Stöd för kundernas verksamhetsförutsättningar

OP erbjuder kunderna mångsidiga bank-, försäkring- och kapitalförvaltningstjänster samt hälso- och välbefinnandetjänster. Tjänsterna omfattar bland annat finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster, experttjänster i anslutning till utvecklingen av företagsverksamheten, riskhantering, internationalisering och de anställdas välbefinnande. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Lösningarna byggs alltid upp utgående från kundernas behov.

Att grunda ett företag och företagets olika tillväxtskeden för med sig många val och alternativ. OP stöder alla utvecklingsskeden i företagsverksamheten. OP startade 2017 som ett pilotprojekt tjänsten OP Lättföretagare. Tjänsten är avsedd för nya företagare. Tjänsten ska göra det lättare att bli företagare.

Den internationella verksamheten stöds av ett brett nätverk av samarbetspartner och i Baltikum av våra kontor

OP stöder företagens affärsverksamhet i Finland och utomlands med hjälp av omfattande utrikestjänster och ett pålitligt partnernätverk.

Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på den internationella betjäningsförmågan bl.a. genom att ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från kundernas behov. I slutet av 2017 öppnade vi ett representationskontor i Shanghai i Kina för att stöda finländska företag i deras tillväxt och internationalisering på marknaden i Asien.

OP Gruppen har egna kontor också i Estland, Lettland och Litauen. Bankrörelsen i Baltikum erbjuder mångsidiga banktjänster för företagskunder. OP meddelade i december 2017 att gruppen säljer hela aktiestocken i sitt baltiska försäkringsbolag Seesam Insurance AS (Seesam) jämte filialerna i Lettland och Litauen till Vienna Insurance Group (VIG). Seesam grundades 1991 och blev en del av OP Gruppen 2006. Affären förutsätter myndigheternas godkännande.

Vid sidan av våra kontor och representationskontor bygger vi upp internationella tjänster i samarbete med ett globalt partnernätverk. OP samarbetar med sådana utländska banker som är etablerade på den egna marknaden, har den bästa sakkunskapen om den lokala företags- och bankverksamheten samt de bästa möjligheterna att för företagskunderna erbjuda servicelösningar som passar respektive marknad. Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till strategiska partnerskap. OPs samarbetspartner i skadeförsäkringstjänster är RSA, en av världens ledande skadeförsäkrare. RSA har verksamhet via sitt nätverk i över hundra länder.