Tulos ennen veroja

1 077

miljoonaa euroa (-5,4 %)

 

 

 

 

Luottokannan kasvu

+4,6 %

edellisvuodesta

 

 

 

 

Kertyneet bonukset omistaja-asiakkaille

220

miljoonaa euroa (+5,7 %)

Vuosi 2017 tiivistetysti

Tällä sivulla on esitetty OP Ryhmän vuoden 2017 keskeiset luvut tiivistetysti.

Lataa koko OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 tästä.

Ei-taloudellisista tunnusluvuista löydät lisätietoa Vastuullisuus- ja GRI-osioista.

1 077

Tulos ennen veroja miljoonaa euroa (-5,4 %)

 

+4,6 %

Luottokannan kasvu edellisvuodesta

 

220

Kertyneet bonukset omistaja-asiakkaille miljoonaa euroa (+5,7 %)

 

Tulos kolmannen kerran peräkkäin yli miljarditason, liiketoiminta vakaassa kasvussa

 • Tulos ennen veroja oli 1 077 miljoonaa euroa (1 138). Tulos jäi 5 % edellisen vuoden ennätystuloksesta.
 • Tuotot kasvoivat yhteensä 4 %. Korkokatteen kasvu oli 3 %, nettopalkkiotuottojen 8 % ja sijoitustoiminnan nettotuottojen 27 %. Vakuutuskate supistui 14 %.
 • Kulut kasvoivat 13 %. Kulukasvu johtui pääosin nykyliiketoiminnan uudistamiseen liittyvien kehityspanostusten sekä muiden strategian toteutukseen liittyvien kulujen kasvusta.
 • Saamisten arvonalentumiset, 48 miljoonaa euroa (77), olivat matalat ollen vain 0,06 % luotoista ja muista saamisista.
 • CET1-vakavaraisuus oli 20,1 % eli edellisen vuoden lopun tasolla.
 • Pankkitoiminta: Luottokanta kasvoi 5 % ja talletukset 6 %. Pankkitoiminnan korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat molemmat 4 %. Tulos ennen veroja kasvoi vahvan tuottokasvun tukemana 16 %.
 • Vahinkovakuutus: Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 % ja yritysasiakkaiden maksutuotot laskivat hieman. Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja supistui 14 %. Tulosta rasitti diskonttokoron alentaminen syyskuussa 1,5 prosenttiin sekä edellistä vuotta heikompi vahinkokehitys.
 • Varallisuudenhoito: Hallinnoitavat varat kasvoivat 5 %. Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja kasvoi 9 % vahvan nettopalkkiotuottokehityksen siivittämänä.
 • Muu toiminta: Tulosta heikensivät erityisesti kasvaneet panostukset palveluiden kehittämiseen ja muu strategian toteutus.
 • Vuoden 2018 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuoden 2017 tulos.

Liiketoiminnan kehittämistä ja yhteisöllisyyttä omistaja-asiakkaiden eduksi

 • Vuoden 2017 noin 450 miljoonan euron kehittämispanosten painopisteenä oli viranomais- ja lainsäädäntövaatimusten varmistaminen, toiminnan tehokkuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen.
 • Vuoden 2017 aikana avattiin Pohjola Sairaalat Ouluun ja Kuopioon. Turun sairaalan rakentaminen edistyy suunnitellusti.
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 86 000:lla yli 1,8 miljoonaan ja OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä 40 000:lla lähes 1,8 miljoonaan.
 • Marraskuussa järjestettiin Suomen suurimmat sähköiset vaalit. Vaaleissa valittiin edustajistoihin lähes 2 400 omistaja-asiakasta neljäksi seuraavaksi vuodeksi 81 osuuspankissa.
 • OP Ryhmän tavoitteena oli lahjoittaa 100-vuotiaalle Suomelle yhteensä 100 vuoden edestä vapaaehtoistyötä. Yhteistyökumppanien kanssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 274 vuoden edestä.
 • OP-bonukset kasvoivat 6 %:lla 220 miljoonaan euroon (208).

 

 

 OP Ryhmän avainlukuja

  1–12/2017 1–12/2016 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 1 077 1 138 -5,4
Pankkitoiminta 666 574 16,0
Vahinkovakuutus 210 244 -13,9
Varallisuudenhoito 247 226 9,2
Muu toiminta -45 95  
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille 220 208 5,7
  31.12.2017 31.12.2016 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 20,1 20,1 0,0*
Taloudellisen pääomavaateen
tuotto, % **
21,3 22,7 -1,4*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % *** 148 170 -22*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,06 0,09 0,0*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 833 1 747 4,9

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva
*** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn
sisältyvillä siirtymäsäännöillä.