkan, uteslutning samt positiv tematisk placering.

OP-Fondbolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för respektive företag. Systematisk uppföljning och kontroll av att potentiella och nuvarande placeringsobjekt iakttar ESG-kriterierna genomförs via en extern internationell partner. Om det bland de aktiva placeringsobjekten finns företag som har brutit mot internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen, påverkar vi företaget för att rätta till situationen. Om påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

Program, projekt och initiativ

OP har undertecknat initiativet Montreal Pledge som uppmuntrar rapportering av koldioxidavtryck. OP Kapitalförvaltning har anslutit sig till CDP:s klimat- och vatteninitiativ och initiativet mot avskogning. OP Kapitalförvaltning har dessutom undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering. I slutet av år 2017 anslöt sig OP Kapitalförvaltning till det internationella initiativet Climate Action 100+. De placerare som deltar i initiativet påverkar världens största producenter av växthusgasutsläpp.

Klagomålsmekanismer

Åsikter om principerna för ansvarsfull placering och om ägarpolicyn kan framföras till kontoren och fondbolaget. Andelsägarna har också möjlighet att framföra sina åsikter på OP-Fondbolagets ägarmöte.

 

 

FS10 Interagerande i miljömässiga och sociala frågor med företag i portföljen

OP-Fondbolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för respektive företag. De OP-fonder som förvaltades av OP Kapitalförvaltning inkluderade i slutet av 2017 aktier i sammanlagt 67 börsbolag noterade i Finland. Miljö- och samhällsansvarsfrågor diskuterades med 21 % av dessa.

OP påverkar företagen även på andra sätt. Om det bland de aktiva placeringsobjekten finns företag som har brutit mot internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen, börjar vi påverka företaget för att rätta till situationen. Om påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

FS11 Positivt eller negativt urval av placeringsobjekt

Positivt urval

Gruppen uppmuntrar placeringsobjekten och samarbetspartnerna att agera ansvarsfullt och enligt internationella normer. I princip är de mest attraktiva placeringsobjekten i alla fonder de emittenter vilkas verksamhet är oklanderlig avseende internationella etiska normer. Positivt urval framhävs särskilt i placeringsfonderna OP-Klimatet och OP-Rent Vatten samt OP-Koldioxidsnål Värld. Urvalet av bolag i OP-Klimatet består av bolag med en affärsverksamhet som drar nytta av beredskapen inför klimatförändringen. OP-Rent Vatten placerar särskilt i företag med en affärsverksamhet som betonar lösningar för att få det rena vattnet att räcka till. Fonden OP-Koldioxidsnål Värld placerar i företag som skiljer sig från sina konkurrenter genom en lägre koldioxidintensitet. Värdet på dessa fonder uppgick i slutet av år 2017 till totalt 368,4 miljoner euro, dvs. 4,5 % av kapitalet i OP-Fondbolagets aktiefonder.

Negativt urval

I enlighet med OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering följer bolaget aktivt hur internationella normer efterlevs vid olika placeringsobjekt, både före placeringsbeslutet och under tiden som ägare. Placeringsobjekten gallras ut med avseende på överträdelser av internationella normer. Dessutom säkerställer OP att portföljerna inte innehåller företag som tillverkar, säljer eller marknadsför vapen som är förbjudna genom konventioner (antipersonella minor, klustervapen och kärnvapen). Gallringen görs av ett externt analysföretag två gånger om året. Gallringen omfattar samtliga av OPs aktiva aktie- och företagslånefonder och diskretionärt förvaltade kundportföljer som gör direkta placeringar. Dessutom har tiotals kolbolag uteslutits ur de ovannämnda fonderna och kundportföljerna. Detta omfattar bland annat kolgruvbolag med en omsättning som till mer än 25 % baserar sig på produktionen av energikol samt elproducenter som använder mycket kol i elproduktionen. Bolag kan undvika att uteslutas genom att vidta åtgärder eller uppvisa en plan för att betydligt minska sitt beroende av kol. Listan över uteslutna bolag finns på OPs webbplats.

År 2016 introducerade OP-Fondbolaget blandfonden OP-Hållbar Värld. Fonden tillämpar negativt urval på flera produkter och funktioner. Till exempel placerar fonden inte i bolag som tillverkar tobak eller alkohol. I slutet av 2017 var fondens kapital 43,6 miljoner euro.