Omvärlden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansbranschen i ett brytninskede

Finansbranschen befinner sig i ett kraftigt och snabbt framskridande digitalt brytningsskede. Regleringen frigör konkurrensen ännu mer 2018 och öppnar upp bankernas kunddata till tredje parter. Ny konkurrens som överskrider de traditionella gränserna tränger in på branschen.

När konkurrensen ökar och blir mer globaliserad, kräver kunderna en lika smidig och behändig tjänsteupplevelse av de inhemska aktörerna som de har blivit vana vid då de använt de bästa internationella företagens tjänster. OP konkurrerar inte längre med traditionella banker och försäkringsbolag utan också internationella teknikjättar och nya aktörer som erbjuder finanstjänster.

När kunderna får fler alternativ och det är lätt att byta tjänsteleverantör, kräver kunderna ännu smartare och mer proaktiv betjäning dygnet runt. Kunderna och övriga intressentgrupper förväntar sig också att företagens verksamhet är ännu mer transparent och ansvarsfull än förr, och i sina val betonar de sin egen värdegrund.

Finansbranschen utmanas också av en samhällelig brytning, som har att göra med till exempel en åldrande befolkning och ett nytt sätt att arbeta. Övergången från att äga till att ha rätt att använda ställer krav på många traditionella verksamhetssätt inom finansbranschen. Finansbranschen kan hitta nya källor för tillväxt genom att trygga välståndet, tillhandahålla hälsotjänster och skapa nya ekonomiska aktiviteter.

De megatrender och fenomen som styr utvecklingen har komplicerade kopplingar till varandra. OP följer proaktivt med förändringarna i omvärlden och söker i enlighet med sin strategi tillväxtmöjligheter på det förnyade finansfältet. Vi strävar efter att svara på omvärldens utmaningar och att ta vara på de möjligheter som den erbjuder.

 
 

 

 

 

OP Gruppens strategi

 

OP Gruppens strategi - förnyelse av affärsrörelsen till kundens fördel

OP Gruppens strategi utgår från att utnyttja de möjligheter som brytningsskedet i omvärlden erbjuder för att modigt förnya affärsrörelsen och tjänsterna till fördel för våra ägare och kunder. Vårt mål är att stegvis förändras från en finansgrupp till ett digitalt flerbranschföretag med gedigen finanskompetens.

Vi skapar värde för våra ägare genom att förnya våra nuvarande affärsrörelser samt genom att utveckla helt nya kundorienterade tjänstekoncept och nya innovativa tjänster. Vi utvidgar till nya affärsrörelser där det är naturligt och där det stärker kundupplevelsen samt genererar betydande synergi med existerande affärsrörelser.

Vi tar fram och utvecklar tjänster tillsammans med våra kunder och världens bästa partner. Vi utnyttjar den nyaste tekniken, kundinsikt som grundar sig på omfattande undersökningar och aktiv växelverkan samt branschens bästa utvecklings- och designkunskap. Samtidigt bär vi exemplariskt vårt ansvar för att våra bastjänster fungerar och är tillgängliga i hela landet samt för att finansieringssystemet hålls stabilt och att försäkringssystemet fungerar.

Det kundägda styr vår verksamhet

Vår grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och för omvärlden. Grunden för vår verksamhet ligger i våra värden, som är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. Vårt kundlöfte lyder: “Vi finns till för våra kunder.” Det betyder att kundens bästa styr allt vad vi gör. Vi ägs av våra kunder och de påverkar vårt beslutsfattande och utvecklingen av vår verksamhet. Dessutom återbetalas en betydlig del av resultatet av vår affärsverksamhet till våra ägarkunder.

I vår utvecklingsverksamhet fokuserar vi speciellt på sådana områden som skapar betydande nytt mervärde för kunderna och gynnar omvärlden. Vi kan också smidigt övergå från producent till tjänsteintegrator om den eftersträvade kundfördelen på så sätt realiseras snabbare och säkrare.

Finanstjänsterna förnyas med omfattande projekt

Vi erbjuder våra kunder marknadens mångsidigaste helhet av betjäningskanaler som består av landets största kontorsnätverk, flexibla telefontjänster, moderna nät- och mobiltjänster samt ett stort externt partnernätverk. Vid sidan av det här bygger vi också helt digitala affärsrörelsemodeller och tjänster för bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning så att vi kan svara på den ökade efterfrågan och den nya konkurrensen.

OP Gruppen satsar årligen över 400 miljoner euro på utveckling av nya produkter och tjänster samt på att förnya tekniken. Nu styrs cirka 95 % av satsningarna till vidareutveckling av de nuvarande affärsrörelserna, dvs. till finanstjänsterna och cirka 5 % styrs till nya affärsrörelser.

I förnyandet av finanstjänsterna 2017 poängterades särskilt utvecklingen av de digitala tjänsterna, digitaliseringen och automatiseringen av affärsrörelseprocesserna, att göra betjäningsprocesserna snabbare och smidigare samt förnyandet av många centrala teknikplattformar och bassystem.

De kundorienterade tjänstekoncepten står för en lösgöring från branschens traditionella tänkesätt

Då kundbeteendet förändras i allt snabbare takt motsvarar finansbranschens lösningar inte längre till fullo kundens verkliga behov, varvid risken för att förlora kundens förtroende och lojalitet är uppenbar. OP Gruppens strategiska förnyelse kretsar kring övergången från ett traditionellt produktorienterat tänkesätt till ett kundcentrerat designtänkande, där utgångspunkten för all utveckling är en djupgående kundinsikt och fortlöpande förbättring av verksamheten via en aktiv dialog med kunderna.

Det nya tänkesättet sammanfattas i strategin till kundorienterade tjänstekoncept av vilka följande fyra hittills har definierats: Boende, Mobilitet, Hälsa och välbefinnande samt Hantering av ekonomin. Syftet med tjänstekoncepten är att kunna identifiera eventuella nya tillväxtområden samt styra utvecklingen av de nuvarande affärsrörelserna så att de blir meningsfullare för kunden och koordinera utvecklingen så att det uppstår synergier. Bland de helt nya tjänstekoncepten har Hälsa och välbefinnande samt Mobilitet hittills gått mest framåt.

 

 

Genomföringen av strategin framskrider bra på bred front

De största framgångarna hittills under strategiperioden hör ihop med bland annat den starka resultatutvecklingen, den kraftiga förbättringen i företagsprofilen och kundupplevelsen, de många betydande lanseringarna inom de nya affärsrörelserna och framgångarna med de nyöppnade sjukhusen, den kraftiga ökningen i användningen av mobila tjänster och den lyckade koncentreringen av bakgrundstjänster.

De största utmaningarna gäller genomföringen av effektivitetsprogrammet enligt tidtabellen, dröjsmålen i vissa bassystemprojekt samt utvecklingsarbetets smidighet och produktivitet samt förnyandet av kompetensen som affärsrörelsetransformationen kräver.

Granskat via de strategiska mätarna (se tabellen nedan) ligger vi efter tidtabellen för realiseringen av många centrala mål i strategin, men med beaktande av hur pass omfattande strategin är, har utvecklingen varit god. De största avvikelserna gäller kostnadsutvecklingen och målen för antalet ägarkunder under strategiperioden.

OP Gruppens strategiska mål

  31.12.2017 Mål 2019
Kundupplevelse, NPS (-100–+100)    
Varumärket 21,5 25
Kundmöten 58 70, på sikt 90
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 22
Avkastning på ekonomiskt kapital, % (12 mån. glidande) 21,3 22
Kostnader för nuvarande affärsrörelse (12 mån. glidande), milj. € 1 661 Kostnaderna 2020 på samma nivå som 2015 (1 500)
Ägarkunder, miljoner 1,8 2,1 (2019)

Stora, proaktiva satsningar på förnyandet av kompetensen

OP Gruppen är medveten om att den pågående brytningen inom finansbranschen och förnyandet av gruppens egen affärsrörelse kommer att kräva en enorm förnyelse av kompetensgrunden i en mycket snabb takt under de närmaste åren. För att svara på den här utmaningen har vi i OP Gruppen börjat bygga upp en proaktiv verksamhetsmodell för förnyandet av kompetensen så att vi förbereder oss inför det stora brytningsskedet i arbetet. Med den här verksamhetsmodellen vill vi agera ansvarsfullt enligt våra värden, öka värdet av en enskild arbetstagare på arbetsmarknaden och hitta nya modeller för att sysselsätta människor och förnya deras kompetens. Verksamhetsmodellen fokuserar på att stöda de anställda vilkas arbete förändras markant eller automatiseras. Målet är att via individuellt stöd hitta utbildningsmöjligheter och nya uppgifter för de anställda antingen inom gruppen eller utanför gruppen.

 

 

 

 

 

Värdeskapande

 

Värdeskapande

I egenskap av en kooperativ grupp påverkar vår verksamhet i Finland olika intressentgrupper på ett omfattande sätt, både lokalt och riksomfattande. Vår verksamhet styrs av en dubbelroll och vår framgång mäts i hur vi lyckas både i vår affärsrörelseroll och vår samhälleliga roll.

 

 

 

 

 

Värdekedja

 

OP som en del av samhället

OP påverkar med sin verksamhet samhället i stor utsträckning. Finansbranschen spelar en viktig roll för samhällsekonomin både direkt och indirekt. Vi producerar nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och samfund.

I den samhälleliga rollen främjar vi framgången och välfärden i vår omvärld på lång sikt genom att verka som en positiv förändringskraft i omvärlden. Den samhälleliga rollen innebär effektiva handlingar för samhällets bästa såväl på det lokala planet som på riksplanet.

Vi strävar efter en oslagbar kundupplevelse i alla kanaler – såväl ansikte mot ansikte som digitalt. En fortlöpande förbättring av kundupplevelsen är ett av våra viktigaste mål, och det mäts med en kundupplevelsemätare. Vårt mål är att erbjuda branschens bästa kundupplevelse i flera kanaler genom att skapa fortlöpande och betydelsefulla möten i alla kanaler.

Vi beaktar riskhanteringen, dataskyddet och ansvarsaspekterna i alla skeden av vår värdekedja. Centraliserad upphandling svarar inom OP för upphandlingen av gruppens mest centrala produkter och tjänster. Vi förutsätter att varu- och tjänsteleverantörerna iakttar leverantörskriterierna för OPs leverantörer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi främjar en hållbar ekonomi t.ex. genom att finansiera lokal företagsverksamhet. OPs regionala inflytande gäller i stor utsträckning hela Finland eftersom gruppens nätverk av kontor och serviceställen är landets största och tätaste. Dessutom påverkar en stor del av OPs ekonomiska inflytande indirekt livskraften hos den lokala och regionala ekonomin.