OP Gruppen i korthet

 

OP Gruppen i korthet

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den ägs helt och hållet av sina kunder.

OPs affärsrörelse har indelats i tre huvudsakliga rörelsesegment som är bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Finanskompetensen utgör stommen i verksamheten medan vi gradvis utvidgar OPs verksamhet till nya områden, såsom till hälso- och välbefinnandetjänster samt till boende och mobilitet.

OP har över 12 000 anställda. OP har cirka 1,8 miljoner ägarkunder och 445 000 företagskunder. Antalet privatkunder är cirka 4 miljoner.

Vår framgång mäts i hur vi lyckas i vår dubbelroll

OPs verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången med våra kunder. Vår grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och för omvärlden.

Grunduppgiften genomför vi via en dubbelroll som är kännetecknande för en kooperativ aktör. I vår affärsrörelseroll ombesörjer vi vår effektivitet och kapitaltäckning. I den samhälleliga rollen främjar vi omvärldens framgång och välfärd på lång sikt genom att verka som en positiv förändringskraft i omvärlden. Den samhälleliga rollen innebär effektiva handlingar för samhällets bästa såväl på det lokala planet som på riksplanet – digitalt och fysiskt. Genom att kombinera de båda rollerna får vi en särskild förmåga att utveckla nya tjänster och förnya oss så att vi anpassar oss i takt med förändringarna bland våra ägarkunder och i omvärlden. Gruppens framgång mäts i hur gruppen lyckas i båda rollerna.

Enligt samhälleliga principer som grundar sig på kooperativ verksamhet verkar vi alltid i samfundets bästa intresse över lag. Vi driver inte OPs eller enskilda aktörers intressen om de strider med omvärldens långsiktiga mål.

 

 

OP Gruppens struktur

OP Gruppen består av cirka 170 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.

 

 

 

 

 

Ägarkunderna

 

Ägarkundes bästa styr vår verksamhet

OP ägs av cirka 1,8 miljoner ägarkunder. Ägd av våra kunder skapar vi enligt vår grunduppgift välfärd för våra ägarkunder och för vår omvärld. Det är därför ägarkunden står i centrum för vår verksamhet.

Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats i sin andelsbank. Medlemsinsatsen ger ägarkunden rätt till många olika fördelar och berättigar ägarkunden att rösta i bankens fullmäktigeval. Medlemsinsatsen är en engångsplacering, inga andra avgifter eller kostnader tas ut. Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att göra tilläggsplaceringar i sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar också på så vis med sig av sin framgång till ägarkunderna. OP uppskattar att den kommer att betala 3,25 (3,25) % i ränta på Avkastningsandelarna för 2017.

 

 

Fördelar för ägarkunder och OP-bonus

En betydlig del av affärsrörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna som OP-bonus. Det samlas bonus för bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Bonus används för serviceavgifter och försäkringspremier. Ägarkunderna får också rabatt på sina försäkringar.

Dessutom får ägarkunderna tillgång till tjänstekoncepten för ägarkunder, såsom förmånligare dagliga banktjänster, den nya fasta räntan på bolån och tjänsten OP-placeringspartner. Ägarkunderna kan också teckna, lösa in och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader.

OP-bonus användes 2017 för bank- och kapitalförvaltningstjänster för totalt 103 miljoner euro (101) och för försäkringspremier för skadeförsäkringsprodukter för 114 miljoner euro (107). Sedan 1999 har sammanlagt över 1,9 miljarder euro betalats i OP-bonus till ägarkunderna. År 2017 samlade kunderna bonus för 220 miljoner euro (208). Koncentreringsrabatt på skadeförsäkringar beviljades sammanlagt 70 miljoner euro (67). Ägarkunderna har tjänat 5 miljoner euro på att kostnaderna för fondhandel slopades.

Ägarkunderna kan påverka på många sätt

I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet kan ägarkunderna, om de vill, påverka bankens beslutsfattande och utvecklingen av verksamheten. I bankens förvaltning sträcker sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja regionens näringsliv och välfärd.

Det går att påverka bankens verksamhet bl.a. på följande sätt:

  • Andelsbankens förvaltning: Fullmäktige är andelsbankens högsta beslutande organ, och ledamöterna i det utgörs av ägarkunder. Ägarkunder kan kandidera för fullmäktige och via det påverka bankens verksamhet. Varje ägarkund kan rösta i sin banks fullmäktigeval.
  • Digitala samfund: Många banker har lanserat ägarkundsgemenskapen som en ny kanal för påverkan. Det är ett digitalt forum, där banken regelbundet ber ägarkunderna om åsikter och respons i olika frågor. Via ägarkundsgemenskapen kan du påverka till exempel till vilket välgörenhetsobjekt banken ska donera tillgångar.
  • Produkt- och tjänsteutveckling: Kunderna kan delta i OPs produkt- och tjänsteutveckling på OP Helsingfors kontor i Vallgård samt på nätet på webbplatsen OP Lab och i kundgemenskapen Paja.

Finlands hittills största elektroniska val

Hösten 2017 förrättade 81 andelsbanker i OP Gruppen elektroniskt fullmäktigeval där uppställningen av kandidater, kandidattestet och själva röstningen var möjlig på nätet. Ägarkunderna valde inom sig sin banks fullmäktige för de följande fyra åren. Valresultatet offentliggjordes i början av december 2017.

OPs fullmäktigeval:

  • valet förrättades samtidigt i 81 andelsbanker
  • 1,5 miljoner röstberättigade av vilka 1,2 miljoner hade möjlighet att rösta elektroniskt
  • 5 600 kandidater, av vilka nästan 2 400 valdes till fullmäktige
  • över 300 000 röster, röstningsprocenten var 26
  • 66 procent av rösterna gavs elektroniskt och 34 per post.

 

 

 

Företagskunder

 

Stöd för kundernas verksamhetsförutsättningar

OP erbjuder kunderna mångsidiga bank-, försäkring- och kapitalförvaltningstjänster samt hälso- och välbefinnandetjänster. Tjänsterna omfattar bland annat finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster, experttjänster i anslutning till utvecklingen av företagsverksamheten, riskhantering, internationalisering och de anställdas välbefinnande. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Lösningarna byggs alltid upp utgående från kundernas behov.

Att grunda ett företag och företagets olika tillväxtskeden för med sig många val och alternativ. OP stöder alla utvecklingsskeden i företagsverksamheten. OP startade 2017 som ett pilotprojekt tjänsten OP Lättföretagare. Tjänsten är avsedd för nya företagare. Tjänsten ska göra det lättare att bli företagare.

Den internationella verksamheten stöds av ett brett nätverk av samarbetspartner och i Baltikum av våra kontor

OP stöder företagens affärsverksamhet i Finland och utomlands med hjälp av omfattande utrikestjänster och ett pålitligt partnernätverk.

Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på den internationella betjäningsförmågan bl.a. genom att ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från kundernas behov. I slutet av 2017 öppnade vi ett representationskontor i Shanghai i Kina för att stöda finländska företag i deras tillväxt och internationalisering på marknaden i Asien.

OP Gruppen har egna kontor också i Estland, Lettland och Litauen. Bankrörelsen i Baltikum erbjuder mångsidiga banktjänster för företagskunder. OP meddelade i december 2017 att gruppen säljer hela aktiestocken i sitt baltiska försäkringsbolag Seesam Insurance AS (Seesam) jämte filialerna i Lettland och Litauen till Vienna Insurance Group (VIG). Seesam grundades 1991 och blev en del av OP Gruppen 2006. Affären förutsätter myndigheternas godkännande.

Vid sidan av våra kontor och representationskontor bygger vi upp internationella tjänster i samarbete med ett globalt partnernätverk. OP samarbetar med sådana utländska banker som är etablerade på den egna marknaden, har den bästa sakkunskapen om den lokala företags- och bankverksamheten samt de bästa möjligheterna att för företagskunderna erbjuda servicelösningar som passar respektive marknad. Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till strategiska partnerskap. OPs samarbetspartner i skadeförsäkringstjänster är RSA, en av världens ledande skadeförsäkrare. RSA har verksamhet via sitt nätverk i över hundra länder.

 

 

 

Lokalprägeln och andelsbankerna

 

Andelsbankerna påverkar lokalt

Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas skapar samhörighet och kontinuitet i OPs omvärld.

OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi känner till vår lokala omvärld sedan länge. Därför kan vi finansiera hushåll och företag också i svåra tider. Finansiering av lokal företagsverksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för långvarig regional välfärd. OPs regionala inflytande gäller hela Finland. Gruppens nätverk av kontor och serviceställen är med sina cirka 400 kontor landets tätaste och mest omfattande.

Stöd till lokalsamfund

OP förverkligar sin grunduppgift vid sidan av sin affärsrörelseroll också via den samhälleliga rollen. Det betyder att man tar hand om omvärldens välfärd och livskraft genom att stöda allmännyttiga samfund, genom donationer och genom sponsring. Andelsbankerna kan besluta att stöda till exempel kulturlivet i den egna regionen eller fysisk fostran för barn och unga via idrottsföreningar.

År 2017 erbjöd 40 andelsbanker på olika håll i Finland totalt över tusen arbetsplatser till 15–17-åringar i lokala, allmännyttiga samfund. Avsikten med kampanjen Sommarjobb på OPs bekostnad är att hjälpa unga att få arbetserfarenhet genom att erbjuda lokala allmännyttiga föreningar möjlighet att anställa unga för en period på två veckor på andelsbankens bekostnad.

Jubileumsåret Finland 100 år till ära ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Alla finländare uppmuntrades att delta i frivilligarbete för totalt hundra årsverken, och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare över 274 år av frivilligarbete.

I Ekonomikunskapsprojektet håller OP Gruppens frivilliga kurser i ekonomikunskap för unga på olika håll i Finland. De unga kommer via Finlands Ungdomssamarbete. Dessutom fungerar en del av bankernas frivilliga som personliga ekonomimentorer för enskilda unga. Ekonomikunskapsprojektet riktas speciellt till unga som har svårt att hantera sin ekonomi. År 2017 deltog 130 OP-anställda i Ekonomikunskapsprojektet. Projektet koordineras av Diakonianstalten i Helsingfors.

OP understödde också universiteten i Finland med omfattande donationer. Andelsbankerna och OPs centralinstitut donerade under perioden 2015–2017 totalt 6,3 miljoner euro till de finländska universiteten. Med donationer till universiteten vill vi säkerställa finländsk utbildning och forskning på universitetsnivå och trygga Finlands framgång på lång sikt.

Andelsbankerna är betydelsefulla sysselsättare och skattebetalare

En stor del av OPs ekonomiska inflytande påverkar indirekt livskraften hos den lokala och regionala ekonomin. OP är till exempel en betydande arbetsgivare på många orter. Vid slutet av 2017 hade OP 12 269 anställda (12 227). Den procentuella andelen fast anställda var 94 procent (93) och visstidsanställda 6 procent (7). I Finland arbetade 11 847 personer, i Estland 180, i Lettland 111 och i Litauen 131. OP hade sammanlagt 439 (492) sommaranställda och praktikanter under 2017.

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna, och även på grupplanet är OP en av Finlands största skattebetalare. OP Gruppens inkomstskatt för räkenskapsperioden 2017 var 223 miljoner euro (223).

Till skatteavtrycket.

I tre andelsbanker, OP Helsingfors, OP Lounaismaa och OP Pohjois-Karjala, genomfördes 2017 undersökningar om bankernas regionala och samhälleliga inverkan. Syftet med undersökningarna var bland annat att identifiera andelsbankernas mest väsentliga regionala effekter samt att redogöra för effekterna med konkreta mätare. På basis av undersökningsresultaten kan bankerna berätta om effekten av sin verksamhet t.ex. till ägarkunderna och andra intressentgrupper. Undersökningarna ger bankerna ett verktyg med vilket de målinriktat kan utveckla sin regionala och samhälleliga inverkan.

 

 

 

 

 

Personalen

 

 

OP är en arbetsgemenskap för topproffs

OP Gruppens väg till ett flerbranschföretag är också ur personalens perspektiv en stor förändringsprocess. I personalärenden fokuserar vi på att förnya och utveckla kompetens, ledarskap och kultur.

Brytningen i branschen ställer krav på organisationens förmåga att förnya sig och ökar avsevärt kompetenskraven hos de förtroendevalda, ledningen och de anställda. Kärnan i ledarskapet utgörs av samarbete, effektivitet och förnyelse som skapar grunden för vår förändring. OPs kultur baserar sig på en stark värdegrund och kontinuerlig förnyelse. En kunnig och motiverad personal är en framgångsfaktor för gruppen och den hjälper oss att svara på utmaningar som förändringarna i omvärlden och digitaliseringen för med sig.

Mångsidiga sätt att utveckla och förnya kompetensen

OP Gruppen erbjuder alla personalgrupper mångsidiga sätt att utveckla kompetensen. Grunden för utvecklingen är att tillägna sig OPs strategi och förstår hur förnyelsen kommer att påverka arbetet, sysslorna och kunskapskravet.

OP Gruppen har 2017 byggt upp en verksamhetsmodell för att förnya personalens kompetens. Modellen byggs upp eftersom en del av de nuvarande uppgifterna i finansbranschen kommer att försvinna i och med digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt ger digitaliseringen och automatiseringen upphov till nytt arbete som kräver ny kompetens. Med verksamhetsmodellen för förnyelse av kompetensen uppmuntras och vägleds de anställda att se till sitt arbetsmarknadsvärde. OP har som mål att erbjuda stöd för att de anställda vilkas arbete i framtiden upphör eller förändras väsentligt ska kunna utbilda sig och hitta nytt arbete. De första stegen enligt modellen tas 2018, och en del av dem har redan pilottestats.

OP Gruppens strategi och årsplan realiseras via årliga prestationsbedömningar och utvecklingssamtal som gäller alla OP-anställda i Finland och utomlands. År 2017 användes det i OP Gruppen 15 timmar per person för utbildning.

För utvecklingen av kompetensen har man skapat en omfattande helhet för förtroendevalda i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd. Helheten består av nätkurser och kursdagar. Målet med kompetensutvecklingen hos de förtroendevalda och utvecklingen av styrelsearbetet är att skapa goda förutsättningar att sköta förtroendeuppdragen i andelsbankerna framgångsrikt och därmed att förnya hela OP Gruppen.

Personalundersökningarna samt hälso- och välbefinnandeenkäterna tryggar de anställdas arbetsförmåga

OP Gruppens organisationer har två olika centraliserade personalundersökningar: en omfattande Personalundersökning som gäller hela organisationen, samt Pulssi-undersökningar i ett snabbare tempo. I personalundersökningen 2017 uppnåddes ett bra resultat. OPs centrala framgångsfaktorer var enligt undersökningen kundorientering, tro på framtiden och verksamhet i enlighet med gruppens värden.

Verksamhetsmodeller för företagshälsa, företagshälsovård och praxis inom arbetarskyddet tryggar i allt högre grad personalens arbetsförmåga under hela yrkeskarriären. Med personalens årliga hälso- och välbefinnandeenkäter får man fram de för personalen centrala verksamhetsområdena och behoven som grund för arbetshälsan.

 

 

OP är en attraktiv arbetsgivare

OP var 2017 finansbranschens mest attraktiva arbetsgivare i Universums undersökning om arbetsgivarimagen. OP kom på plats 7 både i ekonomibranschen och i IT-branschen. I motsvarande undersökning bland studerande förbättrades OPs placering bland de ekonomistuderande från plats 4 till 3 i helhetsresultaten. Inom IT-branschen belönades OP för de bästa framstegen under året då OPs placering steg från 31 till 15.

Vi strävar efter att fortlöpande utveckla OPs arbetsgivarimage bland studerande och professionella med hjälp av ett mångformigt samarbete och synlighet samt genom att erbjuda mångsidiga karriärmöjligheter. Vi samarbetade med läroanstalter bland annat via olika projekt, rekryteringsevenemang samt expertföreläsningar och studentbesök.

OP Gruppen sysselsatte sommaren 2017 439 sommarvikarier. Dessutom väckte Utvecklings- och teknikområdets nya traineeprogram OP Kiitorata stort intresse bland högskolestuderanden. På basis av de strålande resultaten och erfarenheterna från pilotskedet utvidgade vi programmet också till våra andra affärsområden.

 

 

 

Intressentgrupper

 

Intressentgrupper

Kommunikationen med intressentgrupperna är en väsentlig del av OPs kooperativa verksamhetsmodell.Dialogen med intressentgrupperna är en förutsättning för att OP ska lyckas i sin samhälleliga roll. Genom att lyssna på intressentgrupperna kan vi förstå deras förväntningar och finna de medel som främjar välfärden i vår omvärld. Genom att lyssna och diskutera vill vi förstå hur vi som företag på ett allt mer målmedvetet sätt kan söka lösningar på de samhälleliga problemen och förnya Finland.

Målet för intressentgruppsverksamheten är att identifiera utvecklingsobjekt i OPs samhällsansvarsverksamhet, beskriva för intressentgrupperna hur OP förnyas till ett digitalt flerbranschföretag och göra dialogen med intressentgrupperna mer effektfull. Som stöd för det här arbetet inledde en ny enhet för samhällsrelationer och lobbning sin verksamhet 2017. OPs intressentgruppsforum fortsatte att sammanträda regelbundet. Medlemmarna i forumet för intressentgrupper är representanter för arbetsmarknadsorganisationer, think tanks, politiska partier, universitet och medborgarorganisationer.

Med undersökningar och enkäter kartlägger vi intressentgruppernas uppfattningar och mäter hur samarbetet med grupperna lyckas. OPs egna mediekanaler, t.ex. det visionära mediet Chydenius, har förnyats så att intressentdialogen i synnerhet bland beslutsfattare stärks.

 

 

Exempel på samarbete med våra intressentgrupper 2017 presenteras i tabellen nedan.

Intressentgrupper Exempel på samarbetsformer och på hur vi svarar på intressentgruppernas förväntningar
Personal Alla anställda i OP Gruppen i Finland och utomlands omfattas av utvecklings- och målsamtal. OP Gruppen strävar efter är att skapa jämlika arbetsmöjligheter för alla. Personalen får regelbundet säga sin åsikt i personalundersökningar
Ägarkunder och kunder OP Gruppen, som ägs av sina kunder, har inte som mål att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som ägarkunderna behöver. Vi vill erbjuda branschens bästa koncentreringsförmåner. Våra ägarkunder är via förvaltningen välrepresenterade i OP Gruppens beslutsfattande. Dessutom utgår all vår produkt- och tjänsteutveckling från våra kunder.
Placerare OP Gruppens placerare är sådana som placerat i andelsbankernas avkastningsandelar och i skuldinstrument som gruppens företag emitterat. OP Gruppen publicerar ekonomisk information i samma utsträckning som noterade företag. IR-funktionen har hand om relationerna till skuldplacerarna.
Fullmäktige och förvaltningen I 81 andelsbanker i OP Gruppen förrättades i november 2017 fullmäktigeval, där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige till sin bank för de följande fyra åren. Totalt valdes nästan 2400 fullmäktigeledamöter. och det totala antalet kandidater överskred 5 600.
Närsamhällen Andelsbankerna arrangerar många evenemang för olika målgrupper: studiebesök som ökar förmågan att förstå finansiell information, föreläsningar, kundevenemang och traditionella Hippo-idrottstävlingar för barn. Flera andelsbanker understöder lokala idrottsföreningar och kulturevenemang samt deltar i välgörenhetsdonationer och stöder lokal företagsverksamhet. OP deltar i bankernas gemensamma ekonomikunskapsprojekt för unga. Finlands hundraårsjubileum till ära gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare totalt över 274 år av frivilligarbete.
Medier OPs direktörer och experter träffar redaktörer, svarar på frågor och inleder diskussioner i olika kanaler. OP är aktivt närvarande i sociala medier. Facebook och Twitter är våra huvudsakliga kanaler i de sociala medierna. OP fortsätter att utveckla sina medier såsom op.media, som öppnades 2017, och det förnyade visionära mediet Chydenius.
Skolor och universitet, forskarsamhället OP deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang som ordnas av universitet och högskolor på olika håll i Finland. Vi arrangerade 2017 flera praktikantplatser och sommararbetsplatser samt möjligheter för studerande att göra sina slutarbeten. Vi deltar som en av huvudarrangörerna i projektet Hundred – 100 skolor. Dessutom donerade andelsbankerna och OPs centralinstitut under perioden 2015–2017 totalt 6,3 miljoner euro till de finländska universiteten.
Medborgarorganisationer OP vill vara aktiv i sin kommunikation om samhällsansvaret och strävar efter att besvara informations- och diskussionsbegäran. OPs Kundupplevelse och kommunikation för vid behov frågor som bekymrar intressentgrupperna vidare till den högsta ledningen. OP erbjuder organisationerna en ny digital förmedlingstjänst för frivilligarbete på adressen Hiiop100.fi.
Branschorganisationer, arbetsmarknadsorgansiationer OP är enligt sin strategi på väg från en finansgrupp till ett flerbranschföretag och hör till Arbetsgivarna för servicebranscherna, Palta. OP medverkar också aktivt i internationella branschorganisationer såsom EACB (European Association of Co-operative Banks).
Beslutsfattare och myndigheter OP Gruppen för en aktiv dialog och samarbetar med inhemska myndigheter samt ministerier och deras tjänstemän i aktuella lagstiftningsprojekt. OP Gruppens intressebevakningsenhet svarar för intressebevakningen av lagstiftningsprojekt samt träffar och informerar ledamöter vid Europaparlamentet och riksdagsledamöter beträffande de effekter som lagstiftningsprojekten har på den finländska finansbranschen. I sin samhälleliga roll har OP som mål att hitta påverkningssätt med en gynnsam inverkan på det finländska samhället och samhällsekonomin.