Samhällsansvarschefens översikt

 

 

 

Samhällsansvarschefens översikt

 

Ett hållbart samhälle förutsätter att företagen agerar

OPs strävan efter ansvarsfullhet bygger på våra kooperativa värden och på vår grundläggande uppgift, som förblivit nästan oförändrad under vår mer än hundraåriga historia och som förpliktar oss att främja en bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för såväl våra ägarkunder som vår omvärld.

Parallellt med vår affärsroll har vi en samhällelig roll som styr oss att handla för våra ägarkunders och vår omvärlds bästa och att vara ett föredöme för andra. Ansvarstagandet begränsas inte till OPs samhälleliga roll, utan inbegriper hela vår verksamhet. Vårt mål är att vara föregångare inom samhällsansvar i finansbranschen. Ansvarstagande mäts inte med ord utan gärningar.

År 2017 förnyade vi vårt samhällsansvarsprogram ”Samhällsansvaret som en positiv förändringskraft”, som kan sammanfattas i fyra teman: vi främjar hållbar ekonomi, vi stöder den regionala livskraften, vår verksamhet är människonära och engagerande och vi främjar hälsa, trygghet och välfärd. I samhällsansvarsprogrammet ställer vi upp ambitiösa mål. Vi vill att vår verksamhet ska vara koldioxidpositiv senast 2025. Vi har redan tagit våra första steg för att bli koldioxidpositiva bland annat genom att i OPs Vallgårdskvarter helt och hållet övergå till vindkraftsproducerad el, och genom att låta bygga ett solkraftverk på taket till OPs fastighet i Vallgård. Vi har också byggt solkraftverk på Pohjola Sjukhusens tak och på några av Kiinteistösijoitus objekt. Till stöd för dessa åtgärder utarbetade vi också de första klimatprinciperna i OPs historia. Principerna är bindande för hela OP Gruppen.

Vi vill även hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Våra tjänster inom mobilitet är ett alternativ till att äga bil. Vår plattform för gärsrotsfinansiering gör det möjligt att delta i finansieringen av finländska företags tillväxt. Fondspecifika ansvarsanalyser ger information om fondernas koldioxidavtryck och om deras positiva miljöeffekter och stöder samtidigt placeringsbesluten.

För att hylla det hundraåriga Finland öppnade vi en ny träffpunkt för frivilligarbete på nätet, Hiiop.fi som är öppen för alla. Med hjälp av denna ville vi uppmuntra finländarna att delta i frivilligarbete med 100 årsverken. Under jubileumsåret utförde OP Gruppens anställda och förtroendevalda tillsammans med samarbetspartner och finländare runt om i Finland mer än 274 årsverken av frivilligarbete, bland annat till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer och skolelever, för att förebygga ensamhet bland de äldre, för att främja ungas ekonomikunskaper, till förmån för olika miljövärden samt genom att delta i olika insamlingar. Vi tror att frivilligverksamheten leder till ökat samarbete, vilket indirekt även inverkar på finländarnas inbördes förtroende och välbefinnande.

Ansvarstagande bygger sist och slutligen på våra dagliga handlingar i affärsverksamheten – läs mer om ansvarsfullhetens dimensioner inom våra affärsrörelser i årsrapporten. Delta i diskussionen och dela med dig av dina tankar i sociala medier #OPVuosi2017.

Tuuli Kousa

 

 

 

Höjdpunkter i samhällsansvarsarbete 2017

 

Höjdpunkter i samhällsansvarsarbete 2017

Vi uppdaterade vårt samhällsansvarsprogram

Huvudteman i det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet är att främja hållbar ekonomi, stödja den regionala livskraften, bedriva en människonära och engagerande verksamhet samt främja hälsa, trygghet och välfärd. Samhällsansvarsprogrammet ställer upp mål som omfattar alla delområden. Till exempel siktar OP på att vara koldioxidpositivt år 2025.
Läs mera om samhällsansvarsprogrammet.

Hiiop – 100 år av frivilligarbete

OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland: 274 år av frivilligarbete

Jubileumsåret Finland 100 år till ära ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Som en gåva till hundraåriga Finland uppmuntrades alla finländare att delta i frivilligarbete för totalt hundra årsverken, och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete.

Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetsparter och finländare över 274 år av frivilligarbete. Frivilligarbete gjordes bland annat till förmån för mindre bemedlade familjer, för att hjälpa skolelever, förhindra åldringarnas ensamhet, för att förbättra de ungas ekonomikunskaper, för att städa naturen samt genom att delta i olika insamlingar.

Under 2017 förmedlades över 3 000 frivilliguppdrag runt om i Finland via förmedlingstjänsten Hiiop100.fi. Frivilligarbetet under jubileumsåret har fördjupat OPs samhälleliga roll och avsevärt utvidgat OPs relationer till den tredje sektorn.

OP fortsätter att upprätthålla och utveckla Hiiop100.fi och möjliggör frivilligarbetet på arbetstid också efter jubileumsåret som en del av sitt samhällsansvar.

Läs mer om möjligheterna till frivilligarbete på adressen Hiiop100.fi

 

OP anslöt sig till Mångfaldsnätverket

Hösten 2017 anslöt vi oss till företagsansvarsnätverket FIBS mångfaldsnätverk. När medlemmarna ansluter sig till nätverket ingår de en mångfaldsförbindelse där de förbinder sig att iaktta mångfaldsprinciperna i utvecklingen av ledarskapet och servicepraxisen. Läs mer om mångfaldsnätverket.

 

Solkraft från fastigheternas tak

Ett konkret exempel från OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram är byggandet av solkraftverk. På taket av fastigheten i Vallgård bygger OP ett solkraftverk som veterligen kommer att vara det största som installerats på en kontorsfastighet i Finland. Redan nu producerar solpanelerna energi på Pohjola Sjukhusens tak i Kuopio och Uleåborg. Också det sjukhus som byggs i Åbo kommer att få solpaneler. Solkraften har utnyttjats också i objekt som OP Kiinteistösijoitus låtit bygga. OP utreder som bäst även möjligheterna att bygga solkraftverk på andelsbankernas tak runtom i Finland.

 

Finlands största elektroniska val

Vid OP Gruppens 81 andelsbanker ordnades i november fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige för sin egen bank för de följande fyra åren. Till bankernas fullmäktige valdes totalt nästan 2 400 ledamöter. Totalt ställde över 5 600 kandidater upp.

 

Tjänsten OP Gräsrotsfinansiering introducerades

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering, den lilla glassfabriken Suomisen Maito Oy, sökte gräsrotsfinansiering för att växa och börja exportera den ekologiska glassen Jymy. Finansieringsomgången för det andra objektet, klädtillverkaren Papu Design i Nokia, inleddes i december 2017.

 

Nya mobilitetstjänster

Mobilitetstjänsterna utvidgades då OP introducerade bildelningstjänsten DriveNow, som är tillgänglig med minutbaserad debitering i Helsingfors, och den riksomfattande tjänsten OP Periodbil för perioder på en månad eller mer. I maj 2017 tillkännagav OP sin avsikt att tillsammans med Fortum bygga nästan 100 nya laddstationer för elbilar i Finland.

 

OP med i programmet Åtagande2050

OP anslöt sig till det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”. Det samhälleliga åtagandet främjar hållbar utveckling överallt i samhället. OP åtar sig att främja utvecklingen av finländarnas kompetens i ett föränderligt arbetsliv.

 

Den nya ägarpolicyn och påverkansarbetet

Under hösten såg OP-Fondbolaget över sin ägarpolicy i inhemska och utländska bolag. Enligt den nya ägarpolicyn beaktas samhällsansvaret mer än tidigare, till exempel i fråga om beredskapen inför klimatförändringen och omständigheter i anslutning till hållbar utveckling. I och med den nya ägarpolicyn inleder OP-fonderna påverkansarbetet vid bolagsstämmor även utomlands. De första OP-fonderna började rösta vid utländska bolagsstämmor under hösten. Vi har åtagit oss att höja röstningsaktiviteten med målet att OP-fonderna om tre år årligen ska delta i tusentals bolagsstämmor utomlands. OP-Fondbolagets ägarpolicy styr OP-fondernas påverkansarbete vid bolagsstämmor.

 

Tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker

Under början av år 2017 inleddes tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker. Dessutom anslöt vi oss under det andra halvåret till Climate Action 100+, en internationell sammanslutning av placerare. Påverkansprogrammet Climate Action 100+ pågår under fem år. OP Kapitalförvaltning anslöt sig till tre tematiska projekt för bolagspåverkan.

 

De första fondspecifika ansvarsanalyserna offentliggjordes

I juli publicerade vi för första gången fondspecifika samhällsansvarsanalyser, dvs. ESG-analyser. I fortsättningen kommer de fondspecifika ESG-analyserna att publiceras fyra gånger om året. Analyserna innehåller information om portföljbolagens ESG-klassificering. Analysens delområden består av faktorer med anknytning till miljö (E), samhälle (S) och bolagsstyrning (G). De fondspecifika analyserna innehåller också uppgifter om fondernas koldioxidavtryck och positiva miljöpåverkan.

 

 

 

Skatteavtryck

 

Skatteavtryck

OP betalar direkta skatter, indirekta skatter och skatter som redovisas. De direkta skatterna omfattar inkomstskatt, fastighetsskatt och avgifter av skattekaraktär som OP betalar direkt. I form av indirekta skatter betalar OP mervärdesskatt och skatt på försäkringspremier. De skatter som redovisas omfattar skatter som OP i egenskap av betalare samlar in och betalar vidare till staten, bland annat förskottsinnehållning på löner och källskatt på räntor.

Förmedling och försäljning av finansiella tjänster är momsfri tjänsteförsäljning som inte medför någon momsbetalningsskyldighet och inte heller berättigar till avdrag för anskaffningar som gjorts. De andelsbanker och andra företag som hör till OP Gruppen är ändå momsskyldiga för sin övriga affärsverksamhet.

De skatter som presenteras i skatteavtrycket har beräknats enligt prestationsprincipen.

 

 

 

 

 

Ledningen av samhällsansvaret i OP

 

Ledningen av samhällsansvaret i OP

Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger på vår grundläggande uppgift och våra gemensamma värderingar, som stöds av vår kundägda affärsmodell.

Vår affärsverksamhet ska främja välfärden bland våra kunder och i vår omvärld. Vår samhällsroll innebär att vi utgör ett exempel för andra. Vi utvecklar produkter och tjänster som uppmuntrar våra kunder att agera ansvarsfullt och miljövänligt. OPs mål är att vara en föregångare inom samhällsansvaret i branschen. Principerna för god affärssed, som uppdaterades i december 2017, innehåller OP Gruppens principer för samhällsansvar som alla anställda inom OP Gruppen ska iaktta i sitt arbete oberoende av roll, position eller verksamhetsställe. I principerna för god affärssed ingår också gruppens miljöprinciper. Principerna för god affärssed kompletteras av mer detaljerade regler och anvisningar.

OP Gruppens affärsledningsrutiner omfattar till stora delar även åtgärder som gäller ledningen av samhällsansvaret. De centrala ledningsrutinerna har fastställts i OP Gruppens principer för bolagsstyrning. OP iakttar god bank- och försäkringssed, enligt vilken verksamheten ska följa lagar, normer och föreskrifter samt principerna för ärlig och rättvis verksamhet. Riskhanteringen och compliancefunktionen övervakar också riskerna i anslutning till samhällsansvaret samt kravefterlevnaden och har helhetsansvaret för rådgivningen om ansvarsfulla principer. Ansvarsområdet är oberoende av affärsrörelserna.

Åtgärderna och målen i anslutning till samhällsansvaret styrs och samordnas av OPs samhällsansvarsprogram, som uppdaterades under år 2017.

Som redovisningsprinciper tillämpar OP GRI-standarderna och FN:s Global Compact samt utvecklar rapporteringen enligt IIRC-ramverket. OP Gruppens ansvarsredovisning följer huvudsakligen samma avgränsning som gruppens ekonomiska redovisning. Avvikelser och begränsningar i avgränsningen rapporteras i samband med de aktuella nyckeltalen.

Organisering av samhällsansvaret

Policyn och riktlinjerna för samhällsansvaret godkänns av förvaltningsrådet. För den strategiska ledningen av och de strategiska riktlinjerna för samhällsansvaret ansvarar OP Andelslags direktion. I direktionen är det kommunikationsdirektören som har hand om samhällsansvarsfrågor. Frågor som gäller samhällsansvaret behandlas regelbundet i direktionen och i ledningsgrupperna för affärsområdena. Det dagliga samhällsansvarsarbetet och genomförandet av samhällsansvarsprogrammet styrs av arbetsgrupperna för samhällsansvar inom respektive affärsområde.

Utvärdering av ledarskapet

Ledarskapet utvärderas som en del av den allmänna ledarskapspraxisen. Målen och verksamhetsprinciperna uppdateras om det t.ex. sker förändringar i omvärlden som kräver åtgärder.

Internationella åtaganden och samarbete inom organisationer

”Vi stöder FN:s initiativ Global Compact och främjar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljöskydd och antikorruption”

Jaakko Pehkonen, Ordförande för förvaltningsrådet

OP har förbundit sig att utöver lagar och föreskrifter även följa de internationella åtaganden som styr verksamheten. OP undertecknade år 2011 initiativet Global Compact och förband sig att följa initiativets tio principer om mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och antikorruption. Principerna i Global Compact har integrerats i OPs nya leverantörsavtal. I den webbutbildning som ordnas för personalen kring principerna för god affärssed och samhällsansvar beaktas Global Compact-principerna.

År 2009 var OP en av de första kapitalförvaltarna i Finland att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter detta har man allt mer målmedvetet utvecklat rutinerna för ansvarsfull placering och samtidigt deltagit i den övergripande utvecklingen av branschen. OP är en av de stiftande medlemmarna i Finsif ry, föreningen för ansvarsfull placering i Finland. OP medverkar också till exempel i Global Compact Nordic Network, företagsansvarsnätverket Finnish Business & Society ry (FiBS), EACB:s (European Association of Co-operative Banks) arbetsgrupp för samhällsansvar och Amice:s (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) arbetsgrupp för samhällsansvar.

I enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag följer vi aktivt hur anvisningarna till företagen inom finansbranschen har utvecklats. OECD:s riktlinjer omfattar frivilliga principer och normer för samhällsansvar samt riktlinjer för hur lagstiftningen ska tillämpas i internationell affärsverksamhet.

OP har undertecknat initiativet Equator Principles för ansvarsfull projektfinansiering.
OP besvarade i likhet med tidigare år CDP-enkäten, som syftar till att samla in information av storföretag om hur klimatförändringen påverkar deras affärsverksamhet och om deras metoder för att bekämpa klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. I enkäten år 2017 fick OP vitsordet B+ på en skala från A till D. Kategori B innebär att företaget efter den inledande utvärderingen vidtagit åtgärder för att förbättra miljöaspekterna.

I egenskap av placerare har OP Kapitalförvaltning undertecknat CDP:s klimat- och vatteninitiativ samt initiativet mot avskogning.

Våra viktigaste riktlinjer och principer för samhällsansvaret

 • OP Gruppens principer för bolagsstyrning
 • OP Gruppens riktlinjer för samhällsansvaret
 • Principerna i FN:s initiativ Global Compact
 • Principerna för god affärssed
 • OPs samhällsansvarsprogram

Väsentlighet

Syftet med väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för OP och dess intressentgrupper. Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade aspekters betydelse och roll för OP. Denna väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för samhällsansvarsprogrammet.

Syftet med väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för OP och dess intressentgrupper. Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade aspekters betydelse och roll för OP. Denna väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för samhällsansvarsprogrammet.

 
 

Risker och kontroll

Innan nya produkter, tjänster, affärsmodeller och system tas i bruk görs en bedömning av eventuella risker och förändringar i dem. Betydande nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller eller ändringar i dessa tas vid behov upp till behandling i direktionen för OP Andelslag som i sista hand fattar beslutet om de nya produkterna eller tjänsterna ska tas i bruk. Direktionen informeras om betydande realiserade risker som en del av den månatliga risköversikten. I de årligen uppdaterade riskkartläggningarna identifieras de mest väsentliga riskerna för verksamheten, inklusive risker avseende miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed (ESG). Av dessa kartläggningar görs en analys med vars hjälp styrelsen uppmärksammas på viktiga fenomen. Effektiviteten i riskhanteringen och kapitalutvärderingen inom OP och dess företag bedöms årligen. Därtill bedöms den interna kontrollen och kapitalutvärderingen årligen av den interna revisionen.

De interna kontrollåtgärderna gäller all verksamhet och omfattar alla OP Gruppens företag och verksamhetsställen. När åtgärderna fastställs beaktas verksamhetens karaktär och omfattning samt vid behov även särdrag i anslutning till den internationella verksamheten. Den interna kontrollen genomförs på alla organisationsplan. Den primära och mest omfattande interna kontrollen sker i den operativa affärsverksamheten, där den interna kontrollen är en fortlöpande verksamhet och en del av de dagliga rutinerna. Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter (whistle blowing).

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finans- och försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land.

I OPs upphandlingar ligger tyngdpunkten på finländska leverantörer och särskilt på tjänster som leverantörerna producerar i hemlandet. Risknivån för samhällsansvaret kan därför hanteras genom ett transparent och styrt samarbete med leverantörerna. Kraven på leverantörernas samhällsansvar ingår i upphandlingsavtalen och följs upp som ett led i OPs modell för leverantörshantering.

 

 

 

Samhällsansvarsprogrammet

 

Samhällsansvarsprogrammet

Målen för OPs samhällsansvar styrs och samordnas av samhällsansvarsprogrammet. OPs samhällsansvarsprogram uppdaterades under år 2017 och det övergripande temat är ”ansvarskänsla som en positiv förändringskraft”. Programmet har fyra huvudteman: 1) Vi främjar hållbar ekonomi, 2) Vi stöder den regionala livskraften, 3) Vår verksamhet är människonära och engagerande och 4) Vi främjar hälsa, trygghet och välfärd.

 

 

 

  2017 2016 (när tillgängligt)
Den egna verksamhetens CO2–utsläpp, t CO2e 20 964 18 559
Förnybar energi, % 13   
Donationer till välgörenhet, milj. € 2,3 6
Mångfaldsmål % 21  
Rekommendationer/NPS 58 53

Under 2017 främjades målen för samhällsansvarsprogrammet

1) Vi främjar hållbar ekonomi

 • Vi uppdaterade Principerna för god affärssed som nu också innehåller de mest centrala miljö- och klimatprinciperna.
 • Vi ökade användningen av förnybar energi på våra kontor. Vi byggde t.ex. ett solkraftverk i OP Vallgård och i Pohjola Sjukhusen i Kuopio och Uleåborg.
 • De nya Pohjola Sjukhusen fick LEED-certifiering: Sjukhuset i Kuopio nådde LEED Platinum-nivån, vilket innebär att byggnaden ur miljö- och energisynpunkt är utmärkt.
 • Vi förnyade ägarpolicyn för ansvarsfull placering och började rösta också vid utländska bolagsstämmor.
 • Vi publicerade de första fondspecifika ansvarsanalyserna som innehåller bl.a. fondernas positiva miljökonsekvenser.
 • Vi anslöt oss till initiativet Climate Action 100+ där placerarna tillsammans påverkar i projekt under olika teman.

2) Vi stöder den regionala livskraften

 • Under perioden 2015–2017 donerade vi totalt 6,3 miljoner euro till universiteten. År 2017 uppgick donationerna till cirka 800 000 euro.
 • Vi fortsatte att beräkna skatteavtrycket.
 • Hiiop: I projektet 100 år av frivilligarbete samarbetade vi med över 100 samarbetsparter från den tredje sektorn.
 • Under 2017 deltog 130 OP-anställda i Ekonomikunskapsprojektet som stöder ekonomikunskaperna hos unga som riskerar att bli marginaliserade.
 • Vi var en av huvudsamarbetsparterna i projektet HundrED.

3) Vår verksamhet är människonära och engagerande

 • Vi förrättade Finlands största elektroniska val då 81 andelsbanker valde nytt fullmäktige.
 • Varje anställd fick göra frivilligarbete en arbetsdag med lön som gåva till det hundraåriga Finland. OPs anställda gjorde totalt 100 år av frivilligarbete inom projektet Hiiop 100.
 • Vårt samarbete med intressentgrupper var omfattande och vi engagerade kunderna att delta i olika skeden av produktutvecklingsarbetet.
 • Inom projektet Sommarjobb på OPs bekostnad fick över 1 000 unga ett sommarjobb hos en allmännyttig förening på den lokala andelsbankens bekostnad.

4) Vi främjar hälsa, trygghet och välfärd

 • Vi erbjöd tränare för idrottsföreningar möjlighet att utbilda sig till sportmästare så att de kan förebygga idrottsolycksfall.
 • Vi främjade trafiksäkerheten med århundradets trafikgärning.
 • Vi lanserade nya tjänster som underlättar kundens vardag såsom OP Periodbil, Siirto-betalningen samt en helt och hållet digital reseförsäkring.

Fler ansvarsfulla gärningar finns i Höjdpunkter i samhällsansvarsarbetet.