OP är en arbetsgemenskap för topproffs

OP Gruppens väg till ett flerbranschföretag är också ur personalens perspektiv en stor förändringsprocess. I personalärenden fokuserar vi på att förnya och utveckla kompetens, ledarskap och kultur.

Brytningen i branschen ställer krav på organisationens förmåga att förnya sig och ökar avsevärt kompetenskraven hos de förtroendevalda, ledningen och de anställda. Kärnan i ledarskapet utgörs av samarbete, effektivitet och förnyelse som skapar grunden för vår förändring. OPs kultur baserar sig på en stark värdegrund och kontinuerlig förnyelse. En kunnig och motiverad personal är en framgångsfaktor för gruppen och den hjälper oss att svara på utmaningar som förändringarna i omvärlden och digitaliseringen för med sig.

Mångsidiga sätt att utveckla och förnya kompetensen

OP Gruppen erbjuder alla personalgrupper mångsidiga sätt att utveckla kompetensen. Grunden för utvecklingen är att tillägna sig OPs strategi och förstår hur förnyelsen kommer att påverka arbetet, sysslorna och kunskapskravet.

OP Gruppen har 2017 byggt upp en verksamhetsmodell för att förnya personalens kompetens. Modellen byggs upp eftersom en del av de nuvarande uppgifterna i finansbranschen kommer att försvinna i och med digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt ger digitaliseringen och automatiseringen upphov till nytt arbete som kräver ny kompetens. Med verksamhetsmodellen för förnyelse av kompetensen uppmuntras och vägleds de anställda att se till sitt arbetsmarknadsvärde. OP har som mål att erbjuda stöd för att de anställda vilkas arbete i framtiden upphör eller förändras väsentligt ska kunna utbilda sig och hitta nytt arbete. De första stegen enligt modellen tas 2018, och en del av dem har redan pilottestats.

OP Gruppens strategi och årsplan realiseras via årliga prestationsbedömningar och utvecklingssamtal som gäller alla OP-anställda i Finland och utomlands. År 2017 användes det i OP Gruppen 15 timmar per person för utbildning.

För utvecklingen av kompetensen har man skapat en omfattande helhet för förtroendevalda i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd. Helheten består av nätkurser och kursdagar. Målet med kompetensutvecklingen hos de förtroendevalda och utvecklingen av styrelsearbetet är att skapa goda förutsättningar att sköta förtroendeuppdragen i andelsbankerna framgångsrikt och därmed att förnya hela OP Gruppen.

Personalundersökningarna samt hälso- och välbefinnandeenkäterna tryggar de anställdas arbetsförmåga

OP Gruppens organisationer har två olika centraliserade personalundersökningar: en omfattande Personalundersökning som gäller hela organisationen, samt Pulssi-undersökningar i ett snabbare tempo. I personalundersökningen 2017 uppnåddes ett bra resultat. OPs centrala framgångsfaktorer var enligt undersökningen kundorientering, tro på framtiden och verksamhet i enlighet med gruppens värden.

Verksamhetsmodeller för företagshälsa, företagshälsovård och praxis inom arbetarskyddet tryggar i allt högre grad personalens arbetsförmåga under hela yrkeskarriären. Med personalens årliga hälso- och välbefinnandeenkäter får man fram de för personalen centrala verksamhetsområdena och behoven som grund för arbetshälsan.

 

 

OP är en attraktiv arbetsgivare

OP var 2017 finansbranschens mest attraktiva arbetsgivare i Universums undersökning om arbetsgivarimagen. OP kom på plats 7 både i ekonomibranschen och i IT-branschen. I motsvarande undersökning bland studerande förbättrades OPs placering bland de ekonomistuderande från plats 4 till 3 i helhetsresultaten. Inom IT-branschen belönades OP för de bästa framstegen under året då OPs placering steg från 31 till 15.

Vi strävar efter att fortlöpande utveckla OPs arbetsgivarimage bland studerande och professionella med hjälp av ett mångformigt samarbete och synlighet samt genom att erbjuda mångsidiga karriärmöjligheter. Vi samarbetade med läroanstalter bland annat via olika projekt, rekryteringsevenemang samt expertföreläsningar och studentbesök.

OP Gruppen sysselsatte sommaren 2017 439 sommarvikarier. Dessutom väckte Utvecklings- och teknikområdets nya traineeprogram OP Kiitorata stort intresse bland högskolestuderanden. På basis av de strålande resultaten och erfarenheterna från pilotskedet utvidgade vi programmet också till våra andra affärsområden.