Ledningen av samhällsansvaret i OP

Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger på vår grundläggande uppgift och våra gemensamma värderingar, som stöds av vår kundägda affärsmodell.

Vår affärsverksamhet ska främja välfärden bland våra kunder och i vår omvärld. Vår samhällsroll innebär att vi utgör ett exempel för andra. Vi utvecklar produkter och tjänster som uppmuntrar våra kunder att agera ansvarsfullt och miljövänligt. OPs mål är att vara en föregångare inom samhällsansvaret i branschen. Principerna för god affärssed, som uppdaterades i december 2017, innehåller OP Gruppens principer för samhällsansvar som alla anställda inom OP Gruppen ska iaktta i sitt arbete oberoende av roll, position eller verksamhetsställe. I principerna för god affärssed ingår också gruppens miljöprinciper. Principerna för god affärssed kompletteras av mer detaljerade regler och anvisningar.

OP Gruppens affärsledningsrutiner omfattar till stora delar även åtgärder som gäller ledningen av samhällsansvaret. De centrala ledningsrutinerna har fastställts i OP Gruppens principer för bolagsstyrning. OP iakttar god bank- och försäkringssed, enligt vilken verksamheten ska följa lagar, normer och föreskrifter samt principerna för ärlig och rättvis verksamhet. Riskhanteringen och compliancefunktionen övervakar också riskerna i anslutning till samhällsansvaret samt kravefterlevnaden och har helhetsansvaret för rådgivningen om ansvarsfulla principer. Ansvarsområdet är oberoende av affärsrörelserna.

Åtgärderna och målen i anslutning till samhällsansvaret styrs och samordnas av OPs samhällsansvarsprogram, som uppdaterades under år 2017.

Som redovisningsprinciper tillämpar OP GRI-standarderna och FN:s Global Compact samt utvecklar rapporteringen enligt IIRC-ramverket. OP Gruppens ansvarsredovisning följer huvudsakligen samma avgränsning som gruppens ekonomiska redovisning. Avvikelser och begränsningar i avgränsningen rapporteras i samband med de aktuella nyckeltalen.

Organisering av samhällsansvaret

Policyn och riktlinjerna för samhällsansvaret godkänns av förvaltningsrådet. För den strategiska ledningen av och de strategiska riktlinjerna för samhällsansvaret ansvarar OP Andelslags direktion. I direktionen är det kommunikationsdirektören som har hand om samhällsansvarsfrågor. Frågor som gäller samhällsansvaret behandlas regelbundet i direktionen och i ledningsgrupperna för affärsområdena. Det dagliga samhällsansvarsarbetet och genomförandet av samhällsansvarsprogrammet styrs av arbetsgrupperna för samhällsansvar inom respektive affärsområde.

Utvärdering av ledarskapet

Ledarskapet utvärderas som en del av den allmänna ledarskapspraxisen. Målen och verksamhetsprinciperna uppdateras om det t.ex. sker förändringar i omvärlden som kräver åtgärder.

Internationella åtaganden och samarbete inom organisationer

”Vi stöder FN:s initiativ Global Compact och främjar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljöskydd och antikorruption”

Jaakko Pehkonen, Ordförande för förvaltningsrådet

OP har förbundit sig att utöver lagar och föreskrifter även följa de internationella åtaganden som styr verksamheten. OP undertecknade år 2011 initiativet Global Compact och förband sig att följa initiativets tio principer om mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och antikorruption. Principerna i Global Compact har integrerats i OPs nya leverantörsavtal. I den webbutbildning som ordnas för personalen kring principerna för god affärssed och samhällsansvar beaktas Global Compact-principerna.

År 2009 var OP en av de första kapitalförvaltarna i Finland att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter detta har man allt mer målmedvetet utvecklat rutinerna för ansvarsfull placering och samtidigt deltagit i den övergripande utvecklingen av branschen. OP är en av de stiftande medlemmarna i Finsif ry, föreningen för ansvarsfull placering i Finland. OP medverkar också till exempel i Global Compact Nordic Network, företagsansvarsnätverket Finnish Business & Society ry (FiBS), EACB:s (European Association of Co-operative Banks) arbetsgrupp för samhällsansvar och Amice:s (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) arbetsgrupp för samhällsansvar.

I enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag följer vi aktivt hur anvisningarna till företagen inom finansbranschen har utvecklats. OECD:s riktlinjer omfattar frivilliga principer och normer för samhällsansvar samt riktlinjer för hur lagstiftningen ska tillämpas i internationell affärsverksamhet.

OP har undertecknat initiativet Equator Principles för ansvarsfull projektfinansiering.
OP besvarade i likhet med tidigare år CDP-enkäten, som syftar till att samla in information av storföretag om hur klimatförändringen påverkar deras affärsverksamhet och om deras metoder för att bekämpa klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. I enkäten år 2017 fick OP vitsordet B+ på en skala från A till D. Kategori B innebär att företaget efter den inledande utvärderingen vidtagit åtgärder för att förbättra miljöaspekterna.

I egenskap av placerare har OP Kapitalförvaltning undertecknat CDP:s klimat- och vatteninitiativ samt initiativet mot avskogning.

Våra viktigaste riktlinjer och principer för samhällsansvaret

  • OP Gruppens principer för bolagsstyrning
  • OP Gruppens riktlinjer för samhällsansvaret
  • Principerna i FN:s initiativ Global Compact
  • Principerna för god affärssed
  • OPs samhällsansvarsprogram

Väsentlighet

Syftet med väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för OP och dess intressentgrupper. Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade aspekters betydelse och roll för OP. Denna väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för samhällsansvarsprogrammet.

Syftet med väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för OP och dess intressentgrupper. Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade aspekters betydelse och roll för OP. Denna väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för samhällsansvarsprogrammet.

 
 

Risker och kontroll

Innan nya produkter, tjänster, affärsmodeller och system tas i bruk görs en bedömning av eventuella risker och förändringar i dem. Betydande nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller eller ändringar i dessa tas vid behov upp till behandling i direktionen för OP Andelslag som i sista hand fattar beslutet om de nya produkterna eller tjänsterna ska tas i bruk. Direktionen informeras om betydande realiserade risker som en del av den månatliga risköversikten. I de årligen uppdaterade riskkartläggningarna identifieras de mest väsentliga riskerna för verksamheten, inklusive risker avseende miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed (ESG). Av dessa kartläggningar görs en analys med vars hjälp styrelsen uppmärksammas på viktiga fenomen. Effektiviteten i riskhanteringen och kapitalutvärderingen inom OP och dess företag bedöms årligen. Därtill bedöms den interna kontrollen och kapitalutvärderingen årligen av den interna revisionen.

De interna kontrollåtgärderna gäller all verksamhet och omfattar alla OP Gruppens företag och verksamhetsställen. När åtgärderna fastställs beaktas verksamhetens karaktär och omfattning samt vid behov även särdrag i anslutning till den internationella verksamheten. Den interna kontrollen genomförs på alla organisationsplan. Den primära och mest omfattande interna kontrollen sker i den operativa affärsverksamheten, där den interna kontrollen är en fortlöpande verksamhet och en del av de dagliga rutinerna. Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter (whistle blowing).

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finans- och försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land.

I OPs upphandlingar ligger tyngdpunkten på finländska leverantörer och särskilt på tjänster som leverantörerna producerar i hemlandet. Risknivån för samhällsansvaret kan därför hanteras genom ett transparent och styrt samarbete med leverantörerna. Kraven på leverantörernas samhällsansvar ingår i upphandlingsavtalen och följs upp som ett led i OPs modell för leverantörshantering.