Samhällsansvarschefens översikt

 

Ett hållbart samhälle förutsätter att företagen agerar

OPs strävan efter ansvarsfullhet bygger på våra kooperativa värden och på vår grundläggande uppgift, som förblivit nästan oförändrad under vår mer än hundraåriga historia och som förpliktar oss att främja en bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för såväl våra ägarkunder som vår omvärld.

Parallellt med vår affärsroll har vi en samhällelig roll som styr oss att handla för våra ägarkunders och vår omvärlds bästa och att vara ett föredöme för andra. Ansvarstagandet begränsas inte till OPs samhälleliga roll, utan inbegriper hela vår verksamhet. Vårt mål är att vara föregångare inom samhällsansvar i finansbranschen. Ansvarstagande mäts inte med ord utan gärningar.

År 2017 förnyade vi vårt samhällsansvarsprogram ”Samhällsansvaret som en positiv förändringskraft”, som kan sammanfattas i fyra teman: vi främjar hållbar ekonomi, vi stöder den regionala livskraften, vår verksamhet är människonära och engagerande och vi främjar hälsa, trygghet och välfärd. I samhällsansvarsprogrammet ställer vi upp ambitiösa mål. Vi vill att vår verksamhet ska vara koldioxidpositiv senast 2025. Vi har redan tagit våra första steg för att bli koldioxidpositiva bland annat genom att i OPs Vallgårdskvarter helt och hållet övergå till vindkraftsproducerad el, och genom att låta bygga ett solkraftverk på taket till OPs fastighet i Vallgård. Vi har också byggt solkraftverk på Pohjola Sjukhusens tak och på några av Kiinteistösijoitus objekt. Till stöd för dessa åtgärder utarbetade vi också de första klimatprinciperna i OPs historia. Principerna är bindande för hela OP Gruppen.

Vi vill även hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Våra tjänster inom mobilitet är ett alternativ till att äga bil. Vår plattform för gärsrotsfinansiering gör det möjligt att delta i finansieringen av finländska företags tillväxt. Fondspecifika ansvarsanalyser ger information om fondernas koldioxidavtryck och om deras positiva miljöeffekter och stöder samtidigt placeringsbesluten.

För att hylla det hundraåriga Finland öppnade vi en ny träffpunkt för frivilligarbete på nätet, Hiiop.fi som är öppen för alla. Med hjälp av denna ville vi uppmuntra finländarna att delta i frivilligarbete med 100 årsverken. Under jubileumsåret utförde OP Gruppens anställda och förtroendevalda tillsammans med samarbetspartner och finländare runt om i Finland mer än 274 årsverken av frivilligarbete, bland annat till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer och skolelever, för att förebygga ensamhet bland de äldre, för att främja ungas ekonomikunskaper, till förmån för olika miljövärden samt genom att delta i olika insamlingar. Vi tror att frivilligverksamheten leder till ökat samarbete, vilket indirekt även inverkar på finländarnas inbördes förtroende och välbefinnande.

Ansvarstagande bygger sist och slutligen på våra dagliga handlingar i affärsverksamheten – läs mer om ansvarsfullhetens dimensioner inom våra affärsrörelser i årsrapporten. Delta i diskussionen och dela med dig av dina tankar i sociala medier #OPVuosi2017.

Tuuli Kousa