Höjdpunkter i samhällsansvarsarbete 2017

Vi uppdaterade vårt samhällsansvarsprogram

Huvudteman i det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet är att främja hållbar ekonomi, stödja den regionala livskraften, bedriva en människonära och engagerande verksamhet samt främja hälsa, trygghet och välfärd. Samhällsansvarsprogrammet ställer upp mål som omfattar alla delområden. Till exempel siktar OP på att vara koldioxidpositivt år 2025.
Läs mera om samhällsansvarsprogrammet.

Hiiop – 100 år av frivilligarbete

OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland: 274 år av frivilligarbete

Jubileumsåret Finland 100 år till ära ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Som en gåva till hundraåriga Finland uppmuntrades alla finländare att delta i frivilligarbete för totalt hundra årsverken, och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete.

Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetsparter och finländare över 274 år av frivilligarbete. Frivilligarbete gjordes bland annat till förmån för mindre bemedlade familjer, för att hjälpa skolelever, förhindra åldringarnas ensamhet, för att förbättra de ungas ekonomikunskaper, för att städa naturen samt genom att delta i olika insamlingar.

Under 2017 förmedlades över 3 000 frivilliguppdrag runt om i Finland via förmedlingstjänsten Hiiop100.fi. Frivilligarbetet under jubileumsåret har fördjupat OPs samhälleliga roll och avsevärt utvidgat OPs relationer till den tredje sektorn.

OP fortsätter att upprätthålla och utveckla Hiiop100.fi och möjliggör frivilligarbetet på arbetstid också efter jubileumsåret som en del av sitt samhällsansvar.

Läs mer om möjligheterna till frivilligarbete på adressen Hiiop100.fi

 

OP anslöt sig till Mångfaldsnätverket

Hösten 2017 anslöt vi oss till företagsansvarsnätverket FIBS mångfaldsnätverk. När medlemmarna ansluter sig till nätverket ingår de en mångfaldsförbindelse där de förbinder sig att iaktta mångfaldsprinciperna i utvecklingen av ledarskapet och servicepraxisen. Läs mer om mångfaldsnätverket.

 

Solkraft från fastigheternas tak

Ett konkret exempel från OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram är byggandet av solkraftverk. På taket av fastigheten i Vallgård bygger OP ett solkraftverk som veterligen kommer att vara det största som installerats på en kontorsfastighet i Finland. Redan nu producerar solpanelerna energi på Pohjola Sjukhusens tak i Kuopio och Uleåborg. Också det sjukhus som byggs i Åbo kommer att få solpaneler. Solkraften har utnyttjats också i objekt som OP Kiinteistösijoitus låtit bygga. OP utreder som bäst även möjligheterna att bygga solkraftverk på andelsbankernas tak runtom i Finland.

 

Finlands största elektroniska val

Vid OP Gruppens 81 andelsbanker ordnades i november fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige för sin egen bank för de följande fyra åren. Till bankernas fullmäktige valdes totalt nästan 2 400 ledamöter. Totalt ställde över 5 600 kandidater upp.

 

Tjänsten OP Gräsrotsfinansiering introducerades

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering, den lilla glassfabriken Suomisen Maito Oy, sökte gräsrotsfinansiering för att växa och börja exportera den ekologiska glassen Jymy. Finansieringsomgången för det andra objektet, klädtillverkaren Papu Design i Nokia, inleddes i december 2017.

 

Nya mobilitetstjänster

Mobilitetstjänsterna utvidgades då OP introducerade bildelningstjänsten DriveNow, som är tillgänglig med minutbaserad debitering i Helsingfors, och den riksomfattande tjänsten OP Periodbil för perioder på en månad eller mer. I maj 2017 tillkännagav OP sin avsikt att tillsammans med Fortum bygga nästan 100 nya laddstationer för elbilar i Finland.

 

OP med i programmet Åtagande2050

OP anslöt sig till det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”. Det samhälleliga åtagandet främjar hållbar utveckling överallt i samhället. OP åtar sig att främja utvecklingen av finländarnas kompetens i ett föränderligt arbetsliv.

 

Den nya ägarpolicyn och påverkansarbetet

Under hösten såg OP-Fondbolaget över sin ägarpolicy i inhemska och utländska bolag. Enligt den nya ägarpolicyn beaktas samhällsansvaret mer än tidigare, till exempel i fråga om beredskapen inför klimatförändringen och omständigheter i anslutning till hållbar utveckling. I och med den nya ägarpolicyn inleder OP-fonderna påverkansarbetet vid bolagsstämmor även utomlands. De första OP-fonderna började rösta vid utländska bolagsstämmor under hösten. Vi har åtagit oss att höja röstningsaktiviteten med målet att OP-fonderna om tre år årligen ska delta i tusentals bolagsstämmor utomlands. OP-Fondbolagets ägarpolicy styr OP-fondernas påverkansarbete vid bolagsstämmor.

 

Tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker

Under början av år 2017 inleddes tematiska påverkansprojekt kring kol, vatten och skatterisker. Dessutom anslöt vi oss under det andra halvåret till Climate Action 100+, en internationell sammanslutning av placerare. Påverkansprogrammet Climate Action 100+ pågår under fem år. OP Kapitalförvaltning anslöt sig till tre tematiska projekt för bolagspåverkan.

 

De första fondspecifika ansvarsanalyserna offentliggjordes

I juli publicerade vi för första gången fondspecifika samhällsansvarsanalyser, dvs. ESG-analyser. I fortsättningen kommer de fondspecifika ESG-analyserna att publiceras fyra gånger om året. Analyserna innehåller information om portföljbolagens ESG-klassificering. Analysens delområden består av faktorer med anknytning till miljö (E), samhälle (S) och bolagsstyrning (G). De fondspecifika analyserna innehåller också uppgifter om fondernas koldioxidavtryck och positiva miljöpåverkan.