Intressentgrupper

Kommunikationen med intressentgrupperna är en väsentlig del av OPs kooperativa verksamhetsmodell.Dialogen med intressentgrupperna är en förutsättning för att OP ska lyckas i sin samhälleliga roll. Genom att lyssna på intressentgrupperna kan vi förstå deras förväntningar och finna de medel som främjar välfärden i vår omvärld. Genom att lyssna och diskutera vill vi förstå hur vi som företag på ett allt mer målmedvetet sätt kan söka lösningar på de samhälleliga problemen och förnya Finland.

Målet för intressentgruppsverksamheten är att identifiera utvecklingsobjekt i OPs samhällsansvarsverksamhet, beskriva för intressentgrupperna hur OP förnyas till ett digitalt flerbranschföretag och göra dialogen med intressentgrupperna mer effektfull. Som stöd för det här arbetet inledde en ny enhet för samhällsrelationer och lobbning sin verksamhet 2017. OPs intressentgruppsforum fortsatte att sammanträda regelbundet. Medlemmarna i forumet för intressentgrupper är representanter för arbetsmarknadsorganisationer, think tanks, politiska partier, universitet och medborgarorganisationer.

Med undersökningar och enkäter kartlägger vi intressentgruppernas uppfattningar och mäter hur samarbetet med grupperna lyckas. OPs egna mediekanaler, t.ex. det visionära mediet Chydenius, har förnyats så att intressentdialogen i synnerhet bland beslutsfattare stärks.

 

 

Exempel på samarbete med våra intressentgrupper 2017 presenteras i tabellen nedan.

Intressentgrupper Exempel på samarbetsformer och på hur vi svarar på intressentgruppernas förväntningar
Personal Alla anställda i OP Gruppen i Finland och utomlands omfattas av utvecklings- och målsamtal. OP Gruppen strävar efter är att skapa jämlika arbetsmöjligheter för alla. Personalen får regelbundet säga sin åsikt i personalundersökningar
Ägarkunder och kunder OP Gruppen, som ägs av sina kunder, har inte som mål att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som ägarkunderna behöver. Vi vill erbjuda branschens bästa koncentreringsförmåner. Våra ägarkunder är via förvaltningen välrepresenterade i OP Gruppens beslutsfattande. Dessutom utgår all vår produkt- och tjänsteutveckling från våra kunder.
Placerare OP Gruppens placerare är sådana som placerat i andelsbankernas avkastningsandelar och i skuldinstrument som gruppens företag emitterat. OP Gruppen publicerar ekonomisk information i samma utsträckning som noterade företag. IR-funktionen har hand om relationerna till skuldplacerarna.
Fullmäktige och förvaltningen I 81 andelsbanker i OP Gruppen förrättades i november 2017 fullmäktigeval, där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige till sin bank för de följande fyra åren. Totalt valdes nästan 2400 fullmäktigeledamöter. och det totala antalet kandidater överskred 5 600.
Närsamhällen Andelsbankerna arrangerar många evenemang för olika målgrupper: studiebesök som ökar förmågan att förstå finansiell information, föreläsningar, kundevenemang och traditionella Hippo-idrottstävlingar för barn. Flera andelsbanker understöder lokala idrottsföreningar och kulturevenemang samt deltar i välgörenhetsdonationer och stöder lokal företagsverksamhet. OP deltar i bankernas gemensamma ekonomikunskapsprojekt för unga. Finlands hundraårsjubileum till ära gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare totalt över 274 år av frivilligarbete.
Medier OPs direktörer och experter träffar redaktörer, svarar på frågor och inleder diskussioner i olika kanaler. OP är aktivt närvarande i sociala medier. Facebook och Twitter är våra huvudsakliga kanaler i de sociala medierna. OP fortsätter att utveckla sina medier såsom op.media, som öppnades 2017, och det förnyade visionära mediet Chydenius.
Skolor och universitet, forskarsamhället OP deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang som ordnas av universitet och högskolor på olika håll i Finland. Vi arrangerade 2017 flera praktikantplatser och sommararbetsplatser samt möjligheter för studerande att göra sina slutarbeten. Vi deltar som en av huvudarrangörerna i projektet Hundred – 100 skolor. Dessutom donerade andelsbankerna och OPs centralinstitut under perioden 2015–2017 totalt 6,3 miljoner euro till de finländska universiteten.
Medborgarorganisationer OP vill vara aktiv i sin kommunikation om samhällsansvaret och strävar efter att besvara informations- och diskussionsbegäran. OPs Kundupplevelse och kommunikation för vid behov frågor som bekymrar intressentgrupperna vidare till den högsta ledningen. OP erbjuder organisationerna en ny digital förmedlingstjänst för frivilligarbete på adressen Hiiop100.fi.
Branschorganisationer, arbetsmarknadsorgansiationer OP är enligt sin strategi på väg från en finansgrupp till ett flerbranschföretag och hör till Arbetsgivarna för servicebranscherna, Palta. OP medverkar också aktivt i internationella branschorganisationer såsom EACB (European Association of Co-operative Banks).
Beslutsfattare och myndigheter OP Gruppen för en aktiv dialog och samarbetar med inhemska myndigheter samt ministerier och deras tjänstemän i aktuella lagstiftningsprojekt. OP Gruppens intressebevakningsenhet svarar för intressebevakningen av lagstiftningsprojekt samt träffar och informerar ledamöter vid Europaparlamentet och riksdagsledamöter beträffande de effekter som lagstiftningsprojekten har på den finländska finansbranschen. I sin samhälleliga roll har OP som mål att hitta påverkningssätt med en gynnsam inverkan på det finländska samhället och samhällsekonomin.