OP som en del av samhället

OP påverkar med sin verksamhet samhället i stor utsträckning. Finansbranschen spelar en viktig roll för samhällsekonomin både direkt och indirekt. Vi producerar nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och samfund.

I den samhälleliga rollen främjar vi framgången och välfärden i vår omvärld på lång sikt genom att verka som en positiv förändringskraft i omvärlden. Den samhälleliga rollen innebär effektiva handlingar för samhällets bästa såväl på det lokala planet som på riksplanet.

Vi strävar efter en oslagbar kundupplevelse i alla kanaler – såväl ansikte mot ansikte som digitalt. En fortlöpande förbättring av kundupplevelsen är ett av våra viktigaste mål, och det mäts med en kundupplevelsemätare. Vårt mål är att erbjuda branschens bästa kundupplevelse i flera kanaler genom att skapa fortlöpande och betydelsefulla möten i alla kanaler.

Vi beaktar riskhanteringen, dataskyddet och ansvarsaspekterna i alla skeden av vår värdekedja. Centraliserad upphandling svarar inom OP för upphandlingen av gruppens mest centrala produkter och tjänster. Vi förutsätter att varu- och tjänsteleverantörerna iakttar leverantörskriterierna för OPs leverantörer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi främjar en hållbar ekonomi t.ex. genom att finansiera lokal företagsverksamhet. OPs regionala inflytande gäller i stor utsträckning hela Finland eftersom gruppens nätverk av kontor och serviceställen är landets största och tätaste. Dessutom påverkar en stor del av OPs ekonomiska inflytande indirekt livskraften hos den lokala och regionala ekonomin.