Andelsbankerna påverkar lokalt

Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas skapar samhörighet och kontinuitet i OPs omvärld.

OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi känner till vår lokala omvärld sedan länge. Därför kan vi finansiera hushåll och företag också i svåra tider. Finansiering av lokal företagsverksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för långvarig regional välfärd. OPs regionala inflytande gäller hela Finland. Gruppens nätverk av kontor och serviceställen är med sina cirka 400 kontor landets tätaste och mest omfattande.

Stöd till lokalsamfund

OP förverkligar sin grunduppgift vid sidan av sin affärsrörelseroll också via den samhälleliga rollen. Det betyder att man tar hand om omvärldens välfärd och livskraft genom att stöda allmännyttiga samfund, genom donationer och genom sponsring. Andelsbankerna kan besluta att stöda till exempel kulturlivet i den egna regionen eller fysisk fostran för barn och unga via idrottsföreningar.

År 2017 erbjöd 40 andelsbanker på olika håll i Finland totalt över tusen arbetsplatser till 15–17-åringar i lokala, allmännyttiga samfund. Avsikten med kampanjen Sommarjobb på OPs bekostnad är att hjälpa unga att få arbetserfarenhet genom att erbjuda lokala allmännyttiga föreningar möjlighet att anställa unga för en period på två veckor på andelsbankens bekostnad.

Jubileumsåret Finland 100 år till ära ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Alla finländare uppmuntrades att delta i frivilligarbete för totalt hundra årsverken, och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare över 274 år av frivilligarbete.

I Ekonomikunskapsprojektet håller OP Gruppens frivilliga kurser i ekonomikunskap för unga på olika håll i Finland. De unga kommer via Finlands Ungdomssamarbete. Dessutom fungerar en del av bankernas frivilliga som personliga ekonomimentorer för enskilda unga. Ekonomikunskapsprojektet riktas speciellt till unga som har svårt att hantera sin ekonomi. År 2017 deltog 130 OP-anställda i Ekonomikunskapsprojektet. Projektet koordineras av Diakonianstalten i Helsingfors.

OP understödde också universiteten i Finland med omfattande donationer. Andelsbankerna och OPs centralinstitut donerade under perioden 2015–2017 totalt 6,3 miljoner euro till de finländska universiteten. Med donationer till universiteten vill vi säkerställa finländsk utbildning och forskning på universitetsnivå och trygga Finlands framgång på lång sikt.

Andelsbankerna är betydelsefulla sysselsättare och skattebetalare

En stor del av OPs ekonomiska inflytande påverkar indirekt livskraften hos den lokala och regionala ekonomin. OP är till exempel en betydande arbetsgivare på många orter. Vid slutet av 2017 hade OP 12 269 anställda (12 227). Den procentuella andelen fast anställda var 94 procent (93) och visstidsanställda 6 procent (7). I Finland arbetade 11 847 personer, i Estland 180, i Lettland 111 och i Litauen 131. OP hade sammanlagt 439 (492) sommaranställda och praktikanter under 2017.

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna, och även på grupplanet är OP en av Finlands största skattebetalare. OP Gruppens inkomstskatt för räkenskapsperioden 2017 var 223 miljoner euro (223).

Till skatteavtrycket.

I tre andelsbanker, OP Helsingfors, OP Lounaismaa och OP Pohjois-Karjala, genomfördes 2017 undersökningar om bankernas regionala och samhälleliga inverkan. Syftet med undersökningarna var bland annat att identifiera andelsbankernas mest väsentliga regionala effekter samt att redogöra för effekterna med konkreta mätare. På basis av undersökningsresultaten kan bankerna berätta om effekten av sin verksamhet t.ex. till ägarkunderna och andra intressentgrupper. Undersökningarna ger bankerna ett verktyg med vilket de målinriktat kan utveckla sin regionala och samhälleliga inverkan.