OP Gruppen i korthet

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den ägs helt och hållet av sina kunder.

OPs affärsrörelse har indelats i tre huvudsakliga rörelsesegment som är bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Finanskompetensen utgör stommen i verksamheten medan vi gradvis utvidgar OPs verksamhet till nya områden, såsom till hälso- och välbefinnandetjänster samt till boende och mobilitet.

OP har över 12 000 anställda. OP har cirka 1,8 miljoner ägarkunder och 445 000 företagskunder. Antalet privatkunder är cirka 4 miljoner.

Vår framgång mäts i hur vi lyckas i vår dubbelroll

OPs verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången med våra kunder. Vår grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och för omvärlden.

Grunduppgiften genomför vi via en dubbelroll som är kännetecknande för en kooperativ aktör. I vår affärsrörelseroll ombesörjer vi vår effektivitet och kapitaltäckning. I den samhälleliga rollen främjar vi omvärldens framgång och välfärd på lång sikt genom att verka som en positiv förändringskraft i omvärlden. Den samhälleliga rollen innebär effektiva handlingar för samhällets bästa såväl på det lokala planet som på riksplanet – digitalt och fysiskt. Genom att kombinera de båda rollerna får vi en särskild förmåga att utveckla nya tjänster och förnya oss så att vi anpassar oss i takt med förändringarna bland våra ägarkunder och i omvärlden. Gruppens framgång mäts i hur gruppen lyckas i båda rollerna.

Enligt samhälleliga principer som grundar sig på kooperativ verksamhet verkar vi alltid i samfundets bästa intresse över lag. Vi driver inte OPs eller enskilda aktörers intressen om de strider med omvärldens långsiktiga mål.

 

 

OP Gruppens struktur

OP Gruppen består av cirka 170 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.