Skatteavtryck

OP betalar direkta skatter, indirekta skatter och skatter som redovisas. De direkta skatterna omfattar inkomstskatt, fastighetsskatt och avgifter av skattekaraktär som OP betalar direkt. I form av indirekta skatter betalar OP mervärdesskatt och skatt på försäkringspremier. De skatter som redovisas omfattar skatter som OP i egenskap av betalare samlar in och betalar vidare till staten, bland annat förskottsinnehållning på löner och källskatt på räntor.

Förmedling och försäljning av finansiella tjänster är momsfri tjänsteförsäljning som inte medför någon momsbetalningsskyldighet och inte heller berättigar till avdrag för anskaffningar som gjorts. De andelsbanker och andra företag som hör till OP Gruppen är ändå momsskyldiga för sin övriga affärsverksamhet.

De skatter som presenteras i skatteavtrycket har beräknats enligt prestationsprincipen.